The R&A - Working for Golf
Give regelassistance til spillere
Procedurer for Komitéen
Gå til Afsnit
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Undersøg mere

Afsnit 6B
Afsnit 6D
6C
Give regelassistance til spillere

En Komité kan udnævne dommere til at bistå med gennemførelsen af en turnering. En dommer er en official, Komitéen har bemyndiget til at træffe afgørelser om fakta og anvende Reglerne.

(1)
Dommere i hulspil

I hulspil afhænger en dommers pligter og myndighed af dennes tildelte rolle:

 • Hvis tildelt til en match for hele runden. Da dommeren er med matchen i hele runden, er dommeren ansvarlig for at reagere på brud på Reglerne, som dommeren ser eller fortælles om (se Regel 20-1b(1) og definitionen af “dommer”).
 • Hvis tildelt til flere matcher eller til bestemte huller eller dele af banen. Da dommeren ikke er forpligtet til at ledsage matchen i hele runden, bør dommeren undgå at blive involveret i en match, medmindre:
  • En spiller i en match spørger om hjælp til Reglerne eller anmoder om en afgørelse (se Regel 20.1b(2)). Når der skal træffes afgørelse på anmodning fra en spiller, skal dommeren altid få bekræftet, at anmodningen om en afgørelse er fremsat i tide (se Reglerne 20.1b(2) og 20.1b(3)).
  • En spiller eller spillere i en match kan være i strid med Regel 1.2b (Kodeks for god opførsel), Regel 1.3b(1) (hvis to eller flere spillere bevidst vælger at ignorere enhver Regel eller straffe, som de ved, gælder), Regel 5.6a (urimelig forsinkelse af spillet) eller Regel 5.6b (hurtigt spilletempo).
  • En spiller kommer sent til sin første tee (se Regel 5.3).
  • En spillers søgning efter en bold når tre minutters grænsen (se Regel 5.6a og definitionen af “mistet”).
(2)
Dommere i slagspil

I slagspil:

 • En dommer er ansvarlig for at reagere på brud på Reglerne, som dommeren ser eller fortælles om.
 • Dette gælder, selvom dommeren er sat til en gruppe for hele runden eller til at overvåge flere grupper eller til bestemte huller eller dele af banen.
(3)
Begrænsning af rollen for Komitéens medlemmer og dommere

Komitéen er den person eller gruppe, der har ansvaret for turneringen eller banen, men inden for denne Komité:

 • Kan enkelte medlemmers rolle være begrænset.
 • Kan nogle beslutninger kræve godkendelse af bestemte medlemmer.
 • Kan nogle ansvarsområder delegeres til personer uden for udvalget.

Eksempler inkluderer:

 • Angivelse af, at kun bestemte medlemmer af Komitéen kan håndhæve retningslinjer for spilletempo ved overvågning og timing af spillere eller grupper og ved at afgøre, hvornår der skal gives advarsler eller sanktioner.
 • Angivelse af, at det er nødvendigt med mindst tre medlemmer af Komitéen for at beslutte, om en spiller skal diskvalificeres for alvorlig misligholdelse i henhold til Regel 1.2.
 • Give myndighed til klubbens Pro, golfmanager eller anden udpeget person til at træffe afgørelser på Komitéens vegne.
 • Autorisere chef-greenkeeperen til at suspendere spil på vegne af Komitéen.
 • Forhindre at et medlem af Komitéen, der deltager i en turnering, kan træffe beslutning om at afbryde spillet under denne turnering.
 • Begrænse, hvilke dommere der har tilladelse til at definere et umarkeret område som areal under reparation under en turnering.

Komitéen kan begrænse dommerens pligter i slagspil eller hulspil (f.eks. hvis den mener, at dette vil medvirke til at gøre afgørelser mere ensartede for alle spillerne) ved at identificere emner, der kun kan behandles af Komitéen eller af en bestemt gruppe dommere.

