The R&A - Working for Golf
Pelin keskeyttäminen ja jatkaminen
Toimikunnan ohjeet
Siirry osaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Tutustu tarkemmin

Osa 6D
Osa 6F
6E
Pelin keskeyttäminen ja jatkaminen
(1)
Välitön sekä tavallinen pelin keskeyttäminen

On olemassa kaksi tapaa, miten toimikunta voi keskeyttää pelin ja kummallekin tavalla on omat sääntönsä, milloin pelaajan tulee keskeyttää peli (ks. Sääntö 5.7b).

  • Välitön pelin keskeyttäminen (esim. kun kyseessä on välitön vaara). Jos toimikunta ilmoittaa välittömästä pelin keskeyttämisestä, tulee kaikkien pelaajien lopettaa pelaaminen heti ja he eivät saa suorittaa yhtään lyöntiä ennen kuin toimikunta antaa luvan jatkaa peliä.
  • Tavallinen pelin keskeyttäminen (esim. pimeys tai kentän ollessa pelaamattomassa kunnossa). Jos toimikunta keskeyttää pelin normaalin syyn vuoksi, jatkotoimenpiteet riippuvat siitä, onko ryhmä reikien pelaamisen välissä vai onko heidän reiän pelaaminen kesken.

Kun toimikunta keskeyttää pelin välittömästi, tulee se tehdä sellaisella tavalla, joka eroaa tavanomaisesta pelin keskeyttämisestä. Erilaiset pelin keskeyttämistavat tulisi olla mainittuna paikallissäännöissä.

Katso Mallipaikallissääntö J-1 – Menetelmät pelin keskeyttämiseen.

Kun peli on keskeytetty, tulee toimikunnan arvioida, jätetäänkö pelaajat kentälle odottamaan vai evakuoidaanko heidät klubille.

Sekä välittömän että tavanomaisen pelin keskeyttämisen jälkeen toimikunnan tulisi jatkaa peliä heti, kun se on mahdollista. Pelaajat jatkavat peliä siitä kohdasta, jossa he olivat, kun peli keskeytettiin (ks. Sääntö 5.7c).

(2)
Päätös pelin keskeyttämisestä ja jatkamisesta

Toimikunnalle päätös pelin keskeyttämisestä ja/tai sen jatkamisesta saattaa olla vaikeaa. Toimikunnan tulisi ottaa huomioon seuraavia seikkoja:

Ukkonen ja salamointi

Toimikunnan tulisi selvittää kaikin mahdollisin keinoin, onko ukkosesta vaaraa ja sen jälkeen toimia niin kuin katsoo tarpeelliseksi. Pelaajat voivat myös keskeyttää pelin omatoimisesti, jos he katsovat, että salamointi aiheuttaa vaaraa (ks. Sääntö 5.7a).

Toimikunnan todetessa, että vaaraa ukkosesta ei enää ole ja päättää jatkaa peliä, tulee pelaajien jatkaa pelaamista. Katso teoksesta ”Official Guide to the Rules of Golf” kohdasta ”Interpretation 5.7c/1” miten menetellä, jos pelaaja kieltäytyy jatkamasta peliä, koska hän kokee edelleen ukkosen uhkaavaksi.

Näkyvyys

Jos pelaaja ei näe alastuloaluetta (esim. sumun tai pimeyden takia), niin suositellaan, että peli keskeytetään. Peli tulisi keskeyttää myös silloin, jos pelaaja ei pysty lukemaan viheriöllä puttilinjaa.

Vesi

Jos reiän koko ympäristö on tilapäisen veden vallassa ja vettä ei saada poistetuksi, pitäisi lyöntipelissä todeta kenttä pelikelvottomaksi ja toimikunnan tulisi keskeyttää peli Säännön 5.7 mukaisesti.

Jos vettä ei voida poistaa reikäpelissä, voi toimikunta keskeyttää pelin tai siirtää reiän uuteen paikkaan.

Tuuli

Useamman pallon liikkuminen tuulen voimasta voi olla syynä pelin keskeyttämiseen, mutta jos vain yksi tai kaksi palloa liikkuu tuulen vuoksi yhdellä viheriöllä, ei tämä yleensä anna aihetta toimikunnalle keskeyttää peliä. Viheriöllä on voimassa sääntöjä, jotka estävät pelaajaa saamasta rangaistuksia, hyötyä tai haittaa, mikäli pallo liikkuu lähemmäksi tai kauemmaksi reiästä tuulen voimasta (ks. Säännöt 9.3 ja 13.1).

Toimikunnan tulisi harkita pelin keskeyttämistä tuulen vuoksi ainoastaan silloin, jos on useita tapauksia, joissa pallo liikkuu tuulen vuoksi tai pelaajan on vaikea asettaa palloa takaisin paikalleen tai edes mahdollisimman lähelle tätä paikkaa, koska pallo ei pysy paikallaan alkuperäisessä paikassa.

(3)
Pelin jatkaminen

Kun peliä jatketaan keskeytyksen jälkeen, pelaajat jatkavat peliä kohdasta, jossa he sen keskeyttivät (ks. Sääntö 5.7d).

Toimikunnan tulisi olla valmistautunut seuraaviin yksityiskohtia:

  • Jos pelaajat evakuoitiin kentältä, annetaanko heille aikaa lämmittelyyn ennen kuin peliä jatketaan.
  • Jos harjoitusalueet olivat suljettuina keskeytyksen aikana, milloin ne avataan, jotta pelaajilla on tarpeeksi aikaa valmistautua peliin.
  • Kuinka pelaajat saadaan takaisin kentälle.
  • Kuinka varmistutaan siitä, että pelaajat ovat kentällä takaisin omilla paikoillaan ennen kuin peliä jatketaan. Tämä voi vaatia toimikunnan jäseniä olemaan kentällä ja tarkkailemaan tilannetta sekä ilmoittamaan siitä, milloin kaikki pelaajat ovat valmiita pelaamaan.
(4)
Kierroksen mitätöinti

Reikäpeli 

Reikäpeliottelua ei pitäisi mitätöidä sen alkamisen jälkeen, koska molemmat pelaajat pelaavat samoissa olosuhteissa, jolloin kumpikaan ei saa niistä hyötyä.

Jos pelaajat lopettavat pelaamisen Säännön 5.7a sallimalla yhteisellä sopimuksella tai toimikunta katsoo, että olosuhteet ovat sellaiset, että peli pitäisi keskeyttää, ottelun jatkumisen pitäisi tapahtua siitä kohdasta, missä se oli keskeytyshetkellä.

Joukkuekilpailussa, jos osa otteluista on jo pelattu loppuun ja muita ei pystytä pelaamaan loppuun sovittuna päivänä pimeyden tai sään takia, kilpailumääräyksissä tulisi olla määräys, kuinka loppuun pelattuja ja kesken jääneitä otteluita käsitellään (ks. Osa 5A(4)). Esimerkiksi:

  • Loppuun pelattujen otteluiden tulos jää voimaan ja kesken jääneet pelit pelataan loppuun tai uudestaan myöhempänä ajankohtana,
  • Kaikki ottelut pelataan uudestaan ja jokainen joukkue saa vaihtaa kokoonpanoaan, tai
  • Kaikki ottelut, joita ei pystytty pelaamaan loppuun, tasataan.

Lyöntipeli

Lyöntipelissä ei ole olemassa tarkkaa ohjetta, milloin toimikunnan tulisi mitätöidä kierros. Oikea ratkaisu riippuu jokaisen tapauksen yksityiskohdista ja päätös jätetään toimikunnan harkintaan.

Kierros tulisi mitätöidä vain, jos olisi erittäin epäoikeudenmukaista olla mitätöimättä sitä. Esimerkiksi pieni määrä pelaajia on aloittanut kierroksen erittäin huonoissa olosuhteissa ja olosuhteet vain huononevat eikä peliä voida pelata loppuun samana päivänä, mutta seuraavana päivänä peliä jatkettaessa on hyvä ilma.

Kun kierros mitätöidään, kaikki tulokset ja kierroksella saadut rangaistukset mitätöidään. Tämä pitää tavallisesti sisällään myös hylkäämiset, mutta jos pelaaja on hylätty vakavan sääntörikkeen (ks. Sääntö 1.2) tai käyttäytymissääntöjen rikkomisen vuoksi, niin tällaista hylkäämistä ei pitäisi mitätöidä.

(5)
Pelaaja ei suostu aloittamaan kilpailua tai jättää sen kesken sään takia

Jos pelaaja ei suostu aloittamaan peliään huonon sään vuoksi toimikunnan antamana aikana tai keskeyttää pelin kierroksen aikana ja toimikunta myöhemmin mitätöi kierroksen, ei pelaaja saa mitään rangaistuksia, koska kaikki mitätöidyn kierroksen aikana saadut rangaistukset mitätöidään.

(6)
Tilapäisen veden tai irrallisten luonnonhaittojen poistaminen viheriöltä

Jos tilapäistä vettä, hiekkaa, lehtiä tai muita irrallisia luonnonhaittoja kertyy kierroksen aikana viheriölle, toimikunta voi yrittää poistaa nämä olosuhteet parhaaksi katsomallaan keinolla, esim. lanaamalla, lakaisemalla tai puhaltamalla. Toimikunnan ei ole välttämätöntä keskeyttää peliä tämän takia.

Tällaisissa tapauksissa pelaajat voivat tarvittaessa avustaa toimikuntaa irrallisten luonnonhaittojen tai hiekan poistamisessa. Mutta jos pelaaja poistaa tilapäistä vettä pelilinjaltaan ilman toimikunnan lupaa, pelaaja rikkoo Sääntöä 8.1.

Toimikunta voi määritellä ne toimenpiteet, jotka se katsoo soveliaiksi silloin, kun tilapäistä vettä poistaa viheriöltä toimikunnan jäsen, toimikunnan valtuuttamat henkilöt (esim. kenttähenkilökunta) tai pelaajat itse.

Katso Mallipaikallissääntö J-2: Mallipaikallissääntö tilapäisen veden poistamiseksi viheriöltä lanaamalla.

(7)
Reikäpeliottelu aloitettiin kentällä, joka oli suljettu

Jos pelaajat aloittavat reikäpeliottelun suljetulla kentällä ja toimikunta saa tästä tiedon, tulisi ottelu pelata kokonaan uudestaan, koska suljetulla kentällä pelaaminen katsotaan mitätöidyksi.