The R&A - Working for Golf
Greenen
Spillerudgaven af Golfreglerne
Se Golfreglerne
Gå til Afsnit
13.1
a
b
c
d
e
f
13.2
a
b
c
13.3
a
b
Undersøg mere

Regel 12
Regel 14

Formål: Regel 13 er en specifik Regel for greens. Greens er særligt forberedte til at spille bolden langs jorden, og der er en flagstang for hullet på hver green, så bestemte, forskellige Regler gælder her end for andre baneområder.

13.1
Tilladte eller påkrævede handlinger på greenen

Formål: Denne Regel tillader dig at gøre ting på greenen, som normalt ikke er tilladte uden for greenen, f.eks. tilladelse til at markere, løfte, rense og genplacere en bold, og til at reparere skader og fjerne sand og løs jord på greenen. Der er ingen straf for tilfældigt at forårsage, at din bold eller markeringsmærke flytter sig på greenen.

a
Hvornår en bold er på greenen

Din bold er på greenen, når nogen del af bolden:

 • Berører greenen, eller
 • Ligger på eller i hvad som helst (f.eks. en løs naturgenstand eller en forhindring) og er inden for kanten af greenen.
b
Markere, løfte og rense din bold på greenen

Din bold på greenen må løftes og renses. Bolden skal markeres før den løftes, og bolden skal genplaceres.

c
Forbedringer, som er tilladte på greenen

Under en runde, må du foretage disse to handlinger på greenen, uanset om bolden er på eller uden for greenen:

 • Sand og løs jord på greenen (men ikke andre steder på banen) må fjernes uden straf.
 • Du må reparere skade på greenen uden straf ved at foretage rimelige handlinger for at genoprette greenen så nær som muligt til dens oprindelige tilstand, men kun:
  • Ved at bruge din hånd, fod eller anden del af kroppen eller en normal pitchfork, tee, kølle eller lignende genstand fra normalt udstyr, og
  • Uden urimeligt at forsinke spillet.

Men hvis du forbedrer greenen ved at foretage handlinger, som går ud over, hvad der er rimeligt, for at genskabe greenen til dens oprindelige tilstand, får du den generelle straf.

"Skade på greenen" betyder enhver skade påført af en person eller ekstern påvirkning, f.eks.:

 • Nedslagsmærker, skade efter sko (f.eks. spike-mærker) og skrammer eller fordybninger forårsaget af udstyr eller en flagstang,
 • Gamle hulpropper, græspropper, samlinger mellem nyplaceret græstørv og skrammer eller fordybninger fra vedligeholdelsesværktøjer eller køretøjer,
 • Dyrespor eller fordybninger efter hove, og
 • Jordfaste genstande (f.eks. en sten, agern eller tee).

Men "skade på greenen" omfatter ikke nogen skade eller tilstand, som er forårsaget af:

 • Normal praksis for at vedligeholde de normale forhold på greenen (f.eks. luftningshuller og vertikalskæring),
 • Vanding, regn eller andre naturkræfter,
 • Naturlige uregelmæssigheder på overfladen (f.eks. ukrudt eller områder med syg, ujævn eller manglende vækst), eller
 • Naturligt slid af hullet.
d
Når din bold eller markeringsmærket flytter sig på greenen

Der er ingen straf, hvis du, din modstander eller en anden spiller i slagspil tilfældigt flytter din bold eller markeringsmærke greenen.

Du skal genplacere din bold på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt), eller placere et markeringsmærke for at markere dens oprindelige sted.

Undtagelse - din bold skal spilles, som den ligger, når bolden begynder at bevæge sig under tilbagesvinget eller slaget, og slaget udføres.

Hvis naturkræfter forårsager, at din bold på greenen flytter sig, afhænger det sted, du skal spille fra næste gang af, om bolden allerede har været løftet og genplaceret på dens oprindelige sted:

 • Hvis bolden allerede var løftet og genplaceret - skal din bold genplaceres på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt).
 • Hvis bolden ikke allerede var løftet og genplaceret - skal din bold spilles fra dens nye sted.
e
Ingen bevidst undersøgelse af greens

Hvis du bevidst i løbet af en runde, stryger hen over overfladen eller ruller en bold for at undersøge greenen eller en forkert green, får du den generelle straf.