Eksempler på sådanne emner er:

 • Beslutte, at en del af banen skal være areal under reparation.
 • Håndhævelse af retningslinjer for spilletempo ved overvågning og timing af spillere eller grupper og ved at afgøre, hvornår der skal gives advarsler eller sanktioner.
 • Diskvalifikation af spillere for alvorlig, dårlig opførsel i henhold til Regel 1.2.
(4)
Dommer giver spiller tilladelse til at overtræde en Regel

Dommerens afgørelse er endelig, men hvis en dommer ved en fejl giver tilladelse til, at en spiller overtræder en Regel, bliver spilleren ikke straffet. Men se Regel 20.2d og Afsnit 6C(10) eller 6C(11) for situationer, hvor fejlen kan rettes.

(5)
Dommer advarer spiller, som er ved at overtræde Regel

Selvom en dommer ikke er forpligtet til at advare en spiller, der er ved at bryde en Regel, anbefales det stærkt, at en dommer gør det, når det er muligt for at forhindre en spiller i at få en straf. En dommer, der handler i overensstemmelse med anbefalingen ved at give uopfordret information om reglerne for at forhindre overtrædelser af Reglerne, bør gøre det ensartet for alle spillere.

Men i hulspil, hvor dommeren ikke har fået tildelt en match for hele runden, har dommeren ingen myndighed til at gribe ind. Dommeren bør ikke advare spilleren, medmindre der bliver spurgt, og hvis spilleren bryder reglen, bør dommeren ikke pålægge straffen uden at modstanderen ønsker en afgørelse.

(6)
Uenighed med dommerens afgørelse

Hvis en spiller er uenig i en dommers afgørelse i hulspil eller slagspil, har spilleren generelt ikke ret til en anden udtalelse, hvad enten det er fra en anden dommer eller Komitéen (se Regel 20.2a), men dommeren, hvis afgørelse er udfordret, kan acceptere at få en anden udtalelse.

Komitéen kan vedtage en politik, der altid giver alle spillere ret til en anden udtalelse, hvor de er uenige med dommerens afgørelse.

(7)
Sådan træffes afgørelser på baggrund af fakta

At indsamle og træffe afgørelser på baggrund af fakta er blandt de vanskeligste opgaver for en dommer eller Komitéen.

 • I alle situationer, der involverer fakta, bør tvivlsspørgsmål afgøres i lyset af alle relevante omstændigheder og vurdering af bevisets vægt, herunder vurdering af sandsynlighed, hvor det er relevant. Hvis Komitéen ikke er i stand til at fastslå fakta til sin tilfredshed, bør den behandle situationen på en måde, der er rimelig, fair og konsekvent med, hvordan lignende situationer behandles i henhold til Reglerne.
 • Vidnesbyrd fra de involverede spillere er vigtigt og bør tages behørigt i betragtning.
  • I nogle situationer, hvor fakta ikke er endegyldige, bør tvivlen komme den spiller til gode, hvis bold er involveret.
  • I andre bør tvivlen ikke komme den spiller til gode, hvis bold er involveret.
 • Der er ingen fast opskrift for vurdering af vidnesbyrd fra spillerne eller vægten af et sådant vidnesbyrd, og hver hændelse bør behandles i forhold til situationen. Den rette beslutning afhænger af omstændighederne i hvert tilfælde og bør overlades til dommerens eller Komitéens bedømmelse.
 • Når en spiller har skullet bestemme et sted, punkt, linje eller område efter Reglerne, bør Komitéen afgøre, om spilleren har anvendt en rimelig bedømmelse. Hvis det er tilfældet, vil beslutningen blive accepteret, selvom beslutningen efter et slag viser sig at være fejlagtig (se Regel 1.3b(2)).
 • Vidnesbyrd fra dem, der ikke deltager i turneringen, herunder tilskuere, bør overvejes og evalueres. Det er også hensigtsmæssigt at anvende tv-optagelser og lignende til at hjælpe med at løse tvivl, selvom standarden “det blotte øje” skal anvendes, når der anvendes sådanne beviser (se Regel 20.2c).
 • Det er vigtigt, at fakta behandles så hurtigt som muligt, så turneringen kan fortsætte på en ordentlig måde. Derfor kan der være begrænsninger for at kunne nå at vurdere de fakta, der er tilgængelige for dommeren, inden for en rimelig tid. Enhver sådan afgørelse kan vurderes igen af dommeren eller Komitéen, hvis yderligere fakta bliver tilgængelige efter den oprindelige afgørelse.

