The R&A - Working for Golf

Oficiální pravidla golfu

Pravidla golfu jsou obsáhlá a poskytují odpovědi na řadu otázek, které při hře, která se hraje na celém světě, na hřištích různých typů a hráči všech úrovní, nutně vyvstávají.

Listování pravidly
O Pravidlech golfu
Obsah pravidel golfu je určen všem, kteří hru řídí a kteří potřebují odpovědi na nejrůznější otázky, které mohou v souvislosti s golfovými soutěžemi vyvstat. Jestliže jsi hráč, doporučujeme, abys nejprve nahlédl do Hráčské edice.

1


Hra, chování hráčů a Pravidla

Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí základní principy hry z pohledu hráče: Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží. Hraj podle pravidel a v souladu s duchem hry. Jsi sám zodpovědný za to, že si udělíš odpovídající trest, jestliže porušíš nějaké Pravidlo, abys tak nemohl získat žádnou výhodu vůči svému soupeři v zápase nebo ostatním hráčům ve hře na rány.

Více

2


Hřiště

Účel Pravidla: Pravidlo 2 zavádí základní pojmy, které by měl hráč o hřišti znát: Existuje pět definovaných oblastí hřiště, a Existuje několik typů objektů a podmínek, které mohou zasahovat do hry. Je důležité vědět, v jaké části hřiště míč leží a jaký je status objektů a podmínek ovlivňujících hru, protože to často ovlivňuje hráčovy možnosti, jak hrát míč či získat úlevu.

Více

3


Soutěž

Účel Pravidla: Pravidlo 3 popisuje tři základní atributy všech golfových soutěží: Hraje se buď hra na jamky, nebo hra na rány, Hráči hrají buď jako jednotlivci, nebo s partnerem coby strana, a Za výsledek se bere buď hrubé skóre (gross score – bez započítání hendikepových ran), nebo čisté skóre (net score – se započítáním hendikepových ran).

Více

4


Hráčova výstroj

Účel Pravidla: Pravidlo 4 popisuje výstroj, kterou hráči mohou používat během kola. Vychází přitom z principu, že golf je náročná hra, při které by měl úspěch záviset na hráčově úsudku, dovednosti a schopnostech. S ohledem na to hráč: Musí používat vyhovující hole a míče, Je omezen na používání ne více než 14 holí, přičemž poškozenou nebo ztracenou hůl nemůže běžně nahradit, a Je omezen v možnosti používání další výstroje, která by mu ve hře uměle pomáhala.

Více

5


Hraní kola

Účel Pravidla: Pravidlo 5 popisuje, jak se má hrát kolo – třeba kde a kdy může hráč cvičit na hřišti před kolem nebo během kola, kdy kolo začíná a končí a co se stane, když je potřeba hru zastavit nebo obnovit. Od hráčů se očekává, že: Odstartují každé kolo na čas, a Budou hrát souvisle a každou jamku ve svižném tempu, dokud nedokončí kolo. Doporučuje se, aby hráč, když je na něm řada ve hře, odehrál svou ránu nejdéle za 40 vteřin, avšak obvykle mnohem rychleji.

Více

6


Hraní jamky

Účel Pravidla: Pravidlo 6 popisuje, jak hrát jednotlivou jamku – třeba specifická Pravidla pro odehrání míče při zahájení jamky, požadavek hrát po celou jamku jeden a ten samý míč kromě případů, kdy je dovoleno jeho nahrazení, pořadí ve hře (které je důležitější ve hře na jamky než ve hře na rány) a dokončení jamky.

Více

7


Hledání míče: Nalezení a identifikace míče

Účel Pravidla: Pravidlo 7 dovoluje hráči podniknout rozumné kroky k tomu, aby po každé ráně mohl řádně hledat svůj míč ve hře. Hráč musí být nicméně opatrný, protože jestliže jedná nad rámec řádného hledání a zlepší si tím podmínky ovlivňující příští ránu, obdrží trest. Hráč není potrestán, jestliže se jeho míč náhodou pohne během hledání nebo identifikace, ale míč musí být vrácen na původní místo.

Více

8


Hřiště se hraje, jak ho nalezneš

Účel Pravidla: Pravidlo 8 se zabývá centrálním principem celé hry: „Hraj hřiště, jak ho nalezneš.“ Když se hráčův míč zastaví, musí hráč běžně akceptovat podmínky ovlivňující ránu a nesmí je předtím, než míč odehraje, nijak zlepšit. Nicméně hráč může podniknout určité rozumné kroky, i když tím zlepší uvedené podmínky, a za určitých omezených okolností také může tyto podmínky beztrestně uvést do původního stavu poté, co byly zlepšeny nebo zhoršeny.

