The R&A - Working for Golf
Ball spilt som den ligger. Ball i ro løftet eller flyttet
The Rules of Golf
Se Spillerens utgave
Gå til del
9.1
a
b
9.2
a
b
9.3
9.4
a
b
9.5
a
b
9.6
9.7
a
b
Utforsk mer

Regel 8
Regel 10

Formål: Regel 9 dekker et sentralt prinsipp i spillet: «Spill ballen som den ligger.»

 • Hvis spillerens ball kommer til ro og så blir flyttet av naturkrefter slik som vind eller vann, må spilleren normalt spille den fra dens nye punkt.
 • Hvis en ball i ro er løftet eller flyttet av hvem som helst eller ethvert fremmedelement før slaget slås, må ballen bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt.
 • Spillerne bør passe på i nærheten av enhver ball i ro, fordi en spiller som er årsak til at hans eller hennes egen ball, eller en motspillers ball flytter seg, vil normalt få en straff (unntatt på puttinggreenen).
9
Ball spilt som den ligger. Ball i ro løftet eller flyttet

Regel 9 gjelder for en ball i spill i ro på banen, og gjelder både under en runde og når spillet er stoppet etter regel 5.7a.

9.1
Ball spilt som den ligger
a
Spille ball fra der den kom til ro

En spillers ball i ro på banen må bli spilt som den ligger, unntatt når reglene pålegger eller tillater spilleren:

 • Å spille en ball fra et annet sted på banen, eller
 • Å løfte en ball og så plassere den tilbake på dens opprinnelige punkt.
b
Hva må gjøres når ball beveger seg under baksving eller slag

Hvis en spillers ball i ro begynner å bevege seg etter at spilleren har begynt på slaget eller baksvingen for et slag og spilleren fortsetter med å slå slaget:

 • Ballen må ikke bli plassert tilbake uansett hva som forårsaket flyttingen.
 • Spilleren må i stedet spille ballen fra der den kommer til ro etter slaget.
 • Hvis spilleren forårsaket at ballen flyttet seg, se regel 9.4b for å finne ut om det er en straff.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 9.1: Generell straff etter regel 6.3b eller 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

9.2
Avgjøre hvorvidt ball flyttet seg og hva som forårsaket at den flyttet seg
a
Avgjøre hvorvidt ball flyttet seg

En spillers ball i ro anses å ha flyttet seg bare hvis det er kjent eller så godt som sikkert at den gjorde det.

Hvis ballen kan ha flyttet seg, men dette ikke er kjent eller så godt som sikkert, anses den ikke å ha flyttet seg og må bli spilt som den ligger.

b
Avgjøre hva som forårsaket flytting av ball

Når en spillers ball i ro er flyttet:

 • Det må bli bestemt hva som forårsaket at den flyttet seg.
 • Dette avgjør om spilleren må plassere ballen tilbake eller spille den som den ligger og om det er en straff.

(1) Fire mulige årsaker. Reglene anerkjenner bare fire mulige årsaker til at en ball i ro flytter seg før spilleren slår et slag:

 • Naturkrefter, slik som vind eller vann (se regel 9.3).
 • Spilleren, inkludert spillerens caddie (se regel 9.4).
 • Motspiller i matchspill, inkludert motspillerens caddie (se regel 9.5), eller
 • Et fremmedelement, inkludert alle andre spillere i slagspill (se regel 9.6).

Se reglene 22.2 (i Foursome kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og handling utført av partneren betraktes som handling utført av spilleren), og 23.5 (i Four-Ball kan hver partner utføre handlinger på vegne av siden og handling utført av partneren med hensyn til spillerens ball eller utstyr betraktes som handling utført av spilleren).

(2) «Kjent eller så godt som sikkert» er en standard for å avgjøre hva som forårsaket flytting av ball.

 • Spilleren, motspilleren eller et fremmedelement anses å ha flyttet ballen bare hvis det er kjent eller så godt som sikkert at de gjorde det.
 • Hvis det ikke er kjent eller så godt som sikkert at minst én av disse var årsaken, er ballen å anse som å ha blitt flyttet av naturkrefter.

