The R&A - Working for Golf
Ball i bevegelse treffer ved et uhell person, dyr eller gjenstand. Bevisste handlinger for å påvirke ball i bevegelse
The Rules of Golf
Se Spillerens utgave
Gå til del
11.1
a
b
11.2
a
b
c
11.3
Utforsk mer

Regel 10
Regel 12

Formål: Regel 11 dekker hva som skal gjøres hvis spillerens ball i bevegelse treffer en person, et dyr, utstyr eller alt annet på banen. Når dette skjer ved et uhell, er det ingen straff og spilleren må vanligvis godta resultatet, uansett om det er gunstig eller ikke, og spille ballen fra der den kommer til ro. Regel 11 begrenser også en spiller fra å utføre handlinger for å påvirke hvor enhver ball i bevegelse kan komme til ro.

11
Ball i bevegelse treffer ved et uhell person, dyr eller gjenstand. Bevisste handlinger for å påvirke ball i bevegelse

Denne regelen gjelder hver gang en ball i spill er i bevegelse (uavhengig av om det er etter et slag eller på annen måte), unntatt når en ball har blitt droppet i et fritaksområde og ennå ikke har kommet til ro. En slik situasjon er dekket av regel 14.3.

11.1
Ball i bevegelse treffer ved et uhell person eller fremmedelement
a
Ingen straff til noen spiller

Hvis en spillers ball i bevegelse ved et uhell treffer en person eller fremmedelement:

 • Det er ingen straff til noen av spillerne.
 • Dette er riktig selv om ballen treffer spilleren, motspilleren eller alle andre spillere eller noen av deres caddier eller utstyr.

Unntak – Ball spilt på puttinggreen i slagspill: Hvis spillerens ball i bevegelse treffer en annen ball i ro på puttinggreenen og begge ballene var på puttinggreenen før slaget, får spilleren den generelle straffen (to straffeslag).

b
Ball må bli spilt som den ligger

Hvis en spillers ball i bevegelse ved et uhell treffer en person eller fremmedelement, må ballen bli spilt som den ligger, unntatt i to situasjoner:

Unntak 1 – Når ball spilt fra hvor som helst, unntatt på puttinggreenen, kommer til ro på enhver person, dyr eller fremmedelement i bevegelse: Spilleren må ikke spille ballen som den ligger. I stedet må spilleren ta fritak:

 • Når ball er hvor som helst, unntatt på puttinggreen. Spilleren må droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):
  • Referansepunkt: Det anslåtte punktet rett under der ballen først kom til ro på personen, dyr eller fremmedelement i bevegelse.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
   • Må være i det samme området på banen som referansepunktet, og
   • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet.
 • Når ball er på puttinggreen. Spilleren må plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball på det anslåtte punktet rett under der ballen først kom til ro på personen, dyr eller fremmedelement i bevegelse ved å bruke fremgangsmåtene for å plassere tilbake en ball etter reglene 14.2b(2) og 14.2e.

Unntak 2 – Når ball spilt fra puttinggreenen ved et uhell treffer enhver person, dyr eller flyttbar hindring (inkludert en annen ball i bevegelse) på puttinggreen: Slaget teller ikke og den opprinnelige ballen eller annen ball må bli plassert tilbake på det opprinnelige punktet (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2), unntatt i følgende to situasjoner:

 • Ball i bevegelse treffer en annen ball i ro eller ballmarkør på puttinggreen. Slaget teller og ballen må bli spilt som den ligger. (Se regel 11.1a om en straff gjelder i slagspill.)
 • Ball i bevegelse treffer ved et uhell flaggstang eller person som passer flaggstang. Dette dekkes av regel 13.2b(2), ikke av denne regelen.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 11.1: Generell straff etter regel  6.3b eller 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

11.2
Ball i bevegelse bevisst forandret retning eller stoppet av person
a
Når regel 11.2 gjelder

Denne regelen gjelder bare når det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball i bevegelse bevisst fikk forandret retning eller ble stoppet av en person, som er når:

 • En person bevisst berører ballen i bevegelse, eller
 • Ballen i bevegelse treffer ethvert utstyr eller annen gjenstand (unntatt en ballmarkør eller en annen ball i ro før ballen ble spilt eller på annen måte kom i bevegelse) eller enhver person (slik som spillerens caddie) som en spiller bevisst plasserte eller forlot på et bestemt sted slik at utstyret, gjenstanden eller personen kunne forandre retningen eller stoppe ballen i bevegelse.

