The R&A - Working for Golf
Spillet, spillerens oppførsel og reglene
The Rules of Golf
Se Spillerens utgave
Gå til del
1.1
1.2
a
b
1.3
a
b
c
Utforsk mer

Regel 2

Formål: Regel 1 introduserer disse sentrale prinsipper av spillet for spilleren:

 • Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger.
 • Spill etter reglene og i spillets ånd.
 • Du er ansvarlig for å ilegge dine egne straffer hvis du bryter en regel slik at du ikke kan oppnå noen mulig fordel overfor din motspiller i matchspill eller andre spillere i slagspill.
1.1
Golfspillet

Golf spilles i en runde på 18 (eller færre) hull på en bane ved å slå en ball med en kølle.

Hvert hull starter med et slag fra utslagsområdet og avsluttes når ballen er hullet utputtinggreenen (eller når reglene ellers sier at hullet er avsluttet).

For hvert slag, spilleren:

 • Spiller banen slik han eller hun finner den, og
 • Spiller ballen som den ligger.

Men det er unntak hvor reglene tillater at spilleren forandrer på forholdene på banen og krever eller tillater at spilleren spiller ballen fra et annet sted enn der den ligger.

1.2
Standard for spilleroppførsel
a
Oppførsel forventet av alle spillere

Alle spillere forventes å spille i spillets ånd ved å:

 • Opptre med integritet - for eksempel ved å følge reglene, ilegge alle straffer, og være ærlig i alle deler av spillet.
 • Vise hensyn til andre – for eksempel ved å spille med et raskt tempo, passe på andres sikkerhet, og ikke distrahere spillet til en annen spiller.
 • Ta godt vare på banen – for eksempel ved å legge tilbake oppslått torv, jevne ut/rake bunkere, reparere nedslagsmerker og ikke forårsake unødvendig skade på banen.

Det er ingen straff etter reglene for å unnlate å opptre på denne måten, unntatt at Komiteen kan diskvalifisere en spiller som opptrer i strid med spillets ånd hvis den finner at spilleren har begått en alvorlig forseelse.

Annen straff enn diskvalifikasjon kan bli ilagt spiller for dårlig oppførsel bare hvis disse straffene er en del av spilleretiketten under regel 1.2b.

b
Etikette

Komiteen kan innføre sine egne standarder for spillerens adferd i etikettebestemmelser brukt som en lokal regel.

 • Etikettebestemmelsene kan inkludere straff for brudd på standarden, slikt som ett slag straff eller generell straff.
 • Komiteen kan også diskvalifisere en spiller for en alvorlig forseelse ved å ikke følge etikettebestemmelsene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5H (forklare standarder for spilleretikette som kan bli benyttet).

1.3
Spille etter reglene
a
Mening med «regler», konkurransebestemmelser

Med “regler” menes:

 • Reglene 1-24 og definisjonene i disse golfreglene, og
 • Alle «lokale regler» fastsatt av Komiteen for konkurransen eller for banen.

Spillere er også ansvarlige for å følge alle “konkurransebestemmelser” fastsatt av Komiteen (slikt som påmeldingskriterier, spilleform og datoer for spill, antall runder og antall og rekkefølgen av hull i en runde).

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 5C og del 8 (lokale regler og alle anbefalte forslag til lokale regler), del 5A (konkurransebestemmelser).

b
Bruk av reglene

(1) Spiller ansvarlig for bruk av reglene. Spillere er ansvarlige for bruk av reglene for seg selv:

 • Det forventes at spillere vet når de har brutt en regel og er ærlige ved å ilegge sine egne straffer.
  • Hvis en spiller vet at han eller hun har brutt en regel som innebærer en straff og bevisst unngår å ilegge seg straffen, er spilleren diskvalifisert.
  • Hvis to eller flere spillere bevisst avtaler å overse noen regel eller straff som de vet gjelder og noen av disse spillerne har startet runden, blir de diskvalifisert (selv om de ennå ikke har gjort bruk av avtalen).
 • Når det er nødvendig å avgjøre spørsmål om fakta, er en spiller ikke bare ansvarlig for å ta hensyn til hans eller hennes kjennskap til fakta, men også all annen informasjon som er rimelig tilgjengelig.
 • En spiller kan be om hjelp med reglene fra en dommer eller fra Komiteen, men hvis hjelp ikke er tilgjengelig innen rimelig tid må spilleren fortsette spillet og stille spørsmål til en dommer eller Komiteen når de blir tilgjengelige (se regel 20.1).

(2) Godta spillerens «rimelige vurdering» ved bestemmelse av en plassering når reglene gjelder.

 • Mange regler krever av en spiller å bestemme et punkt, linje, område eller annen plassering etter reglene, slik som:
  • Anslå hvor en ball sist krysset grensen til et straffeområde.
  • Anslå eller måle ved dropping eller plassering av en ball når det tas fritak, eller
  • Plassere tilbake en ball på dens opprinnelige punkt (uansett om punktet er kjent eller anslått).
 • Slike avgjørelser om stedsbestemmelser må gjøres raskt og med aktsomhet, men kan ofte ikke bli presise.
 • Så lenge spilleren gjør hva som rimelig kan forventes etter forholdene for å ta en nøyaktig avgjørelse, vil spillerens rimelige vurdering bli akseptert selv om det etter at slaget er slått viser seg at avgjørelsen var feil, ved bruk av videobevis eller annen informasjon.
 • Hvis en spiller blir kjent med en feil avgjørelse før slaget blir slått, må det bli korrigert (se regel 14.5).
c
Straffer

(1) Handlinger som gir anledning til straff. En straff gjelder når brudd på en regel er resultat av en spillers egne handlinger eller av handlinger fra hans eller hennes caddie (se regel 10.3c).

En straff gjelder også når:

 • En annen person utfører en handling som ville være brudd på reglene hvis den samme handlingen var utført av spilleren eller caddie, og denne personen gjør dette etter forespørsel fra spilleren eller med spillerens tillatelse, eller
 • Spilleren ser at en annen person er i ferd med å utføre en handling som gjelder spillerens ball eller utstyr som han eller hun vet ville være et brudd på reglene hvis utført av spilleren eller caddie, og det ikke gjøres rimelige tiltak ved å protestere eller stoppe det fra å skje.

(2) Nivåer av straff. Straff har til hensikt å jevne ut alle potensielle fordeler for spilleren. Det er tre hovednivåer av straff:

 • Ett slag straff. Denne straffen gjelder i både matchspill og slagspill under visse regler hvor enten (a) den potensielle fordelen ved et brudd er mindre eller (b) en spiller tar fritak med straff ved å spille en ball fra et annet sted enn der den opprinnelige ballen ligger.
 • Generell straff (Tap av hull i matchspill, to straffeslag i slagspill). Denne straffen gjelder for de fleste regelbrudd, hvor den potensielle fordelen er mer betydelig enn der hvor bare ett slags straff gjelder.
 • Diskvalifikasjon. I både matchspill og i slagspill, kan en spiller bli diskvalifisert fra konkurransen for visse handlinger eller regelbrudd som omfatter alvorlige forseelser (se regel 1.2) eller hvor den potensielle fordelen er for betydelig til at spillerens score kan bli ansett gyldig.

(3) Ikke mulighet til å variere straffer. Straff kan bare brukes som bestemt i reglene:

 • Hverken en spiller eller Komiteen har autoritet til å pålegge straff på noen annen måte, og
 • En feil ileggelse av straff eller en unnlatelse i å ilegge en straff kan bare bli stående om det er for sent å korrigere den (se regel 20.1b(2)-(4), 20.2d og 20.2e).

I matchspill, kan spilleren og motspilleren bli enige om hvordan en regelsituasjon avgjøres så lenge de ikke bevisst er enige om å bruke reglene på en feil måte (se regel 20.1b(1)).

(4) Ilegge straffer ved flere brudd på reglene. Hvis en spiller bryter flere regler eller den samme regelen gjentatte ganger før en mellomliggende hendelse skjer (slik som å slå et slag eller bli klar over bruddet), avhenger straffen av hva spilleren gjorde:

 • Når regelbruddene skyldes ikke-relaterte handlinger. Spilleren får en separat straff for hvert brudd.
 • Når regelbruddene skyldes en enkeltstående handling eller relaterte handlinger. Spilleren får bare en enkel straff, men hvis handlingen eller handlingene medfører brudd på flere regler med ulik straff vil den høyeste straffen gjelde. For eksempel:
  • Flere brudd på fremgangsmåter. Hvis en spillers enkelthandling eller relaterte handlinger bryter mer enn ett av kravene til fremgangsmåte for markering, løfting, rengjøring, dropping, plassere tilbake eller plassere en ball hvor straffen er ett slag, slik som både å løfte en ball uten å markere punktet og rengjøre den løftede ballen når dette ikke er tillatt, får spilleren totalt ett straffeslag.
  • Spille feilaktig erstattet ball fra et feil sted. I slagspill, hvis en spiller spiller en erstattet ball når dette ikke er tillatt ved brudd på regel 6.3b og også spiller den ballen fra et feil sted ved brudd på regel 14.7a, får spilleren to straffeslag totalt.
  • Brudd på fremgangsmåter og feil erstattet ball/feil sted: I slagspill, hvis en spillers enkelthandling eller relaterte handlinger bryter ett eller flere krav til fremgangsmåter hvor straffen er ett slag og også bryter én eller begge reglene mot å spille en feilaktig erstattet ball og spille fra et feil sted, får spilleren to straffeslag totalt.

Men alle straffeslag en spiller får for å ta fritak med straff (slik som ett-slags straff etter reglene 17.1, 18.1 og 19.2) kommer alltid i tillegg til alle andre straffer.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komitéen:

 • Alle områder innenfor grensen er inne på og en del av banen.
 • Alle områder utenfor grensen er utenfor banen og ikke en del av banen.
 • Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Banen består av de fem definerte områdene på banen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.