The R&A - Working for Golf
Spille et hull
The Rules of Golf
Se Spillerens utgave
Gå til del
6.1
a
b
6.2
a
b
6.3
a
b
c
d
6.4
a
b
c
d
6.5
Utforsk mer

Regel 5
Regel 7

Formål: Regel 6 dekker hvordan et hull spilles – slik som de spesifikke reglene for utslag for å starte et hull, kravene til å bruke den samme ballen på hele hullet unntatt når erstatning er tillatt, rekkefølgen for spill (som betyr mer i matchspill enn i slagspill) og å avslutte et hull.

6.1
Starte spill på et hull
a
Når hull startes

En spiller har startet på et hull når han eller hun slår et slag for å starte på hullet.

Hullet er startet selv om slaget ble slått utenfor utslagsområdet (se regel 6.1b) eller slaget ble annullert etter en regel.

b
Ball må bli spilt fra utslagsområdet

En spiller må starte hvert hull ved å spille en ball fra hvor som helst i utslagsområdet etter regel 6.2b.

Hvis en spiller som starter et hull spiller en ball fra et sted utenfor utslagsområdet (inkludert fra feil utslagsmerker på et annet utslagssted på samme hull eller et annet hull):

(1) Matchspill. Det er ingen straff, men motspilleren kan annullere slaget:

 • Dette må bli gjort straks og før noen av spillerne slår et annet slag. Når motspilleren annullerer slaget, kan han eller hun ikke trekke tilbake annulleringen.
 • Hvis motspilleren annullerer slaget, må spilleren spille en ball fra utslagsområdet og det er fortsatt hans eller hennes tur til å spille.
 • Hvis motspilleren ikke annullerer slaget, teller slaget og ballen er i spill og må bli spilt som den ligger.

(2) Slagspill. Spilleren får den generelle straffen (to straffeslag) og må korrigere feilen ved å spille en ball fra utslagsområdet:

 • Ballen spilt utenfor utslagsområdet er ikke i spill.
 • Det slaget og alle flere slag før feilen er korrigert (inkludert slag slått og alle straffeslag bare fra spill av den ballen) teller ikke.
 • Hvis spilleren ikke korrigerer feilen før det slås et slag for å starte på et annet hull, eller på det siste hullet på runden før han eller hun innleverer scorekortet, er spilleren diskvalifisert.
6.2
Spille ball fra utslagsområde
a
Når regler for utslagsområde gjelder

Reglene for utslagsområdet i regel 6.2b gjelder når en spiller er pålagt eller har tillatelse til å spille en ball fra utslagsområdet. Dette inkluderer når:

 • Spilleren starter spill på hullet (se regel 6.1).
 • Spilleren vil spille på nytt fra utslagsområdet etter en regel (se regel 14.6), eller
 • Spillerens ball er i spill i utslagsområdet etter et slag eller etter at spilleren har tatt fritak.

Denne regelen gjelder bare for utslagsområdet spilleren må spille fra ved starten av hullet han eller hun spiller, ikke fra andre utslagssteder på banen (enten på samme hull eller et annet hull).

b
Regler for utslagsområde

(1) Når ball er i utslagsområde.

 • En ball er i utslagsområdet når noen del av ballen berører det eller er over noen del av utslagsområdet.
 • Spilleren kan stå utenfor utslagsområdet ved å slå slaget på en ball inne i utslagsområdet.

(2) Ballen kan bli pegget opp eller spilles fra grunnen. Ballen må bli spilt fra enten:

 • En peg plassert i eller på grunnen, eller
 • Selve grunnen.

Ved bruk av denne regelen, inkluderer «grunnen» sand eller annet naturlig materiale lagt på plass for å plassere peggen eller ballen på.

Spilleren må ikke slå et slag på en ball på en ikke-godkjent peg eller en ball pegget på en måte ikke tillatt etter denne regelen.

Straff for brudd på regel 6.2b(2):

 • Straff for første brudd som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger: Generell straff.
 • Straff for andre brudd ikke relatert til første brudd: Diskvalifikasjon.