Undtagelse - undersøgelse er tilladt af green på et hul, der lige er afsluttet, eller en øvelsesgreen mellem to huller.

f
Der skal tages lempelse for en forkert green

Gene efter denne Regel eksisterer, når din bold er på en forkert green eller en forkert green fysisk er i området for din planlagte stance eller området for dit tilsigtede sving.

Når der er gene fra en forkert green, må du ikke spille bolden, som den ligger. I stedet skal du tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i lempelsesområdet, som vist i figur 13.1f.

Der er ingen lempelse efter denne Regel, hvis genen kun forekommer, fordi du vælger en kølle, stance, sving eller spilleretning, som er klart urimelig i situationen.

Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse (P1).

Størrelse af lempelsesområde: En køllelængde fra referencepunktet.

Begrænsninger for lempelsesområdet:

 • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
 • Skal være i det samme baneområde som referencepunktet.

Spillernoter: Du skal tage fuld lempelse for alle gener fra den forkerte green.

Straf for at spille en uberettiget erstattet bold eller for at spille fra et forkert sted i strid med Regel 13.1: Generel straf.

13.2
Flagstangen

Formål: Denne Regel dækker dine valg omkring flagstangen. Du må lade flagstangen blive stående i hullet, eller få den fjernet (hvilket omfatter at få den passet og fjernet efter bolden er spillet), men beslutningen skal tages, før et slag udføres. Der er normalt ingen straf, hvis en bold i bevægelse rammer flagstangen.

Denne Regel gælder for en bold spillet fra hvor som helst på banen, uanset om det er fra eller uden for greenen.

a
Lade flagstangen blive i hullet

Hvis du udfører et slag med flagstangen stående i hullet, og bolden i bevægelse rammer flagstangen, er der ingen straf, og bolden skal spilles, hvor den ligger.

Beslutningen om at have flagstangen i hullet skal tages før dit slag - enten at beholde flagstangen i hullet eller at få en fjernet flagstang sat tilbage.

Under alle omstændigheder må du ikke forsøge at få en fordel ved bevidst at sætte flagstangen i en anden position end centreret i hullet. Hvis du gør det og bolden i bevægelse så rammer flagstangen, får du den generelle straf.

Se Golfreglerne for information om at flytte eller fjerne en flagstang i hullet, mens bolden er i bevægelse.

b
Fjerne flagstangen fra hullet

Du må udføre et slag med flagstangen fjernet fra hullet, så din bold i bevægelse ikke vil ramme flagstangen i hullet.

Du skal beslutte dette, før du udfører slaget ved enten at få flagstangen fjernet fra hullet, før du spiller din bold, eller før du tillader nogen at passe flagstangen.

Se Golfreglerne om situationer, hvor du anses for at have tilladt, at flagstangen bliver passet, og mere information om, hvad du skal gøre, hvis din bold rammer flagstangen eller den person, der har fjernet eller passet den.

c
Bold, der ligger stille imod flagstangen i hullet

Hvis din bold ligger stille mod flagstangen, som er efterladt i hullet, og nogen del af din bold er i hullet under overfladen af greenen , behandles din bold som værende i hul.

Hvis ingen del af din bold er i hullet under overfladen af greenen:

 • Din bold er ikke i hul og skal spilles som den ligger.
 • Hvis flagstangen fjernes og din bold bevæger sig (uanset om den falder i hullet eller bevæger sig væk fra hullet), er der ingen straf, og bolden skal genplaceres på kanten af hullet .

Straf for at spille en uberettiget erstattet bold eller for at spille fra et forkert sted i strid med Regel 13.2c: Generel straf.

13.3
Bold, der hænger ind over hullet
a
Ventetid for at se, om bold, der hænger ind over hullet, vil falde i hul

Hvis nogen del af din bold hænger ind over hullet, tillades du en rimelig tid til at nå hen til hullet og yderligere ti sekunder til at vente på, om bolden vil falde i hullet.

