The R&A - Working for Golf
Příprava a zahrání rány; Rada a pomoc; Nosič
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
10.1
a
b
c
d
10.2
a
b
10.3
a
b
c

Účel Pravidla: Pravidlo 10 popisuje přípravu k ráně a její zahrání, a to včetně rady a jiné pomoci, které se Ti může dostat od jiných osob (včetně Tvého nosiče). Řídícím principem je to, že golf je dovednostní hra, která pro hráče představuje osobní výzvu.

10.1
Zahrání rány

Účel Pravidla: Pravidlo 10.1 se věnuje samotnému zahrání rány a také několika úkonům, které jsou přitom zakázány. Úder se provádí řádným udeřením hlavy hole do míče. Základní výzvou je správné nasměrování a kontrola hole jako celku, přičemž holí musí být volně švihnuto, aniž by byla ukotvena.

a
Řádné udeření míče

Při provádění úderu:

 • Musíš míč řádně udeřit hlavou hole tak, že dojde jenom k chvilkovému kontaktu hole a míče, a nesmíš míč strkat, vyškrabávat nebo nabírat.
 • Jestliže náhodou zasáhneš míč holí víc než jednou, není to trestné a bere se to pouze jako jedna rána.
b
Ukotvení hole

Při provádění úderu nesmíš mít ukotvenou hůl, ať už přímo nebo nepřímo.

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, co je považováno za ukotvení hole, včetně výjimky, kdy se ruka držící hůl jen letmo dotkne oblečení nebo těla.

c
Zahrání rány z postoje obkročmo ke směru hry nebo přímo ve směru hry

Viz plné znění Pravidel Ohledně specifikace zákazu a trestu za vědomé zahrání rány z postoje obkročmo nebo přímo ve směru hry.

d
Zahrání pohybujícího se míče

Nesmíš zahrát ránu míčem, který se pohybuje.

Avšak existují tři Výjimky, kdy to není trestné:

Výjimka 1 – Míč se pohne až poté, co jsi začal nápřah k ráně.

Výjimka 2 – Míč padající z týčka.

Výjimka 3 – Míč pohybující se ve vodě.

Trest za porušení Pravidla 10.1: Všeobecný trest.

Ve hře na rány se rána zahraná v rozporu s tímto Pravidlem počítá a obdržíš dvě trestné rány.

10.2
Rada a jiná pomoc

Účel Pravidla: Základní výzvou pro hráče je správná volba strategie a taktiky hry. Proto jsou dána omezení ohledně rad a jiné pomoci, které se Ti může během kola dostat.

a
Rada

Během kola nesmíš:

 • Dát radu nikomu, kdo ve stejné soutěži právě hraje na hřišti,
 • Požádat o radu kohokoli jiného než svého nosiče, nebo
 • Dotknout se výstroje jiného hráče za účelem zjištění informace, která by představovala radu, pokud by ji ten druhý hráč sdělil nebo kdyby ses na ní dotázal.
b
Jiná pomoc

Ukázání směru hry, když míč leží jinde než na jamkovišti. Toto je povoleno, avšak předtím, než zahraješ ránu, musí jakákoli osoba ustoupit stranou nebo jakýkoli předmět musí být odstraněn.

Ukázání směru hry, když míč leží na jamkovišti. Toto můžeš učinit Ty nebo Tvůj nosič, avšak:

 • I když se Ty nebo Tvůj nosič můžete dotknout jamkoviště rukou, nohou nebo čímkoli, co držíte, nesmíte přitom zlepšit podmínky ovlivňující Tvou ránu, a
 • Ani Ty ani Tvůj nosič nesmíte nikam umístit žádnou značku, ať už na jamkoviště nebo mimo něj, která by ukazovala směr hry. Toto není dovoleno, i když je tato značka odstraněna předtím, než zahraješ ránu.

Když provádíš úder, nesmí Tvůj nosič úmyslně stát na místě ve směru hry nebo blízko něj, ani žádným jiným způsobem (třeba ukazováním na určité místo nebo vrháním stínu na jamkoviště) ukazovat směr hry.

Výjimka – Nosič obsluhuje praporkovou tyč: Nosič může stát na místě ve směru hry nebo blízko něj, jestliže obsluhuje praporkovou tyč.