(3) Visse forhold innenfor utslagsområdet kan bli forbedret. Før et slag slås, kan spilleren gjøre følgende innenfor utslagsområdet for å forbedre forholdene som påvirker slaget (se regel 8.1b(8)):

 • Forandre overflaten på grunnen i utslagsområdet (slik som å lage en ujevnhet med en kølle eller fot).
 • Flytte, bøye eller brekke gress, ugress og andre naturgjenstander som er festet eller gror i grunnen inne i utslagsområdet.
 • Fjerne eller presse ned sand og jord i utslagsområdet, og
 • Fjerne dugg, rim og vann i utslagsområdet.

Men spilleren får den generelle straffen hvis han eller hun utfører noen andre handlinger for å forbedre forholdene som påvirker slaget etter brudd på regel 8.1a.

(4) Begrensninger for å flytte utslagsmerker ved spill fra utslagsområde.

 • Plasseringen av utslagsmerkene er gjort av Komiteen for å definere hvert utslagsområde og bør forbli i den samme posisjonen for alle spillere som vil spille fra dette utslagsområdet.
 • Hvis spilleren forbedrer forholdene som påvirker slaget ved å flytte slike utslagsmerker før det spilles fra utslagsområdet, får han eller hun den generelle straffen for brudd på regel 8.1a(1).

I alle andre situasjoner, anses utslagsmerkene å være vanlige flyttbare hindringer som kan bli fjernet som tillatt i regel 15.2.

(5) Ball er ikke i spill før slag er slått. Uansett om ballen er pegget opp eller på grunnen når det startes på et hull eller det spilles på nytt fra utslagsområdet etter en regel:

 • Ballen er ikke i spill før spilleren slår et slag på den, og 
 • Ballen kan bli løftet eller flyttet uten straff før slaget blir slått.

Hvis en pegget ball faller av peggen eller blir dyttet ned fra peggen av spilleren før spilleren har slått et slag på den, kan den bli pegget opp igjen hvor som helst innenfor utslagsområdet uten straff.

Men hvis spilleren slår et slag på denne ballen når den faller av eller etter at den har falt av, er det ingen straff, slaget teller og ballen er i spill.

(6) Når ball i spill ligger i utslagsområde. Hvis spillerens ball i spill er innenfor utslagsområdet etter et slag (slik som en pegget ball etter et slag som bommet på ballen) eller etter å ha tatt fritak, kan spilleren:

 • Løfte eller flytte ballen uten straff (se regel 9.4b, Unntak 1), og
 • Spille denne ballen eller en annen ball fra hvor som helst innenfor utslagsområdet fra en peg eller fra grunnen etter (2), inkludert å spille ballen som den ligger. 

Straff for å spille ball fra feil sted ved brudd på regel 6.2b(6): Generell straff etter regel 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

6.3
Ball brukt ved spill av hull

Formål: Et hull spilles med et økende antall slag slått fra utslagsområdet, til puttinggreenen og ned i hullet. Etter å ha slått ut, er spilleren vanligvis pålagt å spille den samme ballen inntil hullet er avsluttet. Spilleren får en straff for å slå et slag på en feil ball eller en erstattet ball når erstatning ikke er tillatt etter reglene.

a
Hulle ut med samme ball spilt fra utslagsområde

En spiller kan spille enhver ball som er i samsvar med reglene når det startes på et hull fra utslagsområdet, og kan bytte baller mellom to hull.

Spilleren må hulle ut med den samme ballen spilt fra utslagsområdet, unntatt når:

 • Denne ballen er mistet eller kommer til ro utenfor banen, eller
 • Spilleren erstatter med en annen ball (uansett om det er tillatt eller ikke å gjøre det).

