The R&A - Working for Golf
Jamkoviště
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
13.1
a
b
c
d
e
f
13.2
a
b
c
13.3
a
b

Účel Pravidla: Pravidlo 13 je speciální Pravidlo pro jamkoviště. Jamkoviště jsou speciálně upravená pro hraní míče po zemi a v každé jamce na každém jamkovišti je umístěna praporková tyč, proto zde platí určitá jiná Pravidla než v ostatních oblastech hřiště.

13.1
Povolené a předepsané úkony na jamkovišti

Účel Pravidla: Toto Pravidlo Ti dovoluje provést na jamkovišti úkony, které nejsou běžně dovoleny jinde než na jamkovišti, jako možnost označit, zvednout, očistit a vrátit svůj míč, opravit poškození a odstranit písek nebo volnou zeminu na jamkovišti. Jestliže náhodou pohneš svým míčem nebo markovátkem na jamkovišti, není to trestné.

a
Kdy je Tvůj míč na jamkovišti

Tvůj míč je na jamkovišti, když jakákoli část míče:

 • Se dotýká jamkoviště, nebo
 • Leží na něčem nebo v něčem (třeba jako je volný přírodní předmět nebo závada) a je uvnitř okrajů jamkoviště.
b
Označení, zvednutí a čištění Tvého míče na jamkovišti

Tvůj míč na jamkovišti může být zvednut a očištěn. Místo, kde míč ležel, musí být označeno předtím, než je míč zvednut, a míč musí být vrácen na původní místo.

c
Povolené úpravy jamkoviště

Během kola můžeš na jamkovišti vykonat následující dva úkony bez ohledu na to, jestli je Tvůj míč na jamkovišti nebo ne:

 • Písek a volná zemina na jamkovišti (avšak ne kdekoli jinde na hřišti) mohou být beztrestně odstraněny.
 • Můžeš beztrestně opravit poškození jamkoviště tak, že podnikneš rozumné kroky k tomu, abys uvedl jamkoviště do co možná původního stavu, avšak pouze:
  • Za použití své ruky, nohy nebo další části těla nebo běžného nástroje k opravě stop po dopadu míčů, týčka, hole nebo jiné běžné součásti výstroje, a
  • Bez zbytečného zdržování hry.

Nicméně jestliže zlepšíš jamkoviště tím, že Tvoje úkony překročí rozumnou míru potřebnou k obnově jamkoviště do původního stavu, obdržíš všeobecný trest.

Pojem „poškození jamkoviště“ znamená jakékoli poškození způsobené osobou nebo vnějším vlivem, jako třeba:

 • Stopy po dopadech míčů, poškození způsobené botami (třeba otisky hřebíků bot) a škrábance nebo prohlubně způsobené výstrojí nebo praporkovou tyčí,
 • Ucpávky starých jamek, travní záplaty, spáry mezi travními drny a škrábance nebo prohlubně způsobené nástroji nebo vozidly údržby,
 • Zvířecí stopy nebo otisky kopyt, a
 • Zapuštěné předměty (jako kameny, šišky nebo týčka).

Avšak „poškození jamkoviště“ nezahrnuje žádné poškození nebo stav, které jsou výsledkem:

 • Běžných údržbových zásahů směřujících k zachování stavu jamkoviště (jako jsou provzdušňovací díry nebo drážky po prořezu),
 • Závlahy nebo deště nebo jiných přírodních sil,
 • Přírodních nedokonalostí povrchu (jako jsou plevel, holá místa, nemocné plochy nebo oblasti s nerovnoměrným růstem trávy), nebo
 • Běžného opotřebení jamky.
d
Když se Tvůj míč nebo markovátko na jamkovišti pohne

Není trestné, jestliže Ty, Tvůj soupeř nebo nějaký jiný hráč ve hře na rány náhodou pohne Tvým míčem nebo markovátkem na jamkovišti.

Musíš vrátit míč na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto), nebo umístit markovátko tak, aby označovalo toto původní místo.

Výjimka – Míč musíš hrát, jak leží, když se začne pohybovat až poté, co započneš ránu nebo nápřah k ráně, kterou následně zahraješ.

Jestliže přírodní síly způsobily, že se Tvůj míč na jamkovišti pohnul, pak to, odkud budeš hrát svou příští ránu, závisí na tom, jestli byl míč již zvednut a vrácen na původní místo:

 • Míč byl již zvednut a vrácen – míč musíš vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto).
 • Míč doposud nebyl zvednut a vrácen – míč musíš hrát z nového místa.
e
Zákaz zkoušení povrchu jamkoviště

Jestliže během kola úmyslně vyzkoušíš povrch jamkoviště nebo nesprávného jamkoviště tím, že budeš hladit jeho povrch nebo po něm budeš kutálet míč, obdržíš všeobecný trest.

Výjimka – Zkoušení povrchu jamkoviště právě dohrané jamky nebo cvičného jamkoviště, když jsi mezi dvěma jamkami, je povoleno.

f
Povinná úleva od nesprávného jamkoviště

K překážení podle tohoto Pravidla dochází, když Tvůj míč je na nesprávném jamkovišti nebo když Ti nesprávné jamkoviště fyzicky překáží v prostoru zamýšleného postoje nebo švihu.

Když dochází k překážení nesprávného jamkoviště, nesmíš hrát míč, jak leží. Místo toho musíš využít beztrestnou úlevu tak, že spustíš původní nebo jiný míč v oblasti úlevy, jak ukazuje Diagram 13.1f.

Podle tohoto Pravidla nemáš nárok na úlevu, jestliže k překážení dochází pouze v důsledku toho, že zvolíš hůl, postoj, způsob provedení švihu nebo směr hry, jež jsou za dané situace neopodstatněné.

Referenční bod: Nejbližší místo úplné úlevy (P1).

Velikost oblasti úlevy: Jedna délka hole od referenčního bodu.

Omezení oblasti úlevy: Oblast úlevy:

 • Nesmí být blíže jamce než referenční bod, a
 • Musí být ve stejné oblasti hřiště jako referenční bod.

Připomínka: Musíš využít úplnou úlevu od jakéhokoli překážení nesprávného jamkoviště.

Trest za  zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 13.1: Všeobecný trest.

13.2
Praporková tyč

Účel Pravidla: Toto Pravidlo popisuje Tvoje možnosti ohledně nakládání s praporkovou tyčí. Můžeš ji ponechat v jamce nebo ji nechat odstranit (což zahrnuje i možnost, že ji někdo obsluhuje a odstraní ji poté, co zahraješ svůj míč), ale musíš se rozhodnout před zahráním rány. Běžně není trestné, když míč v pohybu zasáhne praporkovou tyč.

Toto Pravidlo platí pro míč hraný z jakéhokoli místa na hřišti, ať už na jamkovišti nebo mimo něj.

a
Ponechání praporkové tyče v jamce

Jestliže zahraješ ránu, když je praporková tyč ponechána v jamce, a Tvůj míč v pohybu tuto praporkovou tyč zasáhne, není to trestné a míč se musí hrát, jak leží.

Rozhodnutí mít praporkovou tyč v jamce musíš učinit předtím, než zahraješ ránu, a to buď tím, že praporkovou tyč ponecháš v jamce, nebo že necháš odstraněnou praporkovou tyč vrátit do jamky.

Každopádně se nesmíš pokusit získat jakoukoli výhodu tím, že úmyslně pohneš s praporkovou tyčí tak, že bude umístěna jinak, než uprostřed jamky. Jestliže tak učiníš a Tvůj míč v pohybu následně tuto praporkovou tyč zasáhne, obdržíš všeobecný trest.

Viz plné znění Pravidel Ohledně pohnutí nebo odstranění praporkové tyče ponechané v jamce, zatímco je míč v pohybu.

b
Odstranění praporkové tyče z jamky

Můžeš zahrát ránu, když je praporková tyč odstraněná z jamky, aby tak Tvůj míč v pohybu nezasáhl praporkovou tyč v jamce.

Musíš se k tomu rozhodnout předtím, než zahraješ ránu, a to buď tím, že necháš praporkovou tyč odstranit z jamky předtím, než odehraješ míč, nebo někoho pověříš, aby Ti praporkovou tyč obsluhoval.

Viz plné znění Pravidel Ohledně situací, kdy se má za to, že jsi někoho pověřil obsluhováním praporkové tyče, a toho, co dělat, když Tvůj míč zasáhne praporkovou tyč nebo osobu, která ji odstranila nebo ji obsluhuje.

c
Míč se opírá o praporkovou tyč v jamce

Jestliže se Tvůj míč zastaví o praporkovou tyč, která je v jamce, a jakákoli část Tvého míče je v jamce pod úrovní povrchu jamkoviště, má se za to, že míč byl dohrán.

Jestliže žádná část Tvého míče není v jamce pod povrchem jamkoviště:

 • Tvůj míč není dohrán a musí se hrát, jak leží.
 • Jestliže je praporková tyč odstraněna a Tvůj míč se přitom pohne (ať už spadne do jamky nebo se pohne směrem pryč od ní), není to trestné a míč musí být vrácen na okraj jamky.

Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 13.2c: Všeobecný trest.

13.3
Míč přesahuje okraj jamky
a
Čekací doba na to, aby Tvůj míč přesahující okraj jamky do ní spadl

Jestliže jakákoli část Tvého míče přesahuje okraj jamky, máš k dispozici přiměřený čas na to, abys došel k jamce, a ještě dalších deset vteřin na to, abys vyčkal, zda Tvůj míč spadne do jamky.

Jestliže Tvůj míč během této čekací doby spadne do jamky, pak jsi svým předchozím úderem jamku dohrál.

Jestliže Tvůj míč během této čekací doby do jamky nespadne:

 • Má se za to, že Tvůj míč je v klidu.
 • Jestliže Tvůj míč poté spadne do jamky předtím, než je zahrán, pak jsi svým předchozím úderem jamku dohrál, avšak musíš si k výsledku jamky připočítat jednu trestnou ránu.
b
Co dělat, když Tvůj míč přesahující okraj jamky je zvednut nebo pohnut před uplynutím čekací doby

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, co dělat, když Tvůj míč přesahující okraj jamky je zvednut nebo pohnut před uplynutím čekací doby 10 vteřin.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Volný přírodní předmět

Jakýkoli volný přírodní objekt, jako jsou:

 • Kameny, stébla trávy, listy, větve a klacíky,
 • Mrtvá zvířata a zvířecí trus,
 • Červi, hmyz a podobná zvířata, jež mohou být snadno odstraněna, stejně jako hromádky či sítě (jako jsou žížalince nebo mraveniště), které budují, a
 • Hroudy pevné zeminy (včetně špuntů po provzdušňování).

Tyto přírodní objekty nejsou volné, jestliže jsou:

 • Připojené nebo rostoucí,
 • Pevně zapuštěné v zemi (tj. když je není možné jednoduše sebrat), nebo
 • Ulpívající na míči.

Zvláštní případy:

 • Písek a volná zemina nejsou volné přírodní předměty.
 • Rosa, jinovatka a voda nejsou volné přírodní předměty.
 • Sníh a přírodní led (kromě jinovatky) jsou podle Tvé volby buď volné přírodní předměty, nebo, jsou-li na zemi, náhodná voda.
 • Pavučiny jsou volné přírodní předměty, i když jsou připevněny k jinému objektu.
Závada

(viz též nepohyblivá a pohyblivá závada): Jakýkoli umělý objekt vyjma nedílných součástí a hraničních objektů.

Příklady závad:

 • Silnice a cesty s umělým povrchem, včetně umělých krajnic a okrajů.
 • Budovy a vozidla.
 • Postřikovače, drenáže a další součásti závlahového systému.
 • Výstroj hráčů, praporkové tyče a hrábě.
Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Označit

Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Týčko

Předmět používaný k vyvýšení Tvého míče nad úroveň země při hře z odpaliště. Nesmí být delší než 4 palce (101.6 mm) a musí vyhovovat Pravidlům pro výstroj.

Výstroj

Všechno, co Ty nebo Tvůj nosič používáte, máte na sobě, držíte nebo nesete. Předměty používané k péči o hřiště, jako jsou hrábě, jsou výstrojí, pouze pokud je držíš nebo neseš Ty nebo Tvůj nosič.

Zlepšit

Změnit jednu nebo více podmínek ovlivňujících Tvou ránu nebo jiných fyzických podmínek ovlivňujících Tvou hru tak, že získáš případnou výhodu pro svou ránu.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Vnější vliv

Jakákoli z následujících osob nebo věcí, která může ovlivnit to, co se stane s Tvým míčem nebo výstrojí nebo s hřištěm:

 • Jakákoli osoba (včetně dalších hráčů), vyjma Tebe, Tvého nosiče, Tvého partnera nebo soupeře nebo jejich nosičů,
 • Jakékoli zvíře, a
 • Jakýkoli přírodní nebo umělý objekt či cokoli jiného (včetně jiného míče v pohybu), vyjma přírodních sil.
Výstroj

Všechno, co Ty nebo Tvůj nosič používáte, máte na sobě, držíte nebo nesete. Předměty používané k péči o hřiště, jako jsou hrábě, jsou výstrojí, pouze pokud je držíš nebo neseš Ty nebo Tvůj nosič.

Praporková tyč

Přenosná tyč dodaná Soutěžním výborem, která je umístěna v jamce, aby Ti ukazovala její polohu.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Zvíře

Jakýkoli živý příslušník živočišné říše (kromě člověka).

Týčko

Předmět používaný k vyvýšení Tvého míče nad úroveň země při hře z odpaliště. Nesmí být delší než 4 palce (101.6 mm) a musí vyhovovat Pravidlům pro výstroj.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Přírodní síly

Následky přírodních úkazů, jako je vítr či voda nebo když se něco stane bez zjevného důvodu v důsledku působení gravitace.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Hra na rány

Forma hry, kdy Ty nebo Tvoje strana soutěžíte proti všem ostatním hráčům nebo stranám v dané soutěži.

Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Markovátko

Umělý předmět, když je použit k označení místa, odkud budeš zvedat míč, jako je týčko, mince, předmět vyrobený coby markovátko nebo jiná malá součást výstroje.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Markovátko

Umělý předmět, když je použit k označení místa, odkud budeš zvedat míč, jako je týčko, mince, předmět vyrobený coby markovátko nebo jiná malá součást výstroje.

Označit

Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

Přírodní síly

Následky přírodních úkazů, jako je vítr či voda nebo když se něco stane bez zjevného důvodu v důsledku působení gravitace.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Nesprávné jamkoviště

Jakékoli jiné jamkoviště na hřišti, než je jamkoviště jamky, kterou právě hraješ. Nesprávná jamkoviště jsou součástí pole.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Nesprávné jamkoviště

Jakékoli jiné jamkoviště na hřišti, než je jamkoviště jamky, kterou právě hraješ. Nesprávná jamkoviště jsou součástí pole.

Nesprávné jamkoviště

Jakékoli jiné jamkoviště na hřišti, než je jamkoviště jamky, kterou právě hraješ. Nesprávná jamkoviště jsou součástí pole.

Postoj

Pozice Tvých nohou a těla při přípravě a samotném provedení rány.

Nesprávné jamkoviště

Jakékoli jiné jamkoviště na hřišti, než je jamkoviště jamky, kterou právě hraješ. Nesprávná jamkoviště jsou součástí pole.

Spustit

Držet míč a volně ho upustit tak, aby padal vzduchem, s úmyslem, aby tento míč byl ve hře. Každé Pravidlo poskytující úlevu určuje specifickou oblast úlevy, do které musíš míč spustit a ve které se míč také musí zastavit.

Při využití úlevy musíš upustit míč z místa v úrovni výšky kolen tak, aby míč:

 • Padal přímo dolů, aniž bys ho přitom házel, roztáčel nebo kutálel či jiným pohybem případně ovlivňoval, kde se míč zastaví, a
 • Se nedotkl žádné části Tvého těla ani Tvé výstroje předtím, než dopadne na zem (viz Pravidlo 14.3b).
Oblast úlevy

Oblast, do které musíš spustit míč při využití úlevy podle Pravidel. Každá úleva podle Pravidel vyžaduje, abys použil specifickou oblast úlevy, jejíž rozměr a umístění se odvíjí od těchto tří faktorů:

 • Referenční bod: Bod, od kterého se měří velikost oblasti úlevy.
 • Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu: Oblast úlevy může mít velikost jedné nebo dvou délek hole, měřeno od referenčního bodu, ovšem s určitými omezeními:
 • Omezení ohledně umístění oblasti úlevy: Umístění oblasti úlevy může být omezeno jedním či více způsoby, například:
  • Omezení na určitou definovanou oblast hřiště, jako je v poli, nebo mimo bankr či trestnou oblast,
  • Není blíže jamce než Tvůj referenční bod nebo musí být mimo trestnou oblast nebo bankr, ze kterých využíváš úlevu, nebo
  • Tam, kde nedochází k překážení (jak je definováno v příslušném Pravidle), od kterého využíváš úlevu.
Postoj

Pozice Tvých nohou a těla při přípravě a samotném provedení rány.

Nahradit

Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

Nesprávné místo

Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Praporková tyč

Přenosná tyč dodaná Soutěžním výborem, která je umístěna v jamce, aby Ti ukazovala její polohu.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Praporková tyč

Přenosná tyč dodaná Soutěžním výborem, která je umístěna v jamce, aby Ti ukazovala její polohu.

Praporková tyč

Přenosná tyč dodaná Soutěžním výborem, která je umístěna v jamce, aby Ti ukazovala její polohu.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Praporková tyč

Přenosná tyč dodaná Soutěžním výborem, která je umístěna v jamce, aby Ti ukazovala její polohu.

Praporková tyč

Přenosná tyč dodaná Soutěžním výborem, která je umístěna v jamce, aby Ti ukazovala její polohu.

Praporková tyč

Přenosná tyč dodaná Soutěžním výborem, která je umístěna v jamce, aby Ti ukazovala její polohu.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Praporková tyč

Přenosná tyč dodaná Soutěžním výborem, která je umístěna v jamce, aby Ti ukazovala její polohu.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Praporková tyč

Přenosná tyč dodaná Soutěžním výborem, která je umístěna v jamce, aby Ti ukazovala její polohu.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Praporková tyč

Přenosná tyč dodaná Soutěžním výborem, která je umístěna v jamce, aby Ti ukazovala její polohu.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Praporková tyč

Přenosná tyč dodaná Soutěžním výborem, která je umístěna v jamce, aby Ti ukazovala její polohu.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Praporková tyč

Přenosná tyč dodaná Soutěžním výborem, která je umístěna v jamce, aby Ti ukazovala její polohu.

Praporková tyč

Přenosná tyč dodaná Soutěžním výborem, která je umístěna v jamce, aby Ti ukazovala její polohu.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Dohraný

Jestliže Tvůj míč po úderu skončí v jamce a zastaví se tam, přičemž je celý pod úrovní povrchu jamkoviště. Když je v Pravidlech použít pojem „dohrát, znamená to situaci, kdy je Tvůj míč dohraný.

Ohledně speciálního případu, kdy se míč opírá o praporkovou tyč v jamce, viz Pravidlo 13.2c (Tvůj míč se považuje za dohraný, jestliže se jeho libovolná část nachází pod povrchem jamkoviště).

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Dohraný

Jestliže Tvůj míč po úderu skončí v jamce a zastaví se tam, přičemž je celý pod úrovní povrchu jamkoviště. Když je v Pravidlech použít pojem „dohrát, znamená to situaci, kdy je Tvůj míč dohraný.

Ohledně speciálního případu, kdy se míč opírá o praporkovou tyč v jamce, viz Pravidlo 13.2c (Tvůj míč se považuje za dohraný, jestliže se jeho libovolná část nachází pod povrchem jamkoviště).

Praporková tyč

Přenosná tyč dodaná Soutěžním výborem, která je umístěna v jamce, aby Ti ukazovala její polohu.

Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Nahradit

Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

Nesprávné místo

Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Dohraný

Jestliže Tvůj míč po úderu skončí v jamce a zastaví se tam, přičemž je celý pod úrovní povrchu jamkoviště. Když je v Pravidlech použít pojem „dohrát, znamená to situaci, kdy je Tvůj míč dohraný.

Ohledně speciálního případu, kdy se míč opírá o praporkovou tyč v jamce, viz Pravidlo 13.2c (Tvůj míč se považuje za dohraný, jestliže se jeho libovolná část nachází pod povrchem jamkoviště).

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Jamka

Cílový bod na jamkovišti jamky, kterou právě hraješ.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Dohraný

Jestliže Tvůj míč po úderu skončí v jamce a zastaví se tam, přičemž je celý pod úrovní povrchu jamkoviště. Když je v Pravidlech použít pojem „dohrát, znamená to situaci, kdy je Tvůj míč dohraný.

Ohledně speciálního případu, kdy se míč opírá o praporkovou tyč v jamce, viz Pravidlo 13.2c (Tvůj míč se považuje za dohraný, jestliže se jeho libovolná část nachází pod povrchem jamkoviště).