The R&A - Working for Golf
Løse regelproblemer under runde: Avgjørelser av dommer og komité
The Rules of Golf
Se Spillerens utgave
Gå til del
20.1
a
b
c
20.2
a
b
c
d
e
20.3
Utforsk mer

Regel 19
Regel 21

Formål: Regel 20 dekker hva spillere bør gjøre når de har spørsmål om reglene under en runde, inkludert fremgangsmåtene (som er forskjellige i matchspill og i slagspill) som beskytter en spillers rettighet til å få en avgjørelse på et senere tidspunkt.

Regelen dekker også dommernes rolle, som er oppnevnt for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene. Avgjørelser fra en dommer eller Komiteen er bindende for alle spillere.

20.1
Løse regelproblemer under runde
a
Spillere må unngå unødvendig forsinkelse

Spillere må ikke unødvendig forsinke spillet når de søker etter hjelp med reglene under en runde:

 • Hvis ikke en dommer eller Komiteen er tilgjengelig innen rimelig tid for å hjelpe med et regelproblem, må spilleren bestemme seg for hva som skal gjøres og spille videre.
 • Spilleren kan beskytte hans eller hennes rettigheter ved å spørre om en regelavgjørelse i matchspill (se regel 20.1b(2)) eller ved å spille to baller i slagspill (se regel 20.1c(3)).
b
Regelproblemer i matchspill

(1) Avgjøre problemer ved avtale. Under en runde, kan spillerne i en match avtale hvordan et regelproblem avgjøres:

 • Det avtalte resultatet er endelig selv om det viser seg å være feil etter reglene, så lenge spillerne ikke bevisst avtalte å overse noen regel eller straff de visste gjaldt (se regel 1.3b(1)).
 • Men hvis en dommer er oppnevnt til matchen, må dommeren avgjøre ethvert problem som kommer til hans eller hennes kjennskap i tide og spillerne må forholde seg til den avgjørelsen.

I fravær av en dommer, hvis spillerne ikke avtaler eller er i tvil om hvordan reglene brukes, kan hver spiller be om en regelavgjørelse etter regel 20.1b(2).

(2) Regelforespørsel gjort før resultat av match er endelig. Når en spiller ønsker at en dommer eller Komiteen avgjør hvordan reglene skal brukes ved hans eller hennes eget spill eller motspillerens spill, kan spilleren be om en regelavgjørelse.

Hvis ikke en dommer eller Komiteen er tilgjengelig innen rimelig tid, kan spilleren be om en regelavgjørelse ved å meddele motspilleren at en senere regelavgjørelse vil bli bedt om når en dommer eller Komiteen blir tilgjengelig.

Hvis en spiller ber om en regelavgjørelse før resultatet av matchen er endelig:

 • En regelavgjørelse blir bare gitt hvis forespørselen er gjort i tide, som avhenger av når spilleren blir klar over fakta til at regelproblemet oppsto:
  • Når spiller blir klar over fakta før noen av spillerne starter på det siste hullet i matchen. Når spilleren blir klar over fakta, må regelforespørselen bli gjort før noen av spillerne slår et slag for å starte på et annet hull.
  • Når spiller blir klar over fakta under eller etter at det siste hullet av matchen er avsluttet. Regelforespørselen må bli gjort før resultatet av matchen er endelig (se regel 3.2a(5)).
 • Hvis spilleren ikke retter forespørselen i tide, blir ikke en avgjørelse gitt av en dommer eller Komiteen og resultatet fra det aktuelle hullet blir stående selv om reglene ble brukt feil.

Hvis spilleren ber om en regelavgjørelse for et tidligere hull, vil en regelavgjørelse bare bli gitt hvis alle tre av disse vilkårene oppfylles:

 • Motspilleren brøt regel 3.2d(1) (gi feil informasjon om antall slåtte slag) eller regel 3.2.d(2) (unnlate å si fra til spilleren om en straff).
 • Forespørselen er basert på fakta spilleren ikke var klar over før noen av spillerne slo et slag for å starte hullet som spilles eller, mellom to hull, hullet som akkurat var avsluttet, og
 • Etter å ha blitt klar over disse fakta, ber spilleren om en regelavgjørelse i tide (som angitt ovenfor).

