Skriv ut
5
Före tävlingen
5
Före tävlingen
De resurser som står till förfogande för Kom/TL kommer att variera beroende på den bana eller den nivå som tävlingen spelas på, och därför kan Kom/TL kanske inte genomföra alla de föreslagna åtgärderna. När detta är fallet behöver Kom/TL besluta om vad som ska prioriteras för varje tävling. Tiden före tävlingen är utan tvekan den mest betydelsefulla vad gäller förberedelser för att säkerställa att tävlingen förlöper utan problem. Kom/TL:s uppgifter under denna period innefattar:
A

Fastställa tävlingsvillkoren

Tävlingsvillkoren bestämmer strukturen för varje tävling och innefattar vilka som får starta, hur anmälan sker, vilket tidsschema och vilken form som tävlingen kommer att ha och hur delningar ska avgöras. Det är Kom/TL:s skyldighet att:
 • Fastställa klara och tydliga villkor för varje tävling.
 • Se till att dessa villkor finns tillgängliga för spelarna före tävlingen.
 • Tolka villkoren om det blir några frågor.
 • Förutom under exceptionella omständigheter bör Kom/TL undvika att ändra tävlingsvillkoren efter att tävlingen har startat.
Det är varje spelares skyldighet att känna till och följa tävlingsvillkoren. Exempel på formulering av tävlingsvillkor finns på RandA.org.
(1)
Rätt att delta
Kom/TL kan införa tävlingsvillkor som begränsar vem som har rätt att spela i tävlingen. a. Könskrav En tävling kan begränsas till spelare av ett visst kön. b. Åldersgränser En tävling kan begränsas till spelare inom ett visst åldersspann. Om så görs, är det viktigt att ange det datum på vilket spelarna måste ha rätt ålder. Några exempel är:
 • För en juniortävling där spelare inte får vara mer än 18, kan tävlingsvillkoren ange att en spelare måste vara 18 eller yngre på årets första dag eller på något annat datum som t ex den slutliga fastställda tävlingsdagen.
 • För en seniortävling där spelare måste vara 55 eller äldre, kan tävlingsvillkoren ange att en spelare måste ha fyllt 55 på eller innan tävlingens första dag.
c. Amatörstatus En tävling kan begränsas till enbart amatörer, enbart professionella eller tillåta alla spelare att spela mot varandra. När en tävling är öppen för alla spelare, bör Kom/TL be spelare att fastställa sin status (t ex ”amatör”) före tävlingen, t ex på en anmälningslista. d. Handicapgränser Kom/TL kan sätta begränsningar och/eller gränser för handicap som ger rättighet till deltagande eller får användas i en tävling. Detta kan innefatta:
 • Sätta övre eller nedre gränser för handicap.
 • I lagtävlingar, t ex foursome eller fyrboll:
  • Begränsa den maximala skillnaden i handicap mellan partners handicap. Kom/TL kan också välja att reducera handicapen för spelaren med högre handicap för att uppfylla kravet, eller
  • begränsa den maximala summan av partners totala handicap. Kom/TL kan också välja att reducera handicapen för en eller båda spelarna för att uppfylla kravet.
 • För en tävling över flera ronder som spelas över en dag eller på varandra följande dagar, ange om varje spelare ska spela hela tävlingen med handicapen från tävlingens första dag, eller om spelaren ska använda sin reviderade handicap för varje rond. Det rekommenderas att spelarens handicap förblir oförändrad mellan sådana ronder.
e. Hemort och medlemsstatus Kom/TL kan begränsa deltagande till spelare som bor eller är födda i ett visst län, landskap, land eller annat geografiskt område. Den kan också begära att alla spelare är medlemmar i en viss klubb, organisation eller golfförbund.
(2)
Krav för anmälan och datum
Hur anmälan till tävlingen ska ske och tidpunkterna för första och sista anmälningsdatum ska specificeras. Exempel innefattar:
 • Anmälningsmetod, t ex att komplettera ett anmälningsformulär på nätet, skicka in en anmälan per post, eller skriva upp namn på en lista när som helst före spelarens starttid.
 • Hur och när eventuell anmälningsavgift ska betalas.
 • När anmälningar måste ha tagits emot. Kom/TL kan sluta att acceptera anmälningar från ett visst datum eller tillåta spelare att anmäla sig fram till dagen för tävlingen.
 • Metod som ska användas för att bestämma startfältet när tävlingen är övertecknad, t ex att godta anmälningar i den ordning som de mottogs, genom en kvalificering eller baserat på lägsta handicap.