Hvis bolden falder i hullet i løbet af denne ventetid, har du spillet bolden i hul med det forrige slag.

Hvis bolden ikke falder i hullet i løbet af denne ventetid:

 • Bolden anses for at ligge stille.
 • Hvis bolden så falder i hullet, før den bliver spillet, har du spillet den i hul med det forrige slag, men får ét strafslag tillagt din score for hullet.
b
Hvad man skal gøre, hvis en bold, der hænger ind over hullet, bliver løftet eller flyttet før ventetiden er forbi

Se Golfreglerne for information om, hvad du skal gøre, hvis din bold, som hænger ind over hullet, bliver løftet eller flyttet før 10-sekunders ventetiden er slut.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Løse naturgenstande

Enhver ikke-fastsiddende, naturlig genstand, som f.eks.:

 • Sten, løst græs, blade, grene og kviste
 • Døde dyr og affald fra dyr
 • Orme, insekter og lignende dyr, som let kan fjernes, samt forhøjningerne og spindene, de laver (f.eks. ormeskud og myretuer)
 • Klumper af sammenpresset jord (omfattende løse jordklumper fra luftningshuller).

Sådanne naturlige genstande er ikke løse, hvis de er:

 • Fastsiddende eller vokser,
 • Solidt fæstnet i jorden (det vil sige, de ikke let kan løftes), eller
 • Klæber til bolden.

Særlige tilfælde:

 • Sand og løs jord er ikke løse naturgenstande.
 • Dug, rim og vand er ikke løse naturgenstande.
 • Sne og naturligt is, (bortset fra rim) er enten løse naturgenstande eller, hvis det er på jorden, midlertidigt vand efter dit valg.
 • Edderkoppespind er løse naturgenstande, selvom de er sidder fast på andre genstande.
Forhindring

(se også ikke-flytbar og flytbar forhindring): Enhver kunstig genstand, undtagen integrerede genstande og grænsemarkeringer.

Eksempler på forhindringer:

 • Kunstigt overfladebelagte veje og stier, herunder deres kunstige sider.
 • Bygninger og køretøjer.
 • Sprinklerhoveder, dræn- og vandingssystemer eller kontrolbokse.
 • Spilleres udstyr, flagstænger og river.
Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Markere

At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Tee

En genstand, der anvendes til at hæve en bold over jorden, for at spille den fra teestedet. Den må ikke være længere end 10,16 cm (4”) og skal være i overensstemmelse med Udstyrsreglerne.

Udstyr

Alt det, som du eller din caddie bruger, har på, holder eller bærer. Genstande til brug for banens pleje, som f.eks. river, er kun udstyr, mens de holdes eller bæres af dig eller din caddie.

Forbedre

At forandre et eller flere af de forhold, der påvirker slaget eller andre fysiske forhold, der påvirker spillet, så du får en potentiel fordel ved udførelsen af et slag.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Ekstern påvirkning

Enhver af disse personer eller ting, som kan påvirke, hvad der sker med din bold eller udstyr, eller med banen:

 • Enhver person (også en anden spiller), undtagen dig selv eller din caddie, eller din partner eller modstander, eller enhver af deres caddies,
 • Ethvert dyr, og
 • Enhver naturlig eller kunstig genstand eller noget andet, (herunder en anden bold i bevægelse), bortset fra naturkræfter.
Udstyr

Alt det, som du eller din caddie bruger, har på, holder eller bærer. Genstande til brug for banens pleje, som f.eks. river, er kun udstyr, mens de holdes eller bæres af dig eller din caddie.

Flagstang

En flytbar stang leveret af Komitéen, og som er placeret i hullet for at vise spillerne, hvor hullet er.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Dyr

Ethvert levende medlem af dyreriget (andre end mennesker).

Tee

En genstand, der anvendes til at hæve en bold over jorden, for at spille den fra teestedet. Den må ikke være længere end 10,16 cm (4”) og skal være i overensstemmelse med Udstyrsreglerne.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Naturkræfter

Virkningerne af naturen, f.eks. vind, vand eller, når der sker noget uden nogen tilsyneladende grund som følge af tyngdekraften.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Modstander

Personen, du konkurrerer mod i en match. Udtrykket modstander gælder kun i hulspil.