Ved bruk av denne standarden må all rimelig tilgjengelig informasjon bli vurdert, som betyr all informasjon spilleren har kjennskap til eller kan få tak i med rimelig anstrengelse og uten unødvendig forsinke spillet.

9.3
Ball flyttet av naturkrefter

Hvis naturkrefter (slik som vind eller vann) forårsaker at en spillers ball i ro flytter seg:

 • Det er ingen straff, og
 • Ballen må bli spilt fra sitt nye punkt.

Unntak – Ball på puttinggreenen må bli plassert tilbake hvis den flytter seg etter allerede å ha blitt løftet og plassert tilbake (se regel 13.1d): Hvis spillerens ball på puttinggreenen flytter seg etter at spilleren allerede hadde løftet og plassert tilbake ballen på punktet hvor den flyttet seg fra:

 • Ballen må bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2).
 • Dette er riktig uansett hva som fikk den til å flytte seg (inkludert naturkrefter).

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 9.3: Generell straff etter regel 6.3b eller 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

9.4
Ball løftet eller flyttet av spiller

Denne regelen gjelder bare når det er kjent eller så godt som sikkert at en spiller (inkludert spillerens caddie) løftet hans eller hennes ball i ro eller forårsaket at den flyttet seg.

a
Når løftet eller flyttet ball må bli plassert tilbake

Hvis spilleren løfter hans eller hennes ball i ro eller forårsaker at den flytter seg, må ballen bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2), unntatt:

 • Når spilleren løfter ballen etter en regel for å ta fritak eller for å plassere tilbake ballen på et annet punkt (se reglene 14.2d og 14.2e), eller
 • Når ballen bare flytter seg etter at spilleren har begynt på slaget eller baksvingen for et slag og så fortsetter med å slå slaget (se regel 9.1b).
b
Straff for å løfte eller bevisst berøre ball eller forårsake at den flytter seg

Hvis spilleren løfter eller bevisst berører hans eller hennes ball i ro eller forårsaker at den flyttes, får spilleren ett straffeslag.

Men det er fire unntak:

Unntak 1 – Spiller tillatt å løfte eller flytte ball: Det er ingen straff når spilleren løfter ballen eller forårsaker at den flyttes etter en regel som:

 • Tillater ballen å bli løftet og så plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt.
 • Pålegger at en flyttet ball plasseres tilbake på sitt opprinnelige punkt, eller
 • Pålegger eller tillater spilleren å droppe eller plassere en ball igjen eller å spille en ball fra et annet sted.

Unntak 2 – Flytting ved uhell før ball er funnet: Det er ingen straff når spilleren ved et uhell forårsaker ballen å flytte seg under leting for å finne eller identifisere den (se regel 7.4).

Unntak 3 – Flytting ved uhell på puttinggreen: Det er ingen straff når spilleren ved et uhell forårsaker at ballen flytter seg på puttinggreenen (se regel 13.1d), uansett hvordan det skjer.

Unntak 4 – Flytting ved uhell alle steder unntatt på puttinggreen ved bruk av regel: Det er ingen straff når spilleren ved et uhell forårsaker at ballen flytter seg, bortsett fra på puttinggreenen, mens det utføres rimelige handlinger for å:

 • Markere punktet til ballen eller løfte eller plassere tilbake ballen, når det er tillatt å gjøre dette (se reglene 14.1 og 14.2).
 • Fjerne en flyttbar hindring (se regel 15.2).
 • Gjenopprette forverrede forhold, når det er tillatt å gjøre dette (se regel 8.1d).
 • Ta fritak etter en regel, inkludert å bestemme om fritak er tilgjengelig etter en regel (slik som å svinge en kølle for å se om det er påvirkning fra et forhold), eller hvor fritak kan tas (slik som å bestemme det nærmeste punkt for fullt fritak), eller
 • Måle etter en regel (slik som å avgjøre spillerekkefølgen etter regel 6.4).

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 9.4: Generell straff etter regel 6.3b eller 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

9.5
Ball løftet eller flyttet av motspiller i matchspill

Denne regelen gjelder bare når det er kjent eller så godt som sikkert at motspilleren (inkludert motspillerens caddie) løftet en spillers ball eller forårsaket at den flyttet seg.

