The R&A - Working for Golf
Retningslinjer for spilletempo
Procedurer for Komitéen
Gå til Afsnit
K-1
K-2
K-3
K-4
K-5
Undersøg mere

Afsnit 8J
Afsnit 8L
8K
Retningslinjer for spilletempo

Følgende Standard lokalregler giver nogle eksempler på, hvordan Komitéen kan vælge at tage fat på spørgsmålet om spilletempo. Komitéen kan vedtage andre lokalregler, der er passende for de ressourcer, der er til rådighed for dem, og derfor er dette ikke en udtømmende liste.

Andre forslag til retningslinjer findes på RandA.org.

K-1
Maksimal tid for hele eller en del af runden

Formål. I turneringer, hvor der kun er få eller ingen dommere på banen, kan det være ønskeligt for Komitéen at formulere en simpel lokalregel, der fastlægger en tidsfrist, som den finder passende for spillere for at fuldføre runden og/eller et bestemt antal huller. Disse tidsfrister varierer afhængigt af antallet i grupperne og spilleformen. Hvis en gruppe overskrider den fastsatte frist og er ude af position på banen, straffes hver spiller i gruppen.

Standard lokalregel K-1

“Hvis en gruppe afslutter runden [eller angiv antallet af huller] mere end startintervallet bag gruppen foran og over [angiv tid, for eksempel 3 timer 45 minutter] fra tidspunktet for start af [eller angiv efter behov] får alle spillere i gruppen et strafslag [eller angiv efter behov].”

K-2
Hul-for-hul og slag-for-slag retningslinjer for spilletempo

Formål. I turneringer, hvor der er et tilstrækkeligt antal officials på banen, kan Komitéen indføre et sæt retningslinjer for spilletempo, der tillader et bestemt tidsforbrug for hvert hul, og hvis så spillerne overstiger den tid, fastsætter en maksimal tid til at spille hvert slag.

Standard lokalreglen nedenfor er et eksempel på en retningslinje for en slagspilsturnering, hvor spillere vil blive individuelt timet, når gruppen er ude af position.

En modificeret strafstruktur, som kan anvendes i retningslinjerne for spilletempo, er også beskrevet i Standard lokalregel K-5.

Muligheder for at være ude af position

En gruppe er ude af position, når den er over den tildelte tid for de huller, der er blevet spillet, og ikke i position i forhold til den foregående gruppe. Når man definerer, hvornår en gruppe er ude af position, skal retningslinjen angive, hvornår gruppen betragtes som ude af position ved henvisning til gruppen foran dem. Nogle eksempler er:

 • Gruppen er mere end startintervallet bag gruppen foran dem.
 • Et par 4 eller par 5 hul er tomt, før gruppen når teestedet på det pågældende hul.

Tid til at udføre et slag

Når en gruppe bliver timet, skal hver spiller udføre sit slag inden for en bestemt tidsfrist. Komitéen kan kræve, at alle slag foretages inden for den samme tidsfrist, eller den kan bruge alternativerne, der er vist nedenfor, for at tillade en ekstra periode for den første spiller til at spille fra et bestemt område som f.eks. teestedet eller greenen.

Standard lokalregel K-2

“Maksimal tilladt tid

Den maksimale tilladte tid er den maksimale tid, som Komitéen anser for nødvendig for en gruppe for at afslutte sin runde. Dette er udtrykt pr. hul og sammenlagt, og inkluderer al den tid, der er forbundet med at spille spillet, f.eks. for afgørelser og gang mellem huller.

Den maksimale tid til gennemførelse af 18 huller ved [indsæt banenavn] er [indsæt maksimal tid, for eksempel 4 timer og 05 minutter]. Følgende procedure gælder kun, hvis en gruppe er “ude af position."

Definition af ude af position

Den første gruppe, der starter, vil blive betragtet som ude af position, hvis gruppens samlede tid på ethvert tidspunkt i løbet af runden overstiger den tid, der er tilladt for antallet af spillede huller. Enhver følgende gruppe vil blive betragtet som ude af position, hvis den er [angiv, når en gruppe er ude af position til gruppen foran dem (se eksempler ovenfor)] og har overskredet den tilladte tid for antallet af spillede huller.

