The R&A - Working for Golf

De offisielle golfreglene

Golfreglene er omfattende og gir svar på de mange problemene som oppstår i et spill som er spilt over hele verden, på mange forskjellige baner, av spillere på alle nivåer.

Bla i reglene
Om definisjoner
Det er over 70 definerte begreper og disse danner grunnlaget for hvordan reglene er skrevet. God kjennskap til de definerte begrepene (som har fet lyseblå skrift) er svært viktig for korrekt bruk av reglene.


A


Alvorlig brudd

B


Ballmarkør
Bane
Bunker

C


Caddie

D


Dommer
Dropp
Dyr

E


Erstatte

F


Feil ball
Feil green
Feil sted
Flaggstang
Flyttbar hindring
Flyttet
Forbedre
Forhold som påvirker slaget
Fremmedelement
Fritaksområde

G


Generell straff
Generelt område
Grensegjenstand
Grunn under reparasjon

H


Hindring
Honnør
Hull
Hull laget av dyr
Hullet ut

I


I spill
Integrert gjenstand

K


Kjent eller så godt som sikkert
Køllelengde
Komité

L


Leie
Løs naturgjenstand

M


Markere
Markør
Matchspill
Midlertidig vann
Mistet
Motspiller

N


Nærmeste punkt for fullt fritak
Naturkrefter

O


Områder på banen

P


Partner
Peg
Plassere tilbake
Plugget
Provisorisk ball
Punkt for maksimalt tilgjengelig fritak
Puttinggreen

R


Råd
Runde

S


Scorekort
Side
Slag
Slag og lengde
Slagspill
Slagstilling
Spilleforbudområde
Spillelinje
Straffeområde

U


Uflyttbar hindring
Unormale baneforhold
Utenfor banen
Utslagsområde
Utstyr
Utstyrsregler
Hull laget av dyr

Alle hull på bakken gravd av et dyr, bortsett fra hull gravd av dyr som også er definert som løse naturgjenstander (slik som mark og insekter).

Begrepet hull laget av dyr inkluderer:

Grunn under reparasjon

Enhver del av banen som Komiteen definerer å være grunn under reparasjon (enten ved å merke det eller på annen måte).

Grunn under reparasjon omfatter også følgende forhold, selv om Komiteen ikke definerer dem som slike:

Grensen til grunn under reparasjon bør defineres med staker, eller linjer:

Uflyttbar hindring

En hindring som ikke kan flyttes uten urimelig anstrengelse eller uten å skade hindringen eller banen, og på annen måte ikke oppfyller definisjonen av flyttbar hindring.

Midlertidig vann

Enhver midlertidig ansamling av vann på grunnens overflate (slik som vannpytter etter regn eller vanning eller en oversvømmelse fra et vann) som ikke er i et straffeområde, og kan sees før eller etter du inntar en slagstilling (uten overdrevent å presse ned med dine føtter).

Det er ikke nok at grunnen kun blir våt, gjørmete eller bløt eller at vann kun er synlig en kort stund mens du trår på bakken. En ansamling av vann må være synlig enten før eller etter at din slagstilling er tatt.

Spesielle tilfeller:

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Utstyrsregler

Spesifikasjonene og andre bestemmelser for køller, baller og annet utstyr som du er tillatt å bruke under en runde. Utstyrsreglene finner du på RandA.org/EquipmentStandards.

Hindring

(se også uflyttbare og flyttbare hindringer): Alle kunstige gjenstander unntatt integrerte gjenstander og grensegjenstander.

Eksempler på hindringer:

Hindring

(se også uflyttbare og flyttbare hindringer): Alle kunstige gjenstander unntatt integrerte gjenstander og grensegjenstander.

Eksempler på hindringer:

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Flyttbar hindring

En hindring som uten anstrengelse kan flyttes og uten å skade hindringen eller banen.

Hvis del av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller disse to forhold, anses den delen som en flyttbar hindring.  Men dette gjelder ikke hvis den flyttbare delen av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand ikke er ment å flyttes (slik som en løs stein som er del av et steingjerde).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Grensegjenstand

Kunstige gjenstander som definerer eller viser utenfor banen, slik som vegger, gjerder, staker og rekkverk, der fritak uten straff ikke er tillatt.

Dette inkluderer alle fundamenter og stolper for et grensegjerde, men det inkluderer ikke skråstøtter eller barduner/wirer som er festet til en vegg eller alle trappetrinn, bro eller lignende konstruksjon som brukes for å komme over veggen eller gjerdet.

Grensegjenstander anses som uflyttbare selv om de er flyttbare eller en del av dem er flyttbare (se regel 8.1a).

