Onderdeel afdrukken
16
Ontwijken van abnormale baanomstandigheden (met inbegrip van vaste obstakels), situatie met gevaarlijke dieren, ingebedde bal
Doel van de regel: Regel 16 beschrijft wanneer en hoe je een situatie zonder straf mag ontwijken door een bal van een andere plek te spelen, bijvoorbeeld wanneer je in je spel wordt belemmerd door een abnormale baanomstandigheid of een situatie met gevaarlijke dieren.
 • Dit soort omstandigheden worden niet beschouwd als onderdeel van de uitdaging die bij het spelen van de baan hoort. Daarom mag je ze meestal zonder straf ontwijken, behalve in een hindernis.
 • Gewoonlijk doe je dat door een bal te droppen in een dropzone die wordt bepaald op basis van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering.
Deze regel beschrijft ook de procedure om de dropzone te bepalen, waarin je zonder straf mag droppen, wanneer je je bal die in zijn eigen pitchmark is ingebed in het algemene gebied niet wil of kan spelen.
16
Ontwijken van abnormale baanomstandigheden (met inbegrip van vaste obstakels), situatie met gevaarlijke dieren, ingebedde bal
16.1

Abnormale baanomstandigheden (met inbegrip van vaste obstakels)

Deze regel beschrijft het zonder straf ontwijken van een belemmering door grond in bewerking, gaten gegraven door dieren, vaste obstakels of tijdelijk water. Deze omstandigheden worden gezamenlijk abnormale baanomstandigheden genoemd, waarbij ieder zijn eigen definitie heeft.
a

Wanneer ontwijken is toegestaan

Er is sprake van een belemmering in ieder van de volgende gevallen:
 • Je bal raakt of ligt in of op een abnormale baanomstandigheid;
 • Een abnormale baanomstandigheid belemmert fysiek de ruimte voor het innemen van je stand of voor je voorgenomen swing, of
 • Alleen wanneer je bal op de green ligt: een abnormale baanomstandigheid op of naast de green belemmert je speellijn.
Je mag een abnormale baanomstandigheid niet zonder straf ontwijken wanneer deze zich buiten de baan bevindt of wanneer je bal in een hindernis ligt. Ontwijken niet toegestaan wanneer het duidelijk onredelijk is je bal te spelen. Ontwijken is niet toegestaan:
 • Wanneer het spelen van je bal zoals hij ligt duidelijk onredelijk is door iets anders dan de abnormale baanomstandigheid (bijvoorbeeld wanneer je op een vast obstakel staat, maar je geen slag kunt doen omdat je bal in een struik ligt), of
 • Omdat de belemmering alleen maar bestaat vanwege je keuze van club, type stand, swing of slagrichting en die keuze onder de gegeven omstandigheden duidelijk onredelijk is.
b

Ontwijkprocedure voor een bal die in het algemene gebied ligt

Als je bal in het algemene gebied ligt en er is sprake van een belemmering door een abnormale baanomstandigheid in de baan, mag je die belemmering zonder straf ontwijken door je oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen zoals weergegeven in afbeelding 16.1b. Ontwijken zonder straf is toegestaan wanneer de bal in het algemene gebied ligt en er sprake is van een belemmering door een abnormale baanomstandigheid. Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering behoort te worden vastgesteld en een bal moet worden gedropt in de dropzone en moet ook daarbinnen tot stilstand komen. Referentiepunt: Het dichtstbijzijnde punt waar de belemmering volledig wordt ontweken. Afmeting van de dropzone: één clublengte gemeten vanaf het referentiepunt. Beperkingen van de dropzone: De dropzone:
 • De dropzone mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt.
 • moet in het algemene gebied liggen.
Opmerking voor spelers: Wanneer je de belemmering ontwijkt, dan moet je de belemmering door een abnormale baanomstandigheid volledig ontwijken.
c