Procedure, når gruppen er ude af position

 1. Dommere overvåger spilletempoet og afgør, om en gruppe, der er ude af position, skal times. Der foretages en vurdering af, om der er nogen nylige, formildende omstændigheder, fx en langvarig afgørelse, mistet bold, uspillelig bold, osv.
  Hvis der træffes beslutning om at time spillere, vil hver spiller i gruppen blive udsat for individuel tidtagning, og en dommer vil rådgive hver spiller om, at de er “ude af position”, og at de bliver timet.
  Under særlige omstændigheder kan en enkelt spiller eller to spillere inden for en gruppe på tre blive timet i stedet for hele gruppen.
 2. Den maksimale tid, der er afsat pr. slag, er [angiv en tidsbegrænsning som f.eks. 40 sekunder].
  [10 ekstra sekunder er tilladt for den første spiller til at slå: a) et teeslag på et par 3 hul; b) et indspil til greenen; og c) et chip eller putt.]
  Tidtagningen starter, når en spiller har haft tilstrækkelig tid til at nå bolden, og det er spillerens tur til at spille, og spilleren er i stand til at spille uden forstyrrelse eller distraktion. Tid, brugt til at bedømme afstanden og vælge en kølle, tæller som tid brugt på det næste slag.
  greenen begynder tidtagningen, når spilleren har haft en rimelig tid til at løfte, rense og genplacere bolden, reparere skader på spillelinjen og flytte løse naturgenstandespillelinjen. Tid, brugt på at se på spillelinjen bag fra hullet og/eller bag bolden vil tælle som tid brugt på det næste slag.
  Tidtagninger vil blive påbegyndt fra det øjeblik, det afgøres af dommeren, at det er spillerens tur til at spille, og denne er i stand til at spille uden forstyrrelse eller distraktion.
  Tidtagning ophører, når en gruppe er tilbage i position, og spillerne vil blive underrettet herom.

Straf for overtrædelse af lokalreglen:

 • Straf for første overtrædelse: Ét slags straf.
 • Straf for anden overtrædelse: Den generelle straf i tillæg til straffen for den første overtrædelse.
 • Straf for tredje overtrædelse: Diskvalifikation."

Indtil en spiller er blevet underrettet om en dårlig tid, kan spilleren ikke pådrage sig en yderligere dårlig tid.

Fremgangsmåde, når gruppen igen er ude af position i samme runde

Hvis en gruppe er “ude af position” mere end én gang i løbet af en runde, gælder ovenstående procedure hver gang. Dårlige tider og anvendelse af straffe i samme runde vil blive sammenlagt, indtil runden er afsluttet. En spiller bliver ikke straffet, hvis spilleren har en anden dårlig tid, inden spilleren bliver underrettet om den første dårlige tid.”

K-3
Hul-for-hul og slag-for-slag retningslinjer for spilletempo i Stableford

Formål. For en Stablefordturnering kan Komitéen ændre straffen for overtrædelse af Standard lokalregel K-2 for at sikre, at straffen vil påvirke spillerens score. Komitéen kan eventuelt tilføje en mundtlig advarsel til den første overtrædelse.

Standard lokalregel K-3

“Strafopgørelsen til Standard lokalregel K-2 modificeres således:

Straf for overtrædelse af lokalreglen:

 • Straf for første overtrædelse: Fradrag af ét point fra de samlede point, scoret for runden.
 • Straf for anden overtrædelse: Fradrag af yderligere to point fra de samlede point, scoret for runden.
 • Straf for tredje overtrædelse: Diskvalifikation."
K-4
Hul-for-hul og slag-for-slag retningslinjer for spilletempo i Par/Bogey-turneringer

Formål. For en Par/Bogey-turnering kan Komitéen ændre straffen for overtrædelse af Standard lokalregel K-2 for at sikre, at straffen vil påvirke spillerens score. Komitéen kan eventuelt tilføje en mundtlig advarsel til den første overtrædelse.

Standard lokalregel K-4

“Strafopgørelsen til Standard lokalregel K-2 modificeres således:

Straf for overtrædelse af lokalreglen:

 • Straf for første overtrædelse: Fradrag af ét hul fra den samlede score af vundne huller.
 • Straf for anden overtrædelse: Fradrag af et andet hul fra den samlede score af vundne huller.
 • Straf for tredje overtrædelse: Diskvalifikation."
K-5
Modificeret strafstruktur for spilletempo

Formål. En Komité kan modificere straffen for overtrædelse af enhver retningslinje for spilletempo, således at straffen for en første overtrædelse af retningslinjen er en mundtlig advarsel fra en dommer. Eksemplet nedenfor er, hvordan strafopgørelsen er modificeret til en slagspilsturnering, og strafudsagnene for hulspil, Stableford og Par/Bogey-turneringer kan justeres tilsvarende.

