The R&A - Working for Golf
Pelaajien avustaminen säännöissä
Toimikunnan ohjeet
Siirry osaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Tutustu tarkemmin

Osa 6B
Osa 6D
6C
Pelaajien avustaminen säännöissä

Toimikunta voi asettaa tuomareita avustamaan kilpailun sujumisessa. Tuomari on toimikunnan nimeämä toimitsija, joka selvittää tapahtuneet asiat ja soveltaa sääntöjä.

(1)
Tuomari reikäpelissä

Reikäpelissä tuomarin tehtävät ja valtuudet riippuvat hänen roolistaan:

 • Kun tuomari on määrätty yhteen otteluun koko kierroksen ajaksi. Koska tuomari on ottelussa koko kierroksen ajan, on hänen puututtava kaikkiin sääntörikkeisiin, jotka hän havaitsee tai mitä hänelle kerrotaan (ks. Sääntö 20.1b(1) ja määritelmä ”Tuomari”).
 • Kun tuomari on määrätty useammalle ottelulle tai tietyille rei’ille tai kentän osalle. Koska tuomaria ei ole ottelun mukana koko kierrosta, ei hänen tule puuttua otteluun muutoin kuin jos:
  • Ottelussa oleva pelaaja kysyy apua säännöistä tai pyytää sääntötulkintaa (ks. Sääntö 20.1b(2)). Kun sääntötulkintaa tehdään pelaajan pyynnöstä, niin tuomarin tulee varmistua, että pelaaja on tehnyt pyynnön ajoissa (ks. Säännöt 20.1b(2) a 20.1b(3)).
  • Reikäpelissä pelaaja tai pelaajat ovat saattaneet rikkoa Sääntöä 1.2b (käyttäytymissäännöt), Sääntöä 1.3b(1) (kaksi tai useampi pelaajaa sopivat, etteivät noudata jotain sääntöä tai huomioi jotain rangaistusta), Sääntöä 5.6a (kohtuuton pelin viivyttäminen) tai Sääntöä 5.6b (ripeä pelinopeus).
  • Pelaaja saapuu myöhässä ensimmäiselle tiiauspaikalle (ks. Sääntö 5.3).
  • Pelaaja on etsinyt palloaan kolme minuuttia (ks. Sääntö 5.6a ja määritelmä “Kadonnut”).
(2)
Tuomarit lyöntipelissä

Lyöntipelissä:

 • Tuomarin on puututtava kaikkiin sääntörikkeisiin, jotka hän havaitsee tai mistä hänelle kerrotaan.
 • Tämä koskee tilanteita, joissa tuomari on asetettu seuraamaan joko yhtä ryhmää koko kierroksen ajan tai seuraamaan useita ryhmiä tai tiettyjä reikiä tai osia kentästä.
(3)
Toimikunnan jäsenten ja tuomareiden roolin rajoittaminen

Toimikunta on henkilö tai joukko henkilöitä, jotka ovat vastuussa kilpailusta tai kentästä, mutta tämän toimikunnan sisällä:

 • Joidenkin jäsenten roolia voidaan rajoittaa.
 • Jotkut päätökset voivat vaativat tiettyjen jäsenten hyväksyntää.
 • Jotkut vastuut voidaan delegoida toimikunnan ulkopuolisille henkilöille.

Esimerkkejä näistä ovat mm.:

 • Määritellään, että vain tietyt toimikunnan jäsenet voivat valvoa pelinopeusmääräystä tarkkailemalla ja kellottamalla pelaajia tai ryhmiä sekä päättää milloin varoituksia tai rangaistuksia annetaan.
 • Todetaan, että tarvitaan vähintään kolme toimikunnan jäsentä, jotta pelaajan tulos voidaan hylätä vakavan käyttäytymisrikkeen vuoksi Säännön 1.2 nojalla.
 • Annetaan lupa ammattilaiselle, toiminnan-/toimitusjohtajalle tai muulle henkilölle, antaa sääntötulkintoja toimikunnan puolesta.
 • Valtuutetaan kentänhoidosta vastaava henkilö keskeyttämään peli toimikunnan puolesta.
 • Kielletään kilpailussa pelaavaa toimikunnan jäsentä tekemästä päätöstä pelin keskeyttämisestä kesken pelin.
 • Rajoitetaan ketkä tuomareista saavat määritellä alueen kunnostettavaksi alueeksi kilpailun aikana.