Více

9


Míč se hraje, jak leží; Míč v klidu je zvednut nebo se pohne

Účel Pravidla: Pravidlo 9 se zabývá centrálním principem celé hry: „Hraj míč, jak leží.“ Jestliže se hráčův míč zastaví a následně se pohne vlivem přírodních sil, jako jsou vítr nebo voda, musí hráč běžně hrát míč z nového místa. Jestliže míč v klidu je zvednut, nebo s ním předtím, než je s ním zahrána rána, pohne jakákoli osoba nebo vnější vliv, musí se míč vrátit na původní místo. V blízkosti míče v klidu by hráči měli být opatrní. Hráč, který způsobí, že se pohne jeho míč nebo míč jeho soupeře, běžně obdrží trest (vyjma na jamkovišti).

Více

10


Příprava a zahrání rány; Rada a pomoc; Nosič

Účel Pravidla: Pravidlo 10 popisuje přípravu k ráně a její zahrání, a to včetně rady a jiné pomoci, které se hráči může dostat od jiných osob (včetně nosiče). Řídícím principem je to, že golf je dovednostní hra, která pro hráče představuje osobní výzvu.

Více

11


Míč v pohybu náhodou zasáhne osobu, zvíře nebo objekt; Úmyslné ovlivnění míče v pohybu

Účel Pravidla: Pravidlo 11 řeší, co se má stát, když hráčův míč v pohybu zasáhne osobu, zvíře, výstroj nebo cokoli jiného na hřišti. Když se tak stane náhodou, není to trestné a hráč běžně musí přijmout výsledek, ať už je pro něj výhodný nebo ne, a hrát míč z místa, kde se zastavil. Pravidlo 11 také zakazuje hráči podniknout cokoli, čím by ovlivnil, kde by se jakýkoli míč v pohybu mohl zastavit.

Více

12


Bankry

Účel Pravidla: Pravidlo 12 je specifické Pravidlo pro bankry, což jsou zvlášť připravené oblasti určené k prověření schopnosti hráčů hrát míč z písku. Aby se zajistilo, že hráči budou čelit této výzvě, existuje několik omezení ohledně dotknutí se písku před zahráním rány a toho, kde může hráč využít úlevu, když má míč v bankru.

Více

13


Jamkoviště

Účel Pravidla: Pravidlo 13 je speciální Pravidlo pro jamkoviště. Jamkoviště jsou speciálně upravená pro hraní míče po zemi a v každé jamce na každém jamkovišti je umístěna praporková tyč, proto zde platí určitá jiná Pravidla než v ostatních oblastech hřiště.

Více

14


Postupy při manipulaci s míčem: Označení, zvednutí a čištění; Vrácení na místo; Spuštění v oblasti úlevy; Hra z nesprávného místa

Účel Pravidla: Pravidlo 14 popisuje, kdy a jak hráč může označit polohu míče v klidu, zvednout a očistit míč, a jak ho má poté vrátit zpět do hry tak, aby byl míč hrán ze správného místa. Když se má zvednutý nebo pohnutý míč vrátit, musí být položen na původní místo. Jestliže hráč využívá úlevu (ať už beztrestnou nebo s trestem), původní nebo nahrazený míč musí být spuštěn v určité oblasti úlevy. Pochybení v rámci těchto postupů může být beztrestně napraveno předtím, než je míč odehrán, avšak hráč obdrží trest, jestliže zahraje míč z nesprávného místa.

Více

15


Úleva od volných přírodních předmětů a pohyblivých závad (včetně míče nebo markovátka napomáhajícího nebo překážejícího ve hře)

Účel Pravidla: Pravidlo 15 popisuje, kdy a jak může hráč využít beztrestnou úlevu od volných přírodních předmětů a pohyblivých závad. Tyto pohyblivé přírodní a umělé předměty nejsou brány jako zamýšlená součást výzvy hřiště a hráč je běžně může odstranit, když mu překážejí ve hře. Avšak hráč musí být opatrný, když hýbe volnými přírodními předměty blízko svého míče mimo jamkoviště, protože pokud tím způsobí, že se jeho míč pohne, bude potrestán.