Standard lokalregel K-5

Straf for overtrædelse af lokalreglen:

 • Straf for første overtrædelse: Mundtlig advarsel fra en dommer.
 • Straf for anden overtrædelse: Ét slags straf.
 • Straf for tredje overtrædelse: Den generelle straf i tillæg til straffen for den anden overtrædelse.
 • Straf for fjerde overtrædelse: Diskvalifikation."
Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Komité

Den person eller gruppe, som er ansvarlig for turneringen eller banen.

Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 1 (forklarer Komitéens rolle).

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Dommer

En official, Komitéen har bemyndiget til at træffe afgørelser om fakta og anvende Reglerne.

Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 6C (forklarer ansvarsområderne og rettighederne for en dommer).

Mistet

Status for en bold, der ikke findes i løbet af tre minutter, efter at spilleren eller spillerens caddie (eller spillerens partner eller partnerens caddie) begynder at søge efter den.

Hvis søgningen begynder, og så bliver midlertidigt afbrudt (f.eks. hvis spilleren stopper søgningen, når spillet er afbrudt, når spilleren bliver nødt til at træde til side for at lade en anden bold spille forbi, eller når spilleren fejlagtigt har identificeret en forkert bold):

 • Tiden mellem afbrydelsen, og når søgningen genoptages, tæller ikke, og
 • Tiden, som er tilladt til søgningen, er 3 minutter i alt, idet man tæller tiden til at søge både før afbrydelsen og efter søgningen genoptages.

 

Fortolkning Mistet/1 - bold kan ikke erklæres mistet

En spiller må ikke erklære en bold mistet. En bold er kun mistet, hvis den ikke er fundet inden tre minutter efter, at spilleren eller dennes caddie eller partner begynder at lede efter den.

For eksempel søger en spiller efter sin bold i to minutter, erklærer den mistet og går tilbage for at spille en anden bold. Før spilleren sætter en anden bold i spil, findes den oprindelige bold inden for de tre minutters søgetid. Da spilleren ikke kan erklære sin bold mistet, forbliver den oprindelige bold i spil.

Fortolkning Mistet/2 - spiller må ikke forsinke igangsættelsen af søgetiden for at få en fordel

De tre minutters søgetid starter, når spilleren eller spillerens caddie (eller spillerens partner eller partnerens caddie) begynder at søge efter den. Spilleren må ikke forsinke starten af søgetiden for at opnå en fordel ved at tillade andre mennesker at søge på sine vegne.

Hvis en spiller for eksempel går henimod sin bold, og tilskuere allerede søger efter bolden, må spilleren ikke bevidst forsinke sin ankomst til området for at forhindre, at de tre minutters søgetid starter. Under sådanne omstændigheder starter søgetiden, når spilleren ville have været i stand til at begynde at søge, hvis spilleren ikke bevidst forsinkede sin ankomst til området.

Fortolkning Mistet/3 - søgetiden fortsætter, selv når spilleren går tilbage for at slå en provisorisk bold

Hvis en spiller er begyndt at søge efter sin bold og går tilbage til forrige sted for at spille en provisorisk bold, fortsætter de tre minutters søgetid, uanset om nogen fortsætter med at søge efter spillerens bold.

Fortolkning Mistet/4 - søgetid, når du søger efter to bolde

Når en spiller har spillet to bolde (såsom bolden i spil og en provisorisk bold) og søger efter begge, så er afstanden mellem de to bolde afgørende for, om spilleren tillades to separate søgetider af tre minutter.

Hvis boldene er i samme område, hvor der kan søges efter dem på samme tid, tillades spilleren kun tre minutter til at søge efter begge bolde. Men hvis boldene er i forskellige områder (såsom modsatte sider af fairway) tillades spilleren en tre minutters søgetid for hver bold.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Men et slag er ikke udført, hvis spilleren:

 • Under nedsvinget beslutter sig for ikke at ramme bolden og undgår at gøre dette ved bevidst at stoppe køllehovedet, før det når bolden eller, hvis ikke i stand til at stoppe, så ved bevidst at ramme forbi bolden.
 • Tilfældigt rammer bolden under udførelse af et prøvesving eller under forberedelserne til at udføre et slag.