Ontwijken als je bal in een bunker ligt

Als je bal in een bunker ligt en er is sprake van een belemmering door een abnormale baanomstandigheid op de baan, heb je de keuze om:
 • Ontwijken zonder straf: Volgens Regel 16.1b met dien verstande dat:
  • Zowel het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering als de dropzone moeten in de bunker zijn.
  • Als er geen dichtstbijzijnd punt zonder belemmering in de bunker kan worden gevonden, je de belemmering nog steeds mag ontwijken door als referentiepunt in de bunker het punt met de minste belemmering te kiezen.
 • De belemmering te ontwijken met straf door van buiten de bunker te spelen (ontwijken in een rechte lijn naar achteren). Met één strafslag mag je een bal droppen zoals weergegeven in afbeelding 16.1c.
De afbeelding gaat uit van een rechtshandige speler. Wanneer er sprake is van een belemmering door een abnormale baanomstandigheid in een bunker mag je die belemmering zonder straf ontwijken in de bunker volgens Regel 16.1b. Je mag de belemmering buiten de bunker ontwijken met één strafslag. Ontwijken van de belemmering buiten de bunker gaat langs de referentielijn die loopt vanaf de hole door de plek van de oorspronkelijke bal in de bunker en verder naar achteren. Referentiepunt: een door de speler op de baan maar buiten de bunker gekozen punt dat zich op de referentielijn bevindt en verder van de hole is gelegen dan de oorspronkelijke plek. Je mag daarbij zo ver naar achteren gaan als je wilt. Afmeting van de dropzone: één clublengte gemeten vanaf het referentiepunt. Beperkingen van de dropzone: De dropzone:
 • De dropzone mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt.
 • Mag in ieder gebied van de baan zijn gelegen.
Opmerking voor spelers: bij de keuze van het referentiepunt behoor je dat punt met een voorwerp te markeren (bijvoorbeeld met een tee).
d

Ontwijkprocedure voor een bal die op de green ligt

Als je bal op de green ligt en er is sprake van een belemmering door een abnormale baanomstandigheid, mag je die belemmering zonder straf ontwijken door je oorspronkelijk bal of een andere bal te plaatsen zoals weergegeven in afbeelding 16.1d. De afbeelding gaat uit van een linkshandige speler. Wanneer een bal op de green ligt en er is sprake van een belemmering door een abnormale baanomstandigheid, mag de speler die belemmering zonder straf ontwijken door een bal te plaatsen op het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering. Referentiepunt: Het dichtstbijzijnde punt waar de belemmering volledig wordt ontweken. Afmeting van de dropzone: Bal moet worden geplaatst op het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering. Beperkingen. Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering moet zich bevinden:
 • op de green, of
 • in het algemene gebied.
Opmerking voor spelers:
 • Wanneer je de belemmering ontwijkt, dan moet je de belemmering door een abnormale baanomstandigheid volledig ontwijken.
 • Als er geen dichtstbijzijnd punt zonder enige belemmering is, mag je de belemmering nog steeds zonder straf ontwijken door het punt van de minste belemmering als referentiepunt aan te houden, welk punt op de green of in het algemene gebied moet liggen.
e

Ontwijken wanneer je bal niet wordt gevonden in of op een abnormale baanomstandigheid

Als je bal niet wordt gevonden terwijl het bekend of praktisch zeker is dat deze binnen de baan in of op een abnormale baanomstandigheid terecht is gekomen, mag je deze situatie ontwijken volgens Regel 16.1b, c of d. Dat doe je door het punt waar de bal voor het laatst de grens van de abnormale baanomstandigheid binnen de baan heeft gekruist bij benadering vast te stellen en als referentiepunt te nemen. Zie volledige regels Voor meer informatie over hoe te ontwijken als je bal in of op een abnormale baanomstandigheid ligt maar niet wordt gevonden.
f

Verplicht ontwijken van een belemmering door een verboden speelzone binnen een abnormale baanomstandigheid

