The R&A - Working for Golf
Spillerens utstyr
Spillerens utgave
Se Golfreglene
Gå til del
4.1
a
b
c
4.2
a
b
c
4.3
a
b
Utforsk mer

Regel 3
Regel 5

Formål: Regel 4 dekker utstyret som du kan bruke under din runde. Basert på prinsippet om at golf er et utfordrende spill hvor suksess bør være avhengig av dine vurderinger, ferdigheter og dyktighet, du:

 • Må bruke godkjente køller og baller.
 • Er begrenset til ikke flere enn 14 køller og må normalt ikke erstatte skadede eller mistede køller, og
 • Er begrenset i bruk av annet utstyr som gir kunstig hjelp til ditt spill.
4.1
Køller
a
Køller tillatt for å slå et slag

Du må bruke en kølle som er i samsvar med kravene i utstyrsreglene.

Hvis din godkjente kølle er skadet under din runde eller når spillet er stoppet, kan du fortsette å slå slag med den skadede køllen resten av runden, eller få din kølle reparert ved å gjenskape den til så nær som mulig dens tilstand før skaden skjedde.

Se Golfreglene for mer informasjon om begrensninger i å reparere skader og bevisst forandre en kølles spilleegenskaper.

Straff for å slå et slag ved brudd på regel 4.1a: Diskvalifikasjon.

b
Begrensning på 14 køller: Dele, legge til eller erstatte køller under runde

Du må ikke starte en runde med flere enn 14 køller eller ha flere enn 14 køller under runden.

Hvis du starter en runde med færre enn 14 køller, kan du legge til køller under runden opp til grensen på 14 køller.

Når du blir klar over at du har brutt denne regelen ved å ha flere enn 14 køller, må du straks ta overskytende kølle eller køller ut av spill ved å bruke fremgangsmåten i regel 4.1c.

Se Golfreglene for mer informasjon om deling, legge til eller erstatte køller, inkludert begrenset unntak når du ikke forårsaket skaden.

Straff for brudd på regel 4.1b: Straffen som legges til baseres på når du blir oppmerksom på bruddet:

 • Mens hullet spilles: Straffen legges til ved slutten av hullet du spiller. I matchspill må du avslutte hullet, legge til resultatet på dette hullet til scoren i matchspillet og så legge til straffen for å justere scoren i matchspillet.
 • Mellom to hull: Straffen gjelder på hullet som nettopp er avsluttet, ikke på det neste hullet.

Straff i matchspill - score i matchen justeres ved å trekke fra hull, maksimalt to hull:

 • Dette er en justering av match straff – det er ikke det samme som straff med tap av hull.
 • Ved slutten av hullet du spiller eller nettopp har avsluttet, blir scoren i matchspillet justert ved å trekke fra ett hull for hvert hull hvor bruddet skjedde, med maksimalt fratrekk av to hullrunden.
 • For eksempel, hvis du startet med 15 køller og blir oppmerksom på bruddet mens hull 3 spilles og du vinner hullet for å gå tre opp i matchen, gjelder den maksimale justeringen på to hull og du ville nå være én opp i matchen.

Straff i slagspill - to straffeslag, maksimalt fire slag: Du får den generelle straffen (to straffeslag) for hvert hull hvor et brudd skjedde, med maksimalt fire straffeslagrunden (ved å legge til to straffeslag på de første to hullene hvor et brudd skjedde).

c
Fremgangsmåte for å ta køller ut av spill

Når du under en runde blir klar over at du har flere enn 14 køller eller slo et slag med en annen spillers kølle, må du straks utføre en handling som tydelig viser hver kølle du tar ut av spill (slik som å erklære dette til en annen spiller eller ved å snu køllen opp/ned i din bag).

Straff for ikke å utføre umiddelbare handlinger som klart viser hver kølle du tar ut av spill: Diskvalifikasjon.

Se Golfreglene for informasjon om å ta en kølle ut av spill kort tid før du starter din runde.

4.2
Baller
a
Baller tillatt ved spill av runde

Du må bruke en ball som er i samsvar med kravene i utstyrsreglene. Du kan få en godkjent ball å spille med fra alle andre, inkludert en annen spiller på banen.

