The R&A - Working for Golf
Ball i bevegelse treffer ved et uhell person, dyr eller gjenstand. Bevisste handlinger for å påvirke ball i bevegelse
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
11.1
a
b
11.2
11.3
Utforsk mer

Regel 10
Regel 12

Formål: Regel 11 dekker hva som skal gjøres hvis din ball i bevegelse treffer en person, et dyr, utstyr eller alt annet på banen. Når dette skjer ved et uhell, er det ingen straff og du må vanligvis godta resultatet, uansett om det er gunstig eller ikke, og spille ballen fra der den kommer til ro. Regel 11 begrenser også deg fra å utføre handlinger for å påvirke hvor enhver ball i bevegelse kan komme til ro.

11
Ball i bevegelse treffer ved et uhell person, dyr eller gjenstand. Bevisste handlinger for å påvirke ball i bevegelse

Denne regelen gjelder hver gang din ball i spill er i bevegelse (uavhengig av om det er etter et slag eller på annen måte), unntatt når din ball har blitt droppet i et fritaksområde og ennå ikke har kommet til ro. En slik situasjon er dekket av regel 14.3.

11.1
Din ball i bevegelse treffer ved et uhell person eller fremmedelement
a
Ingen straff til noen spiller

Hvis din ball i bevegelse ved et uhell treffer en person eller fremmedelement, inkludert deg selv, en annen spiller eller noen av deres caddier eller utstyr, er det ingen straff til noen spiller.

Unntak – Ball spilt på puttinggreen i slagspill: Hvis din ball i bevegelse treffer en annen ball i ro på puttinggreenen og begge ballene var på puttinggreenen før ditt slag, får du den generelle straffen (to straffeslag).

b
Ball må bli spilt som den ligger

Hvis din ball i bevegelse ved et uhell treffer en person eller fremmedelement, må din ball bli spilt som den ligger, unntatt i to situasjoner.

Unntak 1 – Når din ball spilt fra hvor som helst, unntatt på puttinggreenen, kommer til ro på enhver person, dyr eller fremmedelement i bevegelse.

Unntak 2 - Når din ball spilt fra puttinggreenen ved et uhell treffer enhver person, dyr eller flyttbar hindring (inkludert en annen ball i bevegelse) på puttinggreen.

Se Golfreglene for mer informasjon om disse to unntakene.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 11.1: Generell straff.

11.2
Ball i bevegelse bevisst forandret retning eller stoppet av person

Hvis en ball i bevegelse har bevisst fått forandret retning eller blitt stoppet av en spiller eller hvis den treffer utstyr som har vært bevisst plassert, er det normalt en straff og ballen må ikke bli spilt som ligger.

Se Golfreglene for informasjon om hvor en ball skal spilles som bevisst har fått forandret retning eller blitt stoppet og om noen straff gjelder.

11.3
Bevisst flytting av gjenstander eller forandre forhold for å påvirke ball i bevegelse

Når en ball er i bevegelse, må du ikke bevisst forandre fysiske forhold eller løfte eller flytte en løs naturgjenstand eller flyttbar hindring for å påvirke hvor ballen kan komme til ro.

Unntak - Du kan flytte en fjernet flaggstang, en ball i ro på puttinggreenen eller enhver annen spillers utstyr (annet enn en ball i ro hvor som helst unntatt på puttinggreenen eller en ballmarkør hvor som helst på banen).

Straff for brudd på regel 11.3: Generell straff.

I spill

Statusen til din ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull.

Din ball blir først i spill på et hull:

 • Når du slår et slag på den innenfor utslagsområdet, eller
 • I matchspill, når du slår et slag på den utenfor utslagsområdet og din motspiller ikke annullerer slaget etter regel 6.1b.

Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:

 • Når den er løftet fra banen.
 • Når den er mistet (selv om den er i ro på banen) eller kommer til ro utenfor banen, eller
 • Når den er erstattet av en annen ball, selv om det ikke er tillatt etter en regel.

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til din ball i spill:

 • Hvis din ball ikke har blitt løftet, er den fortsatt i spill, og
 • Hvis din ball har blitt løftet og plassert tilbake, er den i spill selv om ballmarkøren ikke har blitt fjernet.
Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Dropp

Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

 • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
 • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
Fritaksområde

Området der du må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger deg å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

 • Referansepunkt: Punktet fra hvor størrelsen på fritaksområdet er målt.
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Fritaksområdet er enten én eller to køllelengder fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger på plassering av fritaksområde: Plasseringen av fritaksområdet kan være begrenset på en eller flere måter slik at, for eksempel:
  • Det er kun i spesielt definerte områder på banen, slik som kun i det generelle området eller ikke i en bunker eller et straffeområde.
  • Det er ikke nærmere hullet enn ditt referansepunkt eller må være utenfor et straffeområde eller en bunker fra der du tar fritak, eller
  • Det er der det ikke er påvirkning (som definert i den bestemte regelen) fra forholdet du tar fritak for.
Fremmedelement

Enhver av disse personene eller ting som kan påvirke hva som skjer med din ball eller utstyr eller banen:

 • Enhver person (inkludert en annen spiller), unntatt deg eller din caddie eller din partner eller motspiller eller noen av deres caddier.
 • Ethvert dyr, og
 • Enhver naturlig eller kunstig gjenstand eller noe annet (inkludert en annen ball i bevegelse), unntatt naturkrefter.
Caddie

En som hjelper deg under en runde å bære, flytte eller håndtere din køller og/eller gi deg råd. En caddie kan også hjelpe deg på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Fremmedelement

Enhver av disse personene eller ting som kan påvirke hva som skjer med din ball eller utstyr eller banen:

 • Enhver person (inkludert en annen spiller), unntatt deg eller din caddie eller din partner eller motspiller eller noen av deres caddier.
 • Ethvert dyr, og
 • Enhver naturlig eller kunstig gjenstand eller noe annet (inkludert en annen ball i bevegelse), unntatt naturkrefter.
Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Løs naturgjenstand

Alle løse naturlige gjenstander slik som:

 • Steiner, løst gress, løv, greiner og kvister.
 • Døde dyr og avfall fra dyr.
 • Mark, insekter og tilsvarende dyr som enkelt kan flyttes, og haugene eller spindelvevet de lager (slik som avfall fra mark og maurtuer), og
 • Klumper av kompakt jord (inkludert jordplugger fra luftehull).

Slike naturgjenstander er ikke løse hvis de er:

 • Festet eller groende.
 • Solid festet i grunnen (som betyr at de ikke lett kan tas opp), eller
 • Klistret til ballen.

Spesielle tilfeller:

 • Sand og løs jord er ikke løse naturgjenstander.
 • Dugg, rim og vann er ikke løse naturgjenstander.
 • Snø og naturlig is (annet enn rim), er enten løse naturgjenstander eller, etter ditt valg, midlertidig vann når det er på bakken.
 • Edderkoppnett er løse naturgjenstander selv om de er festet til en annen gjenstand.
Flyttbar hindring

En hindring som uten anstrengelse kan flyttes og uten å skade hindringen eller banen.

Hvis del av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller disse to forhold, anses den delen som en flyttbar hindring.  Men dette gjelder ikke hvis den flyttbare delen av en uflyttbar hindring eller integrert gjenstand ikke er ment å flyttes (slik som en løs stein som er del av et steingjerde).

Flaggstang

En flyttbar stang fremskaffet av Komiteen og som er plassert i hullet for å vise deg hvor hullet er.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Ballmarkør

En kunstig gjenstand når den brukes for å markere punktet til din ball som skal løftes, slik som en peg, en mynt, en gjenstand laget for å være en ballmarkør eller annen type mindre utstyr.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.