The R&A - Working for Golf
Hřiště se hraje, jak ho nalezneš
Hráčská edice
Viz Pravidla golfu
Jdi na sekci
8.1
a
b
c
d
8.2
8.3

Účel Pravidla: Pravidlo 8 se zabývá centrálním principem celé hry: „Hraj hřiště, jak ho nalezneš.“ Když se Tvůj míč zastaví, musíš běžně akceptovat podmínky ovlivňující ránu a nesmíš je předtím, než míč odehraješ, nijak zlepšit. Nicméně můžeš podniknout určité rozumné kroky, i když tím zlepšíš uvedené podmínky, a za určitých omezených okolností také můžeš tyto podmínky beztrestně uvést do původního stavu poté, co byly zlepšeny nebo zhoršeny.

8.1
Tvoje úkony, které zlepšují podmínky ovlivňující Tvou ránu

Toto Pravidlo Tě omezuje v úkonech, kterými můžeš pro svou další ránu zlepšitpodmínky ovlivňující ránu“ (viz Definice ohledně toho, o jaké podmínky se jedná).

a
Nepovolené úkony

Vyjma omezených úkonů povolených podle Pravidla 8.1b, c a d, nesmíš provést žádný z následujících úkonů, jestliže bys tím zlepšil podmínky ovlivňující Tvou ránu:

 • Odsunout, ohnout nebo ulomit žádný rostoucí nebo připojený přírodní objekt, nepohyblivou závadu, nedílnou součást, hraniční objekt nebo odpališťový kámen příslušný odpališti, když hraješ míč z tohoto odpaliště.
 • Přesunout volný přírodní předmět nebo pohyblivou závadu do určité pozice (třeba v rámci budování postoje).
 • Upravit povrch země.
 • Odstranit nebo stlačit písek nebo volnou zeminu.
 • Odstranit rosu, jinovatku nebo vodu.

Trest za Porušení Pravidla 8.1a: Všeobecný trest.

b
Povolené úkony

V rámci přípravy k ráně nebo při jejím provedení můžeš provést libovolný z následujících úkonů, přičemž není trestné, pokud přitom dojde ke zlepšení podmínek ovlivňujících Tvou ránu.

 • Řádně hledat svůj míč, když přitom podnikáš rozumné kroky, abys ho našel a identifikoval.
 • Podniknout rozumné kroky při odstraňování volných přírodních předmětů a pohyblivých závad.
 • Podniknout rozumné kroky při označování pozice svého míče a jeho zvedání a vracení.
 • Přiložit hůl lehce k zemi bezprostředně před nebo za míčem (avšak toto nemůžeš udělat v bankru).
 • Pevně se postavit při zaujímání postoje, včetně rozumné míry zavrtání se nohama do písku nebo volné zeminy.
 • Řádně zaujmout postoj, když přitom podnikneš rozumné kroky, aby ses dostal k míči a zaujal postoj. Avšak přitom nemáš nárok na normální postoj nebo švih a musíš v dané situaci užít co možná nejméně rušivý postup.
 • Zahrát ránu nebo provést nápřah k ráně, kterou následně zahraješ. Avšak když je míč v bankru, nesmíš se při nápřahu k ráně dotknout písku v bankru.
 • Na jamkovišti odstranit písek nebo volnou zeminu nebo opravit poškození.
 • Pohnout přírodním objektem za účelem zjištění, jestli je volný. Avšak jestliže se ukáže, že objekt je rostoucí nebo připevněný, musí zůstat připevněný a musí být navrácen do původní pozice, jak nejpřesněji je to možné.

Viz plné znění Pravidel Ohledně povolených úkonů na odpališti a v bankru.

c
Vyhnutí se trestu obnovením podmínek zlepšených v rozporu s Pravidlem 8.1a

Existuje omezený počet situací, kdy se můžeš vyhnout trestu tím, že obnovíš původní podmínky předtím, než zahraješ ránu. Určení, zda bylo zlepšení podmínek napraveno, je na Soutěžním výboru.