Hvis motspilleren spiller spillerens ball som en feil ball, er det dekket av regel 6.3c(1) og ikke av denne regelen.

a
Når løftet eller flyttet ball må bli plassert tilbake

Hvis motspilleren løfter eller flytter spillerens ball i ro, må ballen bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2), unntatt:

 • Når motspilleren gir bort det neste slaget, et hull eller matchen (se regel 3.2b), eller
 • Når motspilleren løfter eller flytter ballen etter spillerens anmodning fordi spilleren ønsker å følge en regel for å ta fritak eller for å plassere tilbake ballen på et annet punkt.
b
Straff for å løfte eller bevisst berøre ball eller forårsake at den flytter seg

Hvis motspilleren løfter eller bevisst berører spillerens ball i ro eller forårsaker at den flytter seg, får motspilleren ett straffeslag.

Men det er flere unntak:

Unntak 1 – Motspiller tillatt å løfte spillers ball: Det er ingen straff når motspilleren løfter ballen.

 • Når det gis et slag, et hull eller matchen til spilleren, eller
 • På spillerens forespørsel.

Unntak 2 – Markere og løfte spillerens ball på puttinggreen ved misforståelse: Det er ingen straff når motspilleren markerer punktet til spillerens ball og løfter den på puttinggreenen ved feilaktig å tro at det er motspillerens egen ball.

Unntak 3 – Samme unntak som for spilleren: Det er ingen straff når motspilleren ved et uhell forårsaker at ballen flytter seg mens det utføres handlinger dekket av unntakene 2, 3 eller 4 i regel 9.4b.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 9.5: Generell straff etter regel 6.3b eller 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

9.6
Ball løftet eller flyttet av fremmedelement

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at et fremmedelement (inkludert en annen spiller i slagspill eller en annen ball) løftet eller flyttet en spillers ball:

 • Det er ingen straff, og
 • Ballen må bli plassert tilbake på sitt opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2).

Dette gjelder uansett om spillerens ball er funnet eller ikke.

Men, hvis det ikke er kjent eller så godt som sikkert at ballen ble løftet eller flyttet av et fremmedelement og ballen er mistet, må spilleren ta fritak med slag-og-lengde etter regel 18.2.

Hvis spillerens ball er spilt som en feil ball av en annen spiller, er det dekket av regel 6.3c(2) og ikke av denne regelen.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 8.1d: Generell straff etter regel 6.3b eller 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).

9.7
Ballmarkør løftet eller flyttet

Denne regelen dekker hva som skal gjøres hvis en ballmarkør som markerer punktet til en løftet ball, blir løftet eller flyttet før ballen plasseres tilbake.

a
Ball eller ballmarkør må bli plassert tilbake

Hvis en spillers ballmarkør blir løftet eller flyttet på hvilken som helst måte (inkludert av naturkrefter) før ballen er plassert tilbake, må spilleren enten:

 • Plassere tilbake ballen på dens opprinnelige punkt (som hvis ikke kjent, må bli anslått) (se regel 14.2), eller
 • Plassere en ballmarkør for å markere dette opprinnelige punktet.
b
Straff for å løfte ballmarkør eller forårsake at den flytter seg

Hvis spilleren eller hans eller hennes motspiller i matchspill, løfter spillerens ballmarkør eller forårsaker at den flyttes når ballen er løftet og ennå ikke plassert tilbake, får spilleren eller motspiller ett straffeslag.

Unntak – Regel 9.4b og 9.5b unntakene gjelder for å løfte ballmarkør eller forårsake at den flytter seg: I alle tilfeller hvor spilleren eller motspiller ikke får straff for å løfte spillerens ball eller forårsake at den flytter seg, er det heller ingen straff for å løfte eller flytte spillerens ballmarkør ved et uhell.

Straff for å spille feil erstattet ball eller å spille ball fra et feil sted ved brudd på regel 9.7: Generell straff etter regel 6.3b eller 14.7a.

Hvis flere regelbrudd skjer som følge av en enkeltstående handling eller relaterte handlinger, se regel 1.3c(4).