Spilleren bør sette et identifikasjonsmerke på ballen som skal spilles (se regel 7.2).

b
Erstatning med en annen ball under spill av hull

(1) Når spiller tillates og ikke tillates å erstatte med en annen ball. Visse regler tillater en spiller å bytte ballen han eller hun bruker til å spille et hull ved å erstatte ballen i spill med en annen ball, andre gjør det ikke:

 • Når det tas fritak etter en regel, inkludert når det enten droppes en ball eller plasseres en ball (slik som når en ball ikke vil bli liggende i fritaksområdet eller når det tas fritak på puttinggreenen), kan spilleren bruke enten den opprinnelige ballen eller en annen ball (regel 14.3a).
 • Når det spilles på nytt fra der et tidligere slag ble slått, kan spilleren enten bruke den opprinnelige ballen eller en annen ball (regel 14.6), og
 • Når ballen plasseres tilbake på et punkt, har spilleren ikke tillatelse til å erstatte en ball og må bruke den opprinnelige ballen, med visse unntak (regel 14.2a).

(2) Erstattet ball blir ballen i spill. Når en spiller erstatter ballen i spill med en annen ball (se regel 14.4):

 • Den opprinnelige ballen er ikke lenger i spill selv om den er i ro på banen.
 • Dette er riktig selv om spilleren:
  • Erstattet den opprinnelige ballen med en annen ball når det ikke er tillatt etter reglene (uansett om spilleren var klar over eller ikke at han eller hun erstattet med en annen ball), eller
  • Plasserte tilbake, droppet eller plasserte den erstattede ballen (1) på et feil sted, (2) på en feil måte eller (3) ved bruk av en fremgangsmåte som ikke gjelder.
 • For å finne ut hvordan å korrigere enhver feil før spill på den erstattede ballen, se regel 14.5.

Hvis spillerens opprinnelige ball ikke har blitt funnet og spilleren satte en annen ball i spill for å ta fritak med slag-og-lengde (se reglene 17.1d, 18.1, 18.2b og 19.2a) eller som tillatt etter en regel som gjelder når det er kjent eller så godt som sikkert hva som skjedde med ballen (se reglene 6.3c, 9.6,11.2c, 15.2b, 16.1e og 17.1c):

 • Spilleren må fortsette å spille med den erstattede ballen, og
 • Spilleren må ikke spille den opprinnelige ballen selv om den er funnet på banen før letetiden på tre minutter er over (se regel 18.2a(1)).

(3) Slå slag på feil erstattet ball. Hvis spilleren slår et slag på en feil erstattet ball:

 • Spilleren får den generelle straffen.
 • I slagspill må spilleren deretter spille ut hullet med den feil erstattede ballen.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

c
Feil ball

(1) Slå slag på feil ball. En spiller må ikke slå et slag på en feil ball.

Unntak – Ball beveger seg i vann. Det er ingen straff hvis spilleren slår et slag på en feil ball som beveger seg i vann i et straffeområde eller i midlertidig vann:

 • Slaget teller ikke, og
 • Spilleren må korrigere feilen etter reglene ved å spille den riktige ballen fra sitt opprinnelige punkt eller ta fritak etter reglene.

Straff for å spille feil ball ved brudd på regel 6.3c(1): Generell straff.

I matchspill:

 • Hvis spilleren og motspiller spiller hverandres baller under spill av et hull, får den første som slår et slag på en feil ball den generelle straffen (tap av hull).
 • Hvis det ikke er kjent hvilken feil ball som ble spilt først, er det ingen straff og hullet må bli spilt ut med de forbyttede ballene.

I slagspill må spilleren korrigere feilen ved å fortsette og spille med den opprinnelige ballen enten som den ligger eller ta fritak etter reglene:

 • Slaget slått med feil ball og alle flere slag før feilen er korrigert (inkludert slag slått og alle straffeslag bare ved å spille på denne ballen) teller ikke.
 • Hvis spilleren ikke korrigerer feilen før det slås et slag for å starte på et annet hull, eller på det siste hullet på runden før han eller hun innleverer scorekortet, er spilleren diskvalifisert.

(2) Hva må gjøres når spillerens ball ble spilt av en annen spiller som feil ball. Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at spillerens ball ble spilt av en annen spiller som en feil ball, må spilleren plassere tilbake den opprinnelige ballen eller en annen ball på det opprinnelige punktet (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2).