Viz plné znění Pravidel Ohledně dalších informací o vyhnutí se trestu obnovením zlepšených podmínek.

d
Obnova podmínek zhoršených poté, co se míč zastavil

Jestliže poté, co se Tvůj míč zastavil, zhorší podmínky ovlivňující Tvůj úder jiný hráč, zvíře nebo umělý objekt, můžeš obnovit původní podmínky, jak nejlépe je to možné. Avšak původní podmínky nesmíš obnovit, jestliže si jejich zhoršení způsobil Ty, přírodní objekt nebo přírodní síly.

Viz plné znění Pravidel Ohledně dalších informací o obnově podmínek zhoršených poté, co se Tvůj míč zastavil.

8.2
Úmyslné kroky učiněné za účelem změny jiných fyzických podmínek ovlivňujících Tvůj vlastní míč v klidu nebo Tvou nadcházející ránu

Viz plné znění Pravidel Ohledně úmyslných kroků učiněných za účelem změny jiných fyzických podmínek ovlivňujících Tvůj vlastní míč, včetně Výjimky, která umožňuje úkony péče o hřiště.

8.3
Úmyslné kroky učiněné za účelem změny jiných fyzických podmínek ovlivňujících míč v klidu jiného hráče nebo jeho nadcházející ránu

Viz plné znění Pravidel Ohledně úmyslných kroků učiněných za účelem změny jiných fyzických podmínek ovlivňujících míč v klidu jiného hráče nebo jeho nadcházející ránu.

Zlepšit

Změnit jednu nebo více podmínek ovlivňujících Tvou ránu nebo jiných fyzických podmínek ovlivňujících Tvou hru tak, že získáš případnou výhodu pro svou ránu.

Podmínky ovlivňující ránu

Poloha Tvého míče v klidu, prostor Tvého zamýšleného postoje, prostor Tvého zamýšleného švihu, Tvůj směr hry a oblast úlevy, do které budeš spouštět nebo umisťovat míč.

Zlepšit

Změnit jednu nebo více podmínek ovlivňujících Tvou ránu nebo jiných fyzických podmínek ovlivňujících Tvou hru tak, že získáš případnou výhodu pro svou ránu.

Podmínky ovlivňující ránu

Poloha Tvého míče v klidu, prostor Tvého zamýšleného postoje, prostor Tvého zamýšleného švihu, Tvůj směr hry a oblast úlevy, do které budeš spouštět nebo umisťovat míč.

Nepohyblivá závada

Jakákoli závada, která nemůže být přesunuta bez vynaložení nadměrného úsilí, nebo aniž by došlo k poškození závady nebo hřiště, a která ani jiným způsobem nesplňuje definici pohyblivé závady.

Nedílná součást

Umělý objekt prohlášený Soutěžním výborem za součást hry a výzvy hřiště, od kterého tak není možná beztrestná úleva.

Umělé objekty prohlášené Soutěžním výborem za nedílné součásti jsou považovány za nepohyblivé (viz Pravidlo 8.1a). Avšak jestliže některá část nedílné součásti (jako jsou vrata, dveře nebo část upevněného kabelu) splňuje definici pohyblivé závady, pak je tato část považována za pohyblivou závadu.

Nedílné součásti nejsou závady ani hraniční objekty.

Hraniční objekt

Umělé objekty určující nebo označující hranici hřiště, jako jsou zdi, ploty, kolíky a zábradlí, od kterých není možná beztrestná úleva.

To zahrnuje i případné podstavce a plotové kůly, avšak nezahrnuje šikmé podpěry nebo kotvící dráty připojené ke zdi nebo plotu, nebo jakékoli schůdky, mostky nebo podobné konstrukce používané k překonání zdi nebo plotu.

Hraniční objekty jsou považovány za nepohyblivé, i když jsou pohyblivé nebo je pohyblivá některá jejich část (viz Pravidlo 8.1a).

Hraniční objekty nejsou závady ani nedílné součásti.

Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Odpaliště

Oblast, odkud musíš začít hru na jamce, kterou právě hraješ. Odpaliště je obdélník o hloubce dvou délek hole, jehož:

 • Přední okraj je určen spojnicí nejpřednějších bodů odpališťových kamenů daných Soutěžním výborem, a
 • Postranní okraje jsou určeny linií procházející zpět od nejzazších vnějších bodů odpališťových kamenů.
Volný přírodní předmět

Jakýkoli volný přírodní objekt, jako jsou:

 • Kameny, stébla trávy, listy, větve a klacíky,
 • Mrtvá zvířata a zvířecí trus,
 • Červi, hmyz a podobná zvířata, jež mohou být snadno odstraněna, stejně jako hromádky či sítě (jako jsou žížalince nebo mraveniště), které budují, a
 • Hroudy pevné zeminy (včetně špuntů po provzdušňování).

Tyto přírodní objekty nejsou volné, jestliže jsou:

 • Připojené nebo rostoucí,
 • Pevně zapuštěné v zemi (tj. když je není možné jednoduše sebrat), nebo
 • Ulpívající na míči.

Zvláštní případy:

 • Písek a volná zemina nejsou volné přírodní předměty.
 • Rosa, jinovatka a voda nejsou volné přírodní předměty.
 • Sníh a přírodní led (kromě jinovatky) jsou podle Tvé volby buď volné přírodní předměty, nebo, jsou-li na zemi, náhodná voda.
 • Pavučiny jsou volné přírodní předměty, i když jsou připevněny k jinému objektu.
Pohyblivá závada

Závada, která může být přesunuta s vynaložením rozumného úsilí a aniž by došlo k poškození závady nebo hřiště.

Jestliže část nepohyblivé závady nebo nedílné součásti (jako jsou vrata, dveře nebo část upevněného kabelu) splňuje tyto dvě podmínky, pak je tato část považována za pohyblivou závaduAvšak toto neplatí, jestliže tato pohyblivá část nepohyblivé závady nebo nedílné součásti není určena k tomu, aby se s ní hýbalo (jako je uvolněný kámen v kamenné zdi).

Postoj

Pozice Tvých nohou a těla při přípravě a samotném provedení rány.

Všeobecný trest.

Ztráta jamky ve hře na jamky nebo dvě trestné rány ve hře na rány.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Zlepšit

Změnit jednu nebo více podmínek ovlivňujících Tvou ránu nebo jiných fyzických podmínek ovlivňujících Tvou hru tak, že získáš případnou výhodu pro svou ránu.

Podmínky ovlivňující ránu

Poloha Tvého míče v klidu, prostor Tvého zamýšleného postoje, prostor Tvého zamýšleného švihu, Tvůj směr hry a oblast úlevy, do které budeš spouštět nebo umisťovat míč.

Volný přírodní předmět

Jakýkoli volný přírodní objekt, jako jsou:

 • Kameny, stébla trávy, listy, větve a klacíky,
 • Mrtvá zvířata a zvířecí trus,
 • Červi, hmyz a podobná zvířata, jež mohou být snadno odstraněna, stejně jako hromádky či sítě (jako jsou žížalince nebo mraveniště), které budují, a
 • Hroudy pevné zeminy (včetně špuntů po provzdušňování).

Tyto přírodní objekty nejsou volné, jestliže jsou:

 • Připojené nebo rostoucí,
 • Pevně zapuštěné v zemi (tj. když je není možné jednoduše sebrat), nebo
 • Ulpívající na míči.

Zvláštní případy:

 • Písek a volná zemina nejsou volné přírodní předměty.
 • Rosa, jinovatka a voda nejsou volné přírodní předměty.
 • Sníh a přírodní led (kromě jinovatky) jsou podle Tvé volby buď volné přírodní předměty, nebo, jsou-li na zemi, náhodná voda.
 • Pavučiny jsou volné přírodní předměty, i když jsou připevněny k jinému objektu.
Pohyblivá závada

Závada, která může být přesunuta s vynaložením rozumného úsilí a aniž by došlo k poškození závady nebo hřiště.

Jestliže část nepohyblivé závady nebo nedílné součásti (jako jsou vrata, dveře nebo část upevněného kabelu) splňuje tyto dvě podmínky, pak je tato část považována za pohyblivou závaduAvšak toto neplatí, jestliže tato pohyblivá část nepohyblivé závady nebo nedílné součásti není určena k tomu, aby se s ní hýbalo (jako je uvolněný kámen v kamenné zdi).

