The R&A - Working for Golf
Fritak fra unormale baneforhold (inkludert uflyttbare hindringer), farlig situasjon med dyr, plugget ball
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
16.1
a
b
c
d
e
f
16.2
16.3
a
b
16.4
Utforsk mer

Regel 15
Regel 17

Formål: Regel 16 dekker når og hvordan du kan ta fritak uten straff ved å spille en ball fra et annet sted, slik som når du har påvirkning fra et unormalt baneforhold eller en farlig situasjon med dyr.

 • Disse forholdene anses ikke som en del av utfordringen ved å spille banen, og du tillates generelt å ta fritak uten straff unntatt i et straffeområde.
 • Du tar normalt fritak ved å droppe en ball i et fritaksområde basert på det nærmeste punkt for fullt fritak.

Denne regelen dekker også fritak uten straff når din ball er plugget i sitt eget nedslagsmerke i det generelle området.

16.1
Unormale baneforhold (inkludert uflyttbare hindringer)

Denne regelen dekker fritak uten straff som er tillatt ved påvirkning av hull laget av dyr, grunn under reparasjon, uflyttbare hindringer og midlertidig vann.

Disse er samlet sett kalt unormale baneforhold, men hver har en separat definisjon.

a
Når fritak er tillatt

Påvirkning er tilstede når noen av disse er riktige:

 • Din ball berører eller er i eller på et unormalt baneforhold.
 • Et unormalt baneforhold påvirker fysisk ditt område for planlagt slagstilling eller området for planlagt sving, eller
 • Bare når din ball er på puttinggreenen, et unormalt baneforhold på eller utenfor puttingreenen påvirker din spillelinje.

Det er ikke fritak uten straff fra et unormalt baneforhold når det unormale baneforholdet er utenfor banen eller din ball er i et straffeområde.

Ikke fritak når det er helt klart urimelig å spille din ball. Det er ikke fritak:

 • Når det er klart urimelig å spille din ball som den ligger fordi noe annet enn et unormalt baneforhold (slik som når du står på en uflyttbar hindring, men det er umulig for deg å slå et slag på grunn av der din ball ligger i en busk), eller
 • Når påvirkning er til stede bare fordi du velger en kølle, en type slagstilling, sving eller spilleretning som klart er urimelig under disse forholdene.
b
Fritak for ball i generelt område

Hvis din ball er i det generelle området og det er påvirkning fra et unormalt baneforholdbanen, kan du ta fritak uten straff ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball, som vist i figur 16.1b.

Fritak uten straff er tillatt når ballen er i det generelle området og det er påvirkning fra et unormalt baneforhold. Det nærmeste punktet for fullt fritak bør identifiseres og en ball må droppes i og komme til ro i fritaksområdet.

Referansepunkt: Det nærmeste punktet for fullt fritak.

Størrelse på fritaksområde: Én køllelengde fra referansepunktet.

Begrensninger for fritaksområde:
Fritaksområdet:

 • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
 • Må være i det generelle området.

Spiller anmerkning: Ved fritak må du ta fullt fritak fra all påvirkning fra det unormale baneforholdet.

c
Fritak for din ball i bunker

Hvis din ball er i en bunker og det er påvirkning fra et unormalt baneforholdbanen, kan du enten ta:

 • Fritak uten straff: Etter regel 16.1b, unntatt at:
  • Det nærmeste punktet for fullt fritak og fritaksområdet må være i bunkeren.
  • Hvis det ikke er et slikt nærmeste punkt for fullt fritak i bunkeren, kan du fortsatt ta fritak ved å bruke punktet for maksimalt tilgjengelig fritak i bunkeren som referansepunkt.
 • Fritak med straff ved å spille utenfor bunker (bakover-på-linjen fritak): Med ett straffeslag kan du droppe en ball som vist i figur 16.1c.

Figuren forutsetter en høyrehendt spiller. Når det er påvirkning fra et unormalt baneforhold i en bunker, kan fritak uten straff tas i bunkeren etter regel 16.1b.

