The R&A - Working for Golf
Míč v pohybu náhodou zasáhne osobu, zvíře nebo objekt; Úmyslné ovlivnění míče v pohybu
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
11.1
a
b
11.2
11.3

Účel Pravidla: Pravidlo 11 řeší, co se má stát, když Tvůj míč v pohybu zasáhne osobu, zvíře, výstroj nebo cokoli jiného na hřišti. Když se tak stane náhodou, není to trestné a běžně musíš přijmout výsledek, ať už je pro tebe výhodný nebo ne, a hrát míč z místa, kde se zastavil. Pravidlo 11 Ti také zakazuje podniknout cokoli, čím bys ovlivnil, kde by se jakýkoli míč v pohybu mohl zastavit.

11
Míč v pohybu náhodou zasáhne osobu, zvíře nebo objekt; Úmyslné ovlivnění míče v pohybu

Toto Pravidlo platí, kdykoli je Tvůj míč ve hře v pohybu (ať už po úderu nebo jinak), vyjma když byl spuštěn v oblasti úlevy a ještě se nezastavil. Takovou situaci řeší Pravidlo 14.3.

11.1
Tvůj míč v pohybu náhodou zasáhne osobu nebo vnější vliv
a
Žádný hráč není nijak potrestán

Jestliže Tvůj míč v pohybu náhodou zasáhne jakoukoli osobu nebo vnější vliv, včetně Tebe, jakéhokoli jiného hráče nebo vašich nosičů nebo výstroje, není žádný hráč nijak potrestán.

Výjimka – Míč zahraný na jamkovišti ve hře na rány: Jestliže Tvůj míč v pohybu zasáhne jiný míč v klidu na jamkovišti, přičemž oba míče byly na jamkovišti před zahráním Tvé rány, obdržíš všeobecný trest (dvě trestné rány).

b
Míč se musí hrát, jak leží

Jestliže Tvůj míč v pohybu náhodou zasáhne jakoukoli osobu nebo vnější vliv, musíš svůj míč hrát, jak leží, vyjma dvou situací:

Výjimka 1 – Když se Tvůj míč zahraný odjinud než z jamkoviště zastaví na jakékoli osobě, zvířeti nebo pohybujícím se vnějším vlivu.

Výjimka 2 – Když Tvůj míč zahraný z jamkoviště náhodou zasáhne jakoukoli osobu, zvíře nebo pohyblivou závadu (včetně jiného míče v pohybu) na jamkovišti.

Viz plné znění Pravidel Ohledně bližších informací týkajících se těchto dvou výjimek.

Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 11.1: Všeobecný trest.

11.2
Míč v pohybu úmyslně odražen nebo zastaven osobou

Jestliže je míč v pohybu úmyslně odražen nebo zastaven nějakým hráčem, nebo když zasáhne výstroj, která byla úmyslně umístěna na určité místo, znamená to běžně trest a míč se nesmí hrát, jak leží.

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, odkud hrát míč, který byl úmyslně odražen nebo zastaven, a kdy je udělen nějaký trest.

11.3
Úmyslné přesunutí objektu nebo změna podmínek ovlivňujících míč v pohybu

Zatímco je míč v pohybu, nesmíš úmyslně změnit fyzické podmínky nebo zvednout či posunout volný přírodní předmět nebo pohyblivou závadu, abys tím ovlivnil, kde by se mohl míč zastavit.

Výjimka –  Můžeš posunout odstraněnou praporkovou tyč, míč v klidu na jamkovišti nebo jakoukoli výstroj nějakého hráče (vyjma míče v klidu jinde než na jamkovišti nebo markovátka kdekoli na hřišti).

Trest za porušení Pravidla 11.3: Všeobecný trest.

Ve hře

Status Tvého míče, když leží na hřišti a hraješ s ním jamku.

Tvůj míč se na jamce poprvé stane míčem ve hře:

 • Když s ním zahraješ ránu z odpaliště, nebo
 • Ve hře na jamky, když s ním zahraješ ránu odjinud než z odpaliště a Tvůj soupeř tuto ránu nezruší podle Pravidla 6.1b.

Tento míč zůstává ve hře, dokud není dohrán, avšak přestává být ve hře:

 • Když je zvednut z hřiště,
 • Když je ztracen (i když se nachází někde na hřišti) nebo když se zastaví mimo hřiště, nebo
 • Když byl nahrazen jiným míčem, a to i když to Pravidla nedovolují.

Míč, který není ve hře, je nesprávný míč.

