The R&A - Working for Golf
Hráčova výstroj
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
4.1
a
b
c
4.2
a
b
c
4.3
a
b

Účel Pravidla: Pravidlo 4 popisuje výstroj, kterou můžeš používat během kola. S ohledem na to, že golf je náročná hra, při které by měl úspěch záviset na Tvém úsudku, dovednosti a schopnostech:

 • Musíš používat vyhovující hole a míče,
 • Nesmíš používat víc než 14 holí, přičemž poškozenou nebo ztracenou hůl nemůžeš běžně nahradit, a
 • Je omezeno používání další výstroje, která by Ti uměle pomáhala ve hře.
4.1
Hole
a
Hole, s nimiž je možno hrát rány

Musíš používat hole, které vyhovují požadavkům uvedeným v Pravidlech pro výstroj.

Jestliže dojde k poškození Tvé vyhovující hole během kola nebo když je hra zastavena, můžeš s ní i nadále po zbytek kola dál hrát rány, nebo ji nechat opravit tak, že bude uvedena do co možná nejpodobnějšího stavu, jako byl její stav před poškozením.

Viz plné znění Pravidel Ohledně dalších omezení při opravě hole nebo úmyslné změny herních charakteristik hole.

Trest za zahrání rány holí v rozporu s Pravidlem 4.1a: Diskvalifikace.

b
Limit 14 holí; Sdílení, přidání nebo výměna holí během kola

Nesmíš začít kolo s víc než 14 holemi, nebo mít během kola víc než 14 holí.

Jestliže začneš kolo s méně než 14 holemi, můžeš si je během kola doplnit až na limitní počet 14 holí.

Když zjistíš, že porušuješ toto Pravidlo, protože máš víc než 14 holí, musíš ihned nadbytečnou hůl nebo hole vyřadit ze hry za užití postupu podle Pravidla 4.1c.

Viz plné znění Pravidel Ohledně dalších informací o sdílení, přidávání nebo výměny holí, včetně omezené výjimky v případě, že jsi poškození hole nezpůsobil Ty sám.

Trest za porušení Pravidla 4.1b: Udělený trest se odvíjí od toho, kdy zjistíš porušení Pravidel:

 • Během hraní jamky: Trest je udělen na konci jamky, kterou právě hraješ. Ve hře na jamky musíš dokončit jamku, započítat její výsledek do stavu zápasu a teprve poté upravit stav zápasu o udělený trest.
 • Mezi dvěma jamkami: Trest je udělen na konci právě dohrané jamky, nikoli až na další jamce.

Trest ve hře na jamky – stav zápasu je upraven odečtením jamky, nejvýše dvou:

 • Tento trest upravuje stav zápasu – nejedná se o trest ztráty jamky.
 • Na konci právě hrané nebo právě dohrané jamky se stav zápasu upraví odečtením jedné jamky za každou jamku, na které k porušení došlo, nejvýše však dvou jamek za kolo.
 • Například jestliže jsi začal hru s 15 holemi a zjistíš toto porušení během třetí jamky a tuto jamku následně vyhraješ a vedeš v zápase o tři jamky, pak obdržíš nejvyšší možný trest odečtení dvou jamek, takže v zápase povedeš o jednu jamku.

Trest ve hře na rány – dvě trestné rány, nejvýše čtyři: Obdržíš všeobecný trest (dvě trestné rány) za každou jamku, na které k porušení došlo, nejvýše však čtyři rány za kolo (dvě trestné rány se připočtou na prvních dvou jamkách, na kterých k porušení došlo).

c
Jak vyřadit hůl ze hry

Když během kola zjistíš, že máš víc než 14 holí nebo že jsi zahrál ránu holí jiného hráče, musíš ihned podniknout kroky, které zřetelným způsobem označí každou hůl, kterou vyřazuješ ze hry (třeba tím, že to oznámíš jinému hráči, nebo že tu hůl obrátíš ve vaku vzhůru nohama).

Trest za to, že okamžitě nepodnikneš kroky, kterými zřetelně označíš každou hůl, kterou vyřazuješ ze hry: Diskvalifikace.

Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, jak vyřadit hůl ze hry těsně před startem kola.

4.2
Míče
a
Míče, se kterými je možno hrát kolo

Musíš používat míč, který vyhovuje požadavkům uvedeným v Pravidlech pro výstroj. Vyhovující míč můžeš získat od kohokoliv, včetně dalších hráčů na hřišti.

Nesmíš zahrát ránu míčem, jehož herní charakteristiky byly úmyslně změněny.

Trest za zahrání rány míčem v rozporu s Pravidlem 4.2a: Diskvalifikace.

b
Míč se během hraní jamky rozpadne na kousky
Viz plné znění Pravidel Ohledně toho, co dělat, když se míč rozpadne na kousky, zatímco hraješ jamku.
c
Míč je během hraní jamky naseknut nebo praskne

Jestliže máš dobrý důvod se domnívat, že Tvůj míč byl během hraní jamky naseknut nebo že praskl, můžeš ho zvednout a prohlédnout. Předtím ale musíš označit jeho pozici a pak ho zvednout, aniž bys ho očistil (vyjma na jamkovišti).