Fritak kan tas utenfor bunkeren med ett straffeslag. Fritak utenfor bunkeren er basert på en referanselinje som går rett bakover fra hullet gjennom punktet til den opprinnelige ballen i bunkeren.

Referansepunkt: Et punkt på banen utenfor bunkeren valgt av spilleren, som er på referanselinjen og lengre fra hullet enn det opprinnelige punktet (uten noen begrensninger hvor langt bakover på linjen).

Størrelse på fritaksområde: Én køllelengde fra referansepunktet.

Begrensninger for fritaksområde: Fritaksområdet:

 • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
 • Kan være i hvilket som helst område på banen.

Spiller anmerkning: Ved valg av dette referansepunktet bør du angi punktet ved å bruke en gjenstand (slik som en peg).

d
Fritak for ball på puttinggreen

Hvis din ball er på puttinggreenen og det er påvirkning fra et unormalt baneforhold, kan du ta fritak uten straff ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball, som vist i figur 16.1d.

Figuren forutsetter en venstrehendt spiller. Når en ball er på puttinggreenen og det er påvirkning fra et unormalt baneforhold, kan fritak uten straff tas ved å plassere en ball på punktet for det nærmeste punkt for fullt fritak.

Referansepunkt: Det nærmeste punktet for fullt fritak.

Størrelse på fritaksområde: Ball må plasseres på punktet til det nærmeste punkt for fullt fritak.

Begrensninger for fritaksområde: Det nærmeste punktet for fullt fritak må være enten:

 • På puttinggreenen, eller
 • I det generelle området.

Spiller anmerkning:

 • Ved fritak må du ta fullt fritak fra all påvirkning fra det unormale baneforholdet.
 • Hvis det ikke er et slikt nærmeste punkt for fullt fritak, kan du fortsatt ta fritak uten straff ved å bruke punktet for maksimalt tilgjengelig fritak som referansepunktet, som må være enten på puttinggreenen eller i det generelle området.
e
Fritak for din ball ikke funnet, men i eller på et unormalt baneforhold

Hvis din ball ikke er blitt funnet, og det er kjent eller så godt som sikkert at din ball kom til ro i eller på et unormalt baneforholdbanen, kan du ta fritak etter regel 16.1b, c eller d. Dette gjør du ved å bruke det anslåtte punktet der ballen sist krysset grensen til det unormale baneforholdetbanen som referansepunkt.

Se Golfreglene for informasjon om hvordan fritak tas hvis din ball er i eller på et unormalt baneforhold, men ikke er blitt funnet.

f
Fritak må bli tatt fra påvirkning av spilleforbudområde i et unormalt baneforhold

I hver av disse situasjonene, din ball må ikke spilles som den ligger:

 • Hvis din ball er i et spilleforbudområde som er i et unormalt baneforhold, må du ta fritak etter regel 16.1b, c eller d.
 • Hvis din ball er utenfor et spilleforbudområde og et spilleforbudområde (enten i et unormalt baneforhold eller i et straffeområde) påvirker ditt område for planlagt slagstilling eller område for planlagt sving, må du enten ta fritak etter regel 16.1 eller, med mindre din ball er i et straffeområde, ta fritak for uspillbar ball etter regel 19.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 16.1: Generell straff.

16.2
Farlig situasjon med dyr

En «farlig situasjon med dyr» er tilstede når et farlig dyr (slik som giftige slanger eller en alligator) nær din ball kan gi deg alvorlige fysiske skader hvis du måtte spille ballen som den ligger.

Se Golfreglene for informasjon om hvordan fritak fra en farlig situasjon med dyr tas.

16.3
Plugget ball
a
Når fritak er tillatt

Fritak er tillatt bare når din ball er plugget i det generelle området. Men hvis din ball er plugget puttinggreenen, kan du markere punktet til din ball, løfte og rengjøre den, reparere skaden, og plassere tilbake din ball på dens opprinnelige punkt.

