The R&A - Working for Golf
Hledání míče: Nalezení a identifikace míče
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
7.1
a
b
7.2
7.3
7.4

Účel Pravidla: Pravidlo 7 Ti dovoluje podniknout rozumné kroky k tomu, abys po každé ráně mohl řádně hledat svůj míč ve hře.

  • Musíš být nicméně opatrný, protože jestliže budeš jednat nad rámec řádného hledání a zlepšíš si tím podmínky ovlivňující Tvou příští ránu, obdržíš trest.
  • Nejsi nijak potrestán, jestliže se Tvůj míč náhodou pohne během hledání nebo identifikace, ale musíš ho vrátit na původní místo.
7.1
Jak řádně hledat míč
a
Můžeš podniknout rozumné kroky, abys našel a identifikoval svůj míč

Můžeš míč řádně hledat tak, že podnikáš rozumné kroky k jeho nalezení a identifikaci, jako jsou:

  • Přesunování písku a vody, a
  • Odsunutí nebo ohnutí trávy, křoví, větví stromů nebo dalších rostoucích nebo připojených přírodních objektů, a to včetně zlomení takových objektů, avšak jen tehdy, když ke zlomení došlo v důsledku rozumných kroků podnikaných s cílem nalézt a identifikovat míč.

Jestliže tyto rozumné kroky coby součást řádného hledání zlepší podmínky ovlivňující ránu, pak to není trestné. Avšak jestliže ke zlepšení došlo v důsledku kroků přesahujících rozumné a řádné hledání, obdržíš všeobecný trest.

b
Co dělat, když během hledání nebo identifikace míče dojde k pohnutí písku, který ovlivňuje polohu Tvého míče

Musíš obnovit původní polohu míče v písku, nicméně jestliže byl míč zcela přikryt pískem, můžeš přitom ponechat malou část míče viditelnou.

Jestliže odehraješ míč, aniž bys obnovil jeho původní polohu, obdržíš všeobecný trest.

7.2
Jak identifikovat míč

Svůj míč můžeš identifikovat buď tak, že vidíš, jak se zastavil, nebo když na něm vidíš svou identifikační značku.

Viz plné znění Pravidel Ohledně dalších způsobů, jak můžeš identifikovat svůj míč.

7.3
Zvednutí míče za účelem identifikace

Jestliže nějaký míč může být Tvůj, ale přitom ho nemůžeš identifikovat tak, jak leží, můžeš ho za tímto účelem zvednout. Avšak  předtím musíš označit jeho pozici a nesmíš ho očistit více, než je nutné k jeho identifikaci (vyjma na jamkovišti).

Jestliže zvednutý míč je Tvůj nebo nějakého jiného hráče, musí být vrácen na původní místo.

Jestliže zvedneš míč, když to není k identifikaci potřeba, neoznačíš jeho pozici předtím, než ho zvedneš, nebo ho očistíš, když k tomu nejsi oprávněn, obdržíš jednu trestnou ránu.

Trest za zahrání neoprávněně nahrazeného míče nebo zahrání míče z nesprávného místa v rozporu s Pravidlem 7.3: Všeobecný trest.

7.4
Míč se náhodou pohne během hledání nebo identifikace

Jestliže míčem během hledání nebo identifikace náhodou pohneš Ty, Tvůj soupeř nebo kdokoli jiný, není to trestné.

Když se tak stane, musí být míč vrácen na původní místo (které, pokud není známo, musí být odhadnuto). Přitom:

  • Jestliže míč byl na nebo pod nějakou nepohyblivou závadou, nedílnou součástí, hraničním objektem nebo rostoucím či připojeným přírodním objektem, nebo se o libovolný z těchto objektů opíral, pak musí být vrácen na původní místo na nebo pod příslušným objektem, nebo kde se o příslušný objekt opíral.
  • Jestliže byl míč přikryt pískem, pak musí být jeho původní poloha obnovena a míč musí být vrácen do této polohy. Jestliže byl míč zcela přikryt pískem, můžeš přitom ponechat malou část míče viditelnou.

Trest za porušení Pravidla 7.4: Všeobecný trest.

Zlepšit

Změnit jednu nebo více podmínek ovlivňujících Tvou ránu nebo jiných fyzických podmínek ovlivňujících Tvou hru tak, že získáš případnou výhodu pro svou ránu.