In elk van de volgende situaties mag je bal niet worden gespeeld zoals hij ligt:
 • Als je bal in een verboden speelzone ligt die binnen een abnormale baanomstandigheid ligt. Je moet deze situatie ontwijken volgens Regel 16.1b, c of d.
 • Als je bal niet in een verboden speelzone ligt, maar een verboden speelzone (ongeacht of die zone zich binnen een abnormale baanomstandigheid of in een hindernis bevindt) belemmert wel de ruimte voor het innemen van je stand of voorgenomen swing. Je moet deze situatie ontwijken volgens Regel 16.1 of je bal onspeelbaar verklaren volgens Regel 19 (behalve wanneer je bal in een hindernis ligt).
Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 16.1: algemene straf.
16.2

Situatie met gevaarlijke dieren ontwijken

Er is sprake van een "situatie met gevaarlijke dieren" wanneer door een gevaarlijk dier (zoals een giftige slang of een alligator) in de nabijheid van je bal de mogelijkheid bestaat dat je ernstige fysieke verwondingen oploopt als je je bal zou spelen zoals hij ligt. Zie volledige regels Voor informatie hoe te handelen bij het ontwijken van een situatie met gevaarlijke dieren.
16.3

Ingebedde bal

a

Wanneer ontwijken is toegestaan

Ontwijken is alleen toegestaan wanneer je bal is ingebed in het algemene gebied. Maar als je bal is ingebed op de green, mag je de plek van je bal markeren, je bal opnemen en schoonmaken en de schade repareren. Je bal moet vervolgens worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek. Uitzonderingen – Wanneer ontwijken niet is toegestaan voor een ingebedde bal in het algemene gebied:
 • Wanneer je bal is ingebed in zand in een gedeelte van het algemene gebied waar het gras niet op fairwayhoogte of korter is gemaaid, of
 • Wanneer de belemmering door iets anders dan je ingebedde bal het doen van een slag duidelijk onredelijk maakt (bijvoorbeeld wanneer je geen slag kunt doen door de ligging van je bal in een struik).
Je bal is alleen dan ingebed, wanneer hij als gevolg van je vorige slag in zijn eigen pitchmark ligt zodanig dat een deel van je bal zich onder het grondoppervlak bevindt.
b

Ontwijkprocedure bij een ingebedde bal

Wanneer je bal is ingebed in het algemene gebied, mag je die situatie zonder straf ontwijken door je oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen zoals weergegeven in afbeelding 16.3b Wanneer een bal is ingebed in het algemene gebied, mag deze belemmering worden ontweken zonder straf. Het referentiepunt voor het ontwijken zonder straf is de plek direct achter waar de bal is ingebed. Een bal moet gedropt worden in de dropzone en ook in de dropzone tot stilstand komen. Referentiepunt: De plek direct achter waar de bal is ingebed. Afmeting van de dropzone: één clublengte gemeten vanaf het referentiepunt. Beperkingen van de dropzone: De dropzone:
 • De dropzone mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt.
 • moet in het algemene gebied liggen.
Straf voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 16.3: algemene straf.
16.4

Opnemen van je bal om te kijken of er sprake is van een situatie waarbij ontwijken is toegestaan

Wanneer je redelijkerwijs van mening bent dat sprake is van een situatie waarbij volgens de regels zonder straf ontwijken is toegestaan, maar je kunt dat niet vaststellen zonder je bal op te nemen, mag je de plek van de bal markeren en je bal opnemen om te zien of ontwijken is toegestaan. De opgenomen bal mag niet worden schoongemaakt (behalve wanneer deze op de green ligt). Zie volledige regels Voor meer informatie over het opnemen van je bal om na te gaan of er sprake is van een omstandigheid waarbij ontwijken is toegestaan, met inbegrip van het opnemen van je bal zonder redelijke overtuiging dat dit ook zou mogen.
MEER
Regel1Het spel, gedragsnormen en de regels
Doel van de regel: Regel 1 introduceert de volgende grondbeginselen van het spel: Speel de baan zoals je hem aantreft en speel de bal zoals hij lig...
Lees meer