The R&A - Working for Golf
Slag-og-lengde fritak, ball mistet eller utenfor banen, provisorisk ball
The Rules of Golf
Se Spillerens utgave
Gå til del
18.1
18.2
a
b
18.3
a
b
c
Utforsk mer

Regel 17
Regel 19

Formål: Regel 18 dekker å ta fritak med straff for slag og lengde. Når en ball er mistet utenfor et straffeområde eller kommer til ro utenfor banen, er den pålagte videre fremdriften i spillet fra utslagsområdet til hullet brutt: Spilleren må gjenoppta denne fremdriften ved igjen å spille fra der det forrige slaget ble slått.

Denne regelen dekker også hvordan og når en provisorisk ball kan bli spilt for å spare tid når ballen kan være utenfor banen eller være mistet utenfor et straffeområde.

18.1
Fritak med straff for slag og lengde er alltid tillatt

Til enhver tid kan en spiller ta slag-og-lengde fritak ved å legge til ett straffeslag og spille den opprinnelige ballen eller en annen ball fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6):

Spilleren har alltid denne muligheten for slag-og-lengde fritak:

 • Uansett hvor på banen spillerens ball er, og
 • Selv om en regel pålegger spilleren å ta fritak på en viss måte eller å spille en ball fra et visst sted.

Når spilleren setter en annen ball i spill med straff etter slag og lengde (se regel 14.4):

 • Den opprinnelige ballen er ikke lenger i spill og må ikke spilles.
 • Dette er riktig selv om den opprinnelige ballen deretter blir funnet på banen innenfor letetiden på tre minutter (se regel 6.3b).

Men dette gjelder ikke for en ball som skal spilles fra der det forrige slaget ble slått når spilleren:

 • Opplyser at han eller hun spiller en provisorisk ball (se regel 18.3b), eller
 • Spiller en ball nummer to i slagspill etter regel 14.7b eller 20.1c(3).
18.2
Ball mistet eller utenfor banen: Slag-og-lengde fritak må bli tatt
a
Når ball er mistet eller utenfor banen

(1) Når ball er mistet. En ball er mistet hvis den ikke er funnet innen tre minutter etter at spilleren eller hans eller hennes caddie begynner å lete etter den.

Hvis en ball er funnet innen denne tiden, men det er usikkert om det er spillerens ball:

 • Spilleren må straks forsøke å identifisere ballen (se regel 7.2) og tillates en rimelig tid til å gjøre det, selv om dette skjer etter at letetiden på tre minutter er over.
 • Dette inkluderer en rimelig tid til å komme til ballen hvis spilleren ikke er der ballen er funnet.

Hvis spilleren ikke identifiserer hans eller hennes ball ballen innen denne rimelige tiden, er ballen mistet.

2) Når ball er utenfor banen. En ball i ro er utenfor banen bare når hele ballen er utenfor grensen til banen.

En ball er på banen når noen del av ballen:

 • Ligger på eller berører grunnen eller noe annet (slik som enhver naturlig eller kunstig gjenstand) innenfor banens grense, eller
 • Er ovenfor grensen eller enhver annen del av banen.

En spiller kan stå utenfor banen for å spille en ball på banen.

b
Hva gjøres når ball er mistet eller utenfor banen

Hvis en ball er mistet eller utenfor banen, må spilleren ta slag-og-lengde fritak ved å legge til ett straffeslag og spille den opprinnelige ballen eller en annen ball fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6).

Unntak – Spiller kan erstatte med en annen ball etter annen regel når det er kjent eller så godt som sikkert hva som skjedde med ball: I stedet for å ta slag-og-lengde fritak, kan spilleren erstatte med en annen ball som tillatt etter en regel som gjelder når hans eller hennes ball ikke har blitt funnet og det er kjent eller så godt som sikkert at ballen:

 • Kom til ro på banen og ble flyttet av et fremmedelement (se regel 9.6) eller spilt som en feil ball av en annen spiller (se regel 6.3c(2)).
 • Kom til ro på banen i eller på en flyttbar hindring (se regel 15.2b) eller et unormalt baneforhold (se regel 16.1e).
 • Er i et straffeområde (se regel 17.1c), eller
 • Fikk bevisst forandret retning eller ble stoppet av noen person (se regel 11.2c).

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 18.2: Generell straff etter regel 14.7a.

18.3
Provisorisk ball
a
Når provisorisk ball er tillatt

Hvis en ball kan være mistet utenfor et straffeområde eller være utenfor banen, kan spilleren for å spare tid spille en annen ball provisorisk med straff for slag og lengde (se regel 14.6).

For en ball som kan være mistet, gjelder dette:

 • Når den opprinnelige ballen ikke er funnet og identifisert og ennå ikke er mistet, og
 • Når en ball kan være mistet i et straffeområde, men kan også være mistet et annet sted på banen.

Men hvis spilleren er klar over at det eneste mulige stedet den opprinnelige ballen kan være mistet er i et straffeområde, er ikke en provisorisk ball tillatt og en ball spilt fra der det forrige slaget ble slått blir spillerens ball i spill med straff for slag og lengde (se regel 18.1).

Hvis en provisorisk ball i seg selv kan være mistet utenfor et straffeområde eller være utenfor banen:

 • Spilleren kan spille enda en provisorisk ball.
 • Denne provisoriske ballen har da det samme forholdet til den første provisoriske ballen som den første har til den opprinnelige ballen.
b
Opplyse om spill av provisorisk ball

Før slaget slås må spilleren opplyse om at han eller hun skal spille en provisorisk ball:

 • Det er ikke tilstrekkelig at spilleren bare sier at han eller hun spiller en annen ball eller spiller på nytt.
 • Spilleren må bruke ordet «provisorisk» eller på annen måte klart anvise at han eller hun spiller ballen provisorisk etter regel 18.3.

Hvis spilleren ikke opplyser om dette (selv om han eller hun hadde til hensikt å spille en provisorisk ball) og spiller en ball fra der det forrige slaget ble slått, er denne ballen spillerens ball i spill med straff for slag og lengde (se regel 18.1).

c
Spille provisorisk ball inntil den blir ballen i spill eller blir oppgitt

(1) Spille provisorisk ball mer enn én gang. Spilleren kan fortsette å spille på den provisoriske ballen uten at den mister sin status som en provisorisk ball, så lenge den er spilt fra et punkt som har samme avstand eller er lengre fra hullet enn der den opprinnelige ballen anslås å være.

Dette er riktig selv om den provisoriske ballen blir spilt flere ganger.

Men, den slutter å være en provisorisk ball når den blir ballen i spill etter (2) eller den blir oppgitt etter (3) og derfor blir en feil ball.

(2) Når provisorisk ball blir ball i spill. Den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill med straff for slag og lengde i hver av disse to tilfeller:

 • Når den opprinnelige ballen er mistet hvor som helst på banen unntatt i straffeområde eller er utenfor banen. Den opprinnelige ballen er ikke lenger i spill (selv om den deretter blir funnet på banen etter letetiden på tre minutter) og er nå en feil ball som ikke må spilles (se regel 6.3c).
 • Når provisorisk ball spilles fra punkt nærmere hull enn der opprinnelig ball anslås å være. Den opprinnelige ballen er ikke lenger i spill (selv om den deretter blir funnet på banen innenfor letetiden på tre minutter, eller blir funnet nærmere hullet enn der den var anslått å være) og er nå en feil ball som ikke må spilles (se regel 6.3c).

Hvis spilleren spiller en provisorisk ball inn i det samme området som den opprinnelige ballen og det er umulig å identifisere hvilken ball som er hvilken:

 • Hvis bare én av ballene blir funnet på banen, skal den ballen anses som den provisoriske ballen som nå er i spill.
 • Hvis begge ballene blir funnet på banen, må spilleren velge én av ballene og behandle den som den provisoriske ballen som nå er i spill, og den andre ballen anses som mistet og må ikke spilles.

Unntak – Spiller kan erstatte med en annen ball etter annen regel når det er kjent eller så godt som sikkert hva som skjedde med ball: Spilleren har en ekstra mulighet når hans eller hennes ball ikke er funnet og det er kjent eller så godt som sikkert at ballen:

 • Kom til ro på banen og ble flyttet av et fremmedelement (se regel 9.6),
 • Kom til ro på banen i eller på en flyttbar hindring (se regel 15.2b) eller et unormalt baneforhold (se regel 16.1e), eller
 • Fikk bevisst forandret retning eller ble stoppet av noen person (se regel 11.2c).

Når én av disse reglene gjelder, kan spilleren enten:

 • Erstatte med en annen ball som tillatt etter den aktuelle regelen, eller
 • Behandle den provisoriske ballen som ballen i spill med straff for slag og lengde.

(3) Når provisorisk ball må bli oppgitt. Når en provisorisk ball ennå ikke har blitt ballen i spill, må den bli oppgitt i hvert av disse to tilfellene:

 • Når opprinnelig ball er funnet på banen utenfor straffeområde før letetiden på tre minutter er over. Spilleren må spille den opprinnelige ballen som den ligger.
 • Når opprinnelig ball er funnet i straffeområde eller er kjent eller så godt som sikkert å være i straffeområde. Spilleren må enten spille den opprinnelige ballen som den ligger eller ta fritak med straff etter regel 17.1d.

I begge tilfeller:

 • Spilleren må ikke slå noen flere slag på den provisoriske ballen som nå er en feil ball (se regel 6.3c), og
 • Alle slag på denne provisoriske ballen før den ble oppgitt (inkludert slag slått og alle straffeslag kun ved å spille denne ballen) teller ikke.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 18.3: Generell straff etter regel 14.7a.