Podmínky ovlivňující ránu

Poloha Tvého míče v klidu, prostor Tvého zamýšleného postoje, prostor Tvého zamýšleného švihu, Tvůj směr hry a oblast úlevy, do které budeš spouštět nebo umisťovat míč.

Zlepšit

Změnit jednu nebo více podmínek ovlivňujících Tvou ránu nebo jiných fyzických podmínek ovlivňujících Tvou hru tak, že získáš případnou výhodu pro svou ránu.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Poloha

Místo, na kterém Tvůj míč v klidu leží, a jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt, nepohyblivá závada, nedílná součást nebo hraniční objekt dotýkající se Tvého míče nebo nacházející se v jeho bezprostřední blízkosti. Volné přírodní předměty a pohyblivé závady nejsou součástí polohy míče.

Poloha

Místo, na kterém Tvůj míč v klidu leží, a jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt, nepohyblivá závada, nedílná součást nebo hraniční objekt dotýkající se Tvého míče nebo nacházející se v jeho bezprostřední blízkosti. Volné přírodní předměty a pohyblivé závady nejsou součástí polohy míče.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Označit

Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Označit

Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

Nahradit

Zaměnit míč, kterým právě hraješ danou jamku, tím, že uvedeš do hry jiný míč.

Nesprávné místo

Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

Nesprávné místo

Jakékoli jiné místo na hřišti, než z jakého podle Pravidel musíš nebo můžeš odehrát svůj míč.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Pohnul

Když Tvůj míč v klidu opustí své původní místo a zastaví se na libovolném jiném místě, a toto je viditelné pouhým okem (bez ohledu na to, zda to někdo skutečně viděl).

Toto platí, ať už se míč přesunul vzhůru, dolů nebo vodorovně libovolným směrem pryč od původního místa.

Když se Tvůj míč pouze kýve (někdy se používá pojem osciluje) a přitom zůstává nebo se vrací na původní místo, pak se nepohnul.

Soupeř

Osoba, proti které hraješ zápas. Pojem soupeř se používá pouze při hře na jamky.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Nepohyblivá závada

Jakákoli závada, která nemůže být přesunuta bez vynaložení nadměrného úsilí, nebo aniž by došlo k poškození závady nebo hřiště, a která ani jiným způsobem nesplňuje definici pohyblivé závady.

Nedílná součást

Umělý objekt prohlášený Soutěžním výborem za součást hry a výzvy hřiště, od kterého tak není možná beztrestná úleva.

Umělé objekty prohlášené Soutěžním výborem za nedílné součásti jsou považovány za nepohyblivé (viz Pravidlo 8.1a). Avšak jestliže některá část nedílné součásti (jako jsou vrata, dveře nebo část upevněného kabelu) splňuje definici pohyblivé závady, pak je tato část považována za pohyblivou závadu.

Nedílné součásti nejsou závady ani hraniční objekty.

Hraniční objekt

Umělé objekty určující nebo označující hranici hřiště, jako jsou zdi, ploty, kolíky a zábradlí, od kterých není možná beztrestná úleva.

To zahrnuje i případné podstavce a plotové kůly, avšak nezahrnuje šikmé podpěry nebo kotvící dráty připojené ke zdi nebo plotu, nebo jakékoli schůdky, mostky nebo podobné konstrukce používané k překonání zdi nebo plotu.

Hraniční objekty jsou považovány za nepohyblivé, i když jsou pohyblivé nebo je pohyblivá některá jejich část (viz Pravidlo 8.1a).

Hraniční objekty nejsou závady ani nedílné součásti.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Poloha

Místo, na kterém Tvůj míč v klidu leží, a jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt, nepohyblivá závada, nedílná součást nebo hraniční objekt dotýkající se Tvého míče nebo nacházející se v jeho bezprostřední blízkosti. Volné přírodní předměty a pohyblivé závady nejsou součástí polohy míče.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Poloha

Místo, na kterém Tvůj míč v klidu leží, a jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt, nepohyblivá závada, nedílná součást nebo hraniční objekt dotýkající se Tvého míče nebo nacházející se v jeho bezprostřední blízkosti. Volné přírodní předměty a pohyblivé závady nejsou součástí polohy míče.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.