Toimikunta voi rajoittaa tuomarin tehtäviä lyönti- tai reikäpelissä (jos tämän katsotaan auttavan sääntötulkintojen yhdenmukaisuudessa kaikille pelaajille) toteamalla ne asiat, joita vain toimikunta tai määrätty joukko tuomareita saa tehdä.

Esimerkkejä tästä ovat:

 • Alueen julistaminen kunnostettavaksi alueeksi.
 • Pelinopeusmääräysten valvonta tarkkaillen ja kellottaen pelaajia tai ryhmiä, ja päättäen milloin varoituksia ja rangaistuksia annetaan.
 • Pelaajien sulkeminen pelistä vakavan käytösrikkeen takia Säännön 1.2 nojalla.
(4)
Tuomari antaa pelaajalle luvan rikkoa sääntöä

Tuomarin päätös on lopullinen, joten jos tuomari antaa pelaajalle luvan rikkoa sääntöä vahingossa, pelaajaa ei tästä rangaista. Mutta katso Sääntö 20.2d ja Osa 6C(10) tai 6C(11) tilanteista, joissa virhe voidaan korjata.

(5)
Tuomari varoittaa pelaajaa sääntörikkeestä

Vaikka tuomari ei ole velvollinen varoittamaan pelaajaa sääntörikkomuksesta, on erittäin suositeltavaa, että tuomari tekee näin aina kun on mahdollista estääkseen pelaajaa saamasta rangaistusta. Tuomarin, joka toimii tämän suosituksen mukaisesti estääkseen sääntörikkomuksia, tulisi tehdä näin tasapuolisesti kaikille pelaajille.

Reikäpelissä, jossa tuomaria ei ole asetettu yhdelle ottelulle koko kierroksen ajaksi, ei tuomarilla ole oikeutta puuttua tilanteisiin. Tuomari ei saa varoittaa pelaajaa, ellei pelaaja sitä kysy, ja jos pelaaja rikkoo sääntöä, ei tuomari saa antaa siitä rangaistusta, ellei vastustaja pyydä sääntötulkintaa asiasta.

(6)
Erimielisyys tuomarin päätöksestä

Jos pelaaja ei ole samaa mieltä tuomarin päätöksestä reikä- tai lyöntipelissä, pelaajalla ei yleensä ole oikeutta toiseen mielipiteeseen toiselta tuomarilta tai toimikunnalta (ks. Sääntö 20.2a). Tästä huolimatta tuomari, jonka sääntötulkinta kyseenalaistetaan, voi suostua pyyntöön ja pyytää toista mielipidettä.

Toimikunta voi ottaa käytännön, jossa pelaajalle sallitaan aina toinen mielipide, mikäli hän ei ole samaa mieltä tuomarin päätöksestä.

(7)
Kuinka selvitetään tapahtuman tosiasiat

Tapahtuman tosiasioiden selvittäminen on yksi hankalimmista tehtävistä, joita tuomari tai toimikunta kohtaa.

 • Kaikki epäselvät tilanteet tulisi ratkaista huomioiden kaikki tilanteeseen liittyvät yksityiskohdat, olosuhteet ja todisteet sekä tarvittaessa todennäköisyyksiin perustuen. Jos toimikunta ei mieleisellään tavalla pysty selvittämään tilanteen tapahtumia, tulisi sen käsitellä tilanne tavalla, joka on kohtuullinen, oikeudenmukainen ja yhdenmukainen sen kanssa, miten säännöt käsittelevät samankaltaisia tilanteita.
 • Tilanteessa mukana olleiden pelaajien todistus on tärkeä ja se on otettava asianmukaisesti huomioon.
  • Joissakin tilanteissa, missä tosiasiat eivät ole selviä, epäselvä tilanne on ratkaistava sen pelaajan hyväksi, jonka pallo on kyseessä.
  • Muissa tilanteissa epäselvä tilanne on ratkaistava sitä pelaajaa vastaan, jonka pallo on kyseessä.
 • Ei ole olemassa toimintamallia siitä, kuinka pelaajan todistus arvioidaan tai millainen painoarvo tälle tulee antaa. Jokainen tapaus tulee käsitellä erillisesti. Asianmukainen toiminta riippuu kunkin tapauksen olosuhteista ja sen arviointi tulisi jättää tuomarille tai toimikunnalle.
 • Kun pelaajan on pitänyt määritellä paikka, piste, linja, alue tai sijainti sääntöjen mukaisesti, tulisi toimikunnan arvioida, tekikö pelaaja määrityksen riittävän huolellisesti. Jos näin tapahtui, ratkaisu on ollut hyväksyttävä, vaikka lyönnin jälkeen selviäisikin, että määritys oli tehty väärin (ks. Sääntö 1.3b(2)).
 • Kilpailuun osallistumattomien henkilöiden, myös katselijoiden, todistus tulisi ottaa huomioon ja arvioida. On myös hyväksyttävää käyttää tv-kuvaa tai vastaavaa hyväksi epäselvyyksien ratkaisemisessa, vaikka ”paljaan silmän”-standardia tulisi soveltaa tällaista todistusaineistoa huomioitaessa (ks. Sääntö 20.2c).
 • On tärkeää, että jokainen tilanne ratkaistaan nopeasti, jotta kilpailu voi jatkua sujuvasti. Tällöin tuomarilla saattaa olla käytössään hyvin rajallinen määrä tietoa ratkaisua tehdessään. Tällaisen sääntötulkinnan tuomari tai toimikunta voi arvioida uudelleen, jos uutta todistusaineistoa tulee esiin alkuperäisen sääntötulkinnan antamisen jälkeen.