Unntak – Ball som bevisst får forandret retning eller blir stoppet i matchspill når det ikke er noen rimelig sjanse for at den kan bli hullet ut: En motspillers ball i bevegelse som bevisst får forandret retning eller blir stoppet på et tidspunkt når det ikke er noen rimelig sjanse at den kan bli hullet ut, og når det er gjort enten ved at slaget er gitt bort eller når det var nødvendig å hulle ut for å dele hullet, er dekket av regel 3.2a(1) eller 3.2b(1), ikke av denne regelen.

For en spillers rett til å få en ball eller ballmarkør løftet før et slag er slått hvis han eller hun har en rimelig grunn til å tro at ballen eller ballmarkøren kan hjelpe eller påvirke spillet, se regel 15.3.

b
Når straff gjelder for en spiller
 • En spiller får den generelle straffen hvis han eller hun bevisst forandrer retning eller stopper enhver ball i bevegelse.
 • Dette er riktig uansett om det er spillerens egen ball eller en ball spilt av en motspiller eller av en annen spiller i slagspill.

Unntak – Ball beveger seg i vann: Det er ingen straff hvis en spiller løfter hans eller hennes ball som beveger seg i vann i midlertidig vann eller i et straffeområde når det tas fritak etter regel 16.1 eller 17 (se regel 10.1d unntak 3).

Se reglene 22.2 (i Foursome kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og handling utført av partneren betraktes som handling utført av spilleren), og 23.5 (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som handling utført av spilleren).

c
Sted der ball som bevisst fikk forandret retning eller ble stoppet må bli spilt fra

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball i bevegelse bevisst fikk forandret retning eller ble stoppet av en person (uansett om ballen er funnet eller ikke), må den ikke spilles som den ligger. I stedet må spilleren ta fritak:

(1) Slag slått fra hvor som helst, bortsett fra puttinggreen. Spilleren må ta fritak basert på det anslåtte punktet hvor ballen ville ha kommet til ro hvis den ikke fikk forandret retning eller ble stoppet:

 • Når ball ville ha kommet til ro hvor som helst på banen unntatt på puttinggreen. Spilleren må droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):
  • Referansepunkt: Det anslåtte punktet hvor ballen ville ha kommet til ro.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
   • Må være i det samme området på banen som referansepunktet, og
   • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet.
 • Når ball ville ha kommet til ro på puttinggreen. Spilleren må plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball på det anslåtte punktet hvor ballen ville ha kommet til ro, ved å bruke fremgangsmåtene for å plassere tilbake en ball etter reglene 14.2b(2) og 14.2e.
 • Når ball ville ha kommet til ro utenfor banen. Spilleren må ta slag-og-lengde fritak etter regel 18.2.

(2) Slag slått fra puttinggreen. Slaget teller ikke og den opprinnelige ballen eller en annen ball må bli plassert tilbake på det opprinnelige punktet (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2).

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 11.2: Generell straff etter regel 6.3b eller 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

11.3
Bevisst flytting av gjenstander eller forandre forhold for å påvirke ball i bevegelse

Når en ball er i bevegelse, må en spiller ikke bevisst utføre noen av disse handlinger for å påvirke hvor ballen (uansett om det er spillerens egen ball eller en annen spillers ball) kunne ha kommet til ro:

 • Forandre fysiske forhold ved å utføre noen av de handlinger som er listet opp i regel 8.1a (slik som å legge tilbake oppslått torv eller presse ned et forhøyet område på overflaten), eller
 • Løfte eller flytte:

Unntak – Flytte flaggstang, ball i ro på puttinggreen og annet spillerutstyr: Denne regel forbyr ikke en spiller fra å løfte eller flytte:

 • En fjernet flaggstang.
 • En ball i ro på puttinggreenen, eller
 • Alt annet spillerutstyr (annet enn en ball i ro hvor som helst unntatt på puttinggreen eller en ballmarkør hvor som helst på banen).

Fjerning av flaggstangen fra hullet (inkludert passing av den) mens en ball er i bevegelse, er dekket av regel 13.2, ikke av denne regelen.

Straff for brudd på regel 11.3: Generell straff.

Se reglene 22.2 (i Foursome kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og handling utført av partneren betraktes som handling utført av spilleren), og 23.5 (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som handling utført av spilleren).