Hvis en dommer træffer en afgørelse, har spilleren ret til at fortsætte på grundlag af denne afgørelse, uafhængigt af om det er en fortolkning af Golfreglerne eller en beslutning baseret på de givne fakta. Hvis der opstår fejlagtige situationer på baggrund af ovennævnte, kan Komitéen have autoritet til at foretage en rettelse (se Regel 20.2d og Afsnit 6C(10) eller 6C(11)), hvis afgørelsen er forkert. Under alle omstændigheder kan dommeren eller Komitéen kun foretage rettelser som begrænset af og beskrevet i Regel 20.2d. for både hulspil og slagspil.

Når der er spørgsmål vedrørende Reglerne, hvor det er én spillers ord mod en anden, og vægten af bevis ikke vejer for nogen af spillerne, skal tvivlen komme den spiller til gode, som udførte slaget, eller hvis score er involveret.

(8)
Uklarhed om matchens stilling

Hvis to spillere afslutter deres match, men ikke er enige om resultatet, skal de rejse sagen for Komitéen.

Komitéen bør samle alle tilgængelige beviser og forsøge at fastslå matchens rigtige stilling. Hvis det ikke er muligt at fastslå matchens rigtige stilling, skal Komitéen løse situationen på den mest retfærdige måde, hvilket kan betyde, at kampen skal spilles om, hvis det er muligt.

(9)
Håndtering af afgørelse, når spilleren bruger en uanvendelig Regel

Hvis en spiller fortsætter efter en Regel, der ikke gælder for denne situation og derefter udfører et slag, er Komitéen ansvarlig for at bestemme Reglen, der skal anvendes for at foretage en afgørelse baseret på spillerens handlinger.

For eksempel:

 • En spiller tog lempelse fra en grænsemarkering i henhold til Regel 16.1b. Spilleren er gået videre efter en uanvendelig Regel. Da Regel 19.1 (uspillelig bold) kræver, at spilleren har besluttet at fortsætte efter denne Regel, inden spilleren tager lempelse, må Komitéen ikke anvende Regel 19 på spillerens handlinger. Da der ikke var nogen Regel, der tillod spilleren at løfte sin bold i en sådan situation, bør udvalget bestemme, at Regel 9.4 finder anvendelse, og ingen af undtagelserne redder spilleren fra straf.
 • En spiller besluttede at bolden var uspillelig i et strafområde, droppede den i henhold til proceduren i valgmulighed b eller c i Regel 19.2 og spillede den fra strafområdet. Da Regel 17.1 er den eneste Regel, der giver spilleren mulighed for at løfte bolden og tage lempelse fra et strafområde, bør Komitéen bestemme, at Regel 17 finder anvendelse og træffe afgørelse i overensstemmelse hermed. Som følge heraf anses spilleren for at have spillet fra forkert sted (se Regel 14.7) og får desuden et strafslag i henhold til Regel 17.1.
 • En spillers bold lå i midlertidigt vand, som blev misforstået for at være et strafområde. Spilleren droppede og spillede en bold efter proceduren i Regel 17.1d(2). Da Regel 16.1b var den eneste Regel, der tillod spilleren at løfte sin bold for lempelse i den situation, bør udvalget bestemme, at Regel 16.1b finder anvendelse og træffe afgørelse i overensstemmelse hermed. Hvis man antager, at spilleren ikke droppede en bold i og spillede fra et område, der opfyldte Regel 16.1b, antages spilleren at have spillet fra forkert sted (se Regel 14.7).
 • En spiller vidste ikke, hvor den oprindelige bold, men antog, uden at det var en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den var i areal under reparation. Spilleren droppede og spillede en anden bold i henhold til Reglerne 16.1e og 16.1b. Da spilleren ikke kendte stedet for den originale bold, var Regel 18.1 under disse omstændigheder den eneste Regel, spilleren kunne have anvendt. Derfor bør Komitéen bestemme, at Regel 18.1 finder anvendelse og træffe afgørelse i overensstemmelse hermed. Som følge heraf anses spilleren for at have sat en bold i spil fra Forrige sted med straf, og desuden at have spillet fra et forkert sted. Spilleren får straf efter Regel 14.7 og efter Regel 18.1.
(10)
Håndtering af forkerte afgørelser i hulspil