(3)
Tävlingsformat, inklusive handicapbestämmelser
Följande punkter som rör tävlingsformatet bör specificeras när detta är nödvändigt:
 • Datum för spel eller, om det är en matchspelstävling som spelas över en längre tidsperiod, det sista datum då varje match måste vara avslutad.
 • Spelform (t ex matchspel, slagspel eller kvalificering för matchspel via slagspel).
 • Antal hål och hålordning under en rond.
 • Antal ronder, inklusive eventuell cut/kvalgräns.
 • Om cut gäller: när den ska tillämpas, om särskiljning ska ske för den sista platsen, och hur många spelare som ska fortsätta att spela i senare ronder.
 • Vilken tee som ska användas. I handicaptävlingar kan Kom/TL specificera vilken tee som alla spelare måste använda, eller att den tee som ska användas beror på spelarens handicap, kön och/eller ålder. Alternativt kan Kom/TL tillåta varje spelare att välja vilken tee som han eller hon önskar spela ifrån.
 • Hålindex, som underlag för vilka som handicapslag ska ges eller tas emot.
 • Om det blir flera startomgångar eller lottningar och hur de ska organiseras, se Avsnitt 5G(1).
 • Vilka priser som ska utdelas (inklusive vem som har rätt att ta emot dessa priser). I tävlingar som innefattar amatörgolfare, ska Kom/TL säkerställa att priser till amatörer är tillåtna enligt amatörreglerna.
(4)
Villkor för andra spelformer
a. Alternativa sätt att föra scoren När spelformen är poängbogey, maxantal slag (t ex slaggolf) eller par/bogey, kan tävlingsvillkoren behöva specificera vissa förhållanden med avseende på hur poäng erhålls, eller det maximala antalet slag en spelare kan scora på varje hål. b. Poängbogey Poängbogey är en form av slagspel där spelarna får poäng för varje hål genom att jämföra spelarens score med hålets fastställda målscore. Den fastställda målscoren är par såvida inte Kom/TL bestämmer en annan målscore (se Regel 21.1b). Om Kom/TL bestämmer att fastställa en annan målscore, kan den ange det i tävlingsvillkoren som bogey, birdie eller någon annan fastställd score. c. Maxantal slag När spelformen är maxantal slag bör tävlingsvillkoren ange det maximala antal slag en spelare kan scora på varje hål (se regel 21.2). Maxantalet kan anges på följande sätt:
 • I förhållande till par, t ex två gånger par,
 • ett bestämt antal, t ex 8, 9, eller 10, eller
 • i förhållande till spelarens handicap, t ex nettodubbelbogey.
När Kom/TL överväger vilket maxantal som ska fastställas i en tävling bör Kom/TL ta hänsyn till följande:
 • Maxantal slag för de hål som ska spelas. T ex på en par 3-bana kan det vara lämpligt att fastställa maxantal slag per hål till den fasta scoren 6; men om det finns par 5-hål på banan skulle det inte vara lämpligt att ha en fast maxscore så låg som 6.
 • Spelskickligheten för de spelare som deltar. T ex för en nybörjartävling bör maxantal slag ge spelarna en rimlig möjlighet att fullfölja hålet, men vara på en nivå som främjar spelarna att plocka upp sin boll när de har haft verkliga svårigheter på hålet.
 • Om scorer ska registreras som handicapgrundande. När Kom/TL vill att en tävling ska vara handicapgrundande, bör den maximala hålscoren inte sättas lägre än nettodubbelbogey.
d. Par/bogey När spelformen är par/bogey, bör tävlingsvillkoren specificera den fastställda målscoren mot vilken spelarens score på ett hål ska jämföras, för att avgöra om spelaren vinner eller förlorar ett hål. I en partävling bör den fastställda målscoren vanligtvis vara par, och i en bogeytävling bör den fastställda målscoren vanligtvis vara bogey (ett över par). e. Andra spelformer Det finns många andra spelformer, t ex scramble och greensome. Se Avsnitt 9 och/eller RandA.org för mer information om dessa och andra spelformer. f. Lagtävlingar När spelformen innefattar en lagtävling, bör Kom/TL överväga om det behövs ytterligare tävlingsvillkor. Exempel innefattar:
 • Eventuella begränsningar för coacher och rådgivare (se Modell för Lokal Regel i Avsnitt 8H).
 • I matchspel:
  • Den spelordning i vilken lagmedlemmarna ska spela, t ex om den måste vara i handicapordning, eller om den ska bestämmas av lagkaptenen.
  • Om delade matcher ska accepteras eller om de måste spelas tills en vinnare har utsetts.
