The R&A - Working for Golf
Puttinggreener
The Rules of Golf
Se Spillerens utgave
Gå til del
13.1
a
b
c
d
e
f
13.2
a
b
c
13.3
a
b
Utforsk mer

Regel 12
Regel 14

Formål: Regel 13 er en spesifikk regel for puttinggreener. Puttinggreener er spesielt preparert for å spille ballen langs bakken og det er en flaggstang til hullet på hver puttinggreen, så derfor gjelder visse andre regler enn for andre områder på banen.

13.1
Handlinger tillatt eller pålagt på puttinggreener

Formål: Denne regelen tillater spilleren å gjøre noe på puttinggreenen som normalt ikke er tillatt utenfor puttinggreenen, slik som tillatelse til å markere, løfte, rengjøre og plassere tilbake en ball og til å reparere skader og fjerne sand og løs jord på puttinggreenen. Ved et uhell er det ingen straff for å forårsake at en ball eller ballmarkør flytter seg på puttinggreenen.

 
a
Når ball er på puttinggreen

En ball er på puttinggreenen når noen del av ballen:

 • Berører puttinggreenen, eller
 • Ligger på eller i noe (slik som en løs naturgjenstand eller en hindring) og er innenfor kanten av puttinggreenen.

Hvis del av ballen er både på puttinggreenen og i et annet område på banen, se regel 2.2c.

b
Markere, løfte og rengjøre ball på puttinggreen

En ball på puttinggreenen kan bli løftet og rengjort (se regel 14.1).

Punktet hvor ballen ligger må bli markert før den løftes og ballen må bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (se regel 14.2).

c
Forbedringer tillatt på puttinggreen

Under en runde og når spillet er stoppet etter regel 5.7a, kan en spiller utføre følgende to handlinger på puttinggreenen, uavhengig av om ballen er på eller utenfor puttinggreenen:

(1) Fjerning av sand og løs jord. Sand og løs jord på puttinggreenen (men ikke noe annet sted på banen) kan bli fjernet uten straff.

(2) Reparasjon av skade. En spiller kan reparere skade på puttinggreenen uten straff ved å utføre rimelige handlinger for å gjenskape puttinggreenen så nær som mulig til sin opprinnelige tilstand, men bare:

 • Ved å bruke hans eller hennes hånd, fot eller annen del av kroppen, eller en vanlig gjenstand beregnet for å reparere nedslagsmerker, slik som en peg, kølle eller lignende vanlig utstyr, og
 • Uten unødvendig forsinkelse av spillet (se regel 5.6a).

Men hvis spilleren forbedrer puttinggreenen ved å utføre handlinger som overskrider hva som er rimelig for å gjenskape puttinggreenen til sin opprinnelige tilstand (slik som ved å lage en sti til hullet eller ved bruk av en gjenstand som ikke er tillatt), får spilleren den generelle straffen for brudd på regel 8.1a.

«Skade på puttinggreenen» betyr enhver skade forårsaket av en person eller fremmedelement slik som:

 • Nedslagsmerker, skade etter sko (slik som «spikemarks») og skrapemerker eller ujevnheter forårsaket av utstyr eller flaggstang.
 • Gamle hullplugger, torvplugger, sømmer av kuttet torv og skrapemerker eller ujevnheter laget av vedlikeholdsutstyr eller kjøretøy.
 • Dyrespor eller fordypning etter hover, og
 • Pluggede gjenstander (slik som en stein, kongle eller peg).

Men «skade på puttinggreenen» omfatter ikke noen skade eller forhold som et resultat av:

 • Vanlig praksis for vedlikehold av puttinggreenens totaltilstand (slik som luftehull og kuttelinjer etter vertikal skjæring).
 • Vanning eller regn eller andre naturkrefter.
 • Ikke perfekte naturlige overflater (slik som ugress eller områder som ikke er begrodde, angrepet av sykdom eller ujevn vekst), eller
 • Vanlig slitasje av hullet.
d
Når ball eller ballmarkør flyttes på puttinggreenen

Det er to spesifikke regler for en ball eller ballmarkør som flyttes puttinggreenen

(1) Ingen straff for å forårsake at ball flytter seg ved et uhell. Det er ingen straff hvis spilleren, motspiller eller en annen spiller i slagspill ved et uhell flytter spillerens ball eller ballmarkør puttinggreenen.

Spilleren må:

 • Plassere tilbake ballen på dens opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2), eller
 • Plassere en ballmarkør for å markere dette opprinnelige punktet.

Unntak – Ball må bli spilt som den ligger når ball begynner å flytte seg under baksvingen eller slaget og slaget blir slått (se regel 9.1b).

Hvis spilleren eller motspiller bevisst løfter spillerens ball eller ballmarkør på puttinggreenen, se regel 9.4 eller regel 9.5 for å finne ut om det er en straff.

(2) Når ball flyttet av naturkrefter skal plasseres tilbake. Hvis naturkrefter forårsaker at spillerens ball på puttinggreenen flytter seg, er stedet der spilleren skal spille fra, avhengig av om ballen allerede var blitt løftet og plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt:

 • Ball allerede løftet og plassert tilbake. Ballen må bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2), selv om den var flyttet av naturkrefter og ikke av spilleren, motspilleren eller et fremmedelement (se regel 9.3, unntak).
 • Ball ikke allerede løftet eller plassert tilbake. Ballen må bli spilt fra sitt nye punkt (se regel 9.3).
e
Ingen bevisst testing av greener

Under en runde og når spillet er stoppet etter regel 5.7a, må en spiller ikke bevisst utføre noen av følgende handlinger for å teste puttinggreenen eller en feil green:

 • Stryke overflaten, eller
 • Rulle en ball.

Unntak – Teste greener mellom to hull: Mellom to hull kan en spiller stryke overflaten eller rulle en ball på puttinggreenen på hullet som nettopp er avsluttet og på enhver treningsgreen (se regel 5.5b).

Straff for å teste puttinggreenen eller en feil green ved brudd på regel 13.1e: Generell straff.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Forslag lokal regel I-2 (Komiteen kan benytte en lokal regel som forbyr en spiller i å rulle en ball på puttinggreenen på hullet som nettopp er avsluttet.)

f
Fritak må bli tatt fra feil green

(1) Mening med påvirkning av feil green. Påvirkning etter denne regel forekommer når:

 • Noen del av spillerens ball berører en feil green eller ligger på eller i noe (slik som en løs naturgjenstand eller en hindring) og er innenfor kanten av en feil green, eller
 • En feil green fysisk påvirker spillerens område for planlagt slagstilling eller område for planlagt sving.

(2) Fritak må bli tatt. Når det er påvirkning av en feil green, må spilleren ikke spille ballen som den ligger.

I stedet må spilleren ta fritak uten straff ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):

 • Referansepunkt: Det nærmeste punktet for fullt fritak i det samme området på banen hvor den opprinnelige ballen kom til ro.
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må være i det samme området på banen som referansepunktet.
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
  • Det må være fullt fritak fra all påvirkning av feil green.

(3) Ikke fritak når klart urimelig. Det er ikke noe fritak etter regel 13.1f hvis påvirkning bare forekommer fordi en spiller velger en kølle, type slagstilling eller sving eller spilleretning som er klart urimelig etter forholdene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Forslag lokal regel D-3 (Komiteen kan benytte en lokal regel som nekter fritak fra en feil green som bare påvirker området for planlagt slagstilling).

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 13.1: Generell straff etter regel 6.3b eller 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

13.2
Flaggstangen

Formål: Denne regelen dekker spillerens valg for behandling av flaggstangen. Spilleren kan la flaggstangen stå i hullet eller få den fjernet (som inkluderer å ha noen som passer flaggstangen og fjerner den etter at ballen er spilt), men dette må bestemmes før slaget slås. Det er normalt ingen straff hvis en ball i bevegelse treffer flaggstangen.

Denne regelen gjelder en ball som er spilt fra hvor som helst på banen, uansett om det er på eller utenfor puttinggreenen.

a
La flaggstang stå i hullet

(1) Spilleren kan la flaggstangen stå i hullet. Spilleren kan slå et slag med flaggstangen i hullet, slik at det er mulig for ballen i bevegelse å treffe flaggstangen.

Spilleren må bestemme dette før slaget slås, ved enten:

 • Å la flaggstangen stå hvor den er i hullet eller bevege den slik at den er sentrert i hullet og la den stå der, eller
 • Få en fjernet flaggstang satt tilbake i hullet.

I begge tilfeller:

 • Spilleren må ikke forsøke å oppnå en fordel ved bevisst å bevege flaggstangen til en annen posisjon enn sentrert i hullet.
 • Hvis spilleren gjør det og ballen i bevegelse deretter treffer flaggstangen, får han eller hun den generelle straffen.

(2) Ingen straff hvis ball treffer flaggstang i hullet. Hvis spilleren slår et slag med flaggstangen stående i hullet og ballen i bevegelse deretter treffer flaggstangen:

 • Det er ingen straff (unntatt som angitt i (1)), og
 • Ballen må bli spilt som den ligger.

(3) Begrensninger for spiller som beveger eller fjerner flaggstang i hull mens ball er i bevegelse. Etter å ha slått et slag med flaggstangen stående i hullet:

 • Spilleren og hans eller hennes caddie må ikke bevisst bevege eller fjerne flaggstangen for å påvirke hvor spillerens ball i bevegelse kan komme til ro (slik som å forhindre at ballen treffer flaggstangen). Hvis dette gjøres, får spilleren den generelle straffen.
 • Men det er ingen straff hvis spilleren får flaggstangen i hullet flyttet eller fjernet for enhver annen årsak, slik som når han eller hun med rimelighet tror at spillerens ball i bevegelse ikke vil treff flaggstangen før den kommer til ro.

(4) Begrensninger for andre spillere i å bevege eller fjerne flaggstang når spiller har bestemt å la den stå i hullet. Når spilleren har latt flaggstangen stå i hullet og ikke har gitt fullmakt til andre om å passe flaggstangen (se regel 13.2b(1)), kan ikke en annen spiller bevisst flytte eller fjerne flaggstangen for å påvirke hvor spillerens ball i bevegelse kan komme til ro.

 • Hvis en annen spiller eller hans eller hennes caddie gjør det før eller under slaget og spilleren slår slaget uten å være klar over dette, eller gjør det mens spillerens ball er i bevegelse etter slaget, får den andre spilleren den generelle straffen.
 • Men det er ingen straff hvis den andre spilleren eller hans eller hennes caddie flytter eller fjerner flaggstangen av en annen grunn, slik som når han eller hun:
  • Med rimelighet tror at spillerens ball i bevegelse ikke vil treffe flaggstangen før den kommer til ro, eller
  • Ikke er klar over at spilleren er i ferd med å slå eller at spillerens ball er i bevegelse.

Se reglene 22.2 (i Foursome kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og handling utført av partneren betraktes som handling utført av spilleren), og 23.5 (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som handling utført av spilleren).

b
Fjerne flaggstang fra hull

(1) Spilleren kan få flaggstang fjernet fra hull. Spilleren kan slå et slag med flaggstangen fjernet fra hullet slik at hans eller hennes ball i bevegelse ikke vil treffe flaggstangen i hullet.

Spilleren må bestemme dette før slaget slås, ved enten:

 • Å få fjernet flaggstangen fra hullet før ballen spilles, eller
 • Gi noen annen fullmakt til å passe flaggstangen som betyr å fjerne den ved:
  • Først å holde flaggstangen i, over eller ved siden av hullet før eller under slaget for å vise spilleren hvor hullet er, og
  • Deretter fjerne flaggstangen etter at slaget er slått.

Spilleren er ansett å ha gitt fullmakt til å passe flaggstangen hvis:

 • Spillerens caddie holder flaggstangen i, over eller ved siden av hullet eller står rett ved siden av hullet når slaget slås, selv om spilleren ikke er klar over at caddien gjør dette.
 • Spilleren spør noen annen person om å passe flaggstangen og den personen gjør dette, eller
 • Spilleren ser enhver annen person som holder flaggstangen i, over eller ved siden av hullet eller står rett ved siden av hullet og spilleren slår slaget uten å be den personen om å fjerne seg eller la flaggstangen stå i hullet.

(2) Hva gjøres hvis ball treffer flaggstang eller person som passer flaggstang. Hvis spillerens ball i bevegelse treffer en flaggstang som spilleren har bestemt skal fjernes etter (1), eller treffer personen som passer flaggstangen (eller noe som den personen holder), er hva som skal skje avhengig av om dette var et uhell eller bevisst:

 • Ball treffer ved et uhell flaggstang eller person som fjernet eller passet den. Hvis spillerens ball i bevegelse ved et uhell treffer flaggstangen eller personen som fjernet eller passer den (eller noe annet personen holder), er det ingen straff og ballen må bli spilt som den ligger.
 • Ball får bevisst forandret retning eller blir stoppet av person som passer flaggstang. Hvis personen som passer flaggstangen bevisst forandrer ballens retning eller stopper spillerens ball i bevegelse, gjelder regel 11.2c:
  • Hvor ballen er spilt fra. Spilleren må ikke spille ballen som den ligger, men må i stedet ta fritak etter regel 11.2c.
  • Når straff gjelder. Hvis personen som bevisst forandret ballens retning eller stoppet ballen var en spiller eller hans eller hennes caddie, får den spilleren den generelle straffen for et brudd på regel 11.2.

Ved bruk av denne regelen, «bevisst forandret retning eller blir stoppet» betyr det samme som i regel 11.2a og omfatter når spillerens ball i bevegelse treffer:

 • En fjernet flaggstang som bevisst var plassert eller lagt på et bestemt sted på bakken slik at den kunne forandre ballens retning eller stoppe ballen.
 • En passet flaggstang som personen bevisst mislyktes i å fjerne fra hullet eller å flytte ut av veien for ballen, eller
 • Personen som passet eller fjernet flaggstangen (eller noe personen holdt), når han eller hun bevisst mislyktes i å fjerne den ut av veien for ballen.

Unntak – Begrensninger ved å bevege flaggstangen bevisst for å påvirke en ball i bevegelse (se regel 11.3).

Se reglene 22.2 (i Foursome kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og handling utført av partneren betraktes som handling utført av spilleren), og 23.5 (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som handling utført av spilleren).

c
Ball hviler mot flaggstang i hull

Hvis en spillers ball kommer til ro mot flaggstangen som står i hullet:

 • Hvis noen del av ballen er i hullet under overflaten av puttinggreenen, er ballen ansett som hullet ut selv om ikke hele ballen er under overflaten.
 • Hvis ingen del av ballen er i hullet under overflaten av puttinggreenen:
  • Ballen er ikke hullet ut og må bli spilt som den ligger.
  • Hvis flaggstangen fjernes og ballen flytter seg (uansett om den faller ned i hullet eller flyttes vekk fra hullet), er det ingen straff og ballen må bli plassert tilbake på kanten av hullet (se regel 14.2).

Straff for å spille feil erstatt ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 13.2c: Generell straff etter regel 6.3b eller 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

I slagspill er spilleren diskvalifisert hvis han eller hun unnlater å hulle ut som pålagt etter regel 3.3c.

13.3
Ball ligger ut over hullkant
a
Ventetid for å se om ball som ligger ut over hullkant vil falle i hullet

Hvis noen del av en spillers ball ligger ut over kanten av hullet:

 • Spilleren gis en rimelig tid til å rekke fram til hullet og deretter ytterligere 10 sekunder for å vente og se om ballen faller ned i hullet.
 • Hvis ballen faller ned i hullet i denne ventetiden, har spilleren hullet ut med det forrige slaget.
 • Hvis ballen ikke faller ned i hullet i denne ventetiden:
  • Anses ballen som kommet til ro.
  • Hvis ballen deretter faller ned i hullet før den er spilt, har spilleren hullet ut med det forrige slaget, men får ett straffeslag lagt til scoren for hullet.
b
Hva må gjøres hvis ball som ligger ut over hull blir løftet eller flyttet før ventetiden er over

Hvis en ball som ligger utover hullet blir løftet eller flyttet før ventetiden etter regel 13.3a er over, anses ballen som kommet i ro:

 • Ballen må bli plassert tilbake på kanten av hullet (se regel 14.2), og
 • Ventetiden etter regel 13.3a gjelder ikke lenger for ballen. (Se regel 9.3 for hva man skal gjøre hvis ballen som er plassert tilbake deretter flyttes av naturkrefter.)

Hvis motspilleren i matchspill eller en annen spiller i slagspill bevisst løfter eller flytter spillerens ball som ligger ut over hullet før ventetiden er over:

 • I matchspill anses spillerens ball som hullet ut med det forrige slaget og det er ingen straff til motspilleren etter regel 11.2b.
 • I slagspill får spilleren som løftet eller flyttet ballen den generelle straffen (to straffeslag). Ballen må bli plassert tilbake på kanten av hullet (se regel 14.2).
Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Puttinggreen

Området på hullet spilleren spiller som:

 • Er spesielt preparert for putting, eller
 • Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Puttinggreenen på et hull omfatter hullet spilleren prøver å spille ballen ned i. Puttinggreenen er ett av de fem definerte områdene på banen. Puttinggreenene på alle andre hull (som spilleren ikke spiller for øyeblikket) er feil greener, og er en del av det generelle området.

Grensen til en puttinggreen er definert ut fra hvor man kan se at det spesielt preparerte området starter (slik som hvor gresset tydelig er klippet for å vise grensen), bortsett fra hvis Komiteen definerer grensen på en annen måte (slik som en linje eller prikker).

Hvis en dobbelgreen brukes for to forskjellige hull:

 • Hele det preparerte området med begge hullene anses som puttinggreenen ved spill av hvert hull.

Men Komiteen kan definere en grense som deler dobbelgreenen i to forskjellige puttinggreener, slik at når en spiller spiller ett av hullene, er delen av dobbelgreenen for det andre hullet, en feil green.

Feil green

Enhver green på banen annet enn puttinggreenen på hullet spilleren spiller.

Feil greener inkluderer:

 • Puttinggreenene på alle andre hull som spilleren ikke spiller for øyeblikket.
 • Den normale puttinggreenen på et hull hvor en provisorisk green er i bruk, og
 • Alle treningsgreener for putting, chipping eller pitching, bortsett fra når Komiteen utelukker disse med en lokal regel.

Feil greener er del av det generelle området.

Puttinggreen

Området på hullet spilleren spiller som:

 • Er spesielt preparert for putting, eller
 • Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Puttinggreenen på et hull omfatter hullet spilleren prøver å spille ballen ned i. Puttinggreenen er ett av de fem definerte områdene på banen. Puttinggreenene på alle andre hull (som spilleren ikke spiller for øyeblikket) er feil greener, og er en del av det generelle området.

Grensen til en puttinggreen er definert ut fra hvor man kan se at det spesielt preparerte området starter (slik som hvor gresset tydelig er klippet for å vise grensen), bortsett fra hvis Komiteen definerer grensen på en annen måte (slik som en linje eller prikker).

Hvis en dobbelgreen brukes for to forskjellige hull:

 • Hele det preparerte området med begge hullene anses som puttinggreenen ved spill av hvert hull.

Men Komiteen kan definere en grense som deler dobbelgreenen i to forskjellige puttinggreener, slik at når en spiller spiller ett av hullene, er delen av dobbelgreenen for det andre hullet, en feil green.

Puttinggreen

Området på hullet spilleren spiller som:

 • Er spesielt preparert for putting, eller
 • Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Puttinggreenen på et hull omfatter hullet spilleren prøver å spille ballen ned i. Puttinggreenen er ett av de fem definerte områdene på banen. Puttinggreenene på alle andre hull (som spilleren ikke spiller for øyeblikket) er feil greener, og er en del av det generelle området.

Grensen til en puttinggreen er definert ut fra hvor man kan se at det spesielt preparerte området starter (slik som hvor gresset tydelig er klippet for å vise grensen), bortsett fra hvis Komiteen definerer grensen på en annen måte (slik som en linje eller prikker).

Hvis en dobbelgreen brukes for to forskjellige hull:

 • Hele det preparerte området med begge hullene anses som puttinggreenen ved spill av hvert hull.

Men Komiteen kan definere en grense som deler dobbelgreenen i to forskjellige puttinggreener, slik at når en spiller spiller ett av hullene, er delen av dobbelgreenen for det andre hullet, en feil green.

Feil green

Enhver green på banen annet enn puttinggreenen på hullet spilleren spiller.

Feil greener inkluderer:

 • Puttinggreenene på alle andre hull som spilleren ikke spiller for øyeblikket.
 • Den normale puttinggreenen på et hull hvor en provisorisk green er i bruk, og
 • Alle treningsgreener for putting, chipping eller pitching, bortsett fra når Komiteen utelukker disse med en lokal regel.

Feil greener er del av det generelle området.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Puttinggreen

Området på hullet spilleren spiller som:

 • Er spesielt preparert for putting, eller
 • Komiteen har definert som puttinggreenen (slik som når en provisorisk green brukes).

Puttinggreenen på et hull omfatter hullet spilleren prøver å spille ballen ned i. Puttinggreenen er ett av de fem definerte områdene på banen. Puttinggreenene på alle andre hull (som spilleren ikke spiller for øyeblikket) er feil greener, og er en del av det generelle området.

Grensen til en puttinggreen er definert ut fra hvor man kan se at det spesielt preparerte området starter (slik som hvor gresset tydelig er klippet for å vise grensen), bortsett fra hvis Komiteen definerer grensen på en annen måte (slik som en linje eller prikker).

Hvis en dobbelgreen brukes for to forskjellige hull:

 • Hele det preparerte området med begge hullene anses som puttinggreenen ved spill av hvert hull.

Men Komiteen kan definere en grense som deler dobbelgreenen i to forskjellige puttinggreener, slik at når en spiller spiller ett av hullene, er delen av dobbelgreenen for det andre hullet, en feil green.

Feil green

Enhver green på banen annet enn puttinggreenen på hullet spilleren spiller.

Feil greener inkluderer:

 • Puttinggreenene på alle andre hull som spilleren ikke spiller for øyeblikket.
 • Den normale puttinggreenen på et hull hvor en provisorisk green er i bruk, og
 • Alle treningsgreener for putting, chipping eller pitching, bortsett fra når Komiteen utelukker disse med en lokal regel.

Feil greener er del av det generelle området.

Løse naturgjenstand

Alle løse naturlige gjenstander slik som:

 • Steiner, løst gress, løv, greiner og kvister.
 • Døde dyr og avfall fra dyr.
 • Mark, insekter og tilsvarende dyr som enkelt kan bli flyttet, og haugene eller spindelvevet de lager (slik som avfall fra mark og maurtuer), og
 • Klumper av kompakt jord (inkludert jordplugger fra luftehull).

Slike naturgjenstander er ikke løse hvis de er:

 • Festet eller groende.
 • Solid festet i grunnen (som betyr at de ikke lett kan tas opp), eller
 • Klistret til ballen.

Spesielle tilfeller:

 • Sand og løs jord er ikke løse naturgjenstander.
 • Dugg, rim og vann er ikke løse naturgjenstander.
 • Snø og naturlig is (annet enn rim), er enten løse naturgjenstander eller, etter spillerens valg, midlertidig vann når det er på bakken.
 • Edderkoppnett er løse naturgjenstander selv om de er festet til en annen gjenstand.

 

Interpretation Loose Impediment/1 - Status of Fruit

Fruit that is detached from its tree or bush is a loose impediment, even if the fruit is from a bush or tree not found on the course.

For example, fruit that has been partially eaten or cut into pieces, and the skin that has been peeled from a piece of fruit are loose impediments. But, when being carried by a player, it is his or her equipment.

Interpretation Loose Impediment/2 - When Loose Impediment Becomes Obstruction

Loose impediments may be transformed into obstructions through the processes of construction or manufacturing.

For example, a log (loose impediment) that has been split and had legs attached has been changed by construction into a bench (obstruction).

Interpretation Loose Impediment/3 - Status of Saliva

Saliva may be treated as either temporary water or a loose impediment, at the option of the player.

Interpretation Loose Impediment/4 - Loose Impediments Used to Surface a Road

Gravel is a loose impediment and a player may remove loose impediments under Rule 15.1a. This right is not affected by the fact that, when a road is covered with gravel, it becomes an artificially surfaced road, making it an immovable obstruction. The same principle applies to roads or paths constructed with stone, crushed shell, wood chips or the like.

In such a situation, the player may:

 • Play the ball as it lies on the obstruction and remove gravel (loose impediment) from the road (Rule 15.1a).
 • Take relief without penalty from the abnormal course condition (immovable obstruction) (Rule 16.1b).

The player may also remove some gravel from the road to determine the possibility of playing the ball as it lies before choosing to take free relief.

Interpretation Loose Impediment/5 - Living Insect Is Never Sticking to a Ball

Although dead insects may be considered to be sticking to a ball, living insects are never considered to be sticking to a ball, whether they are stationary or moving. Therefore, live insects on a ball are loose impediments.

Hindring

Alle kunstige gjenstander unntatt integrerte gjenstander og grensegjenstander.

Eksempler på hindringer:

 • Veier og stier med kunstig overflate, inkludert deres kunstige sider.
 • Bygninger og regnskur.
 • Sprinkelhoder, sluk og vanningsutstyr eller kontrollbokser.
 • Staker, vegger, rekkverk og gjerder (men ikke når de er grensegjenstander som definerer eller viser grensen til banen).
 • Golfbiler, gressklippere, biler og andre kjøretøy.
 • Søppelcontainere, skiltstolper og benker.
 • Spillerens utstyr, flaggstenger og raker.

En hindring er enten en flyttbar hindring eller en uflyttbar hindring. Hvis del av en uflyttbar hindring (slik som en port eller dør eller del av en festet kabel) tilfredsstiller definisjonen for flyttbar hindring, anses den delen som en flyttbar hindring.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Forslag lokal regel F-23  (Komiteen kan benytte en lokal regel som definerer visse hindringer som midlertidig uflyttbare hindringer for hvilke spesielle fritaksprosedyrer gjelder).

 

Tolkning hindring/1 - Status til malte prikker og malte linjer

Selv om kunstige gjenstander er hindringer så lenge de ikke er grensegjenstander eller integrerte gjenstander, er malte prikker og malte linjer ikke hindringer.

Noen ganger brukes malte prikker og liner av andre årsaker enn banemerking (slik som å indikere fronten og bakkanten til puttinggreener. Slike prikker og linjer er ikke et unormalt baneforhold med mindre Komiteen erklærer de som grunn under reparasjon (se fremgangsmåter for Komiteen, Forslag lokal regel F-21).

Feil green

Enhver green på banen annet enn puttinggreenen på hullet spilleren spiller.

Feil greener inkluderer:

 • Puttinggreenene på alle andre hull som spilleren ikke spiller for øyeblikket.
 • Den normale puttinggreenen på et hull hvor en provisorisk green er i bruk, og
 • Alle treningsgreener for putting, chipping eller pitching, bortsett fra når Komiteen utelukker disse med en lokal regel.

Feil greener er del av det generelle området.

Feil green

Enhver green på banen annet enn puttinggreenen på hullet spilleren spiller.

Feil greener inkluderer:

 • Puttinggreenene på alle andre hull som spilleren ikke spiller for øyeblikket.
 • Den normale puttinggreenen på et hull hvor en provisorisk green er i bruk, og
 • Alle treningsgreener for putting, chipping eller pitching, bortsett fra når Komiteen utelukker disse med en lokal regel.

Feil greener er del av det generelle området.

Slagstilling

Posisjonen til en spillers føtter og kropp ved forberedelse til og under et slag.

Feil green

Enhver green på banen annet enn puttinggreenen på hullet spilleren spiller.

Feil greener inkluderer:

 • Puttinggreenene på alle andre hull som spilleren ikke spiller for øyeblikket.
 • Den normale puttinggreenen på et hull hvor en provisorisk green er i bruk, og
 • Alle treningsgreener for putting, chipping eller pitching, bortsett fra når Komiteen utelukker disse med en lokal regel.

Feil greener er del av det generelle området.

Dropp

Å holde ballen og slippe den slik at den faller gjennom luften, med den hensikt å få ballen i spill.

Hvis spilleren slipper ballen uten at hensikten er å sette den i spill, er ballen ikke droppet og er ikke i spill (se regel 14.4).

Hver fritaksregel angir et spesifikt fritaksområde hvor ballen må bli droppet og komme til ro.

Ved fritak må spilleren slippe ballen fra knehøyde slik at ballen:

 • Faller rett ned uten at spilleren kaster, skrur, eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
 • Ikke berører noen del av spillerens kropp eller utstyr før den treffer grunnen (se regel 14.3b).
Fritaksområde

Området hvor en spiller må droppe en ball når det tas fritak etter en regel. Hver fritaksregel pålegger spilleren å bruke et spesielt fritaksområde hvis størrelse og plassering er bestemt av disse tre faktorene:

 • Referansepunkt: Punktet fra hvor størrelsen på fritaksområdet er målt.
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Fritaksområdet er enten én eller to køllelengder fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger på plassering av fritaksområde: Plasseringen av fritaksområdet kan være begrenset på en eller flere måter slik at, for eksempel:
  • Det er kun i spesielt definerte områder på banen, slik som kun i det generelle området eller ikke i en bunker eller et straffeområde.
  • Det er ikke nærmere hullet enn referansepunktet eller må være utenfor et straffeområde eller en bunker fra der fritak blir tatt, eller
  • Det er der hvor det ikke er påvirkning (som definert i den bestemte regelen) fra forholdet der fritak blir tatt.

Ved bruk av køllelengder for å anslå størrelsen på et fritaksområde, kan spilleren måle direkte på tvers av en grøft, hull eller lignende ting, og direkte på tvers eller gjennom en gjenstand (slik som et tre, gjerde, vegg, tunnel, avløp eller sprinkelhode), men det er ikke tillatt å måle gjennom grunn som naturlig skråner opp eller ned.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 2I  (Komiteen kan velge å tillate eller kreve at spilleren bruker en droppesone som et fritaksområde ved visse fritak).


Klargjøring - Avgjøre om ball er i fritaksområde

Ved avgjørelse om en ball har kommet til ro innenfor et fritaksområde (for eksempel enten én eller to køllelengder fra referansepunktet avhengig av regelen som brukes), er ballen i fritaksområdet hvis noen del av ballen er innenfor målingen med én eller to køllelengder. Men en ball er ikke i et fritaksområde hvis noen del av ballen er nærmere hullet enn referansepunktet eller når noen del av ballen har påvirkning fra forholdet det tas fritak uten straff fra.
(Klargjøring lagt til 12/2018)

Nærmeste punkt for fullt fritak

Referansepunktet for å ta fritak uten straff fra et unormalt baneforhold (regel 16.1), en farlig situasjon med dyr (regel 16.2), feil green (regel 13.1f) eller spilleforbudområde (reglene 16.1f og 17.1e), eller ved å ta fritak etter visse lokale regler.

Det er det anslåtte punktet hvor ballen ville ligget, som er:

 • Nærmest ballens opprinnelige punkt, men ikke nærmere hullet enn det punktet.
 • I det pålagte området på banen, og
 • Hvor forholdet ikke påvirker slaget spilleren ville ha slått fra det opprinnelige punktet, hvis forholdet ikke var der.

For å anslå dette referansepunktet kreves at spilleren må angi valg av kølle, slagstilling, sving og spillelinje han eller hun ville brukt for dette slaget.

Spilleren trenger ikke simulere det slaget ved å innta faktisk slagstilling og svinge med den valgte køllen (men det er anbefalt at spilleren normalt gjør dette for å hjelpe til med å finne en nøyaktig beregning).

Det nærmeste punktet for fullt fritak relateres utelukkende til det forhold fritak tas fra og kan være et sted hvor det er påvirkning fra noe annet:

 • Hvis spilleren tar fritak og så har påvirkning fra et annet forhold hvor fritak tillates, kan spilleren ta fritak igjen ved å anslå et nytt nærmeste punkt for fullt fritak fra det nye forholdet.
 • Fritak må bli tatt separat fra hvert forhold. Unntak: Spilleren kan ta fritak fra begge forholdene samtidig (basert på å anslå det nærmeste punkt for fullt fritak fra begge) når - etter allerede å ha tatt separat fritak fra hvert forhold - det blir rimelig å konkludere med at å fortsette slik vil resultere i fortsatt påvirkning fra det ene eller andre.

 

Interpretation Nearest Point of Complete Relief/1 - Diagrams Illustrating Nearest Point of Complete Relief

In the diagrams, the term "nearest point of complete relief" in Rule 16.1 (Abnormal Course Conditions) for relief from interference by ground under repair is illustrated in the case of both a right-handed and a left-handed player.

The nearest point of complete relief must be strictly interpreted. A player is not allowed to choose on which side of the ground under repair the ball will be dropped, unless there are two equidistant nearest points of complete relief. Even if one side of the ground under repair is fairway and the other is bushes, if the nearest point of complete relief is in the bushes, then that is the player's nearest point of complete relief.

Interpretation Nearest Point of Complete Relief/2 – Player Does Not Follow Recommended Procedure in Determining Nearest Point of Complete Relief

Although there is a recommended procedure for determining the nearest point of complete relief, the Rules do not require a player to determine this point when taking relief under a relevant Rule (such as when taking relief from an abnormal course condition under Rule 16.1b (Relief for Ball in General Area)). If a player does not determine a nearest point of complete relief accurately or identifies an incorrect nearest point of complete relief, the player only gets a penalty if this results in him or her dropping a ball into a relief area that does not satisfy the requirements of the Rule and the ball is then played.

Interpretation Nearest Point of Complete Relief/3 – Whether Player Has Taken Relief Incorrectly If Condition Still Interferes for Stroke with Club Not Used to Determine Nearest Point of Complete Relief

When a player is taking relief from an abnormal course condition, he or she is taking relief only for interference that he or she had with the club, stance, swing and line of play that would have been used to play the ball from that spot. After the player has taken relief and there is no longer interference for the stroke the player would have made, any further interference is a new situation.

For example, the player's ball lies in heavy rough in the general area approximately 230 yards from the green. The player selects a wedge to make the next stroke and finds that his or her stance touches a line defining an area of ground under repair. The player determines the nearest point of complete relief and drops a ball in the prescribed relief area according to Rule 14.3b(3) (Ball Must Be Dropped in Relief Area) and Rule 16.1 (Relief from Abnormal Course Conditions).

The ball rolls into a good lie within the relief area from where the player believes that the next stroke could be played with a 3-wood. If the player used a wedge for the next stroke there would be no interference from the ground under repair. However, using the 3-wood, the player again touches the line defining the ground under repair with his or her foot. This is a new situation and the player may play the ball as it lies or take relief for the new situation.

Interpretation Nearest Point of Complete Relief/4 - Player Determines Nearest Point of Complete Relief but Is Physically Unable to Make Intended Stroke

The purpose of determining the nearest point of complete relief is to find a reference point in a location that is as near as possible to where the interfering condition no longer interferes. In determining the nearest point of complete relief, the player is not guaranteed a good or playable lie.

For example, if a player is unable to make a stroke from what appears to be the required relief area as measured from the nearest point of complete relief because either the direction of play is blocked by a tree, or the player is unable to take the backswing for the intended stroke due to a bush, this does not change the fact that the identified point is the nearest point of complete relief.

After the ball is in play, the player must then decide what type of stroke he or she will make. This stroke, which includes the choice of club, may be different than the one that would have been made from the ball's original spot had the condition not been there.

If it is not physically possible to drop the ball in any part of the identified relief area, the player is not allowed relief from the condition.

Interpretation Nearest Point of Complete Relief/5 - Player Physically Unable to Determine Nearest Point of Complete Relief

If a player is physically unable to determine his or her nearest point of complete relief, it must be estimated, and the relief area is then based on the estimated point.

For example, in taking relief under Rule 16.1, a player is physically unable to determine the nearest point of complete relief because that point is within the trunk of a tree or a boundary fence prevents the player from adopting the required stance.

The player must estimate the nearest point of complete relief and drop a ball in the identified relief area.

If it is not physically possible to drop the ball in the identified relief area, the player is not allowed relief under Rule 16.1.

Områder på banen

De fem definerte områdene som utgjør banen:

 • Det generelle området.
 • Utslagsområdet hvor spilleren må starte på hullet han eller hun spiller.
 • Alle straffeområder,
 • Alle bunkere, og
 • Puttinggreenen på hullet spilleren spiller.
Generelt område

Området på banen som omfatter alle deler av banen unntatt de fire andre definerte områdene: (1) Utslagsområdet spilleren må spille fra ved start av hullet han eller hun spiller, (2) alle  straffeområder, (3) alle bunkere, og (4) puttinggreenen på hullet spilleren spiller.

Det generelle området inkluderer:

 • Alle utslagssteder på banen bortsett fra utslagsområdet, og
 • Alle feil greener.
Køllelengde

Lengden på den lengste køllen av de 14 (eller færre) køllene spilleren har under runden (som tillatt etter regel 4.1b(1)), bortsett fra en putter.

For eksempel, hvis den lengste køllen (bortsett fra en putter) som en spiller bruker under en runde er en 109,22 cm (43 tommer) lang driver, er en køllelengde 109,22 cm for den spilleren under den runden.

Køllelengder brukes for å definere spillerens utslagsområde på hvert hull og i å fastslå størrelsen på spillerens fritaksområde når det tas fritak etter en regel.

 

Interpretation Club-Length/1 - Meaning of "Club-Length" When Measuring

For the purposes of measuring when determining a relief area, the length of the entire club, starting at the toe of the club and ending at the butt end of the grip is used. However, if the club has a headcover on it or has an attachment to the end of the grip, neither is allowed to be used as part of the club when using it to measure.

Interpretation Club-Length/2 - How to Measure When Longest Club Breaks

If the longest club a player has during a round breaks, that broken club continues to be used for determining the size of his or her relief areas. However, if the longest club breaks and the player is allowed to replace it with another club (Exception to Rule 4.1b(3)) and he or she does so, the broken club is no longer considered his or her longest club.

If the player starts a round with fewer than 14 clubs and decides to add another club that is longer than the clubs he or she started with, the added club is used for measuring so long as it is not a putter.

Klargjøring - Betydning av "køllelengde" ved spill sammen med partner.

I spilleformer med partner kan hver partners lengste kølle, unntatt en putter, brukes for å definere utslagsområdet eller for å bestemme størrelsen på et fritaksområde.
(Klargjøring lagt til 12/2018)

Områder på banen

De fem definerte områdene som utgjør banen:

 • Det generelle området.
 • Utslagsområdet hvor spilleren må starte på hullet han eller hun spiller.
 • Alle straffeområder,
 • Alle bunkere, og
 • Puttinggreenen på hullet spilleren spiller.
Generelt område

Området på banen som omfatter alle deler av banen unntatt de fire andre definerte områdene: (1) Utslagsområdet spilleren må spille fra ved start av hullet han eller hun spiller, (2) alle  straffeområder, (3) alle bunkere, og (4) puttinggreenen på hullet spilleren spiller.

Det generelle området inkluderer:

 • Alle utslagssteder på banen bortsett fra utslagsområdet, og
 • Alle feil greener.
Hull

Sluttpunktet på puttinggreenen på hullet som spilles:

 • Hullet må være 108 millimeter (4 ¼ tommer) i diameter og minst 101,6 millimeter (4 tommer) dypt.
 • Hvis det brukes en fôring, må dens ytre diameter ikke overskride 108 millimeter (4 ¼ tommer). Fôringen må være senket minst 25,4 millimeter (1 tomme) under overflaten til puttinggreenen, bortsett fra når jordsmonnet tilsier at den bør være nærmere overflaten.

Ordet “hull” (når ikke brukt som en definisjon i kursiv) er brukt gjennomgående i reglene for å beskrive en del av banen knyttet til et bestemt utslagsområde, puttinggreen og hull. Spill av et hull begynner fra utslagsområdet og slutter når ballen er hullet utputtinggreenen (eller når reglene på annen måte sier at hullet er avsluttet).

 

Feil green

Enhver green på banen annet enn puttinggreenen på hullet spilleren spiller.

Feil greener inkluderer:

 • Puttinggreenene på alle andre hull som spilleren ikke spiller for øyeblikket.
 • Den normale puttinggreenen på et hull hvor en provisorisk green er i bruk, og
 • Alle treningsgreener for putting, chipping eller pitching, bortsett fra når Komiteen utelukker disse med en lokal regel.

Feil greener er del av det generelle området.

Slagstilling

Posisjonen til en spillers føtter og kropp ved forberedelse til og under et slag.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Feil green

Enhver green på banen annet enn puttinggreenen på hullet spilleren spiller.

Feil greener inkluderer:

 • Puttinggreenene på alle andre hull som spilleren ikke spiller for øyeblikket.
 • Den normale puttinggreenen på et hull hvor en provisorisk green er i bruk, og
 • Alle treningsgreener for putting, chipping eller pitching, bortsett fra når Komiteen utelukker disse med en lokal regel.

Feil greener er del av det generelle området.

Slagstilling

Posisjonen til en spillers føtter og kropp ved forberedelse til og under et slag.

Erstatte

Å bytte ballen spilleren bruker ved spill på et hull ved å la en annen ball bli ballen i spill.

Spilleren har erstattet med en annen ball når han eller hun setter den ballen i spill på en eller annen måte (se regel 14.4) i stedet for spillerens opprinnelige ball, enten den opprinnelige ballen var:

 • I spill, eller
 • Ikke lenger i spill fordi den har vært løftet fra banen eller var mistet eller utenfor banen.

En erstattet ball er spillerens ball i spill, selv om:

 • Den var plassert tilbake, droppet eller plassert på feil måte eller feil sted, eller
 • Spilleren var pålagt etter reglene å sette den opprinnelige ballen tilbake i spill fremfor å erstatte den med en annen ball.
Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der spilleren er pålagt eller tillatt å spille hans eller hennes ball etter reglene.

Eksempler på å spille fra feil sted er:

 • Spille en ball etter å ha plassert den tilbake på feil punkt eller uten å ha plassert den tilbake når påkrevd etter reglene.
 • Spille en droppet ball utenfor det pålagte fritaksområdet.
 • Ta fritak etter en feil regel slik at ballen blir droppet i og spilt fra et sted ikke tillatt etter reglene.
 • Spille en ball fra et spilleforbudområde eller når et spilleforbudområde påvirker spillerens område for planlagt slagstilling eller sving.

Å spille en ball fra et sted utenfor utslagsområdet ved start av spill på et hull eller forsøk på å korrigere den feilen, er ikke spill fra feil sted (se regel 6.1b).

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.