Žádný předmět nesmí být položen na zem tak, aby pomáhal při zaujímání postoje. Při zaujímání postoje pro ránu nesmíš využít žádný předmět, který by byl položen na zemi tak, aby Ti pomohl s nasměrováním nohou nebo těla.

Omezení toho, kdy může nosič stát za hráčem. Od okamžiku, kdy začneš zaujímat postoj pro ránu, až po samotné zahrání rány:

 • Tvůj nosič nesmí úmyslně stát na místě v prodloužení směru hry dozadu za míč nebo blízko takového prodloužení, a to z jakéhokoli důvodu.
 • Jestliže zaujmeš postoj v rozporu s tímto Pravidlem, nemůžeš se vyhnout trestu tím, že odstoupíš od míče.

 

Výjimka – Míč na jamkovišti: Jestliže je Tvůj míč na jamkovišti, pak neobdržíš trest podle tohoto Pravidla, jestliže odstoupíš od míče a nezačneš znovu zaujímat postoj, dokud Tvůj nosič neopustí dané místo.

Fyzická ochrana před živly. Nesmíš provést úder:

 • Zatímco Ti Tvůj nosič nebo jakákoli jiná osoba poskytuje fyzickou ochranu před živly, nebo
 • Když Tvůj nosič nebo jakákoli jiná osoba úmyslně stojí na takovém místě, že Ti poskytuje ochranu před slunečním svitem, deštěm, větrem a podobnými živly.

Trest za porušení Pravidla 10.2: Všeobecný trest.

10.3
Nosič

Účel Pravidla: Můžeš mít nosiče, aby Ti nosil hole, dával rady a i jinak Ti pomáhal během kola, avšak existují omezení, co nosič může dělat. Jsi odpovědný za úkony svého nosiče během kola, a jestliže Tvůj nosič poruší Pravidla, obdržíš příslušný trest.

a
Tvůj nosič Ti může během kola pomáhat

Můžeš mít nosiče, aby Ti nosil nebo převážel hole a staral se o ně, dával Ti rady a i jinak Ti pomáhal během kola, avšak nesmíš mít v žádný okamžik víc než jednoho nosiče nebo dočasně změnit nosiče za účelem získání rady od nového nosiče.

Viz plné znění Pravidel Ohledně vysvětlení, jaká Pravidla platí pro úkony sdíleného nosiče.

Trest za porušení Pravidla 10.3a:

Obdržíš všeobecný trest za každou jamku, během které Ti v libovolný okamžik pomáhal víc než jeden nosič. Jestliže k porušení Pravidla dojde mezi jamkami, nebo když porušování pokračuje mezi dvěma jamkami, obdržíš všeobecný trest na příští jamce.

b
Co může Tvůj nosič dělat

Viz plné znění Pravidel Ohledně seznamu úkonů, které Tvůj nosič může a nemůže dělat.

c
Jsi odpovědný za nosičovy úkony a porušení Pravidel

Jsi odpovědný za úkony svého nosiče během kola, avšak nikoli před kolem nebo po něm. Jestliže Tvůj nosič svým úkonem poruší Pravidla, nebo kdyby daný úkon znamenal porušení Pravidel, pokud bys ho učinil sám, obdržíš trest podle příslušného Pravidla.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Rada

Jakýkoli slovní komentář nebo akce (jako je ukázání hole, kterou byl právě zahrán úder), jež mají za cíl ovlivnit Tebe nebo jiného hráče při výběru hole, provedení rány nebo rozhodování, jak hrát během jamky nebo kola.

Nicméně rada nezahrnuje všeobecně známé informace, jako jsou pozice věcí na hřišti, vzdálenost od jednoho bodu k druhému nebo Pravidla.

Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Rada

Jakýkoli slovní komentář nebo akce (jako je ukázání hole, kterou byl právě zahrán úder), jež mají za cíl ovlivnit Tebe nebo jiného hráče při výběru hole, provedení rány nebo rozhodování, jak hrát během jamky nebo kola.

Nicméně rada nezahrnuje všeobecně známé informace, jako jsou pozice věcí na hřišti, vzdálenost od jednoho bodu k druhému nebo Pravidla.

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Výstroj

Všechno, co Ty nebo Tvůj nosič používáte, máte na sobě, držíte nebo nesete. Předměty používané k péči o hřiště, jako jsou hrábě, jsou výstrojí, pouze pokud je držíš nebo neseš Ty nebo Tvůj nosič.