Dette gjelder uansett om den opprinnelige ballen er funnet eller ikke.

d
Når spiller kan spille flere enn én ball samtidig

En spiller kan spille flere enn én ball samtidig på et hull bare når:

 • Spille en provisorisk ball (som enten vil bli ballen i spill eller bli forlatt som foreskrevet i regel 18.3c), eller
 • Spille to baller i slagspill for å forhindre et mulig alvorlig brudd ved å spille fra et feil sted (se regel 14.7b) eller når det er usikkerhet om bruk av riktig fremgangsmåte (se regel 20.1c(3)).
6.4
Spillerekkefølge når hull spilles

Formål: Regel 6.4 dekker spillerekkefølgen i løpet av et hull. Spillerekkefølgen fra utslagsområdet er avhengig av hvem som har honnøren og deretter bestemmes det av hvilken ball som er lengst fra hullet.

 • I matchspill er spillerekkefølgen grunnleggende. Hvis en spiller spiller utenfor tur, kan motspilleren annullere slaget og få spilleren til å spille på nytt.
 • I slagspill er det ingen straff for å spille utenfor tur og spillerne tillates og oppfordres å spille «Ready Golf» - som betyr, å spille utenfor tur på en sikker og ansvarlig måte.
a
Matchspill

(1) Spillerekkefølge. Spilleren og motspiller må spille i denne rekkefølgen:

 • Start på første hull. På det første hullet er honnøren avgjort med trekning bestemt av Komiteen eller, hvis det ikke er trekning, ved enighet eller ved bruk av en tilfeldig metode (slik som å kaste mynt og krone).
 • Start på alle andre hull.
  • Spilleren som vinner et hull har honnøren på neste utslagsområde.
  • Hvis hullet ble delt, beholdes honnøren av spilleren som hadde den på det forrige utslagsområdet.
  • Hvis en spiller innenfor tidsfrist ber om en regelavgjørelse (se regel 20.1b) som ennå ikke er avgjort av Komiteen og som kan påvirke hvem som har honnøren på det neste hullet, blir honnøren avgjort ved enighet eller ved bruk av en tilfeldig metode.
 • Etter at begge spillerne starter et hull.
  • Ballen som er lengst fra hullet skal spilles først.
  • Hvis ballene er like langt fra hullet eller deres avstander i forhold til hverandre ikke er kjent, blir ballen som skal spilles først avgjort ved enighet eller ved bruk av en tilfeldig metode.

(2) Motspilleren kan annullere spillerens slag spilt utenfor tur. Hvis spilleren spiller når det var motspillerens tur til å spille, er det ingen straff, men motspilleren kan annullere slaget:

 • Dette må bli gjort straks og før noen av spillerne slår et annet slag. Når motspilleren annullerer slaget, kan han eller hun ikke trekke tilbake annulleringen.
 • Hvis motspilleren annullerer slaget, må spilleren når det hans eller hennes tur til å slå, spille en ball fra der dette slaget ble slått (se regel 14.6)
 • Hvis motspilleren ikke annullerer slaget, teller slaget og ballen er i spill og må bli spilt som den ligger.

Unntak – Spille utenfor tur ved enighet om å spare tid: For å spare tid:

 • Spilleren kan invitere motspilleren til å spille utenfor tur eller kan godta motspillerens ønske om å spille utenfor tur.
 • Hvis motspilleren deretter slår slaget utenfor tur, har spilleren gitt opp retten til å annullere slaget.

Se regel 23.6 (spillerekkefølge i Four-Ball).

b
Slagspill

(1) Normal spillerekkefølge.

 • Start på første hull. Honnøren på det første utslagsområdet avgjøres ved trekning bestemt av Komiteen eller, hvis det ikke er en trekning, ved enighet eller ved bruk av en tilfeldig metode (slik som å kaste mynt og krone).
 • Start på alle andre hull.
  • Spilleren i gruppen med den laveste brutto scoren på et hull har honnøren på det neste utslagsområdet, spilleren med den nest laveste brutto scoren skal spille deretter, og så videre.
  • Hvis to eller flere spillere har samme score på et hull, bør de spille i samme rekkefølge som fra det forrige utslagsområdet.
  • Honnøren er basert på brutto score, selv i en handicapkonkurranse.
 • Etter at alle spillerne har startet et hull.
  • Ballen som er lengst fra hullet bør spilles først.
  • Hvis to eller flere baller er like langt fra hullet eller deres avstander i forhold til hverandre ikke er kjent, bør ballen som skal spilles først bli avgjort ved enighet eller ved bruk av en tilfeldig metode.