I henhold til Regel 20.2a har en spiller ikke ret til at appellere dommerens afgørelse. Men hvis en afgørelse fra en dommer eller Komitéen senere findes forkert, bør afgørelsen korrigeres om muligt efter Reglerne (se Regel 20.2d). Dette afsnit præciserer, hvornår en fejlagtig afgørelse bør rettes i hulspil.

Rettelse af forkert afgørelse fra en dommer under en match

 • Dommeren bør ikke rette op på en fejlagtig afgørelse, efter at nogen spiller har udført et andet slag på et hul.
 • Hvis der ikke udføres flere slag på et hul, efter at en afgørelse er truffet, bør en dommer ikke rette en fejlagtig afgørelse, efter at nogen spiller har udført et slag fra næste teested.
 • Ellers bør en fejlagtig afgørelse fra en dommer rettes.
 • I en situation, hvor en fejlagtig afgørelse kan rettes, og den fejlagtige afgørelse resulterede i, at en eller flere spillere løftede deres bold, skal dommeren sørge for, at spillerne genplacerer deres bolde og spiller hullet færdigt med anvendelse af den korrekte afgørelse.
 • Principperne ovenfor gælder også, hvor en dommer undlader at pålægge en spiller straf for overtrædelse af en Regel på grund af misforståelse af resultatet af et hul.
  • For eksempel undlader en dommer at give en spiller en “tab af hul” straf for en overtrædelse af spilletempo, da dommeren tror, at spilleren allerede har tabt hullet. På næste hul finder dommeren ud af, at spilleren ikke havde tabt hullet. Hvis spilleren eller modstanderen har udført et slag fra teestedet på næste hul, kan dommeren ikke længere rette fejlen.

Rettelse af forkert afgørelse, truffet på sidste hullet i match, før resultatet er endeligt

Hvis en dommer træffer en forkert afgørelse på matchens sidste hul, bør det rettes til enhver tid, indtil resultatet af matchen er endeligt, eller – hvis matchen forlænges – indtil en spiller udfører et slag fra næste teested.

Forkert afgørelse fra dommer i hulspil resulterer i, at spiller udfører slag fra forkert sted

Hvis en spiller i hulspil fortsætter på grundlag af en afgørelse fra en dommer, der indebærer at droppe en bold og spille fra forkert sted, og komiteen derefter finder ud af den fejlagtige afgørelse, gælder følgende principper:

 • Medmindre der er tale om en alvorlig overtrædelse, eller hvis spilleren har haft en betydelig ulempe ved at spille fra forkert sted, er det for sent at rette afgørelsen, når spilleren har udført et slag fra det forkerte sted. De slag, der er udført efter den fejlagtige afgørelse tæller, men uden straf for at spille fra det forkerte sted.
 • Hvis der er en alvorlig overtrædelse, eller spilleren har haft en betydelig ulempe ved at spille fra et forkert sted, bør Komitéen rette fejlen, hvis modstanderen endnu ikke udført sit næste slag på det pågældende hul. Ellers er det for sent at rette afgørelsen.
 • Hvis der er tale om en alvorlig overtrædelse, og modstanderen ikke udfører et slag på hullet efter afgørelsen er truffet, bør Komitéen rette op på afgørelsen, hvis ingen af spillerne har udført et slag fra næste teested eller, i tilfælde af, at det er matchens sidste hul, før resultatet af matchen er endeligt. Ellers er det for sent at rette afgørelsen.
 • Hvis der er tale om en alvorlig overtrædelse, og det er for sent at rette afgørelsen, tæller de slag, der er udført efter den fejlagtige afgørelse, men uden straf.
(11)
Håndtering af forkerte afgørelser i slagspil

En spiller har ingen ret til at appellere dommerens afgørelse (se Regel 20.2a). Men hvis en afgørelse fra en dommer eller komiteen senere findes forkert, skal afgørelsen om muligt rettes efter Reglerne (se Regel 20.2d). Dette afsnit præciserer, hvornår en fejlagtig afgørelse skal rettes i slagspil.