(3) Regelforespørsel gjort etter at resultat av match er endelig. Når en spiller ber om en regelavgjørelse etter at resultatet av matchen er endelig:

 • Komiteen vil bare gi spilleren en regelavgjørelse hvis begge disse vilkårene oppfylles:
  • Forespørselen er basert på fakta spilleren ikke var klar over før resultatet av matchen var endelig, og
  • Motspilleren brøt regel 3.2d(1) (gi feil informasjon om antall slåtte slag) eller regel 3.2d(2) (unnlate å si fra til spilleren om en straff) og visste om bruddet før resultatet av matchen var endelig.
 • Det er ingen tidsfrist for å gi en slik regelavgjørelse.

(4) Ingen rett til å spille to baller. En spiller som er usikker på korrekt fremgangsmåte i en match tillates ikke å spille ut hullet med to baller. Denne fremgangsmåten gjelder bare i slagspill (se regel 20.1c).

c
Regelproblemer i slagspill

(1) Ingen rett til å avgjøre regelproblemer ved avtale. Hvis en dommer eller Komiteen ikke er tilgjengelig innen rimelig tid for å hjelpe til med et regelproblem:

 • Spillerne oppfordres å hjelpe hverandre med bruken av reglene, men de har ikke rett til å avgjøre et regelproblem ved avtale og enhver slik avtale de måtte inngå er ikke bindende for noen spiller, en dommer eller Komiteen.
 • En spiller bør forelegge ethvert regelproblem for Komiteen før innlevering av hans eller hennes scorekort.

(2) Spillere bør beskytte andre spillere i konkurransen. Å beskytte interessene til alle andre spillere:

 • Hvis en spiller vet eller tror at en annen spiller har brutt eller kan ha brutt reglene og at den andre spilleren ikke erkjenner eller ignorerer dette, bør spilleren fortelle dette til den andre spilleren, spillerens markør, en dommer eller Komiteen.
 • Dette bør gjøres straks etter at spilleren blir oppmerksom på saken, og ikke senere enn før den andre spilleren leverer hans eller hennes scorekort med mindre det ikke er mulig å gjøre dette.

Hvis spilleren unnlater å gjøre det, kan Komiteen diskvalifisere spilleren etter regel 1.2a hvis den beslutter at dette var et alvorlig brudd i strid med spillets ånd.

(3) Spille to baller ved usikkerhet om hva som skal gjøres. En spiller som er usikker på riktig fremgangsmåte under spill av et hull kan uten straff avslutte hullet med to baller:

 • Spilleren må bestemme seg for å spille to baller etter at den usikre situasjonen oppstår og før et slag slås.
 • Spilleren bør velge hvilken ball som skal telle hvis reglene tillater fremgangsmåten brukt for den ballen, ved å meddele dette valget til hans eller hennes markør eller til en annen spiller, før et slag slås.
 • Hvis spilleren ikke velger i tide, blir ballen som spilles først automatisk valgt som gjeldende.
 • Spilleren må rapportere fakta om situasjonen til Komiteen før innlevering av scorekortet, selv om spilleren scorer det samme med begge ballene. Spilleren diskvalifiseres hvis han eller hun unnlater å gjøre dette.
 • Hvis spilleren slo et slag før beslutningen om å spille en ball nummer to:
  • Denne regelen gjelder ikke i det hele tatt og scoren som teller er scoren med ballen spilt før spilleren besluttet å spille en ball nummer to.
  • Men spilleren får ingen straff for å spille den andre ballen.

En ball nummer to spilt etter denne regelen er ikke det samme som en provisorisk ball etter regel 18.3.

