The R&A - Working for Golf
Hra, chování hráčů a Pravidla
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
1.1
1.2
1.3
Více

Pravidlo 2

Účel Pravidla: Pravidlo 1 zavádí tyto základní principy hry:

 • Hraj hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží.
 • Hraj podle pravidel a v souladu s duchem hry.
 • Jsi sám zodpovědný za to, že si udělíš odpovídající trest, jestliže porušíš nějaké Pravidlo, abys tak nemohl získat žádnou výhodu vůči svému soupeři v zápase nebo ostatním hráčům ve hře na rány.
1.1
Golfová hra

Golf se hraje postupnými údery do míče holí, přičemž každá jamka začíná na odpališti a končí, když je Tvůj míč v jamce na jamkovišti.

Běžně bys měl hrát hřiště, jak ho nalezneš, a míč, jak leží.

1.2
Standardy chování hráčů

Ode všech hráčů se očekává hra v souladu s duchem hry podle následujícího:

 • Bezúhonný přístup – například tím, že dodržují Pravidla, sami si udělují tresty a jsou čestní ve všech aspektech hry.
 • Ohleduplnost k ostatním – například tím, že hrají bez zdržování a ve svižném tempu, dbají na bezpečnost ostatních a nevyrušují jiné hráče při hře.
 • Péče o hřiště – například tím, že vracejí vyseknuté drny, uhrabávají bankry, opravují stopy po dopadech míčů a nijak zbytečně nepoškozují hřiště.

Měl by sis zjistit, jestli Soutěžní výbor nestanovil Kodex chování, protože bys mohl být potrestán, pokud ho nebudeš dodržovat.

1.3
Hra podle Pravidel

Očekává se, že sám poznáš, že jsi porušil Pravidla, a že budeš čestný při udílení svých vlastních trestů.

V otázce Pravidel si můžeš vyžádat pomoc od rozhodčího nebo od Soutěžního výboru, avšak jestliže taková pomoc není dostupná v přiměřeném čase, musíš pokračovat ve hře a situaci dořešit později.

Někdy budeš muset něco odhadnout, jako třeba místo, kam máš vrátit svůj míč, místo, kde Tvůj míč naposledy překročil okraj trestné oblasti, nebo když využíváš úlevu podle Pravidel. Očekává se, že vezmeš do úvahy všechny dostupné informace a že za daných okolností dospěješ k rozumnému úsudku.

Jestliže dojde k porušení Pravidel v důsledku Tvých vlastních úkonů, úkonů Tvého nosiče nebo jiné osoby, která tak činí s Tvým pověřením nebo s Tvým vědomím, obdržíš příslušný trest.

Tresty mají za cíl zrušit jakoukoli případnou výhodu. Existují tři stupně trestů:

 • Jedna trestná rána: Uděluje se jak ve hře na jamky, tak ve hře na rány.
 • Všeobecný trest: Ztráta jamky ve hře na jamky, dvě trestné rány ve hře na rány.
 • Diskvalifikace: Uděluje se jak ve hře na jamky, tak ve hře na rány.

Viz plné znění Pravidel Ohledně dalších informací o trestech včetně toho, jaký trest je udělen v případě vícenásobného porušení Pravidel.

Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Dohraný

Jestliže Tvůj míč po úderu skončí v jamce a zastaví se tam, přičemž je celý pod úrovní povrchu jamkoviště. Když je v Pravidlech použít pojem „dohrát, znamená to situaci, kdy je Tvůj míč dohraný.

Ohledně speciálního případu, kdy se míč opírá o praporkovou tyč v jamce, viz Pravidlo 13.2c (Tvůj míč se považuje za dohraný, jestliže se jeho libovolná část nachází pod povrchem jamkoviště).

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Bankr

Zvlášť připravená písečná oblast, zpravidla ve formě prohlubně, ze které byla odstraněna tráva či půda. Následující nejsou součástí bankru:

 • Hrana, zeď nebo stěna na okraji takto připravené oblasti, která je tvořena půdou, trávou, stohovanými drny nebo umělým materiálem,
 • Půda nebo jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt uvnitř okrajů takto připravené oblasti (jako jsou tráva, křoví nebo stromy),
 • Písek vysypaný přes okraj nebo mimo takto připravenou oblast, a
 • Jakékoli písečné oblasti na hřišti, které nejsou uvnitř takto připravené oblasti (jako jsou poušť nebo jiné přirozeně písečné oblasti či oblasti někdy označované jako waste).
Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Rozhodčí

Osoba určená Soutěžním výborem k tomu, aby rozhodovala o otázkách skutkové podstaty a uplatňovala Pravidla.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Trestná oblast

Oblast, ze které můžeš využít úlevu s jednou trestnou ranou, pokud se v ní Tvůj míč zastaví.

Existují dva druhy trestných oblastí, jež se liší barvou použitou k jejich označení:

 • Žlutá trestná oblast (označená žlutou čárou nebo žlutými kolíky) Ti dává dvě možnosti úlevy (Pravidla 17.1d(1) a (2)).
 • Červená trestná oblast (označená červenou čárou nebo červenými kolíky) Ti dává navíc k oběma možnostem úlevy dostupným pro žlutou trestnou oblast ještě možnost stranové úlevy (Pravidlo 17.1d(3)).

Jestliže barva trestné oblasti nebyla vyznačena ani jinak určena Soutěžním výborem, považuje se za červenou trestnou oblast.

Okraje trestné oblasti se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Okraje trestné oblasti by měly být určeny kolíky, čarami nebo fyzickými atributy:

 • Kolíky: Kolíky: Jestliže je okraj vyznačen kolíky, pak je okraj trestné oblasti dán spojnicí vnějších bodů kolíků v úrovni země a kolíky samy jsou uvnitř trestné oblasti.
 • Čáry: Jestliže je okraj vyznačen čárou namalovanou na zemi, pak je okraj trestné oblasti dán vnější hranou čáry a čára sama je uvnitř trestné oblasti.
Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.