  • Antal poäng som ges för att vinna eller dela en match.
  • I tävlingar med flera lag, hur vinnaren ska bestämmas om två eller flera lag delar placering i slutet av tävlingen.
  • Om några matcher har avslutats medan andra inte kan avslutas på den bestämda dagen på grund av dåligt ljus eller väder, bör tävlingsvillkoren klargöra hur avslutade och inte avslutade matcherna ska behandlas. T ex skulle Kom/TL kunna räkna avslutade matcher som spelade och behandla inte avslutade matcher som delade, eller att de ska spelas om vid en senare tidpunkt. Eller att alla matcher ska spelas om, och att varje lag har rätt att ändra på det ursprungliga laget.
  • Om några återstående matcher ska spelas färdigt efter att ett lag har vunnit matchen eller tävlingen.
 • Specificera vad resultatet av en individuell match blir om en eller flera spelare inte kan starta eller avsluta en match av något skäl (t ex sjukdom). Till exempel skulle Kom/TL kunna ange att en sådan match slutar delad eller räknas som en vinst för motståndaren. Om antalet hål upp och ner ska användas för särskiljning, kan Kom/TL också besluta att specificera en score för matchen, till exempel 6/5.
 • I slagspel:
  • Antalet scorer som ska räknas i varje lags totala score.
  • Om de scorer som ska räknas ska baseras på 18 hål eller på hål för hål-basis.
  • Hur en delning i hela tävlingen ska avgöras, t ex genom ett särspel, en metod för att jämföra scorer (se Avsnitt 5A(6)), eller att ta hänsyn till scorer som inte inräknats.
(5)
När scorekort har återlämnats
I slagspel är spelarna skyldiga enligt Regel 3.3b att säkerställa att deras hålscorer är rätt, och att utan dröjsmål återlämna scorekortet till Kom/TL när ronden är avslutad. Kom/TL bör meddela spelarna var scorekorten ska återlämnas, och ha någon person tillgänglig för att lösa eventuella tveksamheter om reglerna som spelarna skulle kunna ha och för att bekräfta resultaten. Om det är möjligt bör spelarna få tillgång till ett tyst, avskilt område att utnyttja för att kontrollera att scorerna på scorekorten är rätt, att tala med en medlem av Kom/TL om det behövs och återlämna sina scorekort. a. Klargöra när scorekort anses vara återlämnat Kom/TL bör klargöra när scorekortet ska anses vara återlämnat. Alternativen innefattar:
 • Definiera scoring area och tillåta en spelare att göra ändringar på sitt scorekort fram till dess att spelaren har lämnat scoring area. Detta skulle innebära, att även om spelaren har lämnat sitt scorekort till en domare eller en person som registrerar scorer, kan ändringar ändå få göras medan spelaren är kvar i området.
 • Tillhandahålla en låda för spelarna att lägga sina scorekort, i vilket fall scorekortet anses återlämnat så snart som spelaren placerar det i lådan. Detta sätt ger kanske inte spelarna samma skydd från att återlämna ett felaktigt scorekort, men det kan vara den bästa metoden när begränsade resurser står till förfogande eller när många spelare avslutar spelet vid samma tidpunkt (t ex när det är en kanonstart).
b. Begära att spelare ger annan information på scorekortet Kom/TL kan kräva att spelare för in sitt handicap på scorekortet (Modell för Lokal Regel L-2). Kom/TL kan begära att spelare hjälper Kom/TL genom att slutföra uppgifter som rör scorekort, vilka är Kom/TL:s ansvar. Kom/TL får inte ge en spelare plikt enligt Regler för golfspel om spelaren inte lyckas med att följa denna begäran eller gör ett misstag när detta görs, men Kom/TL kan vidta en disciplinär åtgärd för en spelare som upprepade gånger inte följer en sådan begäran. Till exempel kan Kom/TL be spelare att:
 • Summera scorerna eller, i en fyrbolltävling, bestämma den score som räknas för sidan.
 • Föra in poängen som scorats på varje hål i poängbogey.
 • Föra in om hålet vunnits, förlorats eller delats i par/bogey.
 • Föra in speciella detaljer på scorekortet, t ex namn, datum och tävlingens namn.
På samma sätt kan Kom/TL begära att spelare hjälper Kom/TL genom att föra in sina scorer i ett datasystem vid rondens slut, men det blir ingen plikt enligt Regler för golfspel om spelaren inte lyckas med att följa denna begäran eller gör ett misstag när detta görs. Men Kom/TL kan införa en disciplinär åtgärd, t ex i en uppförandekod, för en spelare som upprepade gånger inte följer en sådan begäran.