(4) Komiteens avgjørelse for score på hull. Når en spiller spiller to baller etter (3), vil Komiteen avgjøre spillerens score for hullet på denne måten:

 • Scoren med den valgte ballen (enten av spilleren eller automatisk) teller hvis reglene tillater fremgangsmåten brukt for den ballen.
 • Hvis reglene ikke tillater fremgangsmåten brukt for den ballen, teller scoren med den andre spilte ballen hvis reglene tillater fremgangsmåten brukt for den andre ballen.
 • Hvis reglene ikke tillater fremgangsmåtene brukt for noen av de to ballene, teller scoren med den valgte ballen (enten av spilleren eller automatisk) med mindre det var et alvorlig brudd ved spill av den ballen fra et feil sted, i hvilket tilfelle teller scoren med den andre ballen.
 • Hvis det var et alvorlig brudd ved å spille hver ball fra et feil sted, diskvalifiseres spilleren.
 • Alle slag på ballen som ikke teller (inkludert slag slått og alle straffeslag bare ved spill på den ballen) teller ikke i spillerens score for hullet.

“Regler tillater fremgangsmåte brukt” betyr at enten: (a) den opprinnelige ballen ble spilt som den ligger og spill var tillatt derfra, eller (b) ballen som ble spilt var satt i spill etter den korrekte fremgangsmåten, på riktig måte og på riktig sted etter reglene.

20.2
Avgjørelser ved regelproblemer
a
Avgjørelser av dommer

En dommer er oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

En dommers avgjørelse om fakta eller hvordan reglene gjelder må bli fulgt av spilleren.

 • En spiller har ingen rett til å anke en dommers avgjørelse til Komiteen.
 • Dommeren kan søke Komiteens hjelp før en regelavgjørelse tas eller henvise en regelavgjørelse til Komiteen for gjennomgang, men er ikke påkrevd å gjøre det.

Se fremgangsmåter for komiteen, del 6C(1) og 6C(2) (forklarer omfanget av en dommers myndighet).

b
Avgjørelser av Komiteen

Når det ikke er noen dommer til å gi en regelavgjørelse eller når en dommer henviser en regelavgjørelse til Komiteen:

 • Regelavgjørelsen vil bli tatt av Komiteen, og
 • Komiteens regelavgjørelse er endelig.

Hvis Komiteen ikke kan ta en beslutning, kan den henvise saken til the Rules of Golf Committee of The R&A, hvis beslutning er endelig.

c
Bruk av standarden “det blotte øyet” ved bruk av videobevis

Når Komiteen avgjør spørsmål om fakta ved en regelavgjørelse, er bruken av videobevis begrenset med standarden “det blotte øyet”:

 • Hvis fakta vist på video ikke med rimelighet kan ha blitt sett med det blotte øyet, vil det videobeviset bli avvist selv om det antyder et brudd på reglene.
 • Men selv hvor videobevis blir avvist etter standarden “det blotte øyet”, vil et regelbrudd fortsatt bli funnet hvis spilleren ellers var klar over fakta som medførte et brudd (slik som hvor spilleren følte at køllen berørte sand i en bunker selv om dette ikke kunne ses med det blotte øyet).
d
Når feil regelavgjørelser vil bli korrigert

Hvis en regelavgjørelse av en dommer eller Komiteen senere viser seg å være feil:

 • Regelavgjørelsen vil bli korrigert hvis mulig etter reglene.
 • Hvis det er for sent å gjøre dette, opprettholdes feil regelavgjørelse.

Hvis en spiller gjør noe som er et brudd på en regel basert på en rimelig misforståelse av en dommers eller Komités instrukser under en runde eller når spillet er stoppet etter regel 5.7a (slik som å løfte en ball i spill når det ikke er tillatt etter reglene), er det ingen straff og instruksen anses som en feil regelavgjørelse.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (10) og 6C(11)(hva Komiteen bør gjøre når det har vært en feil regelavgjørelse).

e
Diskvalifisere spillere etter at resultat av match eller konkurranse er endelig

(1) Matchspill. Det er ingen tidsfrist for å diskvalifisere en spiller etter regel 1.2 (usportslig opptreden) eller regel 1.3b(1) (bevisst overse et kjent brudd eller straff, eller avtale med en annen spiller om å overse noen regel eller straff de vet gjelder).

