The R&A - Working for Golf
Fremgangsmåter for ball: Markering, løfting og rengjøring, plassere tilbake på punkt, dropping i fritaksområde, spill fra feil sted
The Rules of Golf
Se Spillerens utgave
Gå til del
14.1
a
b
c
14.2
a
b
c
d
e
14.3
a
b
c
d
14.4
14.5
a
b
c
14.6
a
b
c
14.7
a
b
Utforsk mer

Regel 13
Regel 15

Formål: Regel 14 dekker når og hvordan spilleren kan markere punktet til en ball i ro og løfte og rengjøre ballen og hvordan man setter en ball tilbake i spill slik at ballen blir spilt fra det riktig stedet.

 • Når en løftet eller flyttet ball skal plasseres tilbake, må den samme ballen bli lagt ned på sitt opprinnelige punkt.
 • Når det tas fritak uten straff eller fritak med straff, må en erstattet ball eller den opprinnelige ballen bli droppet i et bestemt fritaksområde.

En feil i disse fremgangsmåter kan bli korrigert uten straff før ballen er spilt, men spilleren får en straff hvis han eller hun spiller ballen fra feil sted.

14.1
Markere, løfte og rengjøre ball

Denne regelen gjelder for den bevisste «løftingen» av en spillers ball i ro, som omfatter å plukke opp ballen med hånden, rotere den eller på annen måte bevisst forårsake at den flytter seg fra sitt punkt.

a
Punkt for hvor ball skal løftes fra og bli plassert tilbake må markeres

Før løfting av en ball etter en regel som krever at ballen skal plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt, må spilleren markere punktet som betyr å:

 • Plassere en ballmarkør rett bak eller rett ved siden av ballen, eller
 • Holde en kølle på bakken rett bak eller rett ved siden av ballen.

Hvis punktet er markert med en ballmarkør, må spilleren etter å ha plassert tilbake ballen, fjerne ballmarkøren før et slag slås.

Hvis spilleren løfter ballen uten å markere punktet, markerer punktet på en feil måte eller slår et slag mens en ballmarkør fortsatt er på plass, får spilleren ett straffeslag.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

Når en ball er løftet for å ta fritak etter en regel, er ikke spilleren pålagt å markere punktet før ballen løftes.

b
Hvem kan løfte ball

Spillerens ball kan bare bli løftet etter reglene av:

 • Spilleren, eller
 • Hvem som helst som spilleren gir fullmakt til, men slik fullmakt må bli gitt hver gang før ballen blir løftet i stedet for å gi en generell fullmakt for runden.

Unntak – Caddie kan løfte spillerens ball på puttinggreen uten fullmakt: Når spillerens ball er på puttinggreenen, kan hans eller hennes caddie løfte ballen uten spillerens fullmakt.

Hvis caddien løfter ballen uten fullmakt når den er alle andre steder enn på puttinggreenen, får spilleren ett straffeslag (se regel 9.4).

c
Rengjøre løftet ball

En ball løftet fra puttinggreenen kan alltid bli rengjort (se regel 13.1b).

En ball løftet fra alle andre steder kan alltid bli rengjort unntatt når den er løftet:

 • For å se om den er kuttet eller sprukket. Rengjøring er ikke tillatt (se regel 4.2c(1)).
 • For å identifisere den. Rengjøring er tillatt bare som nødvendig for å identifisere den (se regel 7.3).
 • Fordi den påvirker spill. Rengjøring er ikke tillatt (se regel 15.3b(2)).
 • For å se om den ligger i forhold hvor fritak er tillatt. Rengjøring er ikke tillatt, med mindre spilleren deretter tar fritak etter en regel (se regel 16.4).

Hvis spilleren rengjør en løftet ball når det ikke er tillatt, får han eller hun ett straffeslag.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

Se reglene 22.2 (i Foursome kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og handling utført av partneren betraktes som handling utført av spilleren), og 23.5 (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som handling utført av spilleren).

14.2
Plassere tilbake ball på punkt

Denne regelen gjelder hver gang en ball er løftet eller flyttet og en regel krever at den skal plasseres tilbake på et punkt.

a
Opprinnelig ball må bli brukt

Den opprinnelige ballen må bli brukt når en ball skal plasseres tilbake.

Unntak – En annen ball kan bli brukt når:

 • Den opprinnelige ballen ikke kan fås tak i ved rimelige anstrengelse og i løpet av få sekunder, så lenge som spilleren ikke bevisst forårsaket at ballen ble gjort utilgjengelig. 
 • Den opprinnelige ballen er kuttet eller sprukket (se regel 4.2c).
 • Spill gjenopptas etter at det hadde blitt stoppet (se regel 5.7d), eller
 • Den opprinnelige ballen var spilt av en annen spiller som en feil ball (se regel 6.3c(2)). 
b
Hvem må plassere ball tilbake og hvordan den må bli plassert tilbake

(1) Hvem kan plassere ball tilbake: Spillerens ball må bli plassert tilbake etter reglene bare av:

 • Spilleren, eller
 • Enhver person som løftet ballen eller forårsaket at den ble flyttet (selv om den personen ikke hadde tillatelse til å gjøre det etter reglene).

Hvis spilleren spiller en ball som ble plassert tilbake av noen som ikke hadde tillatelse til å gjøre dette, får spilleren ett straffeslag.

(2) Hvordan ball må bli plassert tilbake: Ballen må bli plassert tilbake ved å legge den ned på det pålagte punktet og slippe den slik at den blir liggende på dette punktet.

Hvis spilleren spiller en ball som var plassert tilbake på en feil måte, men på det pålagte punktet, får spilleren ett straffeslag.

c
Punkt hvor ball er plassert tilbake

Ballen må bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått), unntatt når ballen må bli plassert tilbake på et annet punkt etter regel 14.2d(2) og 14.2e.

Hvis ballen var i ro på, under eller inntil enhver uflyttbar hindring, integrert gjenstand, grensegjenstand eller naturgjenstand som gror eller sitter fast:

 • Ballens «punkt» inkluderer dens vertikale plassering i forhold til bakken.
 • Dette betyr at ballen må bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt på, under eller inntil en slik gjenstand.

Hvis noen løse naturgjenstander ble fjernet som et resultat av at ballen ble løftet eller flyttet eller før ballen var plassert tilbake, trenger de ikke å bli lagt tilbake.

For begrensninger i fjerning av løse naturgjenstander før plassering tilbake av en løftet eller flyttet ball, se regel 15.1a, unntak 1.

d
Hvor ball plasseres tilbake når opprinnelig leie er forandret

Hvis leiet til en løftet eller flyttet ball som må plasseres tilbake er forandret, må spilleren plassere tilbake ballen på følgende måte:

(1) Ball i sand. Når ballen var i sand, enten i en bunker eller hvor som helst ellers på banen:

 • Ved å plassere tilbake ballen på sitt opprinnelig punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2c), må spilleren gjenskape det opprinnelige leiet så godt som mulig.
 • Ved å gjenskape leiet kan spilleren la en liten del av ballen være synlig hvis ballen hadde vært dekket av sand.

Hvis spilleren unnlater å gjenskape leiet ved brudd på denne regelen, har spilleren spilt fra et feil sted.

(2) Ball hvor som helst unntatt i sand. Når ballen var hvor som helst bortsett fra i sand, må spilleren plassere tilbake ballen ved å plassere den på det nærmeste punktet med et leie som er mest likt det opprinnelige leiet som er:

 • Innenfor én køllelengde fra dens opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2c).
 • Ikke nærmere hullet, og
 • I det samme området på banen som det punktet.

Hvis spilleren vet at det opprinnelige leiet var forandret, men ikke vet hvordan leiet var, må spilleren anslå det opprinnelige leiet og plassere tilbake ballen etter (1) eller (2).

Unntak – For leie forandret når spillet er stoppet og ball har blitt løftet, se regel 5.7d

e
Hva gjøres hvis ball plassert tilbake ikke blir liggende på opprinnelig punkt

Hvis spilleren prøver å plassere tilbake en ball, men den blir ikke liggende på sitt opprinnelige punkt, må spilleren prøve en gang til.

Hvis ballen nok en gang ikke blir liggende på det punktet, må spilleren plassere tilbake ballen ved å plassere den på det nærmeste punktet hvor ballen blir liggende i ro, men med følgende begrensninger avhengig av hvor det opprinnelige punktet er plassert:

 • Punktet må ikke være nærmere hullet.
 • Opprinnelig punkt i generelt område. Det nærmeste punktet må være i det generelle området.
 • Opprinnelig punkt i bunker eller straffeområde. Det nærmeste punktet må enten være i den samme bunkeren eller i det samme straffeområdet.
 • Opprinnelig punkt på puttinggreen. Det nærmeste punktet må enten være på puttinggreenen eller i det generelle området.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 14.2: Generell straff etter regel 6.3b eller 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

Se reglene 22.2 (i Foursome kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og handling utført av partneren betraktes som handling utført av spilleren), og 23.5 (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som handling utført av spilleren).

14.3
Droppe ball i fritaksområde

Denne regelen gjelder hver gang en spiller må droppe en ball ved å ta fritak etter en regel, inkludert når spilleren må fullføre fritak ved å plassere en ball etter regel 14.3c(2).

Hvis spilleren forbedrer fritaksområdet før eller når en ball droppes, se regel 8.1.

a
Opprinnelig ball eller annen ball kan bli brukt

Spilleren kan bruke den opprinnelige ballen eller en annen ball.

Dette betyr at spilleren kan bruke hvilken som helst ball hver gang han eller hun dropper eller plasserer en ball etter denne regelen.

b
Ball må bli droppet på riktig måte

Spilleren må droppe en ball på riktig måte, som betyr alle disse tre måtene:

(1) Spiller må droppe ball. Ballen må bare bli droppet av spilleren. Hverken spillerens caddie eller noen annen kan gjøre dette.

(2) Ball må bli droppet rett ned fra knehøyde uten å berøre spiller eller utstyr. Spilleren må slippe ballen fra et sted i knehøyde slik at ballen:

 • Faller rett ned uten at spilleren kaster, skrur, eller ruller den eller bruker en bevegelse som kan påvirke hvor ballen vil komme til ro, og
 • Ikke berører noen del av spillerens kropp eller utstyr før den treffer grunnen.

«Knehøyde» betyr høyden fra spillerens kne i oppreist stilling.

(3) Ball må bli droppet i fritaksområde. Ballen må bli droppet i fritaksområdet. Spilleren kan stå enten innenfor eller utenfor fritaksområdet når ballen droppes.

Hvis en ball er droppet på en feil måte ved brudd på én eller flere av disse tre kravene:

 • Spilleren må droppe en ball igjen på riktig måte, og det er ingen grense for hvor mange ganger spilleren må gjøre dette.
 • En ball som er droppet på feil måte teller ikke som én av de to droppene som er påkrevd før en ball må bli plassert etter regel 14.3c(2).

Hvis spilleren ikke dropper igjen og i stedet slår et slag på ballen fra der den kom til ro etter å ha blitt droppet på en feil måte:

 • Hvis ballen ble spilt fra fritaksområdet, får spilleren ett straffeslag (men har ikke spilt fra et feil sted etter regel 14.7a).
 • Men hvis ballen ble spilt utenfor fritaksområdet, eller etter at den var plassert når det var krav om at den skulle droppes (uavhengig av hvor den var spilt fra), får spilleren den generelle straffen.
c
Ball droppet på riktig måte må komme til ro i fritaksområde

Denne regelen gjelder bare når en ball er droppet på riktig måte etter regel 14.3b.

(1) Spiller har fullført å ta fritak når ball droppet på riktig måte kommer til ro i fritaksområde. Ballen må komme til ro i fritaksområdet.

Det spiller ingen rolle om ballen, etter at den har truffet grunnen, berører noen person, utstyr eller annet fremmedelement før den kommer til ro:

 • Hvis ballen kommer til ro i fritaksområdet, har spilleren fullført å ta fritak og må spille ballen som den ligger.
 • Hvis ballen kommer til ro utenfor fritaksområdet, må spilleren benytte fremgangsmåtene i regel 14.3c(2).

I begge tilfeller, er det ingen straff til noen spiller hvis en ball som er droppet på riktig måte ved et uhell treffer en person, utstyr eller annet fremmedelement før den kommer til ro.

Unntak – Når ball droppet på riktig måte bevisst får forandret retning eller blir stoppet av noen person: For hva som må gjøres når den droppede ballen bevisst har fått forandret retning eller blitt stoppet av noen person før den kommer til ro, se regel 14.3d.

(2) Hva gjøres hvis ball droppet på riktig måte kommer til ro utenfor fritaksområde. Hvis ballen kommer til ro utenfor fritaksområdet, må spilleren droppe en ball på riktig måte for andre gang.

Hvis den ballen også kommer til ro utenfor fritaksområdet, må spilleren fullføre fritaket ved å plassere en ball etter fremgangsmåtene for å plassere tilbake en ball i regel 14.2b(2) og 14.2e:

 • Spilleren må plassere en ball på punktet der den ballen som ble droppet den andre gangen først traff grunnen.
 • Hvis den plasserte ballen ikke blir liggende i ro på dette punktet, må spilleren plassere en ball på dette punktet for andre gang.
 • Hvis ballen plassert den andre gangen heller ikke blir liggende på dette punktet, må spilleren plassere en ball på det nærmeste punktet der ballen blir liggende i ro, ifølge begrensningene i regel 14.2e.
d
Hva gjøres hvis ball droppet på riktig måte bevisst får forandret retning eller blir stoppet av person

Ved bruk av denne regelen, får en droppet ball «bevisst forandret retning eller blir stoppet» når:

 • En person bevisst berører ballen i bevegelse etter at den treffer grunnen, eller
 • Ballen i bevegelse treffer ethvert utstyr eller annen gjenstand eller enhver person (slik som spillerens caddie) som en spiller bevisst plasserte eller etterlot på et bestemt sted slik at utstyret, gjenstanden eller personen ville kunne forandre retningen eller stoppe ballen som er i bevegelse.

Når en ball droppet på riktig måte bevisst har fått forandret retning eller blitt stoppet av noen person (uansett om det er innenfor fritaksområdet eller utenfor fritaksområdet) før den kommer til ro:

 • Spilleren må droppe en ball igjen, ved å bruke fremgangsmåtene i regel 14.3b (hvilket betyr at ballen som bevisst fikk forandret retning eller ble stoppet, ikke teller som én av de to droppene som er påkrevd før en ball må bli plassert etter regel 14.3c(2)).
 • Hvis ballen bevisst fikk forandret retning eller ble stoppet av en spiller eller hans eller hennes caddie, får denne spilleren den generelle straffen.

Unntak – Når det ikke er noen rimelig sjanse for at ball vil komme til ro i fritaksområde: Hvis en ball droppet på riktig måte bevisst har fått forandret retning eller blitt stoppet (uansett om den er innenfor fritaksområdet eller utenfor fritaksområdet) når det ikke er noen rimelig sjanse for at den vil komme til ro i fritaksområdet:

 • Det er ingen straff til noen spiller, og
 • Den droppede ballen er ansett å ha kommet til ro utenfor fritaksområdet og teller som én av de to droppene påkrevd før en ball må bli plassert etter regel 14.3c(2).

Straff for å spille ball fra et feil sted eller spille ball som var plassert i stedet for droppet ved brudd på regel 14.3: Generell straff etter regel 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

Se reglene 22.2 (i Foursome, kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og handling utført av partneren betraktes som handling utført av spilleren), og 23.5 (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som handling utført av spilleren).

14.4
Når spillers ball er tilbake i spill etter at opprinnelig ball var ute av spill

Når en spillers ball i spill er løftet fra banen eller er mistet eller utenfor banen, er ballen ikke lenger i spill.

Spilleren har en ball i spill igjen bare når han eller hun:

 • Spiller den opprinnelige ballen eller en annen ball fra utslagsområdet, eller
 • Plasserer tilbake, dropper eller plasserer den opprinnelige ballen eller en annen ball på banen i den hensikt å sette den ballen i spill.

Hvis spilleren legger tilbake en ball på banen på noen måte i den hensikt at den skal settes i spill, er ballen i spill selv om den var:

 • Erstattet for den opprinnelige ballen når det ikke er tillatt etter reglene, eller
 • Plassert tilbake, droppet eller plassert (1) på et feil sted, (2) på en feil måte eller (3) ved bruk av en fremgangsmåte som ikke gjelder.

En ball som er plassert tilbake er i spill selv om ballmarkøren som markerer punktet ikke har blitt fjernet.

14.5
Korrigere feil gjort ved å erstatte, plassere tilbake, droppe eller plassere ball
a
Spiller kan løfte ball for å korrigere feil før ball er spilt

Når en spiller har erstattet den opprinnelige ballen med en annen ball når det ikke er tillatt etter reglene eller spillerens ball i spill ble plassert tilbake, droppet eller plassert (1) på et feil sted eller kom til ro på et feil sted, (2) på en feil måte eller (3) ved bruk av en fremgangsmåte som ikke gjaldt:

 • Spilleren kan løfte ballen uten straff og korrigere feilen.
 • Men dette er bare tillatt før ballen er spilt.
b
Når spiller kan forandre til en annen regel eller fritaksmulighet ved korrigering av feil ved å ta fritak

Når en feil ved å ta fritak skal korrigeres, uansett om spilleren må bruke den samme regelen eller fritaksmulighet som opprinnelig ble brukt eller kan forandre til en annen regel eller fritaksmulighet, er avhengig av typen feil:

(1) Når ballen ble satt i spill etter en regel som ikke gjaldt.

 • Ved korrigering av denne feilen, kan spilleren bruke enhver regel som gjelder for hans eller hennes situasjon.
 • For eksempel, hvis spilleren feilaktig tok fritak for uspillbar ball for hans eller hennes ball i et straffeområde (som regel 19.1 ikke tillater), må spilleren korrigere feilen ved enten å plassere tilbake ballen (hvis den har blitt løftet) etter regel 9.4, eller ta fritak med straff etter regel 17 og kan bruke alle fritaksmulighetene etter den regelen som gjelder for hans eller hennes situasjon.

(2) Når ball var satt i spill etter en regel som gjaldt men ball var droppet eller plassert på et feil sted.

 • Ved korrigering av denne feilen, må spilleren fortsette å ta fritak etter den samme regelen, men kan bruke alle fritaksmuligheter etter den regelen som gjelder for hans eller hennes situasjon.
 • For eksempel, når det tas fritak for en uspillbar ball, og spilleren brukte alternativet i regel om sideveis fritak (19.2) og feilaktig droppet ballen utenfor det påkrevde fritaksområdet, må spilleren, for å korrigere feilen fortsette å ta fritak etter regel 19.2, men kan bruke alle fritaksmulighetene i regel 19.2a, b eller c.

(3) Når ball var satt i spill etter regel som gjaldt og var droppet eller plassert på riktig sted, men regel krever at ball skal droppes eller plasseres igjen.

 • Ved korrigering av denne feilen, må spilleren fortsette med å ta fritak ved å bruke den samme regelen og den samme fritaksmuligheten etter den regelen.
 • For eksempel, hvis det tas fritak for en uspillbar ball og spilleren brukte alternativet om sideveis fritak (regel 19.2c) og ballen var (1) droppet i det riktige fritaksområdet, men (2) var droppet på en feil måte (se regel 14.3b) eller kom til ro utenfor fritaksområdet (se regel 14.3c), må spilleren, for å korrigere feilen, fortsette å ta fritak etter regel 19.2 og må bruke den samme fritaksmuligheten (sideveis fritak etter regel 19.2c).
c
Ingen straff for å løfte ball for å korrigere feil

Når en ball er løftet etter regel 14.5a for å korrigere en feil:

 • Spilleren får ingen straff for handlinger som ble utført relatert til den ballen etter feilen og før den ble løftet, slik som å forårsake at den flytter seg ved et uhell (se regel 9.4b).
 • Men hvis de samme handlingene også var et brudd på en regel relatert til ballen som var satt i spill for å korrigere feilen (slik som når disse handlingene forbedret forholdene som påvirker slaget både for ballen som nå er i spill og den opprinnelige ballen før den ble løftet), gjelder straffen for ballen som nå er i spill.
14.6
Slå neste slag fra der forrige slag ble slått

Denne regelen gjelder alltid når det kreves av en spiller, eller tillates etter reglene å slå neste slag fra der det forrige slaget ble slått (det betyr, når det tas fritak med slag-og-lengde, eller slå igjen etter et slag som er annullert eller på annen måte ikke teller).

 • Hvordan spilleren må sette en ball i spill avhenger av området på banen der det forrige slaget ble slått.
 • I alle disse situasjonene kan spilleren bruke enten den opprinnelige ballen eller en annen ball.
a
Forrige slag slått fra utslagsområde

Den opprinnelige ballen eller en annen ball må bli spilt fra hvor som helst innenfor utslagsområdet (og kan bli pegget opp) etter regel 6.2b.

b
Forrige slag slått fra generelt område, straffeområde eller bunker

Den opprinnelige ballen eller en annen ball må droppes i dette fritaksområdet (se regel 14.3)

 • Referansepunkt: Punktet der det forrige slaget ble slått (som hvis ikke kjent, må bli anslått).
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må være i det samme området på banen som referansepunktet, og
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet.
c
Forrige slag slått fra puttinggreen

Den opprinnelige ballen eller en annen ball må bli plassert på punktet der det forrige slaget ble slått (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2), ved å benytte framgangsmåtene for å plassere tilbake en ball etter reglene 14.2b(2) eller 14.2e.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 14.6: Generell straff etter regel 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).
14.7
Spill fra feil sted
a
Sted der ball må bli spilt fra

Etter start av et hull:

 • En spiller må slå hvert slag fra der hans eller hennes ball kommer til ro, unntatt når reglene krever eller tillater spilleren å spille fra et annet sted (se regel 9.1).
 • En spiller må ikke spille hans eller hennes ball i spill fra et feil sted.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 14.7a: Generell straff.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

b
Hvordan avslutte et hull etter spill fra feil sted i slagspill

(1) Spiller må bestemme om hullet skal spilles ferdig med ball spilt fra feil sted eller korrigere feilen ved å spille fra riktig sted. Hva en spiller deretter gjør, er avhengig av om det var et alvorlig brudd – det betyr, om spilleren kunne ha oppnådd en vesentlig fordel ved å spille fra et feil sted:

 • Ikke et alvorlig brudd. Spilleren må spille ut hullet med ballen som ble spilt fra et feil sted, uten å korrigere feilen.
 • Alvorlig brudd.
  • Spilleren må korrigere feilen ved å spille ut hullet med en ball spilt fra et riktig sted etter reglene.
  • Hvis spilleren ikke korrigerer feilen før det slås et slag for å starte på et annet hull, eller på det siste hullet på runden før han eller hun innleverer scorekortet, er spilleren diskvalifisert.
 • Hva gjøres hvis usikkert om regelbrudd er alvorlig. Spilleren bør spille ut hullet med både ballen spilt fra et feil sted og en ball nummer to spilt fra riktig sted etter reglene.

(2) Spiller som prøver å korrigere feil må rapportere til komiteen. Hvis spilleren prøver å korrigere feilen etter (1) ved å spille en ball fra riktig sted:

 • Spilleren må rapportere fakta til Komiteen før scorekortet innleveres.
 • Dette gjelder uansett om spilleren spilte ut hullet bare med den ballen eller med to baller (og selv om spilleren scorer det samme med begge baller).

Hvis spilleren ikke rapporterer fakta til Komiteen, er han eller hun diskvalifisert.

(3) Når spiller prøvde å korrigere feil, vil Komiteen avgjøre spillerens score for hull. Spillerens score for hullet er avhengig av om Komiteen avgjør at det var et alvorlig brudd ved å spille den opprinnelige ballen fra et feil sted:

 • Ikke alvorlig brudd.
  • Scoren med ballen spilt fra et feil sted teller, og spilleren får den generelle straffen etter regel 14.7a (som betyr at to straffeslag må legges til scoren med den ballen).
  • Hvis en ball nummer to ble spilt, alle slag med den ballen (inkludert slag slått og alle straffeslag bare spilt på den ballen) teller ikke.
 • Alvorlig brudd.
  • Scoren med ballen spilt for å korrigere feilen ved å spille fra et feil sted teller og spilleren får den generelle straffen etter regel 14.7a (som betyr at to straffeslag må legges til scoren med den ballen).
  • Slaget slått ved å spille den opprinnelige ballen fra et feil sted og alle slag slått med den ballen (inkludert slag slått og alle straffeslag bare spilt på den ballen) teller ikke.
  • Hvis ballen spilt for å korrigere feilen også var spilt fra et feil sted:
   • Hvis Komiteen avgjør at dette ikke var et alvorlig brudd, får spilleren den generelle straffen (ytterligere to straffeslag) etter regel 14.7a, som gir totalt fire straffeslag som blir lagt til scoren med den ballen (to for å spille den opprinnelige ballen fra et feil sted og to for å spille den andre ballen fra et feil sted).
   • Hvis Komiteen avgjør at dette var et alvorlig brudd, er spilleren diskvalifisert.