Jos tuomari on tehnyt päätöksen, pelaaja on oikeutettu jatkamaan tämän sääntötulkinnan perusteella, on se sitten Golfin Sääntöjen tulkinta tai päätelmä tosiasioiden perusteella. Jos myöhemmin tulee esiin, että tilanteen sääntötulkinta on ollut virheellinen, toimikunnalla saattaa olla oikeus korjata virhe (ks. Sääntö 20.2d ja Osa 6C(10) tai 6C(11)). Kuitenkin kaikissa tilanteissa, niin reikä- kuin lyöntipelissäkin, Sääntö 20.2d rajoittaa tuomaria tai toimikuntaa korjausten tekemisestä sääntötulkintoihin.

Kun sääntöihin liittyvässä tilanteessa on pelaajan sana toisen pelaajan sanaa vastaan ja todistusaineisto ei ole kummankaan puolella, etu tulisi antaa silloin pelaajalle, joka löi tai kenen tuloksesta on kyse.

(8)
Reikäpeliottelun tuloksesta ei päästä yhteisymmärrykseen

Jos kaksi pelaajaa lopettavat ottelun, mutta eivät ole samaa mieltä lopputuloksesta, tulee heidän kääntyä toimikunnan puoleen.

Toimikunnan tulee kerätä kaikki saatavilla oleva todistusaineisto ja yrittää selvittää ottelun todellinen tilanne. Jos tämänkään jälkeen toimikunta ei pysty määrittämään ottelun todellista tilannetta, tulee sen ratkaista asia mahdollisimman oikeudenmukaisesti, mikä voi tarkoittaa ottelun uudelleen pelaamista, jos se vain on mahdollista.

(9)
Kuinka menetellä, kun pelaaja soveltaa väärää sääntöä

Kun pelaaja menettelee sellaisen säännön mukaan, joka ei sovellu hänen tilanteeseensa ja pelaa palloa, toimikunnan velvollisuutena on määritellä sääntö, jonka perusteella pelaajan tekemistä toimenpiteistä annetaan sääntötulkinta.

Esimerkiksi:

 • Pelaaja vapautui ulkorajan merkistä Säännön 16.1b mukaisesti, jolloin hän sovelsi väärää sääntöä. Sääntö 19.1 (Pallo pelaamattomassa paikassa) edellyttää pelaajaa päättämään, että hän soveltaa kyseistä sääntöä ennen kuin vapautuu, joten toimikunta ei voi katsoa pelaajan toimenpiteiden olevan Säännön 19 mukaisia. Koska mikään sääntö ei antanut pelaajalle oikeutta nostaa palloaan kyseisessä tilanteessa, tulee toimikunnan todeta, että tilanteessa sovelletaan Sääntöä 9.4 eikä mikään säännön poikkeuksista pelasta pelaajaa saamasta rangaistusta.
 • Pelaaja päätti, että pallo on pelaamattomassa paikassa estealueella, pudotti sen Säännön 19.2 vaihtoehdon b tai c mukaisesti ja pelasi sen estealueelta. Koska Sääntö 17.1 oli ainoa sääntö, joka olisi oikeuttanut pelaajan nostamaan pallon estealueella, on toimikunnan todettava, että tilanteessa olisi kuulunut soveltaa Sääntöä 17 ja toimia sen mukaisesti. Tämän seurauksena pelaaja oli pelannut palloa väärästä paikasta (ks. Sääntö 14.7) ja hän saa tämän lisäksi yhden lyönnin rangaistuksen Säännön 17.1 perusteella.
 • Pelaajan pallo oli tilapäisessä vedessä, jota hän luuli estealueeksi. Pelaaja pudotti pallonsa ja pelasi sitä Säännön 17.1d(2) mukaisesti. Koska Sääntö 16.1b oli ainoa sääntö, joka olisi oikeuttanut pelaajan nostamaan pallon vapautumistilanteessa, tulisi toimikunnan todeta, että tilanteessa olisi kuulunut soveltaa Sääntöä 16.1b ja toimia sen mukaisesti. Tämän seurauksena, olettaen, että pelaaja ei pudottanut ja pelannut palloa alueelta, joka olisi ollut Säännön 16.1b mukainen, katsotaan pelaajan pelanneen palloa väärästä paikasta (ks. Sääntö 14.7).
 • Pelaaja ei tiennyt alkuperäisen pallonsa sijaintia, mutta oletti sen olevan kunnostettavalla alueella ilman, että hän tiesi tai oli siitä käytännössä varma. Pelaaja pudotti ja pelasi toisen pallon Sääntöjen 16.1e ja 16.1b mukaisesti. Koska pelaaja ei tiennyt alkuperäisen pallon sijaintia, niin tässä tapauksessa Sääntö 18.1 olisi ollut ainoa oikea sääntö, jonka mukaisesti pelaaja olisi voinut toimia. Näin ollen toimikunnan tulisi todeta, että Sääntöä 18.1 olisi pitänyt soveltaa tilanteessa ja toimia sen mukaisesti. Tämän seurauksena pelaajan oletetaan laittaneen pallon peliin lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella ja pelanneen väärästä paikasta (ks. Sääntö 14.7). Tämän lisäksi hän saa lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksen Säännön 18.1 perusteella.
(10)
Väärien sääntötulkintojen käsittely reikäpelissä

Säännön 20.2a mukaisesti pelaajalla ei ole oikeutta haastaa tuomarin sääntötulkintaa. Jos tuomarin tai toimikunnan sääntötulkinta myöhemmin osoittautuu virheelliseksi, tulee sääntötulkinta korjata, jos se on mahdollista sääntöjen nojalla (ks. Sääntö 20.2d). Seuraavassa selvitetään, milloin reikäpelissä annettu väärä sääntötulkinta tulee korjata.

Ottelun aikana tuomarin antaman virheellisen sääntötulkinnan korjaaminen

 • Tuomarin ei tulisi korjata väärää sääntötulkintaa sen jälkeen, kun jompikumpi pelaajista on lyönyt seuraavan lyönnin reiällä.
 • Jos yhtään lyöntiä ei ole lyöty reiällä sen jälkeen, kun sääntötulkinta on annettu, tuomarin ei tulisi korjata väärää sääntötulkintaa, jos jompikumpi pelaajista on lyönyt seuraavalta tiiauspaikalta.
 • Muulloin tuomarin väärä sääntötulkinta tulee korjata.
 • Tilanteessa, jossa väärä sääntötulkinta voidaan korjata ja jos väärä sääntötulkinta on johtanut siihen, että yksi tai useampi pelaaja on nostanut pallonsa, tuomari on velvollinen ohjeistamaan pelaajat asettamaan pallot takaisin paikalleen ja pelaamaan reikä loppuun oikean sääntötulkinnan mukaisesti.
 • Edellä olevat periaatteet ovat voimassa myös, jos tuomari ei anna rangaistusta pelaajalle sääntörikkeestä johtuen väärin ymmärretystä reikätuloksesta.
  • Esimerkiksi, jos tuomari ei huomaa kertoa pelaajalle reiän menetyksestä pelinopeussäännön rikkomisesta, koska luulee pelaajan jo hävinneen reiän. Seuraavalla reiällä tuomari saa tietoonsa, että pelaaja ei hävinnytkään reikää. Jos pelaaja tai vastustaja on jo lyönyt tiiauspaikalta, tuomari ei voi enää korjata virhettä.

Ottelun viimeisellä reiällä annetun virheellisen sääntötulkinnan korjaaminen ennen kuin tulos on virallisesti vahvistettu

Jos tuomarin tekee väärän sääntötulkinnan viimeisellä väylällä, se tulee korjata milloin tahansa ennen kuin ottelun tulos on virallisesti vahvistettu, tai jos ottelu menee jatkorei’ille ennen kuin kumpikaan on lyönyt seuraavalta tiiausalueelta.

Reikäpelissä tuomarin väärän sääntötulkinnan vuoksi pelaaja pelaa väärästä paikasta

Jos reikäpelissä pelaaja toimii tuomarin antaman sääntötulkinnan mukaisesti ja tämän vuoksi pallo on pudotettu ja pelattu väärästä paikasta ja toimikunta saa tämän tietoonsa, niin seuraavat periaatteet pätevät:

 • Jos kyse ei ole vakavasta rikkeestä tai jos pelaaja ei ole kokenut huomattavaa haittaa pelatessaan väärästä paikasta, ei sääntötulkintaa voi enää korjata, jos pelaaja on jo lyönyt väärästä paikasta. Väärän sääntötulkinnan jälkeiset lyönnit ovat voimassa eikä pelaaja saa rangaistusta väärästä paikasta pelaamisesta.
 • Jos kyseessä on vakava rike tai jos pelaaja on kokenut huomattavaa haittaa väärästä paikasta pelaamisesta, toimikunnan tulisi korjata virhe, jos vastustaja ei ole vielä lyönyt seuraavaa lyöntiään kyseisellä reiällä. Muutoin sääntötulkintaa on liian myöhäistä korjata.
 • Jos kyseessä on vakava rike ja vastustaja ei lyö seuraavaa lyöntiään sääntötulkinnan jälkeen, toimikunnan tulisi korjata virhe, jos kumpikaan pelaajista ei ole lyönyt seuraavalta tiiausalueelta tai viimeisen reiän kyseessä ollessa ottelun tulosta ei ole virallisesti ilmoitettu. Muutoin sääntötulkintaa on liian myöhäistä korjata.
 • Jos kyseessä on vakava rike ja väärää sääntötulkintaa ei voi korjata, väärän sääntötulkinnan jälkeiset lyönnit ovat voimassa ilman rangaistusta.
(11)
Väärien sääntötulkintojen käsittely lyöntipelissä

Pelaajalla ei ole oikeutta haastaa tuomarin sääntötulkintaa (ks. Sääntö 20.2a). Jos tuomarin tai toimikunnan sääntötulkinta myöhemmin osoittautuu virheelliseksi, tulee sääntötulkinta korjata, jos se on mahdollista sääntöjen nojalla (ks. Sääntö 20.2d). Seuraavassa selvitetään, milloin lyöntipelissä annettu väärä sääntötulkinta tulee korjata.

Tuomarin antaman virheellisen sääntötulkinnan korjaaminen lyöntipelissä

Kun on mahdollista, lyöntipelissä tuomarin tulee korjata väärä sääntötulkinta, jos kilpailu ei ole päättynyt (ks. Sääntö 20.2e), kun on annettu väärä määrä rangaistuksia tai rangaistusta ei ole annettu.

Lyöntipelissä pelaajalle on kerrottu, että lyöntiä ei lasketa

Kun lyöntipelissä tuomari informoi pelaajaa virheellisesti, että hänen lyöntiään ei lasketa ja hänen tulee pelata uudestaan ilman rangaistusta, sääntötulkinta jää voimaan ja pelaajan tulos uudestaan lyödyllä pallolla on hänen tuloksensa.

Lyöntipelissä väärän sääntötulkinnan vuoksi pelaaja lyö väärästä paikasta; Pelaajan menettelytapa, kun virhe havaitaan

Jos lyöntipelissä pelaaja toimii tuomarin antaman sääntötulkinnan mukaisesti ja tämän vuoksi pallo on pudotettu ja pelattu väärästä paikasta ja toimikunta saa tämän tietoonsa, niin seuraavat periaatteet pätevät:

 • Ellei kyse ole vakavasta rikkeestä tai pelaaja ei ole kokenut huomattavaa haittaa pelatessaan väärästä paikasta, sääntötulkintaa ei voi enää korjata ja väärän sääntötulkinnan jälkeiset lyönnit jäävät voimaan eikä pelaaja saa rangaistusta väärästä paikasta pelaamisesta.
 • Jos kyseessä on vakava rike tai jos pelaaja on kokenut huomattavaa haittaa väärästä paikasta pelaamisesta ja pelaaja ei ole lyönyt seuraavalta tiiauspaikalta tai viimeisen reiän kyseessä ollessa palauttanut tuloskorttiaan, tulisi toimikunnan korjata väärä sääntötulkinta. Toimikunnan tulee ohjeistaa pelaajaa mitätöimään lyöntinsä ja sitä seuranneet lyönnit sekä toimimaan sääntöjen mukaisesti. Pelaajaa ei rangaista väärästä paikasta pelaamisesta. Jos väärää sääntötulkintaa ei voi enää korjata, niin väärän sääntötulkinnan jälkeiset lyönnit lasketaan, mutta pelaajaa ei rangaista väärästä paikasta pelaamisesta.

Tuomari antaa pelaajalle väärää tietoa; Pelaaja toimii tämän tiedon mukaisesti myöhemmin pelin aikana

Pelaajien oletetaan tietävän milloin he ovat rikkoneet sääntöjä ja olevan rehellisiä soveltaessaan omia rangaistuksiaan (ks. Sääntö 1.3b). Mutta jos tuomari antaa pelaajalle väärää tietoa säännöistä, on pelaajalla oikeus toimia näiden tietojen perusteella myöhemmin pelin aikana.

Siksi toimikunta voi joutua tekemään päätöksen siitä, kuinka kauan pelaajalla on oikeus pelata väärän tiedon perusteella sekä päätöksen pelaajan oikeasta tuloksesta, sillä pelatessaan väärän tiedon mukaisesti pelaaja todennäköisesti saisi rangaistuksen sääntöjen mukaan.

Toimikunnan tulisi näissä tilanteissa ratkaista tilanne sellaisella tavalla, minkä se katsoo olevan kaikista oikeudenmukaisin, ottaen huomioon kaikki tosiasiat ja siten, ettei kukaan pelaajista saa kohtuutonta hyötyä tai haittaa. Tilanteissa, joissa väärä tieto vaikuttaa huomattavasti kilpailun tuloksiin, toimikunnan ainoa vaihtoehto voi olla mitätöidä kierros. Seuraavia periaatteita sovelletaan:

 • Yleiset ohjeet säännöistä
  Kun toimikunnan jäsen tai tuomari antaa virheellistä tietoa opastaessaan säännöissä yleisluonteisesti, pelaajaa ei tulisi vapauttaa rangaistukselta.
 • Yksittäinen sääntötulkinta
  Kun tuomari antaa yksittäisen sääntötulkinnan, joka on sääntöjen vastainen kyseisessä tilanteessa, pelaajaa ei rangaista. Toimikunnan tulisi sallia pelaajan toimia väärin kierroksen loppuun asti niissä tilanteissa, joissa pelaaja itsenäisesti toimii täsmälleen samalla tavalla kuin tuomari neuvoi antaessaan väärän sääntötulkinnan. Tämä erivapaus loppuu kuitenkin silloin, jos kyseisellä kierroksella pelaaja saa tietoonsa oikean menettelytavan tai hänen toimenpiteitään kyseenalaistetaan.
  Esimerkiksi jos pelaaja kysyy tuomarilta apua vapautuessaan punaiselta estealueelta ja tuomari kertoo virheellisesti, että pelaajan tulee pudottaa pallo uudestaan, koska hänen lyöntiasentonsa on estealueella. Jos pelaaja tämän takia pudottaa pallon uudestaan samasta syystä vapautuessaan punaiselta estealueelta kolme reikää myöhemmin, toimikunnan ei tule rangaista pelaajaa väärästä paikasta pelaamisesta.
 • Ohjeistus paikallissäännöistä tai kilpailumääräyksistä
  Kun toimikunnan jäsen tai tuomari antaa väärää tietoa joko voimassa olevista paikallissäännöistä tai kilpailumääräyksistä, ei pelaajaa rangaista, jos hän toimii tämän tiedon perusteella. Tämä erivapaus kestää koko kierroksen ajan, ellei sitä korjata aikaisemmin, jolloin erivapaus loppuu välittömästi.
  Esimerkiksi jos tuomari kertoo pelaajalle, että etäisyyttä mittavat laitteet ovat sallittuja, vaikka niiden käyttö olisi kielletty paikallissäännöissä, ei pelaajaa rangaista tällaisen laitteen käytöstä. Kuitenkin jos toimikunta huomaa tällaisen väärän sääntötulkinnan, pelaajaa tulee informoida siitä mahdollisimman pian.
 • Sääntötulkinta varusteista
  Kun toimikunnan jäsen tai tuomari antaa sääntötulkinnan, että ei-hyväksytty maila on sallittu, pelaaja ei saa rangaistusta mailan käyttämisestä. Tämä erivapaus kestää koko kilpailun ajan, ellei sitä korjata aikaisemmin, jolloin erivapaus kestää vain kyseessä olevan kierroksen loppuun asti.

Pelaaja nostaa pallonsa ilman lupaa, koska ymmärsi tuomarin ohjeet väärin

Jos pelaaja nostaa pallonsa, kun se ei ole sallittua, koska pelaaja selkeästi ymmärsi väärin tuomarin ohjeet, rangaistusta ei seuraa. Tällöin pallo täytyy asettaa takaisin paikalleen, ellei pelaaja etene jonkun toisen säännön mukaisesti.

Esimerkiksi, pelaajan pallo päätyy nojaamaan vasten liikuteltavaa haittaa ja pelaaja pyytää vapautusta. Tuomari neuvoo pelaajaa oikein, että haitan saa poistaa Säännön 15.2 nojalla ja pallon paikka tulisi merkitä siltä varalta, että pallo liikkuu haittaa poistettaessa. Pelaaja merkitsee pallon paikan ja nostaa sen ennen kuin tuomari ehtii pysäyttää hänen toimintansa.

Pelaaja saisi normaalisti yhden lyönnin rangaistuksen Säännön 9.4 nojalla pallon nostamisesta, kun se ei ollut sallittua, mutta tuomarin ollessa varma siitä, että pelaaja ymmärsi väärin hänen ohjeensa, pallo asetetaan takaisin paikalleen ilman rangaistusta.

Tuomari neuvoo pelaajaa väärin jatkamaan varapallolla

Pelaajalla oli syy pelata varapallo tiiausalueelta ja hän löytää alkuperäisen pallon estealueelta. Tuomari kertoo tämän jälkeen väärin, että pelaajan täytyy jatkaa varapallolla ja pelaaja pelaa reiän loppuun tällä pallolla. Pelaaja ei rangaista väärän pallon pelaamisesta (varapallo, joka pelaajan olisi tullut hylätä Säännön 18.3c mukaisesti).

Jos toimikunta tämän jälkeen saa tietoonsa väärän sääntötulkinnan, tulee sen todeta, että pelaajan väylätulos koostuu alkuperäisellä pallolla tehdystä avauslyönnistä sekä väärän sääntötulkinnan jälkeen varapallolla tehdyistä lyönneistä. Toiseksi lyönniksi lasketaan pelaajan toinen lyönti varapallollaan. Jos katsotaan, että pelaajan lyönti alkuperäisellä pallolla estealueelta olisi ollut selvästi epätarkoituksenmukainen, tulee pelaajan lisätä myös yhden lyönnin rangaistus Säännön 17.1 mukaisesti väylätulokseen.

Toimikunta tekee väärän sääntötulkinnan, kun pelaaja on pelannut kahta palloa Säännön 20.1c(3) mukaisesti; Milloin sääntötulkinta tulee korjata

Pelaaja pelaa kahta palloa lyöntipelissä Säännön 20.1c(3) mukaisesti, ilmoittaa tilanteen tosiasiat toimikunnalle, ja toimikunta käskee pelaajan merkitä tuloksekseen virheellisesti pelatulla pallolla tehdyn tuloksen. Kyseinen virhe on väärä sääntötulkinta eikä hallinnollinen virhe. Tämän takia sovelletaan Sääntöä 20.2d, mutta miten, riippuu siitä, milloin toimikunta havaitsee virheen:

 • Jos toimikunta havaitsee väärän sääntötulkinnan ennen kuin kilpailu on päättynyt, tulee sen korjata sääntötulkinta vaihtamalla pelaajalle oikein pelatun pallon tulos kyseiselle väylälle.
 • Jos toimikunta havaitsee väärän sääntötulkinnan kilpailun päättymisen jälkeen, virheellisesti pelatun pallon tulos jää voimaan pelaajan tulokseksi kyseiselle väylälle. Säännön 20.2d mukaan tällainen sääntötulkinta on lopullinen, kun kilpailu on päättynyt.