Unntak - Når fritak ikke er tillatt for plugget ball i generelt område:

 • Når din ball er plugget i sand i en del av det generelle området som ikke er klippet i fairwayhøyde eller kortere, eller
 • Når påvirkning fra noe annet enn at din ball er plugget gjør slaget klart urimelig (for eksempel, når det er umulig for deg å slå et slag på grunn av der din ball ligger i en busk).

Din ball er er plugget bare hvis den er i sitt eget nedslagsmerke laget som et resultat av ditt forrige slag, og deler av din ball er under bakkenivå.

b
Fritak for plugget ball

Når din ball er er plugget i det generelle området, kan du ta fritak uten straff ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball, som vist i figur 16.3b.

Når en ball er plugget i det generelle området, kan fritak uten straff tas. Referansepunktet for å ta fritak er punktet rett bak der ballen er plugget. En ball må droppes i og komme til ro i fritaksområdet.

Referansepunkt: Punktet rett bak der ballen er plugget.

Størrelse på fritaksområde: Én køllelengde fra referansepunktet.

Begrensninger for fritaksområde: Fritaksområdet:

 • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
 • Må være i det generelle området.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 16.3: Generell straff.

16.4
Løfte din ball for å se om den ligger i forhold som tillater fritak

Hvis du har rimelig grunn til å tro at din ball ligger i et forhold hvor fritak uten straff er tillatt etter reglene, men du kan ikke bestemme dette uten å løfte din ball, kan du markere punktet til ballen og løfte ballen for å se om fritak er tillatt. Den løftede ballen må ikke rengjøres (unntatt hvis den er på puttinggreenen).

Se Golfreglene for mer informasjon om å løfte din ball for å se om den ligger i et forhold hvor fritak er tillatt, inkludert straffen for å løfte din ball uten å ha rimelig grunn til å tro.

Hull laget av dyr

Alle hull på bakken gravd av et dyr, bortsett fra hull gravd av dyr som også er definert som løse naturgjenstander (slik som mark og insekter).

Begrepet hull laget av dyr inkluderer:

 • Løs masse som dyret har gravd ut av hullet.
 • Alle nedslitte dyretråkk eller stier som leder inn i hullet, og
 • Alle områder på bakken som er presset opp eller forandret som et resultat av dyr som graver hull under bakken.
Grunn under reparasjon

Enhver del av banen som Komiteen definerer å være grunn under reparasjon (enten ved å merke det eller på annen måte).

Grunn under reparasjon omfatter også følgende forhold, selv om Komiteen ikke definerer dem som slike:

 • Alle hull laget av Komiteen eller banemannskapet for å:
  • Sette opp banen (slik som et hull hvor en stake er fjernet eller hullet på en dobbelgreen brukt ved spill på et annet hull), eller
  • Vedlikehold av banen (slik som et hull laget ved å fjerne torv eller en trerot eller legge ut vannledninger, men det inkluderer ikke luftehull).
  • Klippet gress, løv og annet materiale lagt i hauger for senere å fjernes. Men:
   • Alt naturlig materiale som er lagt i hauger for å fjernes er også løse naturgjenstander, og
   • Alt materiale etterlatt på banen som ikke er ment å bli fjernet, er ikke grunn under reparasjon hvis ikke Komiteen har definert dem som slike.
  • Alle bosteder for dyr (slik som et fuglerede) som er så nær din ball at ditt slag eller slagstilling kan skade det, bortsett fra når bostedet er laget av dyr som er definert som løse naturgjenstander (slik som mark eller insekter).

  Grensen til grunn under reparasjon bør defineres med staker, eller linjer:

  • Staker: Når definert med staker er grensen til grunn under reparasjon definert av linjen mellom utsidepunktene av stakene på bakkenivå, og stakene er innenfor grunn under reparasjon.
  • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken er grensen til grunn under reparasjon yttersiden av linjen, og selve linjen er i grunn under reparasjon.
  Uflyttbar hindring

  En hindring som ikke kan flyttes uten urimelig anstrengelse eller uten å skade hindringen eller banen, og på annen måte ikke oppfyller definisjonen av flyttbar hindring.