Grensegjenstander er ikke hindringer eller integrerte gjenstander.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Utenfor banen

Alle områder utenfor banens grenser som bestemt av Komiteen. Alle områder innenfor denne grensen, er inne på banen.

Grensen til banen strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen bør være definert av grensegjenstander eller linjer:

Når en linje på bakken definerer grensen, kan staker benyttes for å vise hvor grensen er, men de har ingen annen betydning. Grensestaker eller linjer bør være hvite.
Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Utenfor banen

Alle områder utenfor banens grenser som bestemt av Komiteen. Alle områder innenfor denne grensen, er inne på banen.

Grensen til banen strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen bør være definert av grensegjenstander eller linjer:

Når en linje på bakken definerer grensen, kan staker benyttes for å vise hvor grensen er, men de har ingen annen betydning. Grensestaker eller linjer bør være hvite.
Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

Køllelengde

Lengden på den lengste køllen av de 14 (eller færre) køllene du har under runden (som tillatt etter regel 4.1b(1)), bortsett fra en putter. For eksempel, hvis den lengste køllen (bortsett fra en putter) som du bruker under en runde er en 109,22 cm (43 tommer) lang driver, er en køllelengde 109,22 cm for deg under den runden.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Råd

Enhver muntlig kommentar eller handling (slik som å vise frem hvilken kølle som nettopp ble brukt til å slå et slag) som er ment å påvirke deg eller en annen spiller i å velge en kølle, slå et slag, eller hvordan spille et hull eller runde.

Men råd inkluderer ikke allmenn kjent informasjon, slik som plasseringen av noe på banen, avstanden fra ett punkt til et annet, eller reglene.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

Fritaksområde

Området der du må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger deg å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

Dropp

Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Dyr

Alle levende vesen i dyreriket (andre enn mennesker).

Dyr

Alle levende vesen i dyreriket (andre enn mennesker).

Løs naturgjenstand

Alle løse naturlige gjenstander slik som:

Slike naturgjenstander er ikke løse hvis de er:

Spesielle tilfeller:

Hull laget av dyr

Alle hull på bakken gravd av et dyr, bortsett fra hull gravd av dyr som også er definert som løse naturgjenstander (slik som mark og insekter).

Begrepet hull laget av dyr inkluderer:

Dyr

Alle levende vesen i dyreriket (andre enn mennesker).

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Flaggstang

En flyttbar stang fremskaffet av Komiteen og som er plassert i hullet for å vise deg hvor hullet er.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

Uflyttbar hindring

En hindring som ikke kan flyttes uten urimelig anstrengelse eller uten å skade hindringen eller banen, og på annen måte ikke oppfyller definisjonen av flyttbar hindring.

Flyttbar hindring

En hindring som uten anstrengelse kan flyttes og uten å skade hindringen eller banen.

Hvis del av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller disse to forhold, anses den delen som en flyttbar hindring.  Men dette gjelder ikke hvis den flyttbare delen av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand ikke er ment å flyttes (slik som en løs stein som er del av et steingjerde).

Integrert gjenstand

En kunstig gjenstand definert av Komiteen som en del av utfordringen ved å spille banen, hvor fritak uten straff ikke er tillatt.

Kunstige gjenstander definert av Komiteen som integrerte gjenstander anses som uflyttbare (se regel 8.1a). Men hvis en del av en integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller definisjonen av flyttbar hindring, anses denne delen å være en flyttbar hindring.

Kunstige gjenstander er ikke hindringer eller grensegjenstander.

Grensegjenstand

Kunstige gjenstander som definerer eller viser utenfor banen, slik som vegger, gjerder, staker og rekkverk, der fritak uten straff ikke er tillatt.

Dette inkluderer alle fundamenter og stolper for et grensegjerde, men det inkluderer ikke skråstøtter eller barduner/wirer som er festet til en vegg eller alle trappetrinn, bro eller lignende konstruksjon som brukes for å komme over veggen eller gjerdet.

Grensegjenstander anses som uflyttbare selv om de er flyttbare eller en del av dem er flyttbare (se regel 8.1a).

Grensegjenstander er ikke hindringer eller integrerte gjenstander.

Hindring

(se også uflyttbare og flyttbare hindringer): Alle kunstige gjenstander unntatt integrerte gjenstander og grensegjenstander.

Eksempler på hindringer:

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Flaggstang

En flyttbar stang fremskaffet av Komiteen og som er plassert i hullet for å vise deg hvor hullet er.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Generelt område

Området på banen som omfatter alle deler av banen unntatt de fire andre definerte områdene: (1) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (2) alle straffeområder, (3) alle bunkere og (4) puttinggreenenhullet du spiller.

Det generelle området inkluderer alle utslagssteder på banen bortsett fra utslagsområdet, og alle feil greener.