(6)
Hur särskiljning ska avgöras
I matchspel och i slagspel, kan tävlingsvillkoren användas för att ändra det sätt på vilket särskiljningar ska avgöras. a. Matchspel Om en match är oavgjord efter det avslutande hålet, förlängs matchen med ett hål i taget tills det finns en vinnare (se Regel 3.2a(4)) om inte tävlingsvillkoren anger någonting annat. Tävlingsvillkoren bör specificera om matchen får sluta oavgjord eller om särspelsmetoden ska avvika från den som anges i Regel 3.2a(4). Alternativen innefattar följande:
 • Matchen slutar oavgjord,
 • matchen förlängs med start på ett visst hål som är annat än första hålet, eller
 • det blir ett särspel över ett bestämt antal hål (t ex 9 eller 18 hål).
I en handicapmatch ska handicapslagens fördelning, som fastställts av Kom/TL, användas för att bestämma var handicapslag ska ges eller tas emot på extrahål, såvida inte tävlingsvillkoren anger annat. Ett särspel i en match bör inte avgöras med slagspel. b. Slagspel Tävlingsvillkoren bör ange om en tävling får sluta oavgjord, eller om det ska bli särspel, eller om den matematiska metoden ska tillämpas för att bestämma vinnaren och övriga slutplaceringar. Ett särspel i en slagspelstävling bör inte avgöras med en match. c. Särspel i slagspel Om det ska bli särspel i slagspel bör tävlingsvillkoren ange följande:
 • När särspelet ska äga rum, t ex om det ska starta vid en viss tidpunkt, så snart som möjligt efter att den sista gruppen avslutat sin rond, eller vid en senare tidpunkt.
 • Vilka hål som ska användas för särspelet och den ordning i vilka de ska spelas.
 • Antalet hål över vilka särspelet ska spelas, t ex om det ska bli ett särspel hål-för-hål eller över en längre period, t ex 2, 4 eller 18 hål, och vad som ska göras om ställningen fortfarande är oavgjord.
 • Om ett särspel i en handicaptävling sker över färre än 18 hål i den vanliga formen av slagspel, bör antalet hål som spelas tillämpas för att bestämma det antal slag som ska dras av. T ex om ett särspel är över ett hål, ska en artondel av handicapen dras av från scorerna för särspelshålet. Bråkdelar av handicapslag bör fördelas enligt de regler eller rekommendationer som finns i Världshandicapsystemet eller annan vägledning i handicapbestämmelserna som gäller i Sverige.
 • För särspel i nettotävlingar där fördelning av handicapslag tillämpas, t ex i fyrboll, par/bogey eller poängbogey, ska handicapslagen läggas till vid spel av särspelshålen på samma sätt som de fördelades i tävlingen med användning av hålindex.
 • Spelarna behöver bara återlämna scorekort för särspelet om Kom/TL delar ut dem till spelarna.When the play-off will be held, for example if it will start at a specific time, as soon as possible after the last group finishes or on a later date.
d. Matematiska metoden Om ett särspel inte är möjligt eller önskvärt, kan tävlingsvillkoren specificera att alla delade platser ska avgöras genom den matematiska metoden. Även när vinnaren av en tävling ska avgöras genom ett särspel, kan andra placeringarna i tävlingen bestämmas genom den metoden. Den matematiska metoden ska också ange vad som ska ske om denna procedur inte ger en vinnare. Ett sätt att tillämpa den matematiska metoden är att bestämma vinnaren baserat på bästa scoren från den sista ronden. Om de spelare som delar placering har samma score på sista ronden eller om tävlingen bara bestod av en enda rond, bestäms vinnaren baserat på scoren för de sista nio hålen, sista sex hålen, sista tre hålen och slutligen det 18:e hålet. Om det fortfarande är oavgjort gäller sedan i tur och ordning scoren för de sista sex hålen, tre hålen och sluthålet på de första nio hålen. Om ronden består av färre än 18 hål kan antalet hål som används för jämförelse anpassas. Om denna process inte ger en vinnare, kan Kom/TL förklara tävlingen som oavgjord alternativt fastställa vinnaren med en slumpmetod (t ex genom slantsingling). Ytterligare synpunkter:
 • Om denna metod används vid tävlingar med start från flera tees rekommenderas att de ”sista nio hålen, sista sex hålen, etc.” är hålen 10–18, 13–18, etc.