Rada

Jakýkoli slovní komentář nebo akce (jako je ukázání hole, kterou byl právě zahrán úder), jež mají za cíl ovlivnit Tebe nebo jiného hráče při výběru hole, provedení rány nebo rozhodování, jak hrát během jamky nebo kola.

Nicméně rada nezahrnuje všeobecně známé informace, jako jsou pozice věcí na hřišti, vzdálenost od jednoho bodu k druhému nebo Pravidla.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Zlepšit

Změnit jednu nebo více podmínek ovlivňujících Tvou ránu nebo jiných fyzických podmínek ovlivňujících Tvou hru tak, že získáš případnou výhodu pro svou ránu.

Podmínky ovlivňující ránu

Poloha Tvého míče v klidu, prostor Tvého zamýšleného postoje, prostor Tvého zamýšleného švihu, Tvůj směr hry a oblast úlevy, do které budeš spouštět nebo umisťovat míč.

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Směr hry

Směr, kterým si přeješ, aby se Tvůj míč po úderu pohyboval, včetně prostoru v tomto směru, který je v rozumné vzdálenosti nad zemí nebo po obou stranách daného směru.

Směr hry není nutně přímou spojnicí mezi dvěma body (může jít například o zakřivenou dráhu, podle toho, kam zamýšlíš míč zahrát).

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Směr hry

Směr, kterým si přeješ, aby se Tvůj míč po úderu pohyboval, včetně prostoru v tomto směru, který je v rozumné vzdálenosti nad zemí nebo po obou stranách daného směru.

Směr hry není nutně přímou spojnicí mezi dvěma body (může jít například o zakřivenou dráhu, podle toho, kam zamýšlíš míč zahrát).

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Směr hry

Směr, kterým si přeješ, aby se Tvůj míč po úderu pohyboval, včetně prostoru v tomto směru, který je v rozumné vzdálenosti nad zemí nebo po obou stranách daného směru.

Směr hry není nutně přímou spojnicí mezi dvěma body (může jít například o zakřivenou dráhu, podle toho, kam zamýšlíš míč zahrát).

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Směr hry

Směr, kterým si přeješ, aby se Tvůj míč po úderu pohyboval, včetně prostoru v tomto směru, který je v rozumné vzdálenosti nad zemí nebo po obou stranách daného směru.

Směr hry není nutně přímou spojnicí mezi dvěma body (může jít například o zakřivenou dráhu, podle toho, kam zamýšlíš míč zahrát).

Praporková tyč

Přenosná tyč dodaná Soutěžním výborem, která je umístěna v jamce, aby Ti ukazovala její polohu.

Postoj

Pozice Tvých nohou a těla při přípravě a samotném provedení rány.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Postoj

Pozice Tvých nohou a těla při přípravě a samotném provedení rány.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Směr hry

Směr, kterým si přeješ, aby se Tvůj míč po úderu pohyboval, včetně prostoru v tomto směru, který je v rozumné vzdálenosti nad zemí nebo po obou stranách daného směru.

Směr hry není nutně přímou spojnicí mezi dvěma body (může jít například o zakřivenou dráhu, podle toho, kam zamýšlíš míč zahrát).

Postoj

Pozice Tvých nohou a těla při přípravě a samotném provedení rány.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Postoj

Pozice Tvých nohou a těla při přípravě a samotném provedení rány.

Postoj

Pozice Tvých nohou a těla při přípravě a samotném provedení rány.

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Rada

Jakýkoli slovní komentář nebo akce (jako je ukázání hole, kterou byl právě zahrán úder), jež mají za cíl ovlivnit Tebe nebo jiného hráče při výběru hole, provedení rány nebo rozhodování, jak hrát během jamky nebo kola.

Nicméně rada nezahrnuje všeobecně známé informace, jako jsou pozice věcí na hřišti, vzdálenost od jednoho bodu k druhému nebo Pravidla.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Rada

Jakýkoli slovní komentář nebo akce (jako je ukázání hole, kterou byl právě zahrán úder), jež mají za cíl ovlivnit Tebe nebo jiného hráče při výběru hole, provedení rány nebo rozhodování, jak hrát během jamky nebo kola.

Nicméně rada nezahrnuje všeobecně známé informace, jako jsou pozice věcí na hřišti, vzdálenost od jednoho bodu k druhému nebo Pravidla.

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).