Når Reglerne bruger ”spille en bold” er betydningen den samme som at udføre et slag.

Spillerens score for et hul eller en runde udgøres af et antal "slag," eller ”udførte slag”, som betyder både alle slag og alle strafslag. (Se Regel 3.1c.)

 

Fortolkning Slag/1 - afgøre, om et slag blev udført

Hvis en spiller starter nedsvinget med en kølle og har til hensigt at slå til bolden, tæller spillerens handling som et slag, når:

 • Køllehovedet afbøjes eller stoppes af en ekstern påvirkning (som f. eks. en gren fra et træ), uanset om bolden rammes eller ej.
 • Køllehovedet adskilles fra skaftet under nedsvinget, og spilleren fortsætter nedsvinget med skaftet alene, uanset om bolden rammes med skaftet.
 • Køllehovedet adskilles fra skaftet under nedsvinget, og spilleren fortsætter nedsvinget med skaftet alene, og det løse køllehoved rammer bolden.

Spillerens handling tæller ikke som et slag i hver af følgende situationer:

 • Under nedsvinget adskilles en spillers køllehoved fra skaftet. Spilleren stopper nedsvinget kort af bolden, men det løse køllehoved rammer og flytter bolden.
 • Under tilbagesvinget adskilles en spillers køllehoved fra skaftet. Spilleren fuldfører nedsvinget med skaftet, men ikke rammer bolden.
 • En bold sidder fast i en gren uden for en kølles rækkevidde. Hvis spilleren flytter bolden ved at ramme en nedre del af grenen i stedet for bolden, gælder Regel 9,4 (bold løftet eller flyttet af spilleren).
Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Men et slag er ikke udført, hvis spilleren:

 • Under nedsvinget beslutter sig for ikke at ramme bolden og undgår at gøre dette ved bevidst at stoppe køllehovedet, før det når bolden eller, hvis ikke i stand til at stoppe, så ved bevidst at ramme forbi bolden.
 • Tilfældigt rammer bolden under udførelse af et prøvesving eller under forberedelserne til at udføre et slag.

Når Reglerne bruger ”spille en bold” er betydningen den samme som at udføre et slag.

Spillerens score for et hul eller en runde udgøres af et antal "slag," eller ”udførte slag”, som betyder både alle slag og alle strafslag. (Se Regel 3.1c.)

 

Fortolkning Slag/1 - afgøre, om et slag blev udført

Hvis en spiller starter nedsvinget med en kølle og har til hensigt at slå til bolden, tæller spillerens handling som et slag, når:

 • Køllehovedet afbøjes eller stoppes af en ekstern påvirkning (som f. eks. en gren fra et træ), uanset om bolden rammes eller ej.
 • Køllehovedet adskilles fra skaftet under nedsvinget, og spilleren fortsætter nedsvinget med skaftet alene, uanset om bolden rammes med skaftet.
 • Køllehovedet adskilles fra skaftet under nedsvinget, og spilleren fortsætter nedsvinget med skaftet alene, og det løse køllehoved rammer bolden.

Spillerens handling tæller ikke som et slag i hver af følgende situationer:

 • Under nedsvinget adskilles en spillers køllehoved fra skaftet. Spilleren stopper nedsvinget kort af bolden, men det løse køllehoved rammer og flytter bolden.
 • Under tilbagesvinget adskilles en spillers køllehoved fra skaftet. Spilleren fuldfører nedsvinget med skaftet, men ikke rammer bolden.
 • En bold sidder fast i en gren uden for en kølles rækkevidde. Hvis spilleren flytter bolden ved at ramme en nedre del af grenen i stedet for bolden, gælder Regel 9,4 (bold løftet eller flyttet af spilleren).
Greenen

Det område på hullet, spilleren spiller, som:

 • Er specielt forberedt til at putte på, eller
 • Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bliver brugt).

Greenen på et hul indeholder hullet, spilleren forsøger at spille en bold ned i. Greenen er et af de fem definerede baneområder. Greens på alle andre huller (som spilleren ikke spiller på lige nu) er forkerte greens og en del af det generelle område.