Slagspil

En form for spil, hvor du eller din side konkurrerer mod alle andre spillere eller sider i turneringen.

Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Markeringsmærke

En kunstig genstand, som bruges til at markere en bold, der skal løftes, som f.eks. en tee, en mønt, en genstand, der er lavet til at være et markeringsmærke eller noget andet mindre udstyr.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Markeringsmærke

En kunstig genstand, som bruges til at markere en bold, der skal løftes, som f.eks. en tee, en mønt, en genstand, der er lavet til at være et markeringsmærke eller noget andet mindre udstyr.

Markere

At vise stedet hvor en bold ligger stille ved enten at placere et markeringsmærke lige bagved eller lige ved siden af bolden, eller ved at holde en kølle mod jorden lige bagved eller lige ved siden af bolden.

Naturkræfter

Virkningerne af naturen, f.eks. vind, vand eller, når der sker noget uden nogen tilsyneladende grund som følge af tyngdekraften.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Runde

18 eller færre huller spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Forkert green

Enhver anden green på banen end greenen på det hul, du spiller. Forkerte greens er en del af det generelle område.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Forkert green

Enhver anden green på banen end greenen på det hul, du spiller. Forkerte greens er en del af det generelle område.

Forkert green

Enhver anden green på banen end greenen på det hul, du spiller. Forkerte greens er en del af det generelle område.

Stance

Placeringen af dine fødder og krop ved forberedelsen til og udførelsen af et slag.

Forkert green

Enhver anden green på banen end greenen på det hul, du spiller. Forkerte greens er en del af det generelle område.

Droppe

At holde bolden og slippe den, så den falder gennem luften med den hensigt at bringe bolden i spil. Hver lempelsesregel foreskriver et bestemt lempelsesområde, hvor bolden skal droppes og ligge stille.

Når der tages lempelse, skal du slippe bolden fra et sted i knæhøjde, så bolden:

 • falder lige ned, uden at du kaster, spinner eller ruller den, eller bruger enhver anden bevægelse, som kunne have indflydelse på, hvor bolden vil ligge stille, og
 • ikke rører nogen del af din krop eller dit udstyr, før den rammer jorden (se Regel 14.3b).
Lempelsesområde

Det område, du skal droppe en bold i, når du tager lempelse efter en Regel. Hver Regel med lempelse kræver, at du bruger et bestemt lempelsesområde, hvis størrelse og placering er baseret på disse tre faktorer:

 • Referencepunkt: Det punkt, hvorfra man måler størrelsen af lempelsesområdet.
 • Størrelse på lempelsesområde målt fra referencepunktet: Lempelsesområdet er en eller to køllelængder fra referencepunktet, men med visse begrænsninger:
 • Begrænsninger for lempelsesområdets placering: Placeringen af lempelsesområdet kan være begrænset på en eller flere måder, f.eks.:
  • Det er kun i bestemte, definerede baneområder, f.eks. kun i det generelle område eller ikke i en bunker eller et strafområde,
  • Det er ikke nærmere hullet end referencepunktet, eller det skal være uden for et strafområde eller en bunker, hvorfra lempelse bliver taget, eller
  • Det er, hvor der ikke er gene (som defineret i den aktuelle Regel) fra den tilstand eller situation, som lempelsen bliver taget fra.
Stance

Placeringen af dine fødder og krop ved forberedelsen til og udførelsen af et slag.

Erstatte

At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

Forkert sted

Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Banen

Hele spilleområdet inden for de grænser, som Komitéen har fastsat. Banens grænser forlænges både lodret opad og nedad.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Flagstang

En flytbar stang leveret af Komitéen, og som er placeret i hullet for at vise spillerne, hvor hullet er.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Flagstang

En flytbar stang leveret af Komitéen, og som er placeret i hullet for at vise spillerne, hvor hullet er.