  Midlertidig vann

  Enhver midlertidig ansamling av vann på grunnens overflate (slik som vannpytter etter regn eller vanning eller en oversvømmelse fra et vann) som ikke er i et straffeområde, og kan sees før eller etter du inntar en slagstilling (uten overdrevent å presse ned med dine føtter).

  Det er ikke nok at grunnen kun blir våt, gjørmete eller bløt eller at vann kun er synlig en kort stund mens du trår på bakken. En ansamling av vann må være synlig enten før eller etter at din slagstilling er tatt.

  Spesielle tilfeller:

  • Dugg og rim er ikke midlertidig vann.
  • Snø og naturlig is (annet enn rim), er enten løse naturgjenstander eller, etter ditt valg, midlertidig vann når det er på bakken.
  • Tilvirket is er en hindring.
  Unormale baneforhold

  Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

  Unormale baneforhold

  Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

  Unormale baneforhold

  Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

  Slagstilling

  Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

  Puttinggreen

  Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

  Unormale baneforhold

  Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

  Puttinggreen

  Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

  Spillelinje

  Linjen som du ønsker at din ball skal følge etter et slag, inkludert området på din line som er i rimelig avstand opp over bakken og på begge sider av din linje.

  Spillelinjen er ikke nødvendigvis en rett linje mellom to punkter (for eksempel kan det være en buet linje basert på ditt ønske om hvor ballen skal gå).

  Unormale baneforhold

  Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

  Unormale baneforhold

  Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

  Straffeområde

  Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

  Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

  • Gule straffeområder (merket med gule linjer eller gule staker) gir deg to muligheter for fritak (reglene 17.1d(1) og (2)).
  • Røde straffeområder (merket med røde linjer eller røde staker) gir deg en ekstra sideveis mulighet for fritak (regel 17.1d (3)), i tillegg til de to mulighetene for gule straffeområder.

  Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

  Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

  Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

  • Staker: Når definert med staker, er grensen til straffeområdet definert av linjen mellom utsidepunktene av stakene på bakkenivå, og stakene er innenfor straffeområdet.
  • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen til straffeområdet utsidekanten av linjen, og linjen i seg selv er i straffeområdet.
  Unormale baneforhold

  Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

  Uflyttbar hindring

  En hindring som ikke kan flyttes uten urimelig anstrengelse eller uten å skade hindringen eller banen, og på annen måte ikke oppfyller definisjonen av flyttbar hindring.

  Slag

  Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

  Slagstilling

  Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

  Generelt område

  Området på banen som omfatter alle deler av banen unntatt de fire andre definerte områdene: (1) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (2) alle straffeområder, (3) alle bunkere og (4) puttinggreenenhullet du spiller.

  Det generelle området inkluderer alle utslagssteder på banen bortsett fra utslagsområdet, og alle feil greener.

  Unormale baneforhold

  Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

  Bane

  Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Bunker

  Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet. Disse er ikke del av en bunker:

  • En bunkerleppe, vegg eller fronten på grensen til et bearbeidet område som består av jord, gress, stablet torv eller kunstige materialer.
  • Jord eller alt som gror eller er en fast naturgjenstand innenfor grensen til det bearbeidede området (slik som gress, busker eller trær).
  • Sand som er slått ut av eller er utenfor grensen til et bearbeidet område, og
  • Alle andre områder med sand på banen som ikke er innenfor grensen til et bearbeidet område (slik som ørken og andre naturlige områder med sand eller områder som noen ganger omtales som ødemark/waste area).
  Unormale baneforhold

  Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

  Bane

  Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

  Nærmeste punkt for fullt fritak

  Ditt referansepunkt for å ta fritak uten straff fra et unormalt baneforhold (regel 16.1), en farlig situasjon med dyr (regel 16.2), feil green (regel 13.1f) eller spilleforbudområde (reglene 16.1f og 17.1e), eller ved å ta fritak etter visse lokale regler.