Kanten af en green er defineret som, hvor man kan se, at det særligt forberedte område starter (f.eks. hvor græsset er klippet tydeligt for at vise kanten), undtagen når Komitéen har defineret kanten på en anden måde (f.eks. ved at bruge en linje eller en række prikker).

Hvis en dobbelt-green bliver brugt til to forskellige huller:

 • Hele det forberedte område, som indeholder begge huller, bliver betragtet som greenen, når et af hullerne spilles.

Men Komitéen kan definere en kant, som deler den dobbelte green i to forskellige greens, så når en spiller spiller et af hullerne, er den del af den dobbelte green, som hører til det andet hul, en forkert green.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Hvis spilleren placerer en bold uden hensigt til, at den skal være i spil, er bolden ikke genplaceret og er ikke i spil (Se Regel 14.4).

Hver gang en Regel foreskriver, at en bold skal genplaceres, så foreskriver Reglen altid et bestemt sted, hvor bolden skal genplaceres.

 

Tolkning Genplacere/1 - bolden må ikke genplaceres med en kølle

Når en bold skal genplaceres på en rigtig måde, skal den lægges ned og slippes. Det betyder, at spilleren skal bruge sin hånd til at sætte bolden tilbage i spil på stedet, hvorfra den blev løftet eller flyttet.

Hvis en spiller for eksempel løfter sin bold fra greenen og lægger den til side, må spilleren ikke genplacere bolden ved at rulle den tilbage til det ønskede sted med en kølle. Hvis spilleren gør det, er bolden ikke genplaceret på den rigtige måde, og spilleren får ét strafslag efter Regel 14.2b(2) (hvordan bolden skal genplaceres), hvis ikke fejlen rettes, før slaget udføres.

Spillelinje

Den retning, spilleren ønsker dennes bold skal tage efter et slag, omfattende en forlængelse lodret opad og en rimelig afstand på hver side af denne linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en lige linje mellem to punkter (f.eks. kan det være en kurvet linje baseret på den linje, som spilleren ønsker, at bolden skal tage).

Løse naturgenstande

Enhver ikke-fastsiddende, naturlig genstand, som f.eks.:

 • Sten, løst græs, blade, grene og kviste
 • Døde dyr og affald fra dyr
 • Orme, insekter og lignende dyr, som let kan fjernes, samt forhøjningerne og spindene, de laver (f.eks. ormeskud og myretuer)
 • Klumper af sammenpresset jord (omfattende løse jordklumper fra luftningshuller).

Sådanne naturlige genstande er ikke løse, hvis de er:

 • Fastsiddende eller vokser,
 • Solidt fæstnet i jorden (det vil sige, de ikke let kan løftes), eller
 • Klæber til bolden.

Særlige tilfælde:

 • Sand og løs jord er ikke løse naturgenstande.
 • Dug, rim og vand er ikke løse naturgenstande.
 • Sne og naturligt is, (bortset fra rim) er enten løse naturgenstande eller, hvis det er på jorden, midlertidigt vand efter spillerens valg.
 • Edderkoppespind er løse naturgenstande, selvom de er sidder fast på andre genstande.

 

Fortolkning Løs naturgenstand/1 - status af frugt

Frugt, der ikke hænger på sit træ eller busk, er en løs naturgenstand, selv om frugten er fra en busk eller træ, der ikke findes på banen.

For eksempel er frugt, der er blevet delvist spist eller skåret i stykker, og skrællen, der er blevet skrællet af et stykke frugt, løse naturgenstande. Men hvis frugten bæres af spilleren, er det spillerens udstyr.

Fortolkning Løs naturgenstand/2 - når en løs naturgenstand bliver en forhindring

Løse naturgenstande kan omdannes til forhindringer gennem en konstruktions-eller fremstillingsproces.

For eksempel er en træstamme (løs naturgenstand), der er blevet skåret igennem og har fået sat ben på, ved en konstruktion blevet ændret til en bænk (forhindring).

Fortolkning Løs naturgenstand/3 - status af sekret (spyt og lignende)

Sekret må behandles som enten midlertidigt vand eller en løs naturgenstand efter spillerens valg.