Když je položeno markovátko tak, aby označovalo pozici míče ve hře, pak:

 • Jestliže Tvůj míč nebyl zvednut, je stále ve hře, a
 • Jestliže Tvůj míč byl zvednut a vrácen, pak je ve hře, i když markovátko nebylo odstraněno.
Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Spustit

Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

 • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
 • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
Oblast úlevy

Oblast, do které musíš spustit míč při využití úlevy podle Pravidel. Každá úleva podle Pravidel vyžaduje, abys použil specifickou oblast úlevy, jejíž rozměr a umístění se odvíjí od těchto tří faktorů:

 • Referenční bod: Bod, od kterého se měří velikost oblasti úlevy.
 • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Oblast úlevy může mít velikost jedné nebo dvou délek hole, měřeno od referenčního bodu, ovšem s určitými omezeními:
 • Omezení ohledně umístění oblasti úlevy: Umístění oblasti úlevy může být omezeno jedním či více způsoby, například:
  • Omezení na určitou definovanou oblast hřiště, jako je v poli, nebo mimo bankr či trestnou oblast,
  • Není blíže jamce než Tvůj referenční bod nebo musí být mimo trestnou oblast nebo bankr, ze kterých využíváš úlevu, nebo
  • Tam, kde nedochází k překážení (jak je definováno v příslušném Pravidle), od kterého využíváš úlevu.
Vnější vliv

Jakákoli z následujících osob nebo věcí, která může ovlivnit to, co se stane s Tvým míčem nebo výstrojí nebo s hřištěm:

 • Jakákoli osoba (včetně dalších hráčů), vyjma Tebe, Tvého nosiče, Tvého partnera nebo soupeře nebo jejich nosičů,
 • Jakékoli zvíře, a
 • Jakýkoli přírodní nebo umělý objekt či cokoli jiného (včetně jiného míče v pohybu), vyjma přírodních sil.
Nosič

Někdo, kdo Ti během kola pomáhá tím, že nosí nebo přepravuje Tvoje hole či se o ně stará nebo Ti radí. Nosič Ti také může pomáhat dalšími způsoby, které Pravidla povolují (viz Pravidlo 10.3b).

Výstroj

Všechno, co Ty nebo Tvůj nosič používáte, máte na sobě, držíte nebo nesete. Předměty používané k péči o hřiště, jako jsou hrábě, jsou výstrojí, pouze pokud je držíš nebo neseš Ty nebo Tvůj nosič.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Vnější vliv

Jakákoli z následujících osob nebo věcí, která může ovlivnit to, co se stane s Tvým míčem nebo výstrojí nebo s hřištěm:

 • Jakákoli osoba (včetně dalších hráčů), vyjma Tebe, Tvého nosiče, Tvého partnera nebo soupeře nebo jejich nosičů,
 • Jakékoli zvíře, a
 • Jakýkoli přírodní nebo umělý objekt či cokoli jiného (včetně jiného míče v pohybu), vyjma přírodních sil.
Nahradit

Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

Nesprávné místo

Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Výstroj

Všechno, co Ty nebo Tvůj nosič používáte, máte na sobě, držíte nebo nesete. Předměty používané k péči o hřiště, jako jsou hrábě, jsou výstrojí, pouze pokud je držíš nebo neseš Ty nebo Tvůj nosič.

Volný přírodní předmět

Jakýkoli volný přírodní objekt, jako jsou:

 • Kameny, stébla trávy, listy, větve a klacíky,
 • Mrtvá zvířata a zvířecí trus,
 • Červi, hmyz a podobná zvířata, jež mohou být snadno odstraněna, stejně jako hromádky či sítě (jako jsou žížalince nebo mraveniště), které budují, a
 • Hroudy pevné zeminy (včetně špuntů po provzdušňování).

Tyto přírodní objekty nejsou volné, jestliže jsou:

 • Připojené nebo rostoucí,
 • Pevně zapuštěné v zemi (tj. když je není možné jednoduše sebrat), nebo
 • Ulpívající na míči.

Zvláštní případy:

 • Písek a volná zemina nejsou volné přírodní předměty.
 • Rosa, jinovatka a voda nejsou volné přírodní předměty.
 • Sníh a přírodní led (kromě jinovatky) jsou podle Tvé volby buď volné přírodní předměty, nebo, jsou-li na zemi, náhodná voda.
 • Pavučiny jsou volné přírodní předměty, i když jsou připevněny k jinému objektu.
Pohyblivá závada

Závada, která může být přesunuta s vynaložením rozumného úsilí a aniž by došlo k poškození závady nebo hřiště.

Jestliže část nepohyblivé závady nebo nedílné součásti (jako jsou vrata, dveře nebo část upevněného kabelu) splňuje tyto dvě podmínky, pak je tato část považována za pohyblivou závaduAvšak toto neplatí, jestliže tato pohyblivá část nepohyblivé závady nebo nedílné součásti není určena k tomu, aby se s ní hýbalo (jako je uvolněný kámen v kamenné zdi).

Praporková tyč

Přenosná tyč dodaná Soutěžním výborem, která je umístěna v jamce, aby Ti ukazovala její polohu.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Výstroj

Všechno, co Ty nebo Tvůj nosič používáte, máte na sobě, držíte nebo nesete. Předměty používané k péči o hřiště, jako jsou hrábě, jsou výstrojí, pouze pokud je držíš nebo neseš Ty nebo Tvůj nosič.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Markovátko

Umělý předmět, když je použit k označení místa, odkud budeš zvedat míč, jako je týčko, mince, předmět vyrobený coby markovátko nebo jiná malá součást výstroje.

Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.