Dette kan bli gjort selv etter at resultatet av matchen er endelig (se regel 3.2a(5)).

For når Komiteen vil gi en regelavgjørelse når en henvendelse er gjort etter at resultatet av matchen er endelig, se regel 20.1b(3).

(2) Slagspill. Normalt må en straff ikke bli lagt til eller forandret etter at en slagspillkonkurranse er avsluttet, som er:

 • Når resultatet er endelig på den måten Komiteen har bestemt, eller
 • I slagspillkvalifisering etterfulgt av matchspill, når spilleren har slått ut for å starte hans eller hennes første match.

Men en spiller må bli diskvalifisert selv etter at konkurransen er avsluttet hvis han eller hun:

 • Innleverte en score for noe hull lavere enn faktisk brukt av annen grunn enn å unnlate å inkludere ett eller flere straffeslag som, før konkurransen var avsluttet, spilleren ikke hadde kjennskap til (se regel 3.3b(3)),
 • Visste før konkurransen var avsluttet at det innleverte scorekortet viste et handicap som var høyere enn det faktiske handicap, og dette påvirket antallet handicapslag brukt til å justere spillerens score (se regel 3.3b(4)),
 • Visste før konkurransen var avsluttet at han eller hun hadde brutt noen annen regel med diskvalifikasjonsstraff, eller
 • Bevisst avtalte med en annen spiller om å overse noen regel eller straff de visste gjaldt (se regel 1.3b(1)).

Komiteen kan også diskvalifisere en spiller etter regel 1.2 (usportslig opptreden) etter at konkurransen er avsluttet.

20.3
Situasjoner ikke dekket av reglene

Enhver situasjon ikke dekket av reglene bør avgjøres av Komiteen:

 • Etter å ha vurdert alle forhold, og
 • Behandle situasjonen på en måte som er rimelig, rettferdig og konsekvent sammenlignet med hvordan lignende situasjoner er behandlet etter reglene.
Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Matchspill

En spilleform hvor en spiller eller side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder:

 • En spiller eller side vinner et hull i matchen ved å avslutte hullet med færrest slag (inkludert slag slått og straffeslag), og
 • Matchen er vunnet når en spiller eller side leder over motspilleren eller motspiller siden med flere hull enn det gjenstår å spille.

Matchspill kan bli spilt som en singlematch (hvor én spiller spiller direkte mot én motspiller), en Three-Ball match eller en Foursome eller Four-Ball match mellom sider av to partnere.

Slagspill

En spilleform hvor en spiller eller en side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

I den vanlige formen for slagspill (se regel 3.3):

 • En spillers eller sides score for en runde er det totale antall slag (inkludert slag slått og alle straffeslag) for å hulle ut på hvert hull, og
 • Vinneren er spilleren eller siden som avslutter alle runder med totalt færrest antall slag.

Andre former for slagspill  med forskjellige scoremetoder er Stableford, Maksimum Score og Par/Bogey (se regel 21).

Alle former for slagspill  kan bli spilt enten i individuelle konkurranser (hver spiller konkurrerer på egenhånd) eller i konkurranser med sider med partnere (Foursome eller Four-Ball).

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Motspiller

Personen en spiller konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Motspiller

Personen en spiller konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Hull

Sluttpunktet på puttinggreenen på hullet som spilles:

 • Hullet må være 108 millimeter (4 ¼ tommer) i diameter og minst 101,6 millimeter (4 tommer) dypt.
 • Hvis det brukes en fôring, må dens ytre diameter ikke overskride 108 millimeter (4 ¼ tommer). Fôringen må være senket minst 25,4 millimeter (1 tomme) under overflaten til puttinggreenen, bortsett fra når jordsmonnet tilsier at den bør være nærmere overflaten.