Kilpailun voittaja hylätään ilman syytä; Virhe havaitaan sen jälkeen, kun kaksi muuta pelaajaa ovat pelanneet uusinnan ensimmäisestä sijasta

Jos kilpailun oikea voittaja on hylätty väärän sääntötulkinnan vuoksi ja kaksi muuta pelaajaa pelaavat uusintaa ensimmäisestä sijasta, paras toimintatapa riippuu siitä, milloin toimikunta havaitsee virheen. Jos toimikunta havaitsee virheellisen sääntötulkinnan ennen kuin kilpailun tulokset ovat lopulliset, toimikunnan tulee korjata virheellinen sääntötulkinta kumoamalla hylkääminen ja julistamalla oikean pelaajan voittajaksi. Jos toimikunta havaitsee virheen, kun kilpailun tulokset ovat jo lopulliset, tulokset pysyvät muuttumattomana ja pelaajan hylkäys pysyy voimassa.

Hylkäämisrangaistus kilpailussa, jossa kaikkia tuloksia ei käytetä kilpailun voittajan ratkaisemiseksi

Sellaisessa joukkuekilpailussa, jossa on useampi kierros ja kaikkien pelaajien tuloksia ei huomioida joukkueen kierrostulokseen, pelaajan tulosta ei voida huomioida joukkueen tulokseen niiltä kierroksilta, joilta hänen tuloksensa on hylätty, mutta hänen tuloksensa voidaan ottaa mukaan muilta kierroksilta. Esimerkiksi, jos kahden pelaajan tulos kolmen pelaajan joukkueesta lasketaan joukkuetulokseen ja pelaajan tulos on hylätty ensimmäisellä kierroksella neljästä, tuloksen hylkääminen koskee vain ensimmäistä kierrosta ja pelaajan muiden kierrosten tuloksia voidaan käyttää.

Tämä pätee kaikkiin kilpailuihin, joissa kaikkia tuloksia ei käytetä kilpailun voittajan ratkaisemiseksi (esim. henkilökohtainen kilpailu, jossa pelaajan kolme parasta tulosta neljästä lasketaan tuloksiin).

Jos pelaaja hylätään Säännön 1.3b tai toimikunnan laatimien käyttäytymissääntöjen perusteella, tulee toimikunnan päättää, koskeeko hylkääminen koko kilpailua vai pelkästään kyseistä kierrosta.

(12)
Reikä- ja lyöntipelin yhdistäminen

Reikä- ja lyöntipelin yhdistämistä ei suositella, koska tietyt säännöt poikkeavat oleellisesti näiden kahden eri pelimuodon välillä. Mutta joskus pelaajat joko pyytävät näiden pelimuotojen yhdistämistä tai ovat jo omatoimisesti tehneet niin ja pyytävät sääntötulkintaa. Toimikunnan tulisi tällöin tehdä parhaansa tukeakseen pelaajia ja sen tulisi tällöin seurata seuraavia ohjenuoria.

Kun pelaajat pyytävät reikä- ja lyöntipelin yhdistämistä

Jos toimikunta päättää antaa pelaajille luvan pelata reikäpeliä lyöntipelikilpailun yhteydessä, on toivottavaa, että pelaajille kerrotaan, että lyöntipelin säännöt ovat voimassa myös reikäpeliä pelattaessa. Esimerkiksi lyöntejä ei voi antaa, ja jos pelaaja pelaa väärällä vuorolla, ei toinen pelaaja voi pyytää lyöntiä uusittavaksi.

Kun pelaajat pyytävät sääntötulkintaa yhdistetyssä reikä- ja lyöntipelissä

Jos toimikunnalta pyydetään sääntötulkintaa pelaajien pelatessa omatoimisesti reikä- ja lyöntipeliä samanaikaisesti, tulee sen soveltaa sääntöjä siten kuin niitä sovellettaisiin erikseen reikä- ja lyöntipelille. Esimerkiksi jos pelaaja ei pelannut reikää loppuun minkä tahansa syyn takia, hylätään hänet lyöntipelikilpailusta Säännön 3.3c nojalla, mutta Pistebogey-, Maksimitulos- ja Par/Bogey-kilpailussa katso Säännöt 21.1c(2), 21.2c ja 21.3c(2).