Flagstang

En flytbar stang leveret af Komitéen, og som er placeret i hullet for at vise spillerne, hvor hullet er.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Flagstang

En flytbar stang leveret af Komitéen, og som er placeret i hullet for at vise spillerne, hvor hullet er.

Flagstang

En flytbar stang leveret af Komitéen, og som er placeret i hullet for at vise spillerne, hvor hullet er.

Flagstang

En flytbar stang leveret af Komitéen, og som er placeret i hullet for at vise spillerne, hvor hullet er.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Flagstang

En flytbar stang leveret af Komitéen, og som er placeret i hullet for at vise spillerne, hvor hullet er.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Flagstang

En flytbar stang leveret af Komitéen, og som er placeret i hullet for at vise spillerne, hvor hullet er.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Flagstang

En flytbar stang leveret af Komitéen, og som er placeret i hullet for at vise spillerne, hvor hullet er.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Flagstang

En flytbar stang leveret af Komitéen, og som er placeret i hullet for at vise spillerne, hvor hullet er.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Flagstang

En flytbar stang leveret af Komitéen, og som er placeret i hullet for at vise spillerne, hvor hullet er.

Flagstang

En flytbar stang leveret af Komitéen, og som er placeret i hullet for at vise spillerne, hvor hullet er.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

I hul

Når din bold ligger stille i hullet efter et slag og hele bolden er under greenens overflade. Når Reglerne benytter ”sænke bolden” eller "putte ud" betyder det, at din bold er i hul.

Ved den specielle situation, hvor en bold hviler mod flagstangen i hullet, se Regel 13.2c (din bold behandles som at være i hul, hvis nogen del af bolden er under greenens overflade).

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Greenen

Området på det hul, du spiller, som er specielt forberedt til at putte, eller som Komitéen har defineret som greenen (f.eks. når en midlertidig green bruges).

I hul

Når din bold ligger stille i hullet efter et slag og hele bolden er under greenens overflade. Når Reglerne benytter ”sænke bolden” eller "putte ud" betyder det, at din bold er i hul.

Ved den specielle situation, hvor en bold hviler mod flagstangen i hullet, se Regel 13.2c (din bold behandles som at være i hul, hvis nogen del af bolden er under greenens overflade).

Flagstang

En flytbar stang leveret af Komitéen, og som er placeret i hullet for at vise spillerne, hvor hullet er.

Flyttet

Når din bold, der ligger stille, forlader sit oprindelige sted og kommer til at ligge et andet sted, og det kan ses med det blotte øje (uanset om nogen rent faktisk ser den gøre det).

Dette gælder uanset om bolden har bevæget sig opad, nedad eller horisontalt i en hvilken som helst retning fra sit oprindelige sted.

Hvis en bold, der ligger stille, kun vipper (nogle gange kaldet oscillerer) og forbliver på eller returnerer til dens oprindelige sted, så har bolden ikke flyttet sig.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Genplacere

At placere en bold ved at lægge den ned og slippe den med den hensigt, at den skal være i spil.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Erstatte

At erstatte bolden, du bruger til at spille hullet med, ved at sætte en anden bold i spil.

Forkert sted

Ethvert andet sted på banen end, hvor du skal eller må spille din bold efter Reglerne.

Generel straf

Tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

I hul

Når din bold ligger stille i hullet efter et slag og hele bolden er under greenens overflade. Når Reglerne benytter ”sænke bolden” eller "putte ud" betyder det, at din bold er i hul.

Ved den specielle situation, hvor en bold hviler mod flagstangen i hullet, se Regel 13.2c (din bold behandles som at være i hul, hvis nogen del af bolden er under greenens overflade).

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

Hul

Det afsluttende punkt på greenen for det hul, du spiller.

I hul

Når din bold ligger stille i hullet efter et slag og hele bolden er under greenens overflade. Når Reglerne benytter ”sænke bolden” eller "putte ud" betyder det, at din bold er i hul.

Ved den specielle situation, hvor en bold hviler mod flagstangen i hullet, se Regel 13.2c (din bold behandles som at være i hul, hvis nogen del af bolden er under greenens overflade).

Slag

Den fremadgående bevægelse af køllen med den hensigt at slå til bolden.