Jestliže zvedneš svůj míč, aniž by měl uvedený dobrý důvod, neoznačíš jeho pozici předtím, než ho zvedneš, nebo ho očistíš, když k tomu nejsi oprávněn, obdržíš jednu trestnou ránu.

Nahradit míč jiným míčem (tím, že ho vrátíš na původní místo) můžeš, pouze pokud je původní míč viditelně naseknutý nebo prasklý a k tomuto poškození došlo během jamky, kterou právě hraješ – avšak nikoli, když je míč pouze poškrábaný nebo odřený nebo je poškozen jeho nátěr či je jinak zabarvený.

Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo za zahrání z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 4.2c: Všeobecný trest.

4.3
Použití výstroje

Pravidlo 4.3 platí pro všechny druhy výstroje, kterou můžeš během kola použít.

Toto Pravidlo řeší pouze to, jak výstroj používáš. Nijak Tě neomezuje v tom, jakou výstroj můžeš mít během kola u sebe.

a
Povolené a zakázané způsoby použití výstroje

Můžeš použít výstroj k tomu, aby Ti pomohla během hraní kola, avšak nesmíš získat případnou výhodu tím, že bys:

 • Používal výstroj (jinou než hole nebo míče), která uměle vyřazuje nebo potlačuje potřebu dovednosti nebo odhadu, jež je základní výzvou celé hry, nebo
 • Používal výstroj (včetně holí nebo míčů) abnormálním způsobem během zahrání rány. „Abnormální způsob“ znamená použití způsobem, který je podstatně odlišný od zamýšleného způsobu použití a který není běžně vnímán jako součást hry.

Viz plné znění Pravidel Ohledně běžných příkladů povoleného a nepovoleného použití výstroje během kola, jako je měření vzdáleností nebo povětrnostních podmínek, užití výstroje k získání doporučení ohledně hole nebo použití tréninkové pomůcky.

b
Výstroj používaná ze zdravotních důvodů

Viz plné znění Pravidel Ohledně způsobu, jak vyjednat použití výstroje ze zdravotních důvodů, a faktorů, které by Soutěžní výbor měl vzít do úvahy.

Trest za porušení Pravidla 4.3:

 • Trest za první porušení: Všeobecný trest.
 • Trest za druhé provinění: Diskvalifikace. Existuje omezený počet situací, kdy je druhé porušení považováno za provázaný úkon s prvním porušením a kdy je uplatněn pouze všeobecný trest.
Pravidla pro výstroj

Specifikace a další předpisy týkající se holí, míčů a další výstroje, jež můžeš používat během kola. Pravidla pro výstroj najdeš tady: RandA.org/EquipmentStandards.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Hra na jamky

Forma hry, ve které Ty nebo Tvoje strana hrajete přímo proti soupeři nebo soupeřící straně ve vzájemném zápase na jedno nebo více kol.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Pravidla pro výstroj

Specifikace a další předpisy týkající se holí, míčů a další výstroje, jež můžeš používat během kola. Pravidla pro výstroj najdeš tady: RandA.org/EquipmentStandards.

Hřiště

Veškerá oblast určená ke hře uvnitř hranic stanovených Soutěžním výborem. Hranice hřiště se promítají jak vzhůru nad zem, tak dolů pod zem.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Označit

Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Označit

Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

Nahradit

Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Nahradit

Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

Nesprávné místo

Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Výstroj

Všechno, co Ty nebo Tvůj nosič používáte, máte na sobě, držíte nebo nesete. Předměty používané k péči o hřiště, jako jsou hrábě, jsou výstrojí, pouze pokud je držíš nebo neseš Ty nebo Tvůj nosič.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Výstroj

Všechno, co Ty nebo Tvůj nosič používáte, máte na sobě, držíte nebo nesete. Předměty používané k péči o hřiště, jako jsou hrábě, jsou výstrojí, pouze pokud je držíš nebo neseš Ty nebo Tvůj nosič.

Výstroj

Všechno, co Ty nebo Tvůj nosič používáte, máte na sobě, držíte nebo nesete. Předměty používané k péči o hřiště, jako jsou hrábě, jsou výstrojí, pouze pokud je držíš nebo neseš Ty nebo Tvůj nosič.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Výstroj

Všechno, co Ty nebo Tvůj nosič používáte, máte na sobě, držíte nebo nesete. Předměty používané k péči o hřiště, jako jsou hrábě, jsou výstrojí, pouze pokud je držíš nebo neseš Ty nebo Tvůj nosič.

Kolo

18 nebo méně jamek hraných v pořadí určeném Soutěžním výborem.

Výstroj

Všechno, co Ty nebo Tvůj nosič používáte, máte na sobě, držíte nebo nesete. Předměty používané k péči o hřiště, jako jsou hrábě, jsou výstrojí, pouze pokud je držíš nebo neseš Ty nebo Tvůj nosič.

Výstroj

Všechno, co Ty nebo Tvůj nosič používáte, máte na sobě, držíte nebo nesete. Předměty používané k péči o hřiště, jako jsou hrábě, jsou výstrojí, pouze pokud je držíš nebo neseš Ty nebo Tvůj nosič.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.