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Bunker

Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet. Disse er ikke del av en bunker:

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Markere

For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

Peg

En gjenstand brukt til å løfte din ball over bakkenivå ved spill fra utslagsområdet. Det må ikke være lengre enn 101,6 mm (4 tommer) og følge utstyrsreglene.

Ballmarkør

En kunstig gjenstand når den brukes for å markere punktet til din ball som skal løftes, slik som en peg, en mynt, en gjenstand laget for å være en ballmarkør eller annen type mindre utstyr.

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Bunker

Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet. Disse er ikke del av en bunker:

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Utenfor banen

Alle områder utenfor banens grenser som bestemt av Komiteen. Alle områder innenfor denne grensen, er inne på banen.

Grensen til banen strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen bør være definert av grensegjenstander eller linjer:

Når en linje på bakken definerer grensen, kan staker benyttes for å vise hvor grensen er, men de har ingen annen betydning. Grensestaker eller linjer bør være hvite.
Grensegjenstand

Kunstige gjenstander som definerer eller viser utenfor banen, slik som vegger, gjerder, staker og rekkverk, der fritak uten straff ikke er tillatt.

Dette inkluderer alle fundamenter og stolper for et grensegjerde, men det inkluderer ikke skråstøtter eller barduner/wirer som er festet til en vegg eller alle trappetrinn, bro eller lignende konstruksjon som brukes for å komme over veggen eller gjerdet.

Grensegjenstander anses som uflyttbare selv om de er flyttbare eller en del av dem er flyttbare (se regel 8.1a).

Grensegjenstander er ikke hindringer eller integrerte gjenstander.

Grensegjenstand

Kunstige gjenstander som definerer eller viser utenfor banen, slik som vegger, gjerder, staker og rekkverk, der fritak uten straff ikke er tillatt.

Dette inkluderer alle fundamenter og stolper for et grensegjerde, men det inkluderer ikke skråstøtter eller barduner/wirer som er festet til en vegg eller alle trappetrinn, bro eller lignende konstruksjon som brukes for å komme over veggen eller gjerdet.

Grensegjenstander anses som uflyttbare selv om de er flyttbare eller en del av dem er flyttbare (se regel 8.1a).

Grensegjenstander er ikke hindringer eller integrerte gjenstander.

Hindring

(se også uflyttbare og flyttbare hindringer): Alle kunstige gjenstander unntatt integrerte gjenstander og grensegjenstander.

Eksempler på hindringer:

Integrert gjenstand

En kunstig gjenstand definert av Komiteen som en del av utfordringen ved å spille banen, hvor fritak uten straff ikke er tillatt.

Kunstige gjenstander definert av Komiteen som integrerte gjenstander anses som uflyttbare (se regel 8.1a). Men hvis en del av en integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller definisjonen av flyttbar hindring, anses denne delen å være en flyttbar hindring.

Kunstige gjenstander er ikke hindringer eller grensegjenstander.

Områder på banen

De fem definerte områdene som utgjør banen: (1) generelt område, (2) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (3) alle straffeområder, (4) alle bunkere og (5) puttinggreenenhullet du spiller.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Bunker

Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet. Disse er ikke del av en bunker:

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Generelt område

Området på banen som omfatter alle deler av banen unntatt de fire andre definerte områdene: (1) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (2) alle straffeområder, (3) alle bunkere og (4) puttinggreenenhullet du spiller.

Det generelle området inkluderer alle utslagssteder på banen bortsett fra utslagsområdet, og alle feil greener.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

Feil green

Enhver green på banen annet enn puttinggreenen hullet du spiller. Feil greener er del av det generelle området.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Grunn under reparasjon

Enhver del av banen som Komiteen definerer å være grunn under reparasjon (enten ved å merke det eller på annen måte).

Grunn under reparasjon omfatter også følgende forhold, selv om Komiteen ikke definerer dem som slike:

Grensen til grunn under reparasjon bør defineres med staker, eller linjer:

Grunn under reparasjon

Enhver del av banen som Komiteen definerer å være grunn under reparasjon (enten ved å merke det eller på annen måte).

Grunn under reparasjon omfatter også følgende forhold, selv om Komiteen ikke definerer dem som slike:

Grensen til grunn under reparasjon bør defineres med staker, eller linjer:

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Løs naturgjenstand

Alle løse naturlige gjenstander slik som:

Slike naturgjenstander er ikke løse hvis de er:

Spesielle tilfeller:

Grunn under reparasjon

Enhver del av banen som Komiteen definerer å være grunn under reparasjon (enten ved å merke det eller på annen måte).

