The R&A - Working for Golf
Fritak fra løse naturgjenstander og flyttbare hindringer (inkludert ball eller ballmarkør som hjelper eller påvirker spillet)
The Rules of Golf
Se Spillerens utgave
Gå til del
15.1
a
b
15.2
a
b
15.3
a
b
c
Utforsk mer

Regel 14
Regel 16

Formål: Regel 15 dekker når og hvordan spilleren kan ta fritak uten straff fra løse naturgjenstander og flyttbare hindringer.

 • Disse flyttbare naturlige og kunstige gjenstander er ikke en del av utfordringen ved å spille banen, og normalt har spilleren lov til å fjerne dem når de påvirker spillet.
 • Men, spilleren må være forsiktig ved flytting av løse naturgjenstander nær hans eller hennes ball utenfor puttinggreenen, fordi det blir en straff hvis flyttingen av dem forårsaker at ballen flytter seg.
15.1
Løse naturgjenstander
a
Fjerning av løs naturgjenstand

Spilleren kan uten straff fjerne en løs naturgjenstand hvor som helst på eller utenfor banen på en hvilken som helst måte (slik som å bruke en hånd eller fot, eller en kølle eller annet utstyr).

Men det er to unntak:

Unntak 1 – Fjerning av løs naturgjenstand der ball må bli plassert tilbake: Før en ball plasseres tilbake, som var løftet eller flyttet fra hvor som helst unntatt på puttinggreenen:

 • En spiller må ikke bevisst fjerne en løs naturgjenstand som, hvis flyttet når ballen var i ro, sannsynligvis ville ha forårsaket at ballen flytter seg.
 • Hvis spilleren gjør det, får han eller hun ett straffeslag, men den fjernede løse naturgjenstanden behøver ikke plasseres tilbake.

Dette unntaket gjelder både under en runde og når spillet er stoppet etter regel 5.7a. Det gjelder ikke for en løs naturgjenstand som er fjernet som et resultat av å markere punktet til en ball, løfte eller plassere tilbake en ball eller forårsake at en ball flytter seg.

Unntak 2 – Begrensninger for bevisst fjerning av løse naturgjenstander for å påvirke en ball i bevegelse (se regel 11.3).

b
Ball flyttet når løs naturgjenstand fjernes

Hvis en spillers fjerning av en løs naturgjenstand forårsaker at hans eller hennes ball flyttes:

 • Ballen må bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2).
 • Hvis den flyttede ballen hadde vært i ro hvor som helst unntatt på puttinggreenen (se regel 13.1d) eller i utslagsområdet (se regel 6.2b (6)), får spilleren ett straffeslag etter regel 9.4b. Unntatt når regel 7.4 gjelder (ingen straff for ball flyttet under leting) eller når et annet unntak til regel 9.4b gjelder.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 15.1: Generell straff etter regel 6.3b eller 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

15.2
Flyttbare hindringer

Denne reglen dekker fritak uten straff som er tillatt fra kunstige gjenstander som dekkes i definisjonen av flyttbare hindringer.

Den gir ikke fritak fra uflyttbare hindringer (en annen form for fritak uten straff som er tillatt etter regel 16.1) eller grensegjenstander og integrerte gjenstander (fritak uten straff er ikke tillatt).

a
Fritak fra flyttbar hindring

(1) Fjerning av flyttbar hindring. En spiller kan uten straff fjerne en flyttbar hindring hvor som helst på eller utenfor banen og kan gjøre det på en hvilken som helst måte.

Men det er to unntak:

Unntak 1 – Utslagsmerkene må ikke flyttes når ball skal spilles fra utslagsområdet (se reglene 6.2b(4) og 8.1a(1)).

Unntak 2 – Begrensninger for bevisst fjerning av flyttbar hindring for å påvirke en ball i bevegelse (se regel 11.3).

Hvis en spillers ball flyttes når han eller hun fjerner en flyttbar hindring:

 • Det er ingen straff, og
 • Ballen må bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2).

(2) Fritak når ball er i eller på flyttbar hindring hvor som helst på banen unntatt på puttinggreen. Spilleren kan ta fritak uten straff ved å løfte ballen, fjerne den flyttbare hindringen og droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):

 • Referansepunkt: Det anslåtte punktet rett under der ballen var i ro i eller på den flyttbare hindringen.
 • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde, men med følgende begrensninger:
 • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
  • Må være i det samme området på banen som referansepunktet, og
  • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet.

(3) Fritak når ball er i eller på flyttbar hindring på puttinggreen. Spilleren kan ta fritak uten straff ved å:

 • Løfte ballen og fjerne den flyttbare hindringen, og
 • Plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball på det anslåtte punktet rett under der ballen var i ro i eller på den flyttbare hindringen, og benytte fremgangsmåtene for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.
b
Fritak for ball ikke funnet, men i eller på flyttbar hindring

Hvis en spillers ball ikke er funnet og det er kjent eller så godt som sikkert at den kom til ro i eller på en flyttbar hindringbanen, kan spilleren bruke denne fritaksmuligheten i stedet for å ta slag-og-lengde fritak:

 • Spilleren kan ta fritak uten straff etter regel 15.2a(2) eller 15.2a(3), ved å bruke det anslåtte punktet rett under der ballen sist krysset grensen til den flyttbare hindringenbanen som referansepunktet.
 • Når spilleren setter en annen ball i spill for å ta fritak på denne måten:
  • Den opprinnelige ballen er ikke lenger i spill og må ikke spilles.
  • Dette er riktig selv om den deretter blir funnet på banen innenfor letetiden på tre minutter (se regel 6.3b).

Men hvis det ikke er kjent eller så godt som sikkert at ballen kom til ro i eller på en flyttbar hindring og ballen er mistet, må spilleren ta fritak etter slag-og-lengde etter regel 18.2.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 15.2: Generell straff etter regel 6.3b eller 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

15.3
Ball eller ballmarkør hjelper eller påvirker spill
a
Ball på puttinggreen hjelper spill

Regel 15.3 gjelder bare for en ball i ro på puttinggreenen, ikke noe annet sted på banen.

Hvis en spiller har rimelig grunn til å tro at en ball på puttingreenen kan hjelpe andres spill (slik som en mulig ballstopper nær hullet), kan spilleren:

 • Markere punktet til ballen og løfte den etter regel 13.1b hvis det er hans eller hennes egen ball, eller hvis ballen tilhører en annen spiller, kreve at den andre spilleren markerer punktet og løfter ballen (se regel 14.1).
 • Ballen som er løftet må bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (se regel 14.2).

Bare i slagspill:

 • En spiller som er pålagt å løfte en ball kan i stedet spille først, og
 • Hvis to eller flere spillere avtaler å la en ball bli liggende for å hjelpe en spiller, og den spilleren deretter slår et slag mens ballen som hjelper ligger der, får hver spiller som gjorde avtalen om dette den generelle straffen (to straffeslag).
b
Ball hvor helst på banen påvirker spill

(1) Meningen med påvirkning av en annen spillers ball. Påvirkning etter denne regelen gjelder når en annen spillers ball i ro:

 • Kan påvirke spillerens område for planlagte slagstilling eller område for planlagt sving.
 • Er på eller nær spillerens spillelinje, slik at det ved å slå det planlagte slaget er en rimelig sjanse for at spillerens ball i bevegelse kan treffe denne ballen, eller
 • Er nær nok til å distrahere spilleren i å slå slaget.

(2) Når fritak er tillatt fra ball som påvirker. Hvis en spiller har rimelig grunn til å tro at en annen spillers ball, hvor som helst på banen, kan påvirke spillerens eget spill:

 • Spilleren kan kreve at den andre spilleren markerer punktet og løfter ballen (se regel 14.1), og ballen må ikke rengjøres (unntatt når den er løftet fra puttinggreenen etter regel 13.1b) og må bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (se regel 14.2).
 • Hvis den andre spilleren ikke markerer punktet før ballen løftes, eller rengjør den løftede ballen når det ikke er tillatt, får han eller hun ett straffeslag.
 • Bare i slagspill, en spiller som er pålagt å løfte hans eller hennes ball etter denne regelen, kan i stedet spille først.

En spiller har ikke lov til å løfte hans eller hennes ball etter denne regelen, bare basert på spillerens egen tro på at ballen kan påvirke en annen spillers spill.

Hvis spilleren løfter hans eller hennes ball, uten at en annen spiller krever det (unntatt når en ball løftes på puttinggreenen etter regel 13.1b), får spilleren ett straffeslag.

c
Ballmarkør hjelper eller påvirker spillet

Hvis en ballmarkør kan hjelpe eller påvirke spillet, kan spilleren:

 • Flytte vekk ballmarkøren hvis det er hans eller hennes egen, eller
 • Hvis det er en annen spillers ballmarkør, kreve at spilleren flytter vekk ballmarkøren, etter samme årsak som han eller hun kan kreve at en ball løftes etter regel 15.3a og 15.3b.

Ballmarkøren må flyttes vekk til et nytt punkt målt fra sitt opprinnelige punkt, slik som å bruke én eller flere køllehode-lengder.

Enten må den løftede ballen bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (se regel 14.2) eller så må ballmarkøren bli plassert tilbake for å markere dette punktet.

Straff for brudd på regel 15.3: Generell straff.

Denne straffen gjelder også hvis spilleren:

 • Slår et slag uten å vente på at en ball eller ballmarkør som er til hjelp blir løftet eller flyttet, når det blir klart at en annen spiller (1) har til hensikt å løfte eller flytte den etter denne regelen eller (2) har krevd at noen andre gjør det, eller
 • Nekter å løfte hans eller hennes ball eller flytte hans eller hennes ballmarkør når pålagt å gjøre det, og et slag deretter blir slått av den andre spilleren hvis spill kan ha blitt hjulpet eller påvirket av det.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 15.3: Generell straff etter regel 6.3b eller 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).