  Det er det anslåtte punktet hvor din ball ville ligget, som er:

  • Nærmest din balls opprinnelige punkt, men ikke nærmere hullet enn det punktet.
  • I det pålagte området på banen, og
  • Hvor forholdet ikke påvirker slaget du ville ha slått fra det opprinnelige punktet, hvis forholdet ikke var der.

  For å anslå dette referansepunktet kreves at du må angi valg av kølle, slagstilling, sving og spillelinje du ville brukt for dette slaget.

  Fritaksområde

  Området der du må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger deg å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

  • Referansepunkt: Punktet fra hvor størrelsen på fritaksområdet er målt.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Fritaksområdet er enten én eller to køllelengder fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger på plassering av fritaksområde: Plasseringen av fritaksområdet kan være begrenset på en eller flere måter slik at, for eksempel:
   • Det er kun i spesielt definerte områder på banen, slik som kun i det generelle området eller ikke i en bunker eller et straffeområde.
   • Det er ikke nærmere hullet enn ditt referansepunkt eller må være utenfor et straffeområde eller en bunker fra der du tar fritak, eller
   • Det er der det ikke er påvirkning (som definert i den bestemte regelen) fra forholdet du tar fritak for.
  Bunker

  Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet. Disse er ikke del av en bunker:

  • En bunkerleppe, vegg eller fronten på grensen til et bearbeidet område som består av jord, gress, stablet torv eller kunstige materialer.
  • Jord eller alt som gror eller er en fast naturgjenstand innenfor grensen til det bearbeidede området (slik som gress, busker eller trær).
  • Sand som er slått ut av eller er utenfor grensen til et bearbeidet område, og
  • Alle andre områder med sand på banen som ikke er innenfor grensen til et bearbeidet område (slik som ørken og andre naturlige områder med sand eller områder som noen ganger omtales som ødemark/waste area).
  Nærmeste punkt for fullt fritak

  Ditt referansepunkt for å ta fritak uten straff fra et unormalt baneforhold (regel 16.1), en farlig situasjon med dyr (regel 16.2), feil green (regel 13.1f) eller spilleforbudområde (reglene 16.1f og 17.1e), eller ved å ta fritak etter visse lokale regler.

  Det er det anslåtte punktet hvor din ball ville ligget, som er:

  • Nærmest din balls opprinnelige punkt, men ikke nærmere hullet enn det punktet.
  • I det pålagte området på banen, og
  • Hvor forholdet ikke påvirker slaget du ville ha slått fra det opprinnelige punktet, hvis forholdet ikke var der.

  For å anslå dette referansepunktet kreves at du må angi valg av kølle, slagstilling, sving og spillelinje du ville brukt for dette slaget.

  Bunker

  Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet. Disse er ikke del av en bunker:

  • En bunkerleppe, vegg eller fronten på grensen til et bearbeidet område som består av jord, gress, stablet torv eller kunstige materialer.
  • Jord eller alt som gror eller er en fast naturgjenstand innenfor grensen til det bearbeidede området (slik som gress, busker eller trær).
  • Sand som er slått ut av eller er utenfor grensen til et bearbeidet område, og
  • Alle andre områder med sand på banen som ikke er innenfor grensen til et bearbeidet område (slik som ørken og andre naturlige områder med sand eller områder som noen ganger omtales som ødemark/waste area).
  Punkt for maksimalt tilgjengelig fritak

  Ditt referansepunktet for å ta fritak uten straff fra et unormalt baneforhold i en bunker (regel 16.1c) eller på puttinggreenen (regel 16.1d) når det ikke er et nærmeste punkt for fullt fritak.

  Det er det anslåtte punktet hvor din ball ville ligget, som er:

  • Nærmest til din balls opprinnelige punkt, men ikke nærmere hullet enn det punktet.
  • I det pålagte området på banen, og
  • Hvor det unormale baneforholdet minst mulig påvirker slaget du ville ha slått fra det opprinnelige punktet hvis forholdet ikke var der.