 • För nettotävlingar där den fördelning av handicapslag som fastställts av Kom/TL inte används, t ex i individuellt slagspel, gäller: om metoden för sista nio, sista sex, sista tre etc hålen tillämpas, ska hälften, en tredjedel, en sjättedel etc av handicapen dras ifrån scoren på dessa hål. Bråkdelar av handicapslag bör fördelas enligt de regler eller rekommendationer som finns i Världshandicapsystemet eller annan vägledning i handicapbestämmelserna som gäller i Sverige.
 • I nettotävlingar där fördelning av handicapslag tillämpas i enlighet med vad som fastställts av Kom/TL, t ex i fyrboll slagspel, par/bogey eller poängbogey, ska handicapslagen fördelas på samma sätt som de fördelades i tävlingen.
(7)
När resultat av tävlingen är slutgiltigt
Det är viktigt att Kom/TL i tävlingsvillkoren klargör när och hur resultatet av tävlingen är slutgiltigt, eftersom detta kommer att påverka hur Kom/TL ska lösa eventuella regelfrågor som uppstår efter att spelet är avslutat i såväl matchspel som i slagspel (se Regel 20). a. Matchspel Exempel på när tävlingsvillkoren kan ange att resultatet av en match är slutgiltigt innefattar:
 • När resultatet har angetts på en officiell anslagstavla eller annan beskriven plats, eller
 • när resultatet har rapporterats till en person som utsetts av Kom/TL.
När en match har beslutats vara avslutad efter att resultatet angetts på en officiell anslagstavla, kan Kom/TL ta ansvar för att ange vinnarens namn på anslagstavlan eller lämna över detta ansvar till spelarna. Ibland är anslagstavlan en större konstruktion och ibland kan den vara ett pappersark i golfshopen eller omklädningsrummet. I situationer där en domare har utsetts av Kom/TL att följa en match, är varje tillkännagivande av matchresultatet av domaren på den avslutande greenen inte det officiella tillkännagivandet, såvida det inte är angivet som sådant i tävlingsvillkoren. b. Slagspel Exempel på när tävlingsvillkoren kan ange att resultatet av tävlingen är slutgiltigt i slagspel innefattar:
 • Alla resultaten har satts upp på resultattavlan eller anslagstavlan,
 • vinnarna har tillkännagivits vid en prisceremoni eller
 • trofén har delats ut.
I kvalificering i form av slagspel som följs av matchspel, föreskriver Regel 20.2e(2) att slagspelsdelen av tävlingen är avslutad när spelaren har slagit ut för att påbörja sin första match.
(8)
Ändra tävlingsvillkoren efter att tävlingen har startat
Tävlingsvillkoren fastställer tävlingens utformning, och efter att tävlingen har startat får villkoren bara ändras under mycket exceptionella förhållanden. Ett exempel på en situation där tävlingsvillkoren inte får ändras:
 • Eftersom spelarna påbörjar en rond med förväntningen att ett visst antal hål ska spelas och kan basera sitt spel på detta, får antalet hål som ska spelas under en rond inte ändras efter att ronden har startat. Till exempel om dåligt väder gör att spelet avbryts efter att alla spelarna har spelat färdigt 9 hål av en 18-håls rond, ska inte Kom/TL tillkännage resultaten enbart baserat på 9 hål.
Exempel på situationer där det föreligger exceptionella förhållanden och tävlingsvillkoren kan ändras:
 • Om förhållandena, t ex dåligt väder, påverkar antalet ronder som kan spelas på den tid som står till förfogande, kan antalet ronder som ska spelas, eller antalet hål i en rond som ännu inte har startat, ändras för att passa förhållandena. På samma sätt, om dessa förhållanden innebär att det planerade formatet inte kan inrymmas på den tid som står till förfogande, kan formatet för tävlingen ändras.
 • Metoden för att avgöra delningar bör inte ändras såvida det inte föreligger exceptionella förhållanden. Till exempel om metoden för att avgöra en oavgjord slagspelstävling hade angivits som särspel hål-för-hål, men dåligt väder innebar att ett sådant särspel inte var möjligt, kan Kom/TL ändra sättet att särskilja till den matematiska metoden.
(9)
Anti doping
Tävlingsvillkoren kan kräva att spelarna följer en antidopingpolicy. Det är Kom/TL:s uppgift att skriva och tolka sin egen antidopingpolicy, men en sådan policy måste utformas enligt RF:s och SGF:s riktlinjer (se Spel- och Tävlings-handboken).
B

Markera banan

När en tävling förbereds, bör Kom/TL säkerställa att banan är rätt markerad och bättra på markeringar som används för allmänt spel, eller ändra dessa när det är nödvändