The R&A - Working for Golf
Hřiště
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
2.1
2.2
2.3
2.4

Účel Pravidla: Pravidlo 2 zavádí základní pojmy, které bys měl o hřišti znát:

 • Existuje pět definovaných oblastí hřiště, a
 • Existuje několik typů objektů a podmínek, které mohou zasahovat do Tvé hry.

Je důležité vědět, v jaké části hřiště Tvůj míč leží a jaký je status překážejících objektů a podmínek, protože to často ovlivňuje Tvé možnosti, jak hrát míč či získat úlevu.

2.1
Hranice hřiště a území mimo hřiště

Golf se hraje na hřišti. Území, která nejsou na hřišti, jsou mimo hřiště.

2.2
Definované oblasti hřiště

Je definováno pět oblastí hřiště. První z nich je pole, které zahrnuje celé hřiště s výjimkou těchto čtyř specifických oblastí:

Je důležité vědět, v jaké oblasti hřiště Tvůj míč leží, protože na základě toho platí různá Pravidla pro to, jak můžeš svůj míč hrát či získat úlevu.

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, jak zacházet s míčem, který leží ve dvou oblastech hřiště.

2.3
Objekty nebo podmínky, které mohou bránit ve hře

Beztrestná úleva (úleva bez udělení trestu) může být využitelná od překážení:

 • Volných přírodních předmětů (Pravidlo 15.1),
 • Pohyblivých závad (Pravidlo 15.2), a
 • Abnormálního stavu hřiště, což jsou díry po zvířeti, půda v opravě, nepohyblivé závady a náhodná voda (Pravidlo 16.1).

Avšak neobdržíš žádnou beztrestnou úlevu od hraničních objektů nebo nedílných součástí, které Ti překážejí ve hře.

2.4
Oblasti se zákazem hry

Oblast se zákazem hry je taková část hřiště, odkud nesmíš zahrát svůj míč. Musíš také využít úlevu, jestliže Ti oblast se zákazem hry překáží v zamýšleném postoji nebo prostoru švihu při odehrání míče, který je mimo danou oblast se zákazem hry.

Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Mimo hřiště

Veškeré území vně hranic hřiště, jak je stanovil Soutěžní výbor. Veškeré území uvnitř těchto hranic je v hřišti.

Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Hranice by měla být určena hraničními objekty nebo čarami:

 • Hraniční objekty: Jestliže je hranice určena kolíky nebo plotem, pak je dána spojnicí vnitřních (z pohledu hřiště) bodů kolíků nebo sloupků plotu v úrovni země (vyjma šikmých podpěr), přičemž tyto kolíky nebo sloupky samy jsou mimo hřiště.
 • Jestliže je hranice určena jinými objekty, jako třeba zdmi, nebo když chce Soutěžní výbor hraniční plot pojmout jiným způsobem, měl by Soutěžní výbor hranici určit.
 • Čáry: Jestliže je hranice určena čárou namalovanou na zemi, pak je dána vnitřní (z pohledu hřiště) hranou čáry a čára sama je mimo hřiště.
Jestliže je hranice určena čárou na zemi, mohou být použity kolíky k indikaci, kde se hranice nachází, avšak nemají žádný jiný význam. Hraniční kolíky nebo čáry by měly být bílé.
Oblasti hřiště

V rámci hřiště je definováno pět oblastí: (1) pole, (2) odpaliště, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ, (3) všechny trestné oblasti, (4) všechny bankry a (5) jamkoviště jamky, kterou právě hraješ.

Pole

Oblast hřiště, která zahrnuje všechno na hřišti vyjma čtyři další definované oblasti hřiště: (1) odpaliště, ze kterého musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ, (2) všechny trestné oblasti, (3) všechny bankry, a (4) jamkoviště jamky, kterou právě hraješ.

Pole zahrnuje všechna odpaliště na hřišti kromě Tvého odpaliště na jamce, kterou právě hraješ, a všechna nesprávná jamkoviště.

Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Trestná oblast

Oblast, ze které můžeš využít úlevu s jednou trestnou ranou, pokud se v ní Tvůj míč zastaví.

Existují dva druhy trestných oblastí, jež se liší barvou použitou k jejich označení:

 • Žlutá trestná oblast (označená žlutou čárou nebo žlutými kolíky) Ti dává dvě možnosti úlevy (Pravidla 17.1d(1) a (2)).
 • Červená trestná oblast (označená červenou čárou nebo červenými kolíky) Ti dává navíc k oběma možnostem úlevy dostupným pro žlutou trestnou oblast ještě možnost stranové úlevy (Pravidlo 17.1d(3)).

Jestliže barva trestné oblasti nebyla vyznačena ani jinak určena Soutěžním výborem, považuje se za červenou trestnou oblast.

Okraje trestné oblasti se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Okraje trestné oblasti by měly být určeny kolíky, čarami nebo fyzickými atributy:

 • Kolíky: Kolíky: Jestliže je okraj vyznačen kolíky, pak je okraj trestné oblasti dán spojnicí vnějších bodů kolíků v úrovni země a kolíky samy jsou uvnitř trestné oblasti.
 • Čáry: Jestliže je okraj vyznačen čárou namalovanou na zemi, pak je okraj trestné oblasti dán vnější hranou čáry a čára sama je uvnitř trestné oblasti.
Bankr

Zvlášť připravená písečná oblast, zpravidla ve formě prohlubně, ze které byla odstraněna tráva či půda. Následující nejsou součástí bankru:

 • Hrana, zeď nebo stěna na okraji takto připravené oblasti, která je tvořena půdou, trávou, stohovanými drny nebo umělým materiálem,
 • Půda nebo jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt uvnitř okrajů takto připravené oblasti (jako jsou tráva, křoví nebo stromy),
 • Písek vysypaný přes okraj nebo mimo takto připravenou oblast, a
 • Jakékoli písečné oblasti na hřišti, které nejsou uvnitř takto připravené oblasti (jako jsou poušť nebo jiné přirozeně písečné oblasti či oblasti někdy označované jako waste).
Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Oblasti hřiště

V rámci hřiště je definováno pět oblastí: (1) pole, (2) odpaliště, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ, (3) všechny trestné oblasti, (4) všechny bankry a (5) jamkoviště jamky, kterou právě hraješ.

Volný přírodní předmět

Jakýkoli volný přírodní objekt, jako jsou:

 • Kameny, stébla trávy, listy, větve a klacíky,
 • Mrtvá zvířata a zvířecí trus,
 • Červi, hmyz a podobná zvířata, jež mohou být snadno odstraněna, stejně jako hromádky či sítě (jako jsou žížalince nebo mraveniště), které budují, a
 • Hroudy pevné zeminy (včetně špuntů po provzdušňování).

Tyto přírodní objekty nejsou volné, jestliže jsou:

 • Připojené nebo rostoucí,
 • Pevně zapuštěné v zemi (tj. když je není možné jednoduše sebrat), nebo
 • Ulpívající na míči.

Zvláštní případy:

 • Písek a volná zemina nejsou volné přírodní předměty.
 • Rosa, jinovatka a voda nejsou volné přírodní předměty.
 • Sníh a přírodní led (kromě jinovatky) jsou podle Tvé volby buď volné přírodní předměty, nebo, jsou-li na zemi, náhodná voda.
 • Pavučiny jsou volné přírodní předměty, i když jsou připevněny k jinému objektu.
Pohyblivá závada

Závada, která může být přesunuta s vynaložením rozumného úsilí a aniž by došlo k poškození závady nebo hřiště.

Jestliže část nepohyblivé závady nebo nedílné součásti (jako jsou vrata, dveře nebo část upevněného kabelu) splňuje tyto dvě podmínky, pak je tato část považována za pohyblivou závaduAvšak toto neplatí, jestliže tato pohyblivá část nepohyblivé závady nebo nedílné součásti není určena k tomu, aby se s ní hýbalo (jako je uvolněný kámen v kamenné zdi).

Abnormální stav hřiště

Díra po zvířeti, půda v opravě, nepohyblivá závada nebo náhodná voda.

Díra po zvířeti

Jakákoli díra v zemi vyhrabaná zvířetem, vyjma děr vyhrabaných zvířaty, která jsou zároveň definována jako volné přírodní předměty (jako jsou červi či hmyz).

Pojem díra po zvířeti zahrnuje:

 • Volný materiál, který zvíře vyhrabalo z díry,
 • Vyběhané cestičky vedoucí do díry, a
 • Jakoukoli část povrchu, která byla vyvýšena nebo pozměněna v důsledku zvířecího hrabání pod zemí.
Půda v opravě

Jakákoli část hřiště, kterou Soutěžní výbor stanovil jako půdu v opravě (ať už označením nebo jinak).

Půda v opravě také zahrnuje vše následující, i když to tak Soutěžní výbor nestanoví:

 • Jakoukoli díru vyhloubenou Soutěžním výborem nebo správou hřiště při:
  • Přípravě hřiště (jako je díra po vytaženém kolíku nebo ta jamka na dvojitém jamkovišti, která přísluší druhé jamce), nebo
  • Údržbě hřiště (jako jsou díry po vyřezaných drnech či vytaženém pařezu nebo díry pro pokládku potrubí, avšak nikoli provzdušňovací díry).
  • Travní odřezky, listí nebo jiný materiál, který byl dán na hromadu a je určen k pozdějšímu odvozu. Avšak:
   • Jakýkoli přírodní materiál, který byl dán na hromadu k odvozu, představuje zároveň volné přírodní předměty, a
   • Jakýkoli materiál, který byl ponechán na hřišti a který není určen k odvozu, není půda v opravě, ledaže to tak stanoví Soutěžní výbor.
  • Jakýkoli zvířecí příbytek (jako třeba ptačí hnízdo), který je tak blízko Tvému míči, že bys ho svou ránou nebo postojem mohl poškodit, vyjma příbytků vybudovaných zvířaty, která jsou definována jako volné přírodní předměty (jako jsou červi nebo hmyz).

  Okraje půdy v opravě by měly být určeny kolíky nebo čarami:

  • Kolíky: Jestliže je okraj vyznačen kolíky, pak je okraj půdy v opravě dán spojnicí vnějších bodů kolíků v úrovni země a kolíky samy jsou uvnitř půdy v opravě.
  • Čáry: Jestliže je okraj vyznačen čárou namalovanou na zemi, pak je okraj půdy v opravě dán vnější hranou čáry a čára sama je uvnitř půdy v opravě.
  Nepohyblivá závada

  Jakákoli závada, která nemůže být přesunuta bez vynaložení nadměrného úsilí, nebo aniž by došlo k poškození závady nebo hřiště, a která ani jiným způsobem nesplňuje definici pohyblivé závady.

  Náhodná voda

  Jakékoli dočasné nahromadění vody na povrchu země (jako jsou louže po dešti nebo závlaze nebo přetečení trvalé vodní plochy nebo toku), které není v trestné oblasti a které je viditelné předtím nebo potom, co zaujmeš postoj (aniž bys přitom vodu nohama nadměrně vyšlapával).

  Nestačí, když je povrch pouze mokrý, blátivý nebo měkký nebo když se voda objeví pouze na okamžik, když došlápneš; nahromaděná voda musí zůstat viditelná buď předtím nebo potom, co zaujmeš postoj.

  Zvláštní případy:

  • Rosa a jinovatka nejsou náhodná voda.
  • Sníh a přírodní led (kromě jinovatky) jsou podle Tvé volby buď volné přírodní předměty, nebo, jsou-li na zemi, náhodná voda.
  • Umělý led je závada.
  Hraniční objekt

  Umělé objekty určující nebo označující hranici hřiště, jako jsou zdi, ploty, kolíky a zábradlí, od kterých není možná beztrestná úleva.

  To zahrnuje i případné podstavce a plotové kůly, avšak nezahrnuje šikmé podpěry nebo kotvící dráty připojené ke zdi nebo plotu, nebo jakékoli schůdky, mostky nebo podobné konstrukce používané k překonání zdi nebo plotu.

  Hraniční objekty jsou považovány za nepohyblivé, i když jsou pohyblivé nebo je pohyblivá některá jejich část (viz Pravidlo 8.1a).

  Hraniční objekty nejsou závady ani nedílné součásti.

  Nedílná součást

  Umělý objekt prohlášený Soutěžním výborem za součást hry a výzvy hřiště, od kterého tak není možná beztrestná úleva.

  Umělé objekty prohlášené Soutěžním výborem za nedílné součásti jsou považovány za nepohyblivé (viz Pravidlo 8.1a). Avšak jestliže některá část nedílné součásti (jako jsou vrata, dveře nebo část upevněného kabelu) splňuje definici pohyblivé závady, pak je tato část považována za pohyblivou závadu.

  Nedílné součásti nejsou závady ani hraniční objekty.

  Oblast se zákazem hry

  Část hřiště, na které Soutěžní výbor zakázal hru. Oblast se zákazem hry musí být definována buď jako součást abnormálního stavu hřiště nebo jako součást trestné oblasti.

  Hřiště

  Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

  Oblast se zákazem hry

  Část hřiště, na které Soutěžní výbor zakázal hru. Oblast se zákazem hry musí být definována buď jako součást abnormálního stavu hřiště nebo jako součást trestné oblasti.

  Oblast se zákazem hry

  Část hřiště, na které Soutěžní výbor zakázal hru. Oblast se zákazem hry musí být definována buď jako součást abnormálního stavu hřiště nebo jako součást trestné oblasti.