Du må ikke slå et slag på en ball hvis spilleegenskaper bevisst er forandret.

Straff for å slå et slag ved brudd på regel 4.2a: Diskvalifikasjon.

b
Ball deles i biter mens hull spilles
Se Golfreglene for informasjon om hva du skal gjøre når en ball deles i biter mens du spiller et hull.
c
Ball får kutt eller sprekker mens hull spilles

Hvis du har rimelig grunn til å tro at din ball har blitt kuttet eller er sprukket mens et hull spilles, kan du løfte den for å sjekke. Først må du markere punktet til ballen og så løfte den uten å rengjøre den (unntattputtinggreenen).

Hvis du løfter din ball uten å ha rimelig grunn til å tro, unnlater å markere punktet til ballen før den løftes, eller rengjør den når dette ikke er tillatt, får du ett straffeslag.

Du kan bare erstatte med en annen ball (ved å plassere tilbake den på det opprinnelige punktet) hvis det tydelig kan sees at den opprinnelige ballen er kuttet eller sprukket og dette skjedde på hullet du spiller – men ikke hvis den bare er oppskrapet eller har fått riper, eller dens maling bare er skadet eller misfarget.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 4.2c: Generell straff.

4.3
Bruk av utstyr

Regel 4.3 gjelder for alle typer utstyr som du kan bruke under din runde.

Denne regelen angår bare hvordan du bruker utstyr. Den begrenser ikke utstyret som du kan ha med på en runde.

a
Tillatt og forbudt bruk av utstyr

Du kan bruke utstyr til å hjelpe ditt spill under en runde, unntatt at du ikke må skape en mulig fordel ved å:

 • Bruke utstyr (annet enn en kølle eller en ball) som på en kunstig måte eliminerer eller reduserer behov for en ferdighet eller vurdering som er grunnleggende for utfordringen ved spillet, eller
 • Bruke utstyr (inkludert en kølle eller en ball) på en unormal måte til å slå et slag. «Unormal måte» betyr en måte som er fundamentalt forskjellig fra påtenkt bruk og som normalt ikke er anerkjent som del av å spille spillet.

Se Golfreglene for vanlige eksempler på bruk av utstyr som er tillatt og ikke tillatt under runde, slik som bruk av utstyr for å måle avstand eller vindinformasjon, bruk av utstyr for å anbefale køllevalg eller bruk av treningshjelp.

b
Utstyr brukt av medisinske grunner

Se Golfreglene for informasjon om hvordan be om bruk av utstyr av medisinske årsaker og faktorene Komiteen skal vurdere.

Straff for brudd på regel 4.3:

 • Straff for første brudd: Generell straff.
 • Straff for andre brudd: Diskvalifikasjon. Det er noen få situasjoner der et andre brudd anses som en relatert handling til det første bruddet og derfor gjelder bare den generelle straffen.
Utstyrsregler

Spesifikasjonene og andre bestemmelser for køller, baller og annet utstyr som du er tillatt å bruke under en runde. Utstyrsreglene finner du på RandA.org/EquipmentStandards.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Matchspill

En spilleform hvor du eller din side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Utstyrsregler

Spesifikasjonene og andre bestemmelser for køller, baller og annet utstyr som du er tillatt å bruke under en runde. Utstyrsreglene finner du på RandA.org/EquipmentStandards.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komiteen. Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Markere

For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

Puttinggreen

Området på hullet du spiller som er spesielt preparert for putting, eller Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Markere

For å vise punktet der en ball er i ro ved enten å plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

Plassere tilbake

Å plassere en ball ved å legge den ned og slippe taket på den, med den hensikt at den er i spill.

Erstatte

Å bytte ballen du bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli din ball i spill.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der du er pålagt eller tillatt å spille din ball etter reglene.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Utstyr

Alt som du eller din caddie bruker, har på seg, holder eller bærer. Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av deg eller din caddie.

Slag

Bevegelsen av din kølle fremover for å slå til ballen.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.