Rettelse af forkert afgørelse fra dommer i slagspil

Når det er muligt, bør en dommer rette en fejlagtig afgørelse i slagspil, der indebærer en fejlagtig anvendelse af en straf eller manglende straf, forudsat at turneringen ikke er afsluttet (se Regel 20.2e).

Spiller i slagspil fejlagtigt rådgivet om, at slag ikke tæller

Hvis en dommer i slagspil fejlagtigt rådgiver en spiller om, at et slag ikke tæller, og at der skal spilles igen uden straf, gælder afgørelsen og spillerens score med det slag, der blev spillet igen, er spillerens score for hullet.

Spiller i slagspil udfører slag fra forkert sted på grund af forkert afgørelse. Procedure for spiller, når fejlen opdages.

Når en spiller i slagspil fortsætter på grundlag af en afgørelse fra en dommer, som indebærer at droppe en bold og spille fra forkert sted, og komiteen derefter finder ud af dommerens fejlagtige afgørelse, gælder følgende principper:

 • Medmindre der er tale om en alvorlig overtrædelse, eller hvis spilleren har haft en betydelig ulempe ved at spille fra forkert sted, er det for sent at rette afgørelsen og de slag, der er udført efter den fejlagtige afgørelse, gælder, uden straf for at spille fra forkert sted.
 • Hvis der er tale om en alvorlig overtrædelse, eller spilleren har haft en betydelig ulempe ved at spille fra et forkert sted, og spilleren ikke har udført et slag for at starte et andet hul, eller hvis det er efter det sidste hul på runden, bør Komitéen rette afgørelsen, inden spilleren afleverer sit scorekort. Komitéen bør rådgive spilleren om at annullere slaget, foretaget fra det forkerte sted, og eventuelle efterfølgende slag og fortsæt korrekt. Spilleren får ingen straf for at have spillet fra forkert sted. Hvis det er for sent at rette afgørelsen, tæller de slag, der er foretaget efter den fejlagtige afgørelse, men uden straf for at spille fra forkert sted.

Dommeren giver spilleren forkerte oplysninger. Spiller handler ud fra informationen i efterfølgende spil.

Spillere forventes at vide, hvornår de har overtrådt en Regel og være ærlige i at tillægge egne straffe (se Regel 1.3b). Men hvis en dommer giver spilleren fejlagtige oplysninger om Reglerne, har spilleren ret til at handle ud fra sådanne oplysninger i det efterfølgende spil.

Derfor kan Komitéen være nødsaget til at træffe afgørelse om både varigheden af spillerens ret til at anvende den fejlagtige oplysning, og spillerens korrekte score, såfremt spilleren pådrager sig en straf efter Reglerne ved at anvende den fejlagtige oplysning.

I disse situationer bør udvalget løse sagen på den måde, den finder mest retfærdig på baggrund af alle fakta og med det formål at sikre, at ingen spiller får en særlig fordel eller ulempe. I tilfælde, hvor den fejlagtige information påvirker turneringsresultaterne væsentligt, har Komitéen muligvis ikke anden mulighed end at annullere runden. Følgende principper gælder:

 • Generel vejledning om Reglerne
  Når et medlem af Komitéen eller en dommer giver fejlagtige oplysninger i forbindelse med en generel vejledning om Reglerne, bør spilleren ikke være fritaget for straf.
 • Specifik afgørelse
  Når en dommer træffer en specifik afgørelse, der strider mod reglerne i den pågældende situation, er spilleren fritaget for straf. Komitéen bør udstrække denne fritagelse til hele runden for så vidt angår omstændigheder, hvor spilleren fortsætter ukorrekt på egen hånd på nøjagtig samme måde, som anvist af en dommer tidligere på runden. Denne fritagelse ophører dog, hvis spilleren bliver opmærksom på den korrekte procedure i den runde, eller hvis der bliver sat spørgsmålstegn ved spillerens handlinger.
  For eksempel spørger en spiller en dommer om hjælp til at tage lempelse fra et rødt strafområde, og dommeren fortæller fejlagtigt spilleren, at der skal droppes igen, fordi spillerens stance er i strafområdet. Hvis spilleren dropper igen af samme årsag, når der tages lempelse fra et rødt strafområde tre huller senere, bør Komitéen ikke straffe spilleren for at spille fra et forkert sted.
 • Vejledning om lokalregler eller turneringsbetingelser
  Når et medlem af Komitéen eller en dommer giver fejlagtige oplysninger om, hvorvidt en lokalregel eller turneringsbetingelse er i kraft, skal spilleren være fritaget for straf for at handle ud fra disse oplysninger. Denne fritagelse gælder for hele runden, medmindre det er rettet tidligere, i hvilket tilfælde fritagelsen bør ophøre på det tidspunkt.
  Hvis spilleren f.eks. får besked om, at afstandsmålere, der måler effektiv spilleafstand, er tilladt, selvom den lokalregel, der forbyder deres anvendelse, er i kraft, får den pågældende spiller ikke straf for at måle effektiv spilleafstand i løbet af runden. Men hvis Komitéen finder ud af den fejlagtige afgørelse, skal spilleren hurtigst muligt informeres om fejlen.
 • Afgørelse om udstyr
  Når et medlem af Komitéen eller en dommer bestemmer, at en ikke-godkendt kølle er i overensstemmelse med reglerne, er spilleren fritaget for straf for at bruge køllen. Denne fritagelse gælder for hele turneringen, medmindre den er rettet tidligere, i hvilket tilfælde fritagelsen ophører ved afslutningen af den runde, hvor rettelsen blev foretaget.

Spiller løfter bolden uden tilladelse på grund af misforståelse af dommerens instruktioner

Hvis en spiller som følge af en rimelig misforståelse af dommerens instruktioner løfter sin bold, når det ikke er tilladt, er der ingen straf, og bolden skal genplaceres, medmindre spilleren fortsætter under en anden Regel.

For eksempel kommer en spillers bold til at ligge stille mod en flytbar forhindring, og spilleren beder om hjælp. Dommeren rådgiver korrekt spilleren om, at forhindringen kan fjernes i henhold til Regel 15.2, og at bolden skal markeres, hvis den bevæger sig under flytning af forhindringen. Spilleren markerer bolden og løfter den, før dommeren kan stoppe spilleren.

Spilleren vil normalt blive straffet med et slag efter Regel 9.4 for at løfte sin bold, når det ikke er tilladt, men forudsat, at dommeren er overbevist om, at spilleren misforstod instruktionen, genplaceres bolden uden straf.

Spiller fejlagtigt anbefalet af dommer at fortsætte med provisorisk bold

En spiller havde grund til at spille en provisorisk bold fra teestedet og finder sin oprindelige bold i et strafområde. Spilleren får så fejlagtigt fortalt af en dommer, at der skal fortsættes med den provisoriske bold og spiller hullet færdigt med den provisoriske bold. Spilleren pålægges ingen straf for at spille en forkert bold (den provisoriske bold, som spilleren var forpligtet til at opgive i henhold til Regel 18.3c).

Hvis komiteen så bliver opmærksom på den fejlagtige afgørelse, skal den afgøre, at spillerens score for hullet består af teeslaget med den oprindelige bold plus antallet af slag, som spilleren udførte for at spille hullet færdigt med den provisoriske bold efter den fejlagtige afgørelse, hvor andetslaget med den provisoriske bold er spillerens andetslag på hullet. Men hvis det ikke ville have været rimeligt muligt for spilleren at have spillet den oprindelige bold fra strafområdet, skal spilleren også føje et strafslag til sin score for hullet i henhold til Regel 17.1.