Fortolkning Løs naturgenstand/4 - løse naturgenstande, der bruges som overflade på en vej

Grus er en løs naturgenstand, og en spiller må fjerne løse naturgenstande efter Regel 15,1a. Denne ret påvirkes ikke af, at selve vejen bliver til en ikke-flytbar forhindring, når den er dækket med grus. Det samme princip gælder for veje eller stier, der er konstrueret med sten, knuste skaller, træflis eller lignende.

I en sådan situation må spilleren:

 • Spille bolden, som den ligger på forhindringen og fjerne grus (løs naturgenstand) fra vejen (Regel 15.1a).
 • Tage lempelse uden straf fra det unormale baneforhold (ikke-flytbar forhindring) (Regel 16.1b).

Spilleren må også fjerne grus fra vejen for at vurdere muligheden for at spille bolden, som den ligger, før spilleren vælger at tage lempelse uden straf.

Fortolkning Løs naturgenstand/5 - levende insekter sidder aldrig fast på en bold

Selvom døde insekter kan anses for at sidde fast på en bold, kan levende insekter aldrig anses for at sidde fast på en bold, uanset om de sidder stille eller bevæger sig. Derfor er levende insekter på en bold løse naturgenstande.

Spillelinje

Den retning, spilleren ønsker dennes bold skal tage efter et slag, omfattende en forlængelse lodret opad og en rimelig afstand på hver side af denne linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en lige linje mellem to punkter (f.eks. kan det være en kurvet linje baseret på den linje, som spilleren ønsker, at bolden skal tage).

Spillelinje

Den retning, spilleren ønsker dennes bold skal tage efter et slag, omfattende en forlængelse lodret opad og en rimelig afstand på hver side af denne linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en lige linje mellem to punkter (f.eks. kan det være en kurvet linje baseret på den linje, som spilleren ønsker, at bolden skal tage).

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Men et slag er ikke udført, hvis spilleren:

 • Under nedsvinget beslutter sig for ikke at ramme bolden og undgår at gøre dette ved bevidst at stoppe køllehovedet, før det når bolden eller, hvis ikke i stand til at stoppe, så ved bevidst at ramme forbi bolden.
 • Tilfældigt rammer bolden under udførelse af et prøvesving eller under forberedelserne til at udføre et slag.

Når Reglerne bruger ”spille en bold” er betydningen den samme som at udføre et slag.

Spillerens score for et hul eller en runde udgøres af et antal "slag," eller ”udførte slag”, som betyder både alle slag og alle strafslag. (Se Regel 3.1c.)

 

Fortolkning Slag/1 - afgøre, om et slag blev udført

Hvis en spiller starter nedsvinget med en kølle og har til hensigt at slå til bolden, tæller spillerens handling som et slag, når:

 • Køllehovedet afbøjes eller stoppes af en ekstern påvirkning (som f. eks. en gren fra et træ), uanset om bolden rammes eller ej.
 • Køllehovedet adskilles fra skaftet under nedsvinget, og spilleren fortsætter nedsvinget med skaftet alene, uanset om bolden rammes med skaftet.
 • Køllehovedet adskilles fra skaftet under nedsvinget, og spilleren fortsætter nedsvinget med skaftet alene, og det løse køllehoved rammer bolden.

Spillerens handling tæller ikke som et slag i hver af følgende situationer:

 • Under nedsvinget adskilles en spillers køllehoved fra skaftet. Spilleren stopper nedsvinget kort af bolden, men det løse køllehoved rammer og flytter bolden.
 • Under tilbagesvinget adskilles en spillers køllehoved fra skaftet. Spilleren fuldfører nedsvinget med skaftet, men ikke rammer bolden.
 • En bold sidder fast i en gren uden for en kølles rækkevidde. Hvis spilleren flytter bolden ved at ramme en nedre del af grenen i stedet for bolden, gælder Regel 9,4 (bold løftet eller flyttet af spilleren).
Dommer

En official, Komitéen har bemyndiget til at træffe afgørelser om fakta og anvende Reglerne.

Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 6C (forklarer ansvarsområderne og rettighederne for en dommer).

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Dommer

En official, Komitéen har bemyndiget til at træffe afgørelser om fakta og anvende Reglerne.

Se Procedurer for Komitéen, Afsnit 6C (forklarer ansvarsområderne og rettighederne for en dommer).

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.