Det er ingen straff hvis en spiller spiller utenfor tur, unntatt hvis to eller flere spillere blir enige om å spille utenfor tur for å gi en av dem en fordel, får hver av dem den generelle straffen (to straffeslag).

(2) Spill utenfor tur på en sikker og ansvarlig måte («Ready Golf»). Spillerne har både tillatelse og blir oppfordret til å spille utenfor tur på en sikker og ansvarlig måte, slik som når:

 • To eller flere spillere blir enige om å gjøre det når det passer eller for å spare tid.
 • En spillers ball kommer til ro veldig kort fra hullet og spilleren ønsker å hulle ut, eller
 • En enkeltspiller er klar og i stand til å spille før en annen spiller hvis tur det er til å spille etter normal spillerekkefølge (1), så lenge det å spille utenfor tur ikke er til fare for, distraherer eller påvirker noen annen spiller.

Men, hvis spilleren som har turen til å spille etter (1) er klar og i stand til å spille, gir beskjed om at han eller hun ønsker å spille først, bør andre spillere generelt sett vente til denne spilleren har spilt.

En spiller bør ikke spille utenfor tur for å oppnå en fordel overfor andre spillere.

c
Når spiller vil spille provisorisk ball eller en annen ball fra utslagsområde

Spillerekkefølgen i dette tilfellet er at alle andre spillere i gruppen slår sitt første slag på hullet før spilleren slår en provisorisk ball eller en annen ball fra utslagsområdet.

Hvis flere enn én spiller vil spille en provisorisk ball eller en annen ball fra utslagsområdet, er spillerekkefølgen den samme som før.

Når en provisorisk ball eller en annen ball er spilt utenfor tur, se regel 6.4a(2) og 6.4b.

d
Når spiller tar fritak eller vil spille provisorisk ball fra hvor som helst, unntatt fra utslagsområde

Spillerekkefølgen etter reglene 6.4a(1) og 6.4b(1) i disse to tilfeller, er:

(1) Ta fritak for å spille ball fra annet sted enn der den ligger.

 • Når spiller blir klar over at han eller hun er pålagt å ta fritak med slag-og-lengde. Spillerekkefølgen bestemmes av punktet fra der hans eller hennes forrige slag ble slått.
 • Når spiller har valget mellom å spille ballen som den ligger eller ta fritak.
  • Spillerekkefølgen bestemmes av punktet hvor den opprinnelige ballen ligger (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2).
  • Dette gjelder selv når spilleren allerede har bestemt seg for å ta fritak med slag-og-lengde eller ta fritak for å spille fra et annet sted enn der den opprinnelige ballen ligger (slik som når den opprinnelige ballen er i et straffeområde eller vil bli erklært som uspillbar).

(2) Spill av provisorisk ball. Riktig spillerekkefølge er å spille den provisoriske ballen straks etter å ha slått det forrige slaget og før noen andre spiller en ball, unntatt:

 • Ved start på et hull fra utslagsområdet (se regel 6.4c), eller
 • Når spilleren venter på å bestemme seg for om en provisorisk ball skal spilles (i så fall blir spillernes spillerekkefølge, når han eller hun har bestemt seg for å spille en provisorisk ball, avgjort av punktet der det forrige slaget ble slått). 
6.5
Avslutte spill av et hull

En spiller har avsluttet et hull:

 • I matchspill, når:
  • Spilleren huller ut eller spillerens neste slag er gitt bort, eller
  • Resultatet på hullet er avgjort (slik som når motspilleren gir bort hullet, motspillerens score på hullet er lavere enn spilleren har mulighet til å klare eller når spilleren eller motspiller får den generelle straffen (tap av hull)).
 • I slagspill, når spilleren huller ut etter regel 3.3c.

Se reglene 21.1b(1), 21.2b(1), 21.3b(1) og 23.3c (når en spiller har avsluttet et hull i andre former for slagspill eller i Four-Ball).