Komitéen giver fejlagtig afgørelse, når spiller har spillet to bolde i henhold til Regel 20.1c(3). Hvornår afgørelse kan rettes

I slagspil spiller en spiller to bolde i henhold til Regel 20.1c(3), rapporterer fakta til Komitéen, og Komitéen beder spilleren om at tælle scoren med den forkerte bold. En sådan fejl er en fejlagtig afgørelse og ikke en administrativ fejl. Derfor gælder Regel 20.2d, og svaret afhænger af, hvornår Komitéen finder ud af sin fejlagtige afgørelse:

 • Hvis Komitéen finder ud af den fejlagtige afgørelse, inden turneringen er afsluttet, bør den rette afgørelsen ved at ændre scoren for det pågældende hul til at tælle med den korrekte bold.
 • Hvis Komitéen finder ud af den fejlagtige afgørelse, efter at turneringen er afsluttet, gælder scoren med den forkerte bold som spillerens score for det pågældende hul. I henhold til Regel 20.2d er en sådan afgørelse endelig, når turneringen er afsluttet.

Diskvalifikationsstraf fejlagtigt anvendt for vinder af turnering. Fejl opdaget efter to andre spilleres omspil om førstepladsen

Hvis den retmæssige vinder af en turnering diskvalificeres som følge af en ukorrekt afgørelse fra Komitéen, og to andre spillere spiller om førstepladsen, afhænger den bedste procedure af, hvornår Komitéen finder ud af sin fejl. Hvis komiteen finder ud af sin fejlagtige afgørelse, inden resultatet af turneringen er endeligt, bør Komitéen rette op på den fejlagtige afgørelse ved at ophæve diskvalifikationsstraffen og erklære spilleren som vinder. Hvis komiteen finder ud af den fejlagtige afgørelse, efter at resultatet af turneringen er endeligt, gælder resultatet, og spilleren er stadig diskvalificeret.

Anvendelse af diskvalifikationsstraf i turnering, hvor ikke alle scores anvendes til at finde vinderen

I et scenarie som f.eks. en holdturnering med flere runder, hvor ikke alle spilleres scores tæller til holdets score for en runde, kan en spillers score ikke tælle for runden, hvis spilleren er diskvalificeret, men den kan tælle for andre runder. For eksempel, hvor to scores ud af tre tæller, og hvor en spiller diskvalificeres i den første af fire runder, gælder diskvalifikationen kun for første runde, og spillerens score for de resterende runder kan stadig bruges.

Dette gælder for alle turneringer, hvor ikke alle scores bruges til at finde vinderen (for eksempel en individuel turnering, hvor spilleren tæller sine tre bedste scores ud af fire runder).

Hvis en spiller diskvalificeres for overtrædelse af Regel 1.3b eller Komitéens Kodeks for god opførsel, er det op til Komitéen at afgøre, om diskvalifikationen skal være for runden eller hele turneringen.

(12)
Kombinere hulspil og slagspil

Kombinationen af hulspil og slagspil frarådes, da visse regler er væsentligt forskellige mellem de to formater. Men der kan være tidspunkter, hvor spillerne enten beder om at kunne kombinere de to spilformer eller, efter selv at have gjort det, anmoder om en afgørelse. Komitéen bør gøre sit yderste for at hjælpe spillere på disse tidspunkter og bør anvende følgende retningslinjer, når det gøres.

Når spillere beder om at kunne kombinere hulspil og slagspil

Hvis en Komité vælger at give spillerne mulighed for at spille en hulspilsmatch, mens de spiller i en slagspilsturnering, anbefales det, at spillerne underrettes om, at det er reglerne for slagspil, der finder anvendelse hele tiden. For eksempel er det ikke tilladt “at give” putts, huller og andet, og hvis en spiller slår uden for tur, har den anden ikke mulighed for at kalde slaget tilbage.

Når spillere anmoder om en afgørelse, hvor de har kombineret hulspil og slagspil

Hvis Komitéen bliver bedt om en afgørelse, når spillerne har kombineret hulspil og slagspil, skal Komitéen anvende Golfreglerne separat, som de ville gælde for hver af formaterne – hulspil og slagspil. Hvis en spiller eksempelvis ikke afsluttede et hul af en hvilken som helst grund, er spilleren diskvalificeret fra slagspilsturneringen for brud på Regel 3.3c. Men for Stableford, Maximum Score og Par/Bogey se henholdsvis Reglerne 21.1c(2), 21.2c og 21.3c(2).