The R&A - Working for Golf
Kodeks for god opførsel
Procedurer for Komitéen
Gå til Afsnit
(1)
(2)
(3)
(4)
Undersøg mere

Afsnit 5G
Afsnit 5I
5H
Kodeks for god opførsel

Komitéen kan lave sine egne standarder for spilleropførsel i et Kodeks for god opførsel, indført som en lokalregel (se Regel 1.2b). Hvis Komitéen ikke fastsætter et Kodeks for god opførsel i lokalreglerne, er den begrænset til at straffe spillere for upassende opførsel ved at bruge Regel 1.2a. Den eneste straf, der er til rådighed for en handling, der strider mod ånden i spillet efter denne Regel, er diskvalifikation (se Afsnit 5H (4) for mere information).

(1)
Udformning af et Kodeks for god opførsel

Ved udformningen af et Kodeks for god opførsel bør Komitéen overveje følgende:

 • Når man fastsætter grænser for eller forbyder en spillers handlinger gennem et Kodeks for god opførsel, bør Komitéen overveje spillernes forskellige natur og kultur. For eksempel kan noget, som kan betragtes som upassende adfærd i én kultur, være acceptabelt under en anden.
 • De forskellige straffe, der skal gælde for overtrædelse af Kodekset (se Afsnit 5H (2) for et eksempel).
 • Hvem har beføjelse til at fastsætte straffe og sanktioner. Det kan f.eks. være, at kun visse Komitémedlemmer har beføjelse til at pålægge sådanne straffe eller, at et minimum antal Komitémedlemmer skal involveres i at træffe en sådan afgørelse eller, at ethvert medlem af Komitéen har beføjelse til at træffe en sådan beslutning.
 • Om der vil være en klageproces.

Komitéen kan inkludere følgende i et Kodeks for god opførsel:

 • Et forbud mod at spillere betræder alle eller angivne områder med spilleforbud. Et adgangsforbud i tillæg til spilleforbuddet.
 • Specifikke detaljer om uacceptabel opførsel, som en spiller kan straffes for i løbet af en runde, for eksempel:
  • Manglende pleje af banen, for eksempel ikke at rive bunkere eller ikke at lægge opslåede tørv på plads.
  • Uacceptabel sprogbrug.
  • Ødelæggelse af køller eller banen.
  • At optræde respektløst overfor andre spillere, dommere eller tilskuere.
 • En dresscode.

Komitéen kan i Kodekset for god opførsel angive, at en advarsel gives for den første overtrædelse af Kodekset i stedet for en direkte straf, medmindre Komitéen anser forseelsen for at være tilstrækkeligt alvorlig.

En Komité skal afgøre, om Kodekset for god opførsel gælder for en spillers caddie, og om spilleren kan straffes efter Kodekset for handlinger fra dennes caddie i løbet af runden.

Det vil ikke være hensigtsmæssigt at straffe en spiller efter et Kodeks for god opførsel, hvis spillerens familie eller tilhængere bryder reglerne for opførsel. Eksempelvis i en juniorturnering, hvor familiemedlemmer ikke må gå på fairway eller inden for en bestemt afstand af deltagerne, bør spilleren ikke straffes for nogen tilskuers overtrædelse.

(2)
Fastsættelse af straffe for overtrædelse af Kodeks

Ved fastsættelsen af de sanktioner og straffe, der skal gælde, bør Komitéen overveje følgende:

 • Om der skal være advarsler før nogen straf eller anden sanktion pålægges.
 • Om sanktionerne bør være af disciplinær karakter eller medføre straffe i henhold til Reglerne.
 • Om straffen for hver overtrædelse sættes til ét strafslag, den generelle straf, eller om straffen er trinvis. Komitéen bør ikke anvende andre typer af straffe, der gælder for en spillers score.
 • Om Kodekset skal give mulighed for diskvalifikation for en alvorlig forseelse ved manglende overholdelse af Kodeksets standarder.
 • Om en straf tildeles automatisk, når en spiller overtræder en af standarderne, eller om en sådan straf vil blive overladt til Komitéens skøn.
 • Om forskellige straffe skal gælde for overtrædelse af forskellige aspekter af Kodekset.
 • Disciplinære sanktioner, som en Komité kan pålægge, herunder at nægte spilleren at deltage i en eller flere fremtidige turneringer, som gennemføres af Komitéen eller kræver, at spilleren spiller på et bestemt tidspunkt på dagen. Sådanne sanktioner er adskilte fra Golfreglerne, og det er Komitéens opgave at skrive og fortolke sådanne sanktioner.
(3)
Eksempel på straffe for overtrædelse af et Kodeks for god opførsel

Følgende eksempel på en strafstruktur viser, hvordan Komitéen kan vælge at straffe overtrædelser af et Kodeks for god opførsel i en lokalregel.

Komitéen kan beslutte at implementere en sådan struktur uden advarsel eller sanktion for den første overtrædelse, eller den kan give forskellige straffe for hver enkelt element i Kodekset. For eksempel kan visse overtrædelser resultere i ét strafslag, mens andre overtrædelser resulterer i den generelle straf.

Standardrækkefølge af straffe

 • Første overtrædelse af Kodeks for god opførsel – advarsel eller Komitéens sanktion
 • Anden overtrædelse – ét strafslag
 • Tredje overtrædelse – den generelle straf
 • Fjerde overtrædelse eller enhver alvorlig forseelse – diskvalifikation.
(4)
Spillets ånd og alvorlige forseelser

I henhold til Regel 1.2a kan en Komité diskvalificere en spiller for en alvorlig forseelse i strid med spillets ånd. Dette gælder, hvorvidt eller ej der findes et Kodeks for god opførsel for en turnering.

Ved afgørelsen af, om en spiller er skyldig i alvorlig forseelse, bør Komitéen overveje, om spillerens handling var forsætlig, og om handlingen var betydelig nok til at berettige diskvalifikation uden først at give en advarsel og/eller anvende andre sanktioner, når et Kodeks for god opførsel er indført.

Eksempler på handlinger, der kunne berettige diskvalifikation i henhold til Regel 1.2a, findes i Fortolkning 1.2a/1.