Označit

Označit místo, na kterém míč v klidu leží, a to buď položením markovátka bezprostředně za míč nebo bezprostředně vedle něj, nebo přidržením hole na zemi bezprostředně za míčem nebo bezprostředně vedle něj.

Vrátit

Položit míč a nechat ho být s úmyslem, aby tento byl ve hře.

Bankr

Zvlášť připravená písečná oblast, zpravidla ve formě prohlubně, ze které byla odstraněna tráva či půda. Následující nejsou součástí bankru:

 • Hrana, zeď nebo stěna na okraji takto připravené oblasti, která je tvořena půdou, trávou, stohovanými drny nebo umělým materiálem,
 • Půda nebo jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt uvnitř okrajů takto připravené oblasti (jako jsou tráva, křoví nebo stromy),
 • Písek vysypaný přes okraj nebo mimo takto připravenou oblast, a
 • Jakékoli písečné oblasti na hřišti, které nejsou uvnitř takto připravené oblasti (jako jsou poušť nebo jiné přirozeně písečné oblasti či oblasti někdy označované jako waste).
Postoj

Pozice Tvých nohou a těla při přípravě a samotném provedení rány.

Postoj

Pozice Tvých nohou a těla při přípravě a samotném provedení rány.

Postoj

Pozice Tvých nohou a těla při přípravě a samotném provedení rány.

Postoj

Pozice Tvých nohou a těla při přípravě a samotném provedení rány.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Bankr

Zvlášť připravená písečná oblast, zpravidla ve formě prohlubně, ze které byla odstraněna tráva či půda. Následující nejsou součástí bankru:

 • Hrana, zeď nebo stěna na okraji takto připravené oblasti, která je tvořena půdou, trávou, stohovanými drny nebo umělým materiálem,
 • Půda nebo jakýkoli rostoucí či připojený přírodní objekt uvnitř okrajů takto připravené oblasti (jako jsou tráva, křoví nebo stromy),
 • Písek vysypaný přes okraj nebo mimo takto připravenou oblast, a
 • Jakékoli písečné oblasti na hřišti, které nejsou uvnitř takto připravené oblasti (jako jsou poušť nebo jiné přirozeně písečné oblasti či oblasti někdy označované jako waste).
Jamkoviště

Oblast na jamce, kterou právě hraješ, která je zvlášť upravena k patování, nebo kterou Soutěžní výbor určil jako jamkoviště (například když je využito dočasné jamkoviště).

Podmínky ovlivňující ránu

Poloha Tvého míče v klidu, prostor Tvého zamýšleného postoje, prostor Tvého zamýšleného švihu, Tvůj směr hry a oblast úlevy, do které budeš spouštět nebo umisťovat míč.

Rána; Úder

Dopředný pohyb Tvé hole provedený s úmyslem zasáhnout míč.

Soutěžní výbor

Osoba nebo skupina osob, která řídí danou soutěž na hřišti.

Podmínky ovlivňující ránu

Poloha Tvého míče v klidu, prostor Tvého zamýšleného postoje, prostor Tvého zamýšleného švihu, Tvůj směr hry a oblast úlevy, do které budeš spouštět nebo umisťovat míč.

Zvíře

Jakýkoli živý příslušník živočišné říše (kromě člověka).

Podmínky ovlivňující ránu

Poloha Tvého míče v klidu, prostor Tvého zamýšleného postoje, prostor Tvého zamýšleného švihu, Tvůj směr hry a oblast úlevy, do které budeš spouštět nebo umisťovat míč.

Podmínky ovlivňující ránu

Poloha Tvého míče v klidu, prostor Tvého zamýšleného postoje, prostor Tvého zamýšleného švihu, Tvůj směr hry a oblast úlevy, do které budeš spouštět nebo umisťovat míč.

Přírodní síly

Následky přírodních úkazů, jako je vítr či voda nebo když se něco stane bez zjevného důvodu v důsledku působení gravitace.