Ordet “hull” (når ikke brukt som en definisjon i kursiv) er brukt gjennomgående i reglene for å beskrive en del av banen knyttet til et bestemt utslagsområde, puttinggreen og hull. Spill av et hull begynner fra utslagsområdet og slutter når ballen er hullet utputtinggreenen (eller når reglene på annen måte sier at hullet er avsluttet).

 

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Motspiller

Personen en spiller konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Motspiller

Personen en spiller konkurrerer mot i en match. Betegnelsen motspiller gjelder bare i matchspill.

Slagspill

En spilleform hvor en spiller eller en side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

I den vanlige formen for slagspill (se regel 3.3):

 • En spillers eller sides score for en runde er det totale antall slag (inkludert slag slått og alle straffeslag) for å hulle ut på hvert hull, og
 • Vinneren er spilleren eller siden som avslutter alle runder med totalt færrest antall slag.

Andre former for slagspill  med forskjellige scoremetoder er Stableford, Maksimum Score og Par/Bogey (se regel 21).

Alle former for slagspill  kan bli spilt enten i individuelle konkurranser (hver spiller konkurrerer på egenhånd) eller i konkurranser med sider med partnere (Foursome eller Four-Ball).

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre en spillers score på spillerens scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke en partner.

Komiteen kan utpeke spillerens markør eller fortelle spillerne hvordan de kan velge en markør.

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Markør

I slagspill, personen ansvarlig for å føre en spillers score på spillerens scorekort og bekrefte dette scorekortet. Markøren kan være en annen spiller, men ikke en partner.

Komiteen kan utpeke spillerens markør eller fortelle spillerne hvordan de kan velge en markør.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Provisorisk ball

En annen ball spilt i tilfelle ballen spilleren akkurat spilte kan være:

 • Utenfor banen, eller
 • Mistet utenfor et straffeområde.

En provisorisk ball er ikke spillerens ball i spill, bortsett fra når den blir ballen i spill etter regel 18.3c.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Alvorlig brudd

I slagspill, når spill fra et feil sted kunne gitt spilleren en betydelig fordel sammenlignet med om slaget hadde blitt slått fra det riktige stedet.

I sammenligningen for å avgjøre om det var et alvorlig brudd, må følgende faktorer tas med i betraktningen:

 • Slagets vanskelighetsgrad.
 • Avstanden fra ballen til hullet.
 • Påvirkning fra hindringer i spillelinjen, og
 • Forholdene som påvirker slaget.

Begrepet alvorlig brudd gjelder ikke i matchspill fordi en spiller taper hullet hvis han eller hun spiller fra et feil sted.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der spilleren er pålagt eller tillatt å spille hans eller hennes ball etter reglene.

Eksempler på å spille fra feil sted er:

 • Spille en ball etter å ha plassert den tilbake på feil punkt eller uten å ha plassert den tilbake når påkrevd etter reglene.
 • Spille en droppet ball utenfor det pålagte fritaksområdet.
 • Ta fritak etter en feil regel slik at ballen blir droppet i og spilt fra et sted ikke tillatt etter reglene.
 • Spille en ball fra et spilleforbudområde eller når et spilleforbudområde påvirker spillerens område for planlagt slagstilling eller sving.

Å spille en ball fra et sted utenfor utslagsområdet ved start av spill på et hull eller forsøk på å korrigere den feilen, er ikke spill fra feil sted (se regel 6.1b).

Alvorlig brudd

I slagspill, når spill fra et feil sted kunne gitt spilleren en betydelig fordel sammenlignet med om slaget hadde blitt slått fra det riktige stedet.