Více

16


Úleva od abnormálního stavu hřiště (včetně nepohyblivých závad); Nebezpečná zvířecí situace; Zabořený míč

Účel Pravidla: Pravidlo 16 popisuje, kdy a jak může hráč využít beztrestnou úlevu tak, že bude hrát míč z jiného místa, třeba při překážení abnormálního stavu hřiště nebo nebezpečné zvířecí situace. Podobné situace nejsou brány jako zamýšlená součást výzvy hřiště a hráč má zpravidla nárok na úlevu, vyjma v trestné oblasti. Hráč zpravidla využije úlevu tak, že spustí míč v oblasti úlevy založené na nejbližším místu úplné úlevy. Toto Pravidlo také řeší beztrestnou úlevu, když je hráčův míč v poli zabořen ve svém vlastním důlku po dopadu.

Více

17


Trestné oblasti

Účel Pravidla: Pravidlo 17 je speciální Pravidlo pro trestné oblasti, což jsou vodní plochy a toky nebo jiné oblasti určené Soutěžním výborem, kde se často ztrácejí míče nebo je odtud nelze hrát. S jednou trestnou ranou může hráč využít několik možností úlevy a hrát míč z místa mimo trestnou oblast.

Více

18


Ztráta rány a vzdálenosti; Ztracený míč nebo míč mimo hřiště; Provizorní míč

Účel Pravidla: Pravidlo 18 popisuje úlevu se ztrátou rány a vzdálenosti. Když je míč ztracen mimo trestnou oblast nebo skončí mimo hřiště, naruší se tím vyžadovaná posloupnost ran z odpaliště do jamky; hráč musí obnovit tuto posloupnost tím, že hraje z místa, odkud hrál svou předchozí ránu. Toto Pravidlo také popisuje, jak a kdy může být hrán provizorní míč, aby se ušetřil čas, když původní míč ve hře může být mimo hřiště nebo ztracen mimo trestnou oblast.

Více

19


Nehratelný míč

Účel Pravidla: Pravidlo 19 popisuje několik možností úlevy, které má hráč v případě nehratelného míče. To dává hráči možnost volby, jak se – zpravidla s jednou trestnou ranou – dostat z obtížné situace kdekoli na hřišti (vyjma v trestné oblasti).

Více

20


Řešení pravidlových situací během kola; Rozhodnutí rozhodčího a Soutěžního výboru

Účel Pravidla: Pravidlo 20 řeší, co by hráči měli udělat, když mají pochybnost ohledně Pravidel během kola, včetně konkrétních postupů (které se liší pro hru na jamky a pro hru na rány), kterými hráč ochrání své právo na pozdější rozhodnutí. Toto Pravidlo také popisuje úlohu rozhodčích, kteří jsou oprávněni rozhodovat otázky skutkové podstaty a uplatňovat Pravidla. Rozhodnutí rozhodčího nebo Soutěžního výboru jsou pro všechny hráče závazná.

Více

21


Další formy individuální hry na rány a hry na jamky

Účel Pravidla: Pravidlo 21 popisuje čtyři další formy individuální hry, včetně tří forem hry na rány, kde se skóre počítá jinak, než v běžné hře na rány: Stableford (skóre se počítá podle bodů dosažených na každé jamce); Maximální skóre (skóre na každé jamce je omezeno maximální možnou hodnotou); a Par/Bogey (skóre se počítá jamku po jamce jako ve hře na jamky).

Více

22


Čtyřhra (Foursome)

Účel Pravidla: Pravidlo 22 popisuje čtyřhru (hranou buď jako hra na jamky nebo hra na rány), kdy dva partneři soutěží spolu jako strana, přičemž se střídají v ranách při hraní jednoho míče. Pravidla pro tuto formu hry jsou v zásadě stejná, jako pro hru jednotlivců, vyjma požadavku na to, aby se hráči střídali při odpalech při zahájení jamky a také v ranách během hraní každé jamky.

Více

23


Hra čtyřmi míči

Účel Pravidla: Pravidlo 23 popisuje hru čtyřmi míči (hranou buď v rámci hry na jamky nebo hry na rány), kdy partneři soutěží jako strana, přičemž každý z nich hraje svůj vlastní míč. Skóre strany na každé jamce je určeno nižším skóre partnerů na dané jamce.

Více

24


Týmové soutěže

Účel Pravidla: Pravidlo 24 popisuje týmové soutěže (hrané buď jako hra na jamky nebo hra na rány), kdy více hráčů nebo stran soutěží jako tým, přičemž se výsledky jejich kol nebo zápasů kombinují do jednoho celkového týmového výsledku.

Více