  For å anslå dette referansepunktet kreves at du må angi valg av kølle, slagstilling, sving og spillelinje du ville brukt for dette slaget.

  Bunker

  Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet. Disse er ikke del av en bunker:

  • En bunkerleppe, vegg eller fronten på grensen til et bearbeidet område som består av jord, gress, stablet torv eller kunstige materialer.
  • Jord eller alt som gror eller er en fast naturgjenstand innenfor grensen til det bearbeidede området (slik som gress, busker eller trær).
  • Sand som er slått ut av eller er utenfor grensen til et bearbeidet område, og
  • Alle andre områder med sand på banen som ikke er innenfor grensen til et bearbeidet område (slik som ørken og andre naturlige områder med sand eller områder som noen ganger omtales som ødemark/waste area).
  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Puttinggreen

  Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

  Unormale baneforhold

  Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

  Kjent eller så godt som sikkert

  Et fast uttrykk for å bestemme hva som skjedde med din ball - for eksempel om din ball kom til ro i et straffeområde, hvorvidt den flyttet seg eller hva som forårsaket flyttingen.

  Kjent eller så godt som sikkert betyr mer enn bare mulig eller trolig. Det betyr enten at:

  • Det er avgjørende bevis for at den aktuelle hendelsen skjedde med din ball, for eksempel når du eller andre vitner så det skje, eller
  • Selv om det er en meget liten grad av tvil, viser all rimelig tilgjengelig informasjon at det er minst 95 prosent sannsynlig at det skjedde.
  Unormale baneforhold

  Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

  Bane

  Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

  Unormale baneforhold

  Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

  Bane

  Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

  Spilleforbudområde

  Et område på banen hvor Komiteen har forbudt spill. Et spilleforbudområde må være definert som del av enten et unormalt baneforhold eller et straffeområde.

  Unormale baneforhold

  Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

  Spilleforbudområde

  Et område på banen hvor Komiteen har forbudt spill. Et spilleforbudområde må være definert som del av enten et unormalt baneforhold eller et straffeområde.

  Spilleforbudområde

  Et område på banen hvor Komiteen har forbudt spill. Et spilleforbudområde må være definert som del av enten et unormalt baneforhold eller et straffeområde.

  Unormale baneforhold

  Et hull laget av dyr, grunn under reparasjon, en uflyttbar hindring eller midlertidig vann.

  Straffeområde

  Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

  Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

  • Gule straffeområder (merket med gule linjer eller gule staker) gir deg to muligheter for fritak (reglene 17.1d(1) og (2)).
  • Røde straffeområder (merket med røde linjer eller røde staker) gir deg en ekstra sideveis mulighet for fritak (regel 17.1d (3)), i tillegg til de to mulighetene for gule straffeområder.

  Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

  Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

  Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

  • Staker: Når definert med staker, er grensen til straffeområdet definert av linjen mellom utsidepunktene av stakene på bakkenivå, og stakene er innenfor straffeområdet.
  • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen til straffeområdet utsidekanten av linjen, og linjen i seg selv er i straffeområdet.
  Slagstilling

  Posisjonen til dine føtter og kropp ved forberedelse til og under ditt slag.

  Straffeområde

  Et område hvor fritak med ett straffeslag er tillatt hvis din ball kommer til ro der.

  Det er to forskjellige typer straffeområde kjennetegnet av fargen de er merket med:

  • Gule straffeområder (merket med gule linjer eller gule staker) gir deg to muligheter for fritak (reglene 17.1d(1) og (2)).
  • Røde straffeområder (merket med røde linjer eller røde staker) gir deg en ekstra sideveis mulighet for fritak (regel 17.1d (3)), i tillegg til de to mulighetene for gule straffeområder.

  Hvis fargen på et straffeområde ikke er merket eller angitt av Komiteen, behandles det som et rødt straffeområde.