I sammenligningen for å avgjøre om det var et alvorlig brudd, må følgende faktorer tas med i betraktningen:

 • Slagets vanskelighetsgrad.
 • Avstanden fra ballen til hullet.
 • Påvirkning fra hindringer i spillelinjen, og
 • Forholdene som påvirker slaget.

Begrepet alvorlig brudd gjelder ikke i matchspill fordi en spiller taper hullet hvis han eller hun spiller fra et feil sted.

Feil sted

Ethvert sted på banen bortsett fra der spilleren er pålagt eller tillatt å spille hans eller hennes ball etter reglene.

Eksempler på å spille fra feil sted er:

 • Spille en ball etter å ha plassert den tilbake på feil punkt eller uten å ha plassert den tilbake når påkrevd etter reglene.
 • Spille en droppet ball utenfor det pålagte fritaksområdet.
 • Ta fritak etter en feil regel slik at ballen blir droppet i og spilt fra et sted ikke tillatt etter reglene.
 • Spille en ball fra et spilleforbudområde eller når et spilleforbudområde påvirker spillerens område for planlagt slagstilling eller sving.

Å spille en ball fra et sted utenfor utslagsområdet ved start av spill på et hull eller forsøk på å korrigere den feilen, er ikke spill fra feil sted (se regel 6.1b).

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
I spill

Statusen til en spillers ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull:

 • En ball blir først i spill på et hull:
  • Når spilleren slår et slag på den innenfor utslagsområdet, eller
  • I matchspill, når spilleren slår et slag på den utenfor utslagsområdet og motspilleren ikke annullerer slaget etter regel 6.1b.
 • Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:
  • Når den er løftet fra banen.
  • Når den er mistet (selv om den er i ro på banen) eller kommer til ro utenfor banen, eller
  • Når den er erstattet av en annen ball, selv om det ikke er tillatt etter en regel.

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Spilleren kan ikke ha mer enn én ball i spill til enhver tid. (Se regel 6.3d for et begrenset antall tilfeller når en spiller kan spille flere enn én ball samtidig på et hull).

Når reglene henviser til en ball i ro eller i bevegelse, betyr dette at en ball er i spill.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til en ball i spill:

 • Hvis ballen ikke har blitt løftet, er den fortsatt i spill, og
 • Hvis ballen har blitt løftet og plassert tilbake, er den i spill selv om ballmarkøren ikke har blitt fjernet.
Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Bunker

Et spesielt bearbeidet område med sand, som ofte er en fordypning hvor torv eller jord er fjernet.

Disse er ikke del av en bunker:

 • En bunkerleppe, vegg eller fronten på grensen til et bearbeidet område som består av jord, gress, stablet torv eller kunstige materialer.
 • Jord eller alt som gror eller er en fast naturgjenstand innenfor grensen til det bearbeidede området (slik som gress, busker eller trær).
 • Sand som er slått ut av eller er utenfor grensen til et bearbeidet område, og
 • Alle andre områder med sand på banen som ikke er innenfor grensen til et bearbeidet område (slik som ørken og andre naturlige områder med sand eller områder som noen ganger omtales som ødemark/waste area).

Bunkere er én av de fem definerte områdene på banen.

En komité kan definere et bearbeidet område med sand som en del av det generelle området (hvilket betyr at det ikke er en bunker) eller kan definere et ikke-bearbeidet område med sand som en bunker.

Når en bunker blir reparert og Komiteen definerer hele bunkeren som grunn under reparasjon, er den å anse som en del av det generelle området (hvilket betyr at den ikke er en bunker).

Ordet "sand" brukt i denne definisjonen og i regel 12 inkluderer alt materiale tilsvarende sand som brukes som bunkermateriale (slik som knuste skjell), så vel som jord blandet inn i sanden.