Grunn under reparasjon omfatter også følgende forhold, selv om Komiteen ikke definerer dem som slike:

Grensen til grunn under reparasjon bør defineres med staker, eller linjer:

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Dyr

Alle levende vesen i dyreriket (andre enn mennesker).

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slagstilling

Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

Dyr

Alle levende vesen i dyreriket (andre enn mennesker).

Løs naturgjenstand

Alle løse naturlige gjenstander slik som:

Slike naturgjenstander er ikke løse hvis de er:

Spesielle tilfeller:

Grunn under reparasjon

Enhver del av banen som Komiteen definerer å være grunn under reparasjon (enten ved å merke det eller på annen måte).

Grunn under reparasjon omfatter også følgende forhold, selv om Komiteen ikke definerer dem som slike:

Grensen til grunn under reparasjon bør defineres med staker, eller linjer:

Grunn under reparasjon

Enhver del av banen som Komiteen definerer å være grunn under reparasjon (enten ved å merke det eller på annen måte).

Grunn under reparasjon omfatter også følgende forhold, selv om Komiteen ikke definerer dem som slike:

Grensen til grunn under reparasjon bør defineres med staker, eller linjer:

Grunn under reparasjon

Enhver del av banen som Komiteen definerer å være grunn under reparasjon (enten ved å merke det eller på annen måte).

Grunn under reparasjon omfatter også følgende forhold, selv om Komiteen ikke definerer dem som slike:

Grensen til grunn under reparasjon bør defineres med staker, eller linjer:

Grunn under reparasjon

Enhver del av banen som Komiteen definerer å være grunn under reparasjon (enten ved å merke det eller på annen måte).

Grunn under reparasjon omfatter også følgende forhold, selv om Komiteen ikke definerer dem som slike:

Grensen til grunn under reparasjon bør defineres med staker, eller linjer:

Grunn under reparasjon

Enhver del av banen som Komiteen definerer å være grunn under reparasjon (enten ved å merke det eller på annen måte).

Grunn under reparasjon omfatter også følgende forhold, selv om Komiteen ikke definerer dem som slike:

Grensen til grunn under reparasjon bør defineres med staker, eller linjer:

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Råd

Enhver muntlig kommentar eller handling (slik som å vise frem hvilken kølle som nettopp ble brukt til å slå et slag) som er ment å påvirke deg eller en annen spiller i å velge en kølle, slå et slag, eller hvordan spille et hull eller runde.

Men råd inkluderer ikke allmenn kjent informasjon, slik som plasseringen av noe på banen, avstanden fra ett punkt til et annet, eller reglene.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Køllelengde

Lengden på den lengste køllen av de 14 (eller færre) køllene du har under runden (som tillatt etter regel 4.1b(1)), bortsett fra en putter. For eksempel, hvis den lengste køllen (bortsett fra en putter) som du bruker under en runde er en 109,22 cm (43 tommer) lang driver, er en køllelengde 109,22 cm for deg under den runden.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Kjent eller så godt som sikkert

Et fast uttrykk for å bestemme hva som skjedde med din ball - for eksempel om din ball kom til ro i et straffeområde, hvorvidt den flyttet seg eller hva som forårsaket flyttingen.

Kjent eller så godt som sikkert betyr mer enn bare mulig eller trolig. Det betyr enten at:

Leie

Punktet hvor din ball ligger i ro, og alt som gror eller er en fastsittende naturgjenstand, uflyttbar hindring, integrert gjenstand eller grensegjenstand som berører din ball eller er rett ved siden av den. Løse naturgjenstander og flyttbare hindringer er ikke del av leiet til en ball.

Slagstilling

Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

Spillelinje

Linjen som du ønsker at din ball skal følge etter et slag, inkludert området på din line som er i rimelig avstand opp over bakken og på begge sider av din linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en rett linje mellom to punkter (for eksempel kan det være en buet linje basert på ditt ønske om hvor ballen skal gå).

Fritaksområde

Området der du må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger deg å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

Dropp

Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Forhold som påvirker slaget

Leiet til din ball i ro, området for din planlagte slagstilling, området for din planlagte sving, din spillelinje og fritaksområdet der du vil droppe eller plassere en ball.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Hindring

(se også uflyttbare og flyttbare hindringer): Alle kunstige gjenstander unntatt integrerte gjenstander og grensegjenstander.

Eksempler på hindringer:

Hindring

(se også uflyttbare og flyttbare hindringer): Alle kunstige gjenstander unntatt integrerte gjenstander og grensegjenstander.

Eksempler på hindringer:

Uflyttbar hindring

En hindring som ikke kan flyttes uten urimelig anstrengelse eller uten å skade hindringen eller banen, og på annen måte ikke oppfyller definisjonen av flyttbar hindring.

Integrert gjenstand

En kunstig gjenstand definert av Komiteen som en del av utfordringen ved å spille banen, hvor fritak uten straff ikke er tillatt.

Kunstige gjenstander definert av Komiteen som integrerte gjenstander anses som uflyttbare (se regel 8.1a). Men hvis en del av en integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller definisjonen av flyttbar hindring, anses denne delen å være en flyttbar hindring.

Kunstige gjenstander er ikke hindringer eller grensegjenstander.

Flyttbar hindring

En hindring som uten anstrengelse kan flyttes og uten å skade hindringen eller banen.

Hvis del av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller disse to forhold, anses den delen som en flyttbar hindring.  Men dette gjelder ikke hvis den flyttbare delen av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand ikke er ment å flyttes (slik som en løs stein som er del av et steingjerde).

Uflyttbar hindring

En hindring som ikke kan flyttes uten urimelig anstrengelse eller uten å skade hindringen eller banen, og på annen måte ikke oppfyller definisjonen av flyttbar hindring.

Integrert gjenstand

En kunstig gjenstand definert av Komiteen som en del av utfordringen ved å spille banen, hvor fritak uten straff ikke er tillatt.

Kunstige gjenstander definert av Komiteen som integrerte gjenstander anses som uflyttbare (se regel 8.1a). Men hvis en del av en integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller definisjonen av flyttbar hindring, anses denne delen å være en flyttbar hindring.

Kunstige gjenstander er ikke hindringer eller grensegjenstander.

Flyttet

Når din ball i ro har forlatt sitt opprinnelige punkt og kommet til ro på alle andre punkter og dette kan sees med det blotte øye (uansett om noen faktisk ser den gjøre det).

Dette gjelder uansett om din ball har beveget seg opp, ned eller sideveis i alle retninger bort fra dens opprinnelige punkt.

Hvis din ball kun dirrer (noen ganger omtalt som å oscillere) og forblir på eller kommer tilbake til sitt opprinnelige punkt, har din ball ikke flyttet seg.

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Dyr

Alle levende vesen i dyreriket (andre enn mennesker).

Naturkrefter

Påvirkning fra naturen slik som vind, vann eller når noe skjer uten noen påviselig årsak på grunn av effekten av gravitasjon.

Dropp

Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

Fritaksområde

Området der du må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger deg å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

Fritaksområde

Området der du må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger deg å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

Fritaksområde

Området der du må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger deg å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

Køllelengde

Lengden på den lengste køllen av de 14 (eller færre) køllene du har under runden (som tillatt etter regel 4.1b(1)), bortsett fra en putter. For eksempel, hvis den lengste køllen (bortsett fra en putter) som du bruker under en runde er en 109,22 cm (43 tommer) lang driver, er en køllelengde 109,22 cm for deg under den runden.

Fritaksområde

Området der du må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger deg å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

Områder på banen

De fem definerte områdene som utgjør banen: (1) generelt område, (2) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (3) alle straffeområder, (4) alle bunkere og (5) puttinggreenenhullet du spiller.

Generelt område

Området på banen som omfatter alle deler av banen unntatt de fire andre definerte områdene: (1) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (2) alle straffeområder, (3) alle bunkere og (4) puttinggreenenhullet du spiller.

Det generelle området inkluderer alle utslagssteder på banen bortsett fra utslagsområdet, og alle feil greener.

Bunker

Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet. Disse er ikke del av en bunker:

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Bunker

Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet. Disse er ikke del av en bunker:

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

Provisorisk ball

En annen ball spilt i tilfelle ballen du akkurat spilte kan være utenfor banen eller mistet utenfor et straffeområde.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Feil ball

Alle andre baller enn din:

Eksempler på en feil ball er en annen spillers ball i spill, en etterlatt ball og din egen ball som er utenfor banen, har blitt mistet eller har blitt løftet og ennå ikke er satt tilbake i spill.

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

Utenfor banen

Alle områder utenfor banens grenser som bestemt av Komiteen. Alle områder innenfor denne grensen, er inne på banen.

Grensen til banen strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen bør være definert av grensegjenstander eller linjer:

Når en linje på bakken definerer grensen, kan staker benyttes for å vise hvor grensen er, men de har ingen annen betydning. Grensestaker eller linjer bør være hvite.
Mistet

Statusen til en ball som ikke er funnet innen tre minutter etter at du eller din caddie (eller din partner eller partnerens caddie) begynner å lete etter den.

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Feil green

Enhver green på banen annet enn puttinggreenen hullet du spiller. Feil greener er del av det generelle området.

Generelt område

Området på banen som omfatter alle deler av banen unntatt de fire andre definerte områdene: (1) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (2) alle straffeområder, (3) alle bunkere og (4) puttinggreenenhullet du spiller.

Det generelle området inkluderer alle utslagssteder på banen bortsett fra utslagsområdet, og alle feil greener.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Plugget

Når din ball er i sitt eget nedslagsmerke laget som et resultat av ditt forrige slag og hvor en del av ballen er under bakkenivå. Din ball må nødvendigvis ikke berøre jord for å være plugget (for eksempel kan gress og løse naturgjenstander ligge mellom din ball og jorden).

Løs naturgjenstand

Alle løse naturlige gjenstander slik som:

Slike naturgjenstander er ikke løse hvis de er:

Spesielle tilfeller:

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Unormale baneforhold

Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

Bunker

Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet. Disse er ikke del av en bunker:

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Nærmeste punkt for fullt fritak

Ditt referansepunkt for å ta fritak uten straff fra et unormalt baneforhold (regel 16.1), en farlig situasjon med dyr (regel 16.2), feil green (regel 13.1f) eller spilleforbudområde (reglene 16.1f og 17.1e), eller ved å ta fritak etter visse lokale regler.

Det er det anslåtte punktet hvor din ball ville ligget, som er:

For å anslå dette referansepunktet kreves at du må angi valg av kølle, slagstilling, sving og spillelinje du ville brukt for dette slaget.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Områder på banen

De fem definerte områdene som utgjør banen: (1) generelt område, (2) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (3) alle straffeområder, (4) alle bunkere og (5) puttinggreenenhullet du spiller.

Unormale baneforhold

Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slagstilling

Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

Spillelinje

Linjen som du ønsker at din ball skal følge etter et slag, inkludert området på din line som er i rimelig avstand opp over bakken og på begge sider av din linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en rett linje mellom to punkter (for eksempel kan det være en buet linje basert på ditt ønske om hvor ballen skal gå).

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Utenfor banen

Alle områder utenfor banens grenser som bestemt av Komiteen. Alle områder innenfor denne grensen, er inne på banen.

Grensen til banen strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen bør være definert av grensegjenstander eller linjer:

Når en linje på bakken definerer grensen, kan staker benyttes for å vise hvor grensen er, men de har ingen annen betydning. Grensestaker eller linjer bør være hvite.
Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

Utstyrsregler

Spesifikasjonene og andre bestemmelser for køller, baller og annet utstyr som du er tillatt å bruke under en runde. Utstyrsreglene finner du på RandA.org/EquipmentStandards.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Utslagsområde

Området du må spille fra ved start på hullet du skal spille. Utslagsområdet er et rektangel som er to køllelengder langt hvor:

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

Hullet ut

Når din ball er i ro i hullet etter ditt slag og hele ballen er under overflaten på puttinggreenen. Når reglene henviser til "hullet ut" eller "hulle ut", betyr det når din ball er hullet ut.

Ved det spesielle tilfellet at en ball hviler mot flaggstangen i hullet, se regel 13.2c (din ball er ansett hullet ut hvis noen del av din ball er under overflaten til puttinggreenen).

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Mistet

Statusen til en ball som ikke er funnet innen tre minutter etter at du eller din caddie (eller din partner eller partnerens caddie) begynner å lete etter den.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Utenfor banen

Alle områder utenfor banens grenser som bestemt av Komiteen. Alle områder innenfor denne grensen, er inne på banen.

Grensen til banen strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen bør være definert av grensegjenstander eller linjer:

Når en linje på bakken definerer grensen, kan staker benyttes for å vise hvor grensen er, men de har ingen annen betydning. Grensestaker eller linjer bør være hvite.
Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

Feil ball

Alle andre baller enn din:

Eksempler på en feil ball er en annen spillers ball i spill, en etterlatt ball og din egen ball som er utenfor banen, har blitt mistet eller har blitt løftet og ennå ikke er satt tilbake i spill.

Ballmarkør

En kunstig gjenstand når den brukes for å markere punktet til din ball som skal løftes, slik som en peg, en mynt, en gjenstand laget for å være en ballmarkør eller annen type mindre utstyr.

Markere

For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

Ballmarkør

En kunstig gjenstand når den brukes for å markere punktet til din ball som skal løftes, slik som en peg, en mynt, en gjenstand laget for å være en ballmarkør eller annen type mindre utstyr.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Integrert gjenstand

En kunstig gjenstand definert av Komiteen som en del av utfordringen ved å spille banen, hvor fritak uten straff ikke er tillatt.

Kunstige gjenstander definert av Komiteen som integrerte gjenstander anses som uflyttbare (se regel 8.1a). Men hvis en del av en integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller definisjonen av flyttbar hindring, anses denne delen å være en flyttbar hindring.

Kunstige gjenstander er ikke hindringer eller grensegjenstander.

Integrert gjenstand

En kunstig gjenstand definert av Komiteen som en del av utfordringen ved å spille banen, hvor fritak uten straff ikke er tillatt.

Kunstige gjenstander definert av Komiteen som integrerte gjenstander anses som uflyttbare (se regel 8.1a). Men hvis en del av en integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller definisjonen av flyttbar hindring, anses denne delen å være en flyttbar hindring.

Kunstige gjenstander er ikke hindringer eller grensegjenstander.

Flyttbar hindring

En hindring som uten anstrengelse kan flyttes og uten å skade hindringen eller banen.

Hvis del av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller disse to forhold, anses den delen som en flyttbar hindring.  Men dette gjelder ikke hvis den flyttbare delen av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand ikke er ment å flyttes (slik som en løs stein som er del av et steingjerde).

Flyttbar hindring

En hindring som uten anstrengelse kan flyttes og uten å skade hindringen eller banen.

Hvis del av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller disse to forhold, anses den delen som en flyttbar hindring.  Men dette gjelder ikke hvis den flyttbare delen av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand ikke er ment å flyttes (slik som en løs stein som er del av et steingjerde).

Integrert gjenstand

En kunstig gjenstand definert av Komiteen som en del av utfordringen ved å spille banen, hvor fritak uten straff ikke er tillatt.

Kunstige gjenstander definert av Komiteen som integrerte gjenstander anses som uflyttbare (se regel 8.1a). Men hvis en del av en integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller definisjonen av flyttbar hindring, anses denne delen å være en flyttbar hindring.

Kunstige gjenstander er ikke hindringer eller grensegjenstander.

Hindring

(se også uflyttbare og flyttbare hindringer): Alle kunstige gjenstander unntatt integrerte gjenstander og grensegjenstander.

Eksempler på hindringer:

Grensegjenstand

Kunstige gjenstander som definerer eller viser utenfor banen, slik som vegger, gjerder, staker og rekkverk, der fritak uten straff ikke er tillatt.

Dette inkluderer alle fundamenter og stolper for et grensegjerde, men det inkluderer ikke skråstøtter eller barduner/wirer som er festet til en vegg eller alle trappetrinn, bro eller lignende konstruksjon som brukes for å komme over veggen eller gjerdet.

Grensegjenstander anses som uflyttbare selv om de er flyttbare eller en del av dem er flyttbare (se regel 8.1a).

Grensegjenstander er ikke hindringer eller integrerte gjenstander.

Uflyttbar hindring

En hindring som ikke kan flyttes uten urimelig anstrengelse eller uten å skade hindringen eller banen, og på annen måte ikke oppfyller definisjonen av flyttbar hindring.

Integrert gjenstand

En kunstig gjenstand definert av Komiteen som en del av utfordringen ved å spille banen, hvor fritak uten straff ikke er tillatt.

Kunstige gjenstander definert av Komiteen som integrerte gjenstander anses som uflyttbare (se regel 8.1a). Men hvis en del av en integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller definisjonen av flyttbar hindring, anses denne delen å være en flyttbar hindring.

Kunstige gjenstander er ikke hindringer eller grensegjenstander.

Grensegjenstand

Kunstige gjenstander som definerer eller viser utenfor banen, slik som vegger, gjerder, staker og rekkverk, der fritak uten straff ikke er tillatt.

Dette inkluderer alle fundamenter og stolper for et grensegjerde, men det inkluderer ikke skråstøtter eller barduner/wirer som er festet til en vegg eller alle trappetrinn, bro eller lignende konstruksjon som brukes for å komme over veggen eller gjerdet.

Grensegjenstander anses som uflyttbare selv om de er flyttbare eller en del av dem er flyttbare (se regel 8.1a).

Grensegjenstander er ikke hindringer eller integrerte gjenstander.

Løs naturgjenstand

Alle løse naturlige gjenstander slik som:

Slike naturgjenstander er ikke løse hvis de er:

Spesielle tilfeller:

Flyttbar hindring

En hindring som uten anstrengelse kan flyttes og uten å skade hindringen eller banen.

Hvis del av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller disse to forhold, anses den delen som en flyttbar hindring.  Men dette gjelder ikke hvis den flyttbare delen av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand ikke er ment å flyttes (slik som en løs stein som er del av et steingjerde).

Leie

Punktet hvor din ball ligger i ro, og alt som gror eller er en fastsittende naturgjenstand, uflyttbar hindring, integrert gjenstand eller grensegjenstand som berører din ball eller er rett ved siden av den. Løse naturgjenstander og flyttbare hindringer er ikke del av leiet til en ball.

Dyr

Alle levende vesen i dyreriket (andre enn mennesker).

Dyr

Alle levende vesen i dyreriket (andre enn mennesker).

Dyr

Alle levende vesen i dyreriket (andre enn mennesker).

Løs naturgjenstand

Alle løse naturlige gjenstander slik som:

Slike naturgjenstander er ikke løse hvis de er:

Spesielle tilfeller:

Løs naturgjenstand

Alle løse naturlige gjenstander slik som:

Slike naturgjenstander er ikke løse hvis de er:

Spesielle tilfeller:

Løs naturgjenstand

Alle løse naturlige gjenstander slik som:

Slike naturgjenstander er ikke løse hvis de er:

Spesielle tilfeller:

Midlertidig vann

Enhver midlertidig ansamling av vann på grunnens overflate (slik som vannpytter etter regn eller vanning eller en oversvømmelse fra et vann) som ikke er i et straffeområde, og kan sees før eller etter du inntar en slagstilling (uten overdrevent å presse ned med dine føtter).

Det er ikke nok at grunnen kun blir våt, gjørmete eller bløt eller at vann kun er synlig en kort stund mens du trår på bakken. En ansamling av vann må være synlig enten før eller etter at din slagstilling er tatt.

Spesielle tilfeller:

Løs naturgjenstand

Alle løse naturlige gjenstander slik som:

Slike naturgjenstander er ikke løse hvis de er:

Spesielle tilfeller:

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Spillelinje

Linjen som du ønsker at din ball skal følge etter et slag, inkludert området på din line som er i rimelig avstand opp over bakken og på begge sider av din linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en rett linje mellom to punkter (for eksempel kan det være en buet linje basert på ditt ønske om hvor ballen skal gå).

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Spilleforbudområde

Et område på banen hvor Komiteen har forbudt spill. Et spilleforbudområde må være definert som del av enten et unormalt baneforhold eller et straffeområde.

Unormale baneforhold

Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Ballmarkør

En kunstig gjenstand når den brukes for å markere punktet til din ball som skal løftes, slik som en peg, en mynt, en gjenstand laget for å være en ballmarkør eller annen type mindre utstyr.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekort

Dokumentet hvor din score for hvert hull noteres i slagspill.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre din score på ditt scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke din partner.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Side

To eller flere partnere som konkurrerer som en enhet under en runde i matchspill eller slagspill.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Motspiller

Personen du konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Straffeområde

Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

Slagstilling

Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

Slagstilling

Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

Løs naturgjenstand

Alle løse naturlige gjenstander slik som:

Slike naturgjenstander er ikke løse hvis de er:

Spesielle tilfeller:

Midlertidig vann

Enhver midlertidig ansamling av vann på grunnens overflate (slik som vannpytter etter regn eller vanning eller en oversvømmelse fra et vann) som ikke er i et straffeområde, og kan sees før eller etter du inntar en slagstilling (uten overdrevent å presse ned med dine føtter).

Det er ikke nok at grunnen kun blir våt, gjørmete eller bløt eller at vann kun er synlig en kort stund mens du trår på bakken. En ansamling av vann må være synlig enten før eller etter at din slagstilling er tatt.

Spesielle tilfeller:

Hindring

(se også uflyttbare og flyttbare hindringer): Alle kunstige gjenstander unntatt integrerte gjenstander og grensegjenstander.

Eksempler på hindringer:

Unormale baneforhold

Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

Dyr

Alle levende vesen i dyreriket (andre enn mennesker).

Feil green

Enhver green på banen annet enn puttinggreenen hullet du spiller. Feil greener er del av det generelle området.

Spilleforbudområde

Et område på banen hvor Komiteen har forbudt spill. Et spilleforbudområde må være definert som del av enten et unormalt baneforhold eller et straffeområde.

Leie

Punktet hvor din ball ligger i ro, og alt som gror eller er en fastsittende naturgjenstand, uflyttbar hindring, integrert gjenstand eller grensegjenstand som berører din ball eller er rett ved siden av den. Løse naturgjenstander og flyttbare hindringer er ikke del av leiet til en ball.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

Områder på banen

De fem definerte områdene som utgjør banen: (1) generelt område, (2) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (3) alle straffeområder, (4) alle bunkere og (5) puttinggreenenhullet du spiller.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slagstilling

Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

Spillelinje

Linjen som du ønsker at din ball skal følge etter et slag, inkludert området på din line som er i rimelig avstand opp over bakken og på begge sider av din linje.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en rett linje mellom to punkter (for eksempel kan det være en buet linje basert på ditt ønske om hvor ballen skal gå).

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slagspill

En spilleform hvor du eller din side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Hull

Sluttpunktet på puttinggreenenhullet som du spiller.

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill: