The R&A - Working for Golf
Spillerens utstyr
The Rules of Golf
Se Spillerens utgave
Gå til del
4.1
a
b
c
4.2
a
b
c
4.3
a
b
Utforsk mer

Regel 3
Regel 5

Formål: Regel 4 dekker utstyret som spillere kan bruke under en runde. Basert på prinsippet om at golf er et utfordrende spill hvor suksess bør være avhengig av spillerens vurderinger, ferdigheter og dyktighet, spilleren:

 • Må bruke godkjente køller og baller.
 • Er begrenset til ikke flere enn 14 køller og må normalt ikke erstatte skadede eller mistede køller, og
 • Er begrenset i bruk av annet utstyr som gir kunstig hjelp til hans eller hennes spill.
4
Spillerens utstyr
For detaljerte krav til køller, baller og annet utstyr og fremgangsmåten for konsultasjoner og innlevering av utstyr for godkjennelse, se utstyrsreglene.
4.1
Køller
a
Køller tillatt for å slå et slag

(1) Godkjente køller. Ved å slå et slag, må spilleren bruke en kølle i samsvar med kravene i utstyrsreglene:

 • En kølle brukt til å slå et slag må være godkjent, ikke bare når køllen er ny, men også når den bevisst eller ved et uhell har blir forandret på noen måte.
 • Men, hvis spilleegenskapene på en godkjent kølle forandrer seg som følge av slitasje ved normal bruk, er den fortsatt en godkjent kølle.

«Spilleegenskaper» betyr enhver del av køllen som påvirker hvordan den fungerer ved å slå et slag, slik som dens grep, skaft, køllehode eller leie eller loft (inkludert leie eller loft på en justerbar kølle).

(2) Bruk eller reparasjon av kølle skadet under runde. Hvis en godkjent kølle blir skadet under en runde eller når spillet er stoppet etter regel 5.7a, må spilleren normalt ikke erstatte den med en annen kølle. (For begrensede unntak når spilleren ikke forårsaket skaden, se regel 4.1b(3)).

Men, uansett type skade eller årsak til skaden, betraktes den skadede køllen som i samsvar med reglene for resten av runden (men ikke under et omspill i slagspill, som er en ny runde).

For resten av runden, kan spilleren:

 • Fortsette å slå slag med den skadede køllen, eller
 • Få køllen reparert ved å gjenskape den så nær som mulig til egenskapene før den ble skadet under en runde eller når spillet var stoppet, ved fortsatt å bruke det opprinnelige grep, skaft og køllehode. Men ved å gjøre dette:
  • Spilleren må ikke unødvendig forsinke spillet (se regel 5.6a), og
  • Enhver skade som eksisterte før runden må ikke bli reparert.

«Skadet under en runde» betyr når køllens spilleegenskaper blir forandret på grunn av enhver handling under runden (inkludert når spillet er stoppet etter regel 5.7a), enten:

 • Av spilleren (slik som å slå et slag eller en prøvesving med køllen, sette den ned i eller ta den ut av en golfbag, miste eller lene seg på den, eller kaste eller misbruke den), eller
 • Av enhver annen person, fremmedelement eller naturkrefter.

Men en kølle er ikke «skadet under en runde» hvis dens spilleegenskaper bevisst blir forandret av spilleren under en runde, som dekket av regel 4.1a(3).

(3) Bevisst forandre køllens spilleegenskaper under runde. En spiller må ikke slå et slag med en kølle hvis spilleegenskaper han eller hun bevisst har forandret under en runde (inkludert når spillet er stoppet etter regel 5.7a):

 • Ved å bruke en justerbar innretning eller fysisk forandre køllen (unntatt når det er tillatt å reparere skade etter regel 4.1a(2)), eller
 • Ved å påføre ethvert materiale på køllehodet (bortsett fra å rengjøre det) for å påvirke hvordan den fungerer ved å slå et slag.

Unntak - Justerbar kølle gjenopprettet til opprinnelig posisjon: Hvis en kølles spilleegenskaper ble forandret ved bruk av en justerbar innretning og, før køllen blir brukt til å slå et slag, køllen blir gjenopprettet til en så nær som mulig opprinnelig posisjon ved å justere innretningen tilbake til hvor den var, er det ingen straff og køllen kan bli brukt til å slå et slag.

Straff for å slå et slag ved brudd på regel 4.1a: Diskvalifikasjon.

 • Det er ingen straff etter denne regelen for bare å ha (uten å slå et slag med den) en ikke-godkjent kølle eller en kølle hvis spilleegenskaper bevisst ble forandret under runden.
 • Men en slik kølle teller fortsatt med innenfor begrensningen på 14 køller i regel 4.1b(1).
b
Begrensning på 14 køller: Dele, legge til eller erstatte køller under runde

(1) Begrensning på 14 køller. En spiller må ikke:

 • Starte en runde med flere enn 14 køller, eller
 • Ha flere enn 14 køller under runden.

Hvis spilleren starter en runde med færre enn 14 køller, kan han eller hun legge til køller under runden opp til grensen på 14 køller (se regel 4.1b(4) for begrensninger mot å gjøre dette).

Når spilleren blir klar over at han eller hun har brutt denne regelen ved å ha flere enn 14 køller, må spilleren straks ta overskytende kølle eller køller ut av spill ved bruk av fremgangsmåten i regel 4.1c(1):

 • Hvis spilleren startet med flere enn 14 køller, kan han eller hun velge hvilken kølle eller køller som vil bli tatt ut av spill.
 • Hvis spilleren legger til overskytende køller under runden, er det disse tillagte køllene som må bli tatt ut av spill.

Etter at en spillers runde har startet, og hvis spilleren plukker opp en annen spillers kølle som er blitt lagt igjen, eller hvis en kølle ved en feil er puttet i spillerens bag uten hans eller hennes kjennskap, er køllen ikke å betrakte som en av spillerens køller etter formålet med grensen på 14 køller (men må ikke bli brukt).

(2) Ingen deling av køller. En spiller er begrenset til de køllene han eller hun startet med eller la til som tillatt i (1):

 • Spilleren må ikke slå et slag med en kølle som brukes av noen andre som spiller på banen (selv om den andre spilleren spiller i en annen gruppe eller konkurranse).
 • Når spilleren blir oppmerksom på at han eller hun har brutt denne regelen ved å slå et slag med en annen spillers kølle, må spilleren straks ta denne køllen ut av spill og bruke fremgangsmåten i regel 4.1c(1).

Se regel 22.5 og 23.7 (begrensede unntak i spilleformer med partner hvor partnerne tillates å dele køller hvis de ikke har flere enn 14 køller tilsammen).

(3) Ingen erstatning av mistede eller skadede køller. Hvis en spiller startet med 14 køller eller la til køller opp til begrensningen på 14 og så mister eller skader en kølle under runden eller når spillet er stoppet etter regel 5.7a, må spilleren ikke erstatte den med en annen kølle.

Unntak – Erstatte skadet kølle når spiller ikke forårsaket skade: Hvis en spillers kølle blir skadet under runden (inkludert når spillet er stoppet) (se regel 4.1a(2)) av et fremmedelement eller naturkrefter, eller av noen annen person enn spilleren eller han eller hennes caddie:

 • Spilleren kan erstatte den skadede køllen med enhver kølle etter regel 4.1b(4).
 • Men når spilleren gjør det, må spilleren straks ta den skadede køllen ut av spill, ved bruk av fremgangsmåten i regel 4.1c(1).

(4) Begrensninger ved å legge til eller erstatte køller. Når en kølle legges til eller erstattes etter (1) eller (3), må en spiller ikke:

 • Unødvendig forsinke spillet (se regel 5.6a),
 • Legge til eller låne en kølle fra noen andre som spiller på banen (selv om den andre spilleren spiller i en annen gruppe eller konkurranse), eller
 • Sette sammen en kølle fra deler båret av hvem som helst for spilleren under runden.

Straff for brudd på regel 4.1b: Straffen gjelder basert på når spilleren blir oppmerksom på bruddet:

 • Spilleren blir oppmerksom på bruddet mens hullet spilles. Straffen ilegges ved slutten av hullet som spilles. I matchspill må spilleren avslutte hullet, legge til resultatet på dette hullet til scoren i matchspillet og så legge til straffen for å justere scoren i matchspillet.
 • Spilleren blir oppmerksom på bruddet mellom to hull. Straffen gjelder på hullet som nettopp er avsluttet, ikke på neste hull.

Straff i matchspill – score i matchen justert ved å trekke fra hull, maksimalt to hull:

 • Dette er en justering av match straff – det er ikke det samme som straff med tap av hull.
 • Ved slutten av hullet som spilles eller nettopp er avsluttet, blir scoren i matchen justert ved å trekke fra ett hull for hvert hull hvor bruddet skjedde, med maksimalt fratrekk av to hullrunden.
 • For eksempel, hvis en spiller som startet med 15 køller blir oppmerksom på bruddet mens hull 3 spilles og da vinner hullet for å gå tre opp i matchen, gjelder den maksimale justeringen på to hull og spilleren ville nå være én opp i matchen.

Straff i slagspill to straffeslag, maksimalt fire slag: Spilleren får den generelle straffen (to straffeslag) for hvert hull hvor et brudd skjedde, med maksimalt fire straffeslag runden (ved å legge til to straffeslag på de første to hullene hvor et brudd skjedde).

c
Fremgangsmåte for å ta køller ut av spill

(1) Under runde. Når en spiller under en runde blir klar over at han eller hun har brutt regel 4.1b(1), (2) eller (3) for å ha flere enn 14 køller eller for å slå et slag med en annen spillers kølle, må spilleren straks utføre en handling som klart viser hver kølle som blir tatt ut av spill.

Dette kan bli gjort enten ved:

 • Å erklære dette til motspilleren i matchspill, eller markøren eller en annen spiller i gruppen i slagspill, eller
 • Å utføre en annen tydelig handling (slik som å snu en kølle opp/ned i baggen, plassere den på gulvet i en golfbil eller gi køllen til en annen person).

Spilleren må ikke slå et slag under resten av runden med noen kølle tatt ut av spill.

Hvis en kølle tatt ut av spill er en annen spillers kølle, kan denne andre spilleren fortsette å bruke køllen.

Straff for brudd på regel 4.1c(1): Diskvalifikasjon.

(2) Før runde. Hvis en spiller like før starten på en runde blir oppmerksom på at han eller hun ved et uhell har flere enn 14 køller, bør spilleren forsøke å legge igjen overskytende kølle eller køller.

Men som en mulighet uten straff:

 • Spilleren kan ta alle slike overskytende køller ut av spill før starten på runden ved å bruke fremgangsmåten i (1), og
 • Overskytende køller kan bli beholdt av spilleren (men må ikke bli brukt) under runden og de teller ikke i forhold til grensen på 14 køller.

Hvis en spiller bevisst tar med flere enn 14 køller til hans eller hennes første utslagsområde og starter runden uten å legge igjen de overskytende køllene, er denne muligheten ikke tillatt og regel 4.1b(1) gjelder.

4.2
Baller
a
Baller tillatt ved spill av runde

(1) Godkjente baller må bli spilt. Ved å slå hvert slag, må en spiller bruke en ball som er i samsvar med kravene i utstyrsreglene.

En spiller kan få en godkjent ball til å spille med fra alle andre, inkludert en annen spiller på banen.

(2) Ball bevisst forandret må ikke bli spilt. En spiller må ikke slå et slag på en ball hvis spilleegenskaper bevisst er forandret, slik som å skrape eller varme opp ballen eller ved å påføre den noe materiale (annet enn å rengjøre den).

Straff for å slå et slag ved brudd på regel 4.2a: Diskvalifikasjon.

b
Ball deles i biter mens hull spilles

Hvis en spillers ball deles i biter etter et slag er det ingen straff og slaget teller ikke.

Spilleren må spille en annen ball fra der slaget ble slått (se regel 14.6).

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 4.2b: Generell straff etter regel 14.7a.

 

c
Ball får kutt eller sprekker mens hull spilles

(1) Løfting av ball for å se etter kuttmerker eller sprekker. Hvis en spiller har rimelig grunn til å tro at hans eller hennes ball har blitt kuttet eller er sprukket mens et hull spilles:

 • Spilleren kan løfte ballen og se på den, men:
 • Punktet til ballen må først bli markert, og ballen må ikke bli rengjort (unntattputtinggreenen) (se regel 14.1).

Hvis spilleren løfter ballen uten å ha rimelig grunn til å tro (unntattputtinggreenen hvor spilleren kan løfte etter regel 13.1b), unnlater å markere punktet til ballen før den løftes eller rengjør den når ikke tillatt, får spilleren ett straffeslag.

Hvis flere regelbrudd med ett straffeslag skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

(2) Når en ball kan bli erstattet. Spilleren kan bare erstatte med en annen ball hvis det tydelig kan sees at den opprinnelige ballen er kuttet eller sprukket på hullet som spilles – men ikke hvis den bare er oppskrapet eller fått riper, eller dens maling bare er skadet eller misfarget.

 • Hvis den opprinnelige ballen er kuttet eller sprukket, må spilleren enten plassere tilbake en annen ball eller den opprinnelige ballen på det opprinnelige punktet (se regel 14.2).
 • Hvis den opprinnelige ballen ikke er kuttet eller sprukket, må spilleren plassere den tilbake på dens opprinnelige punkt (se regel 14.2).

Ikke noe i denne regelen forbyr en spiller fra å erstatte en ball med en annen etter noen annen regel eller bytte baller mellom to hull.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 4.2c: Generell straff etter reglene 6.3b eller 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

4.3
Bruk av utstyr

Regel 4.3 gjelder for alle typer utstyr som en spiller kan bruke under en runde, unntatt at kravene for å spille med godkjente køller og baller er dekket av reglene 4.1 og 4.2, og ikke av denne regelen.

Denne regelen angår bare hvordan utstyr blir brukt. Den begrenser ikke utstyret som en spiller kan ha med på hans eller hennes runde.

a
Tillatt og forbudt bruk av utstyr

En spiller kan bruke utstyr for å hjelpe hans eller hennes spill under en runde, unntatt at en spiller ikke må skape en mulig fordel ved å:

 • Bruke utstyr (annet enn en kølle eller en ball) som på en kunstig måte eliminerer eller reduserer behov for en ferdighet eller vurdering som er grunnleggende for utfordringen ved spillet, eller
 • Bruke utstyr (inkludert en kølle eller en ball) på en unormal måte til å slå et slag. «Unormal måte» betyr en måte som er fundamentalt forskjellig fra påtenkt bruk og som normalt ikke er anerkjent som del av å spille spillet.

Denne regelen påvirker ikke bruken av noen annen regel som begrenser handlinger en spiller er tillatt å utføre med en kølle, ball eller annet utstyr (slik som legge ned en kølle eller annen gjenstand for å hjelpe spilleren til å stille seg opp, se regel 10.2b(3)).

Vanlige eksempler på bruk av utstyr som er tillatt og ikke tillatt under en spillers runde etter denne regelen er:

(1) Avstands- og retningsinformasjon.

 • Tillatt.
  • Få informasjon om avstand eller retning (slik som fra utstyr for avstandsmåling eller kompass).
 • Ikke tillatt.
  • Måle høydeforskjeller, eller
  • Tolke avstands- og retningsinformasjon (slik som å bruke utstyr for å få en anbefalt spillelinje eller køllevalg basert på stedet hvor spillerens ball ligger).

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Forslag lokal regel G-5 (Komiteen kan benytte en lokal regel som forbyr bruk av utstyr for avstandsmåling).

(2) Informasjon om vind og andre værforhold.

 • Tillatt.
  • Få alle typer værinformasjon (inkludert vindstyrke) som er tilgjengelig fra værmeldinger, eller
  • Måle temperatur og fuktighet på banen.
 • Ikke tillatt.
  • Måle vindstyrke på banen, eller
  • Bruke en kunstig gjenstand for å få annen vindrelatert informasjon (slik som å bruke pulver for å beregne vindretning).

(3) Informasjon samlet inn før eller under runde.

 • Tillatt.
  • Bruke informasjon som var samlet inn før runden (slik som spilleinformasjon fra tidligere runder, svingtips eller kølleanbefalinger), eller
  • Notere (for bruk etter runden) spill- eller fysisk informasjon fra runden (slik som slaglengde, spillestatistikk eller hjerterytme).
 • Ikke tillatt.
  • Utarbeide eller tolke spilleinformasjon fra runden (slik som kølleanbefalinger basert på lengder under runden som spilles), eller
  • Bruk av all fysisk informasjon registrert under runden.

(4) Lyd og video.

 • Tillatt.
   • Høre på lyd eller se på video om forhold som ikke er relatert til konkurransen som spilles (slik som nyhetssendinger eller bakgrunnsmusikk).
   • Men ved å gjøre dette, bør det tas hensyn til andre (se regel 1.2).
 • Ikke tillatt.
   • Høre på musikk eller annen lyd for å eliminere forstyrrelser eller for å hjelpe til med svingtempo, eller
   • Se på video under konkurransen som viser spillerens spill eller andre spillere og som hjelper spilleren med å velge en kølle, slå et slag eller avgjøre hvordan å spille under runden.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Forslag lokal regel G-8 (Komiteen kan benytte en lokal regel som forbyr eller begrenser bruk av utstyr med lyd og video under en runde).

(5) Hansker og gripemidler.

 • Tillatt.
  • Bruk av en vanlig hanske som tilfredsstiller kravene i utstyrsreglene.
  • Bruk av harpiks, pulver og andre fuktighetsskapende eller tørkende midler, eller
  • Surre et håndkle eller lommetørkle rundt grepet.
 • Ikke tillatt.
  • Bruke en hanske som ikke tilfredsstiller kravene i utstyrsreglene, eller
  • Bruke annet utstyr som gir en urettferdig fordel med håndposisjon eller grepstrykk.

(6) Utstyr for å tøye ut og trene eller svinghjelp.

 • Tillatt.
  • Bruke alt utstyr for generelt å tøye ut (annet enn til å gjøre en prøvesving), uansett om utstyret er designet for å tøye ut, for bruk i golf (slik som en siktepinne plassert på tvers av skuldrene) eller for noen hensikt ikke relatert til golf (slik som en gummislange eller del av et rør).
 • Ikke tillatt.
  • Bruk av enhver type trenings- eller svinghjelp for golf (slik som en siktepinne eller vektbelagt headcover eller «smultring»), eller en ikke-godkjent kølle for å gjøre en treningssving, eller på alle andre måter som skaper en mulig fordel ved å hjelpe en spiller i å forberede eller slå et slag (slik som hjelp med et svingplan, grep, oppstilling, ballposisjon eller kroppsholdning).

Videre veiledning i bruk av utstyr beskrevet ovenfor og andre typer utstyr (slik som klær og sko) kan finnes i utstyrsreglene.

En spiller som er usikker på om han eller hun kan bruke en del av utstyr på en spesiell måte, bør spørre Komiteen om en regelavgjørelse (se regel 20.2b).

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 8: Forslag lokal regel G-6 (Komiteen kan benytte en lokal regel som forbyr bruk av motorisert transport under en runde).

 

b
Utstyr brukt av medisinske grunner

(1) Medisinsk unntak. En spiller bryter ikke regel 4.3 hvis han eller hun bruker utstyr til å avhjelpe en medisinsk tilstand, så lenge:

 • Spilleren har en medisinsk grunn til å bruke utstyret, og
 • Komiteen bestemmer at bruken ikke gir spilleren noen urettferdig fordel i forhold til andre spillere.

(2) Teip eller lignende dekningsmateriale. En spiller kan bruke teip eller lignende dekningsmateriale for alle medisinske årsaker (slik som å forhindre en skade eller avhjelpe en oppstått skade), men teipen eller dekningsmateriale må ikke:

 • Bli påført overdrevent, eller
 • Hjelpe spilleren mer enn nødvendig for den medisinske årsaken (for eksempel, det må ikke forhindre bevegelse i et ledd for å hjelpe spilleren til å svinge køllen).

En spiller som er usikker på hvor og hvordan teip eller lignende dekningsmateriale kan bli påført, bør spørre Komiteen om en regelavgjørelse.

Straff for brudd på regel 4.3:

 • Straff for første brudd etter en enkeltstående handling eller relaterte handlinger: Generell straff.
 • Straff for andre brudd ikke relatert til første brudd: Diskvalifikasjon. Denne straffen gjelder selv om forholdene rundt bruddet var helt forskjellig fra bruddet som resulterte i den første straffen.
Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komitéen:

 • Alle områder innenfor grensen er inne på og en del av banen.
 • Alle områder utenfor grensen er utenfor banen og ikke en del av banen.
 • Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Banen består av de fem definerte områdene på banen.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Partner

En spiller som konkurrerer sammen med en annen spiller som en side, i enten matchspill eller slagspill.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Fremmedelement

Enhver av disse personene eller ting som kan påvirke hva som skjer med en spillers ball eller utstyr eller banen:

 • Enhver person (inkludert en annen spiller), unntatt spilleren eller hans eller hennes caddie eller spillerens partner eller motspiller eller noen av deres caddier.
 • Ethvert dyr, og
 • Enhver naturlig eller kunstig gjenstand eller noe annet (inkludert en annen ball i bevegelse), unntatt naturkrefter.

 

Interpretation Outside Influence/1 - Status of Air and Water When Artificially Propelled

Although wind and water are natural forces and not outside influences, artificially propelled air and water are outside influences.

Examples include:

 • If a ball at rest on the putting green has not been lifted and replaced and is moved by air from a greenside fan, the ball must be replaced (Rule 9.6 and Rule 14.2).
 • If a ball at rest is moved by water coming from an irrigation system, the ball must be replaced (Rule 9.6 and Rule 14.2).
Naturkrefter

Påvirkning fra naturen slik som vind, vann eller når noe skjer uten noen påviselig årsak på grunn av effekten av gravitasjon.

Caddie

En som hjelper en spiller under en runde inkludert på disse måter:

 • Bærer, flytter eller tar hånd om køller: En person som bærer, flytter (slik som med en golfbil eller tralle) eller tar hånd om spillerens køller under spill, er spillerens caddie selv om denne ikke er utnevnt som caddie av spilleren, unntatt når det gjøres for å flytte spillerens køller, bag eller golfbil bort fra noe, eller som en tjeneste (slik som å hente en kølle som spilleren har glemt).
 • Gi råd: En spillers caddie er den eneste personen (bortsett fra en partner eller en partners caddie) som en spiller kan spørre om råd.

En caddie kan også hjelpe spilleren på andre måter tillatt etter reglene (se regel 10.3b).

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komitéen:

 • Alle områder innenfor grensen er inne på og en del av banen.
 • Alle områder utenfor grensen er utenfor banen og ikke en del av banen.
 • Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Banen består av de fem definerte områdene på banen.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Matchspill

En spilleform hvor en spiller eller side spiller direkte mot en motspiller eller en motspiller side i en «spiller-mot-spiller» match med én eller flere runder:

 • En spiller eller side vinner et hull i matchen ved å avslutte hullet med færrest slag (inkludert slag slått og straffeslag), og
 • Matchen er vunnet når en spiller eller side leder over motspilleren eller motspiller siden med flere hull enn det gjenstår å spille.

Matchspill kan bli spilt som en singlematch (hvor én spiller spiller direkte mot én motspiller), en Three-Ball match eller en Foursome eller Four-Ball match mellom sider av to partnere.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Generell straff

Tap av hull i matchspill eller to straffeslag i slagspill.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Utstyr

Alt som spilleren eller spillerens caddie bruker, har på seg, holder eller bærer.

Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av spilleren eller caddie.

 

Interpretation Equipment/1 - Status of Items Carried by Someone Else for the Player

Items, other than clubs, that are carried by someone other than a player or his or her caddie are outside influences, even if they belong to the player. However, they are the player's equipment when in the player's or his or her caddie's possession.

For example, if a player asks a spectator to carry his or her umbrella, the umbrella is an outside influence while in the spectator's possession. However, if the spectator hands the umbrella to the player, it is now his or her equipment.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Utstyr

Alt som spilleren eller spillerens caddie bruker, har på seg, holder eller bærer.

Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av spilleren eller caddie.

 

Interpretation Equipment/1 - Status of Items Carried by Someone Else for the Player

Items, other than clubs, that are carried by someone other than a player or his or her caddie are outside influences, even if they belong to the player. However, they are the player's equipment when in the player's or his or her caddie's possession.

For example, if a player asks a spectator to carry his or her umbrella, the umbrella is an outside influence while in the spectator's possession. However, if the spectator hands the umbrella to the player, it is now his or her equipment.

Utstyr

Alt som spilleren eller spillerens caddie bruker, har på seg, holder eller bærer.

Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av spilleren eller caddie.

 

Interpretation Equipment/1 - Status of Items Carried by Someone Else for the Player

Items, other than clubs, that are carried by someone other than a player or his or her caddie are outside influences, even if they belong to the player. However, they are the player's equipment when in the player's or his or her caddie's possession.

For example, if a player asks a spectator to carry his or her umbrella, the umbrella is an outside influence while in the spectator's possession. However, if the spectator hands the umbrella to the player, it is now his or her equipment.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Utstyr

Alt som spilleren eller spillerens caddie bruker, har på seg, holder eller bærer.

Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av spilleren eller caddie.

 

Interpretation Equipment/1 - Status of Items Carried by Someone Else for the Player

Items, other than clubs, that are carried by someone other than a player or his or her caddie are outside influences, even if they belong to the player. However, they are the player's equipment when in the player's or his or her caddie's possession.

For example, if a player asks a spectator to carry his or her umbrella, the umbrella is an outside influence while in the spectator's possession. However, if the spectator hands the umbrella to the player, it is now his or her equipment.

Utstyr

Alt som spilleren eller spillerens caddie bruker, har på seg, holder eller bærer.

Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av spilleren eller caddie.

 

Interpretation Equipment/1 - Status of Items Carried by Someone Else for the Player

Items, other than clubs, that are carried by someone other than a player or his or her caddie are outside influences, even if they belong to the player. However, they are the player's equipment when in the player's or his or her caddie's possession.

For example, if a player asks a spectator to carry his or her umbrella, the umbrella is an outside influence while in the spectator's possession. However, if the spectator hands the umbrella to the player, it is now his or her equipment.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Spillelinje

Linjen som spilleren ønsker at hans eller hennes ball skal følge etter et slag, inkludert området på denne linjen som er i rimelig avstand opp over bakken og på begge sider av denne linjen.

Spillelinjen er ikke nødvendigvis en rett linje mellom to punkter (for eksempel kan det være en buet linje basert på spillerens ønske om hvor ballen skal gå).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komitéen:

 • Alle områder innenfor grensen er inne på og en del av banen.
 • Alle områder utenfor grensen er utenfor banen og ikke en del av banen.
 • Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Banen består av de fem definerte områdene på banen.

Bane

Hele området for spill innenfor alle banegrenser bestemt av Komitéen:

 • Alle områder innenfor grensen er inne på og en del av banen.
 • Alle områder utenfor grensen er utenfor banen og ikke en del av banen.
 • Grensen strekker seg både opp over bakken og ned under bakken.

Banen består av de fem definerte områdene på banen.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.

Utstyrsregler

Spesifikasjonene og andre bestemmelser for køller, baller og annet utstyr som spilleren er tillatt å bruke under en runde. Utstyrsreglene finner du på RandA.org/EquipmentStandards.

Utstyrsregler

Spesifikasjonene og andre bestemmelser for køller, baller og annet utstyr som spilleren er tillatt å bruke under en runde. Utstyrsreglene finner du på RandA.org/EquipmentStandards.

Utstyr

Alt som spilleren eller spillerens caddie bruker, har på seg, holder eller bærer.

Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av spilleren eller caddie.

 

Interpretation Equipment/1 - Status of Items Carried by Someone Else for the Player

Items, other than clubs, that are carried by someone other than a player or his or her caddie are outside influences, even if they belong to the player. However, they are the player's equipment when in the player's or his or her caddie's possession.

For example, if a player asks a spectator to carry his or her umbrella, the umbrella is an outside influence while in the spectator's possession. However, if the spectator hands the umbrella to the player, it is now his or her equipment.

Utstyr

Alt som spilleren eller spillerens caddie bruker, har på seg, holder eller bærer.

Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av spilleren eller caddie.

 

Interpretation Equipment/1 - Status of Items Carried by Someone Else for the Player

Items, other than clubs, that are carried by someone other than a player or his or her caddie are outside influences, even if they belong to the player. However, they are the player's equipment when in the player's or his or her caddie's possession.

For example, if a player asks a spectator to carry his or her umbrella, the umbrella is an outside influence while in the spectator's possession. However, if the spectator hands the umbrella to the player, it is now his or her equipment.

Utstyr

Alt som spilleren eller spillerens caddie bruker, har på seg, holder eller bærer.

Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av spilleren eller caddie.

 

Interpretation Equipment/1 - Status of Items Carried by Someone Else for the Player

Items, other than clubs, that are carried by someone other than a player or his or her caddie are outside influences, even if they belong to the player. However, they are the player's equipment when in the player's or his or her caddie's possession.

For example, if a player asks a spectator to carry his or her umbrella, the umbrella is an outside influence while in the spectator's possession. However, if the spectator hands the umbrella to the player, it is now his or her equipment.

Slag

Bevegelsen av køllen fremover for å slå til ballen.

Men et slag er ikke slått hvis spilleren:

 • Bestemmer seg i nedsvingen for ikke å slå ballen og unngår å gjøre dette ved å bevisst stoppe køllehodet før det når frem til ballen eller, hvis det ikke er mulig å stoppe, bevisst bommer på ballen.
 • Ved et uhell treffer ballen under en prøvesving eller under forberedelsene til å slå et slag.

Når reglene refererer til «spille en ball», betyr det det samme som å slå et slag.

Spillerens score på et hull eller en runde er beskrevet med antall «slag» eller «slag slått», som betyr både alle slag slått og alle straffeslag (se regel 3.1c.).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Utstyr

Alt som spilleren eller spillerens caddie bruker, har på seg, holder eller bærer.

Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av spilleren eller caddie.

 

Interpretation Equipment/1 - Status of Items Carried by Someone Else for the Player

Items, other than clubs, that are carried by someone other than a player or his or her caddie are outside influences, even if they belong to the player. However, they are the player's equipment when in the player's or his or her caddie's possession.

For example, if a player asks a spectator to carry his or her umbrella, the umbrella is an outside influence while in the spectator's possession. However, if the spectator hands the umbrella to the player, it is now his or her equipment.

Utstyr

Alt som spilleren eller spillerens caddie bruker, har på seg, holder eller bærer.

Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av spilleren eller caddie.

 

Interpretation Equipment/1 - Status of Items Carried by Someone Else for the Player

Items, other than clubs, that are carried by someone other than a player or his or her caddie are outside influences, even if they belong to the player. However, they are the player's equipment when in the player's or his or her caddie's possession.

For example, if a player asks a spectator to carry his or her umbrella, the umbrella is an outside influence while in the spectator's possession. However, if the spectator hands the umbrella to the player, it is now his or her equipment.

Utstyrsregler

Spesifikasjonene og andre bestemmelser for køller, baller og annet utstyr som spilleren er tillatt å bruke under en runde. Utstyrsreglene finner du på RandA.org/EquipmentStandards.

Utstyr

Alt som spilleren eller spillerens caddie bruker, har på seg, holder eller bærer.

Gjenstander brukt til omsorg for banen, slik som raker, er utstyr bare når de holdes eller bæres av spilleren eller caddie.

 

Interpretation Equipment/1 - Status of Items Carried by Someone Else for the Player

Items, other than clubs, that are carried by someone other than a player or his or her caddie are outside influences, even if they belong to the player. However, they are the player's equipment when in the player's or his or her caddie's possession.

For example, if a player asks a spectator to carry his or her umbrella, the umbrella is an outside influence while in the spectator's possession. However, if the spectator hands the umbrella to the player, it is now his or her equipment.

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Komité

Personen eller gruppen ansvarlig for konkurransen eller banen.

Se fremgangsmåter for Komiteen, del 1 (forklaring av Komiteens rolle).

Runde

18 eller færre hull spilt i den rekkefølge Komiteen har bestemt.