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Dommer

En person oppnevnt av Komiteen for å avgjøre spørsmål om fakta og bruk av reglene.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 6C (forklaring av ansvaret og myndigheten til en dommer).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

I spill

Statusen til en spillers ball når den ligger på banen og brukes ved spill av et hull:

 • En ball blir først i spill på et hull:
  • Når spilleren slår et slag på den innenfor utslagsområdet, eller
  • I matchspill, når spilleren slår et slag på den utenfor utslagsområdet og motspilleren ikke annullerer slaget etter regel 6.1b.
 • Denne ballen forblir i spill til den er hullet ut, unntatt den er ikke lenger i spill:
  • Når den er løftet fra banen.
  • Når den er mistet (selv om den er i ro på banen) eller kommer til ro utenfor banen, eller
  • Når den er erstattet av en annen ball, selv om det ikke er tillatt etter en regel.

En ball som ikke er i spill er en feil ball.

Spilleren kan ikke ha mer enn én ball i spill til enhver tid. (Se regel 6.3d for et begrenset antall tilfeller når en spiller kan spille flere enn én ball samtidig på et hull).

Når reglene henviser til en ball i ro eller i bevegelse, betyr dette at en ball er i spill.

Når en ballmarkør er lagt ned for å markere punktet til en ball i spill:

 • Hvis ballen ikke har blitt løftet, er den fortsatt i spill, og
 • Hvis ballen har blitt løftet og plassert tilbake, er den i spill selv om ballmarkøren ikke har blitt fjernet.
Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Slagspill

En spilleform hvor en spiller eller en side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

I den vanlige formen for slagspill (se regel 3.3):

 • En spillers eller sides score for en runde er det totale antall slag (inkludert slag slått og alle straffeslag) for å hulle ut på hvert hull, og
 • Vinneren er spilleren eller siden som avslutter alle runder med totalt færrest antall slag.

Andre former for slagspill  med forskjellige scoremetoder er Stableford, Maksimum Score og Par/Bogey (se regel 21).

Alle former for slagspill  kan bli spilt enten i individuelle konkurranser (hver spiller konkurrerer på egenhånd) eller i konkurranser med sider med partnere (Foursome eller Four-Ball).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Slagspill

En spilleform hvor en spiller eller en side konkurrerer mot alle andre spillere eller sider i konkurransen.

I den vanlige formen for slagspill (se regel 3.3):

 • En spillers eller sides score for en runde er det totale antall slag (inkludert slag slått og alle straffeslag) for å hulle ut på hvert hull, og
 • Vinneren er spilleren eller siden som avslutter alle runder med totalt færrest antall slag.

Andre former for slagspill  med forskjellige scoremetoder er Stableford, Maksimum Score og Par/Bogey (se regel 21).

Alle former for slagspill  kan bli spilt enten i individuelle konkurranser (hver spiller konkurrerer på egenhånd) eller i konkurranser med sider med partnere (Foursome eller Four-Ball).

Matchspill

En spilleform hvor en spiller eller side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder:

 • En spiller eller side vinner et hull i matchen ved å avslutte hullet med færrest slag (inkludert slag slått og straffeslag), og
 • Matchen er vunnet når en spiller eller side leder over motspilleren eller motspiller siden med flere hull enn det gjenstår å spille.

Matchspill kan bli spilt som en singlematch (hvor én spiller spiller direkte mot én motspiller), en Three-Ball match eller en Foursome eller Four-Ball match mellom sider av to partnere.

Scorekort

Dokumentet hvor en spillers score for hvert hull noteres i slagspill.

Scorekortet kan være i alle typer papir eller elektroniske former godkjent av Komiteen, som muliggjør:

 • Å registrere spillerens score for hvert hull.
 • Å registrere spillerens handicap, hvis det er en handicapkonkurranse, og
 • For markøren og spilleren å bekrefte scorene, og spilleren for å bekrefte hans eller hennes handicap i en handicapturnering, enten ved en fysisk signatur eller ved en elektronisk metode godkjent av Komiteen.

Et scorekort er ikke påkrevd i matchspill, men kan bli brukt av spillerne for å notere stillingen i matchen.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).