  Grensen til et straffeområde strekker seg både opp fra grunnen og ned under grunnen.

  Grensen til et straffeområde bør defineres med staker eller linjer.

  • Staker: Når definert med staker, er grensen til straffeområdet definert av linjen mellom utsidepunktene av stakene på bakkenivå, og stakene er innenfor straffeområdet.
  • Linjer: Når definert med en malt linje på bakken, er grensen til straffeområdet utsidekanten av linjen, og linjen i seg selv er i straffeområdet.
  Feil sted

  Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

  Generell straff

  Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

  Dyr

  Alle levende vesen i dyreriket (andre enn mennesker).

  Plugget

  Når din ball er i sitt eget nedslagsmerke laget som et resultat av ditt forrige slag og hvor en del av ballen er under bakkenivå. Din ball må nødvendigvis ikke berøre jord for å være plugget (for eksempel kan gress og løse naturgjenstander ligge mellom din ball og jorden).

  Generelt område

  Området på banen som omfatter alle deler av banen unntatt de fire andre definerte områdene: (1) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (2) alle straffeområder, (3) alle bunkere og (4) puttinggreenenhullet du spiller.

  Det generelle området inkluderer alle utslagssteder på banen bortsett fra utslagsområdet, og alle feil greener.

  Plugget

  Når din ball er i sitt eget nedslagsmerke laget som et resultat av ditt forrige slag og hvor en del av ballen er under bakkenivå. Din ball må nødvendigvis ikke berøre jord for å være plugget (for eksempel kan gress og løse naturgjenstander ligge mellom din ball og jorden).

  Puttinggreen

  Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

  Markere

  For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

  Plassere tilbake

  Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

  Plugget

  Når din ball er i sitt eget nedslagsmerke laget som et resultat av ditt forrige slag og hvor en del av ballen er under bakkenivå. Din ball må nødvendigvis ikke berøre jord for å være plugget (for eksempel kan gress og løse naturgjenstander ligge mellom din ball og jorden).

  Generelt område

  Området på banen som omfatter alle deler av banen unntatt de fire andre definerte områdene: (1) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (2) alle straffeområder, (3) alle bunkere og (4) puttinggreenenhullet du spiller.

  Det generelle området inkluderer alle utslagssteder på banen bortsett fra utslagsområdet, og alle feil greener.

  Plugget

  Når din ball er i sitt eget nedslagsmerke laget som et resultat av ditt forrige slag og hvor en del av ballen er under bakkenivå. Din ball må nødvendigvis ikke berøre jord for å være plugget (for eksempel kan gress og løse naturgjenstander ligge mellom din ball og jorden).

  Slag

  Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

  Slag

  Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

  Plugget

  Når din ball er i sitt eget nedslagsmerke laget som et resultat av ditt forrige slag og hvor en del av ballen er under bakkenivå. Din ball må nødvendigvis ikke berøre jord for å være plugget (for eksempel kan gress og løse naturgjenstander ligge mellom din ball og jorden).

  Slag

  Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

  Plugget

  Når din ball er i sitt eget nedslagsmerke laget som et resultat av ditt forrige slag og hvor en del av ballen er under bakkenivå. Din ball må nødvendigvis ikke berøre jord for å være plugget (for eksempel kan gress og løse naturgjenstander ligge mellom din ball og jorden).

  Generelt område

  Området på banen som omfatter alle deler av banen unntatt de fire andre definerte områdene: (1) utslagsområdet du må spille fra ved start av hullet du spiller, (2) alle straffeområder, (3) alle bunkere og (4) puttinggreenenhullet du spiller.

  Det generelle området inkluderer alle utslagssteder på banen bortsett fra utslagsområdet, og alle feil greener.

  Dropp

  Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill. Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor din ball må droppes og komme til ro.

  Ved fritak må du slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

  • Faller rett ned uten at du kaster, skrur eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
  • Ikke berører noen del av din kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
  Feil sted

  Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

  Generell straff

  Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

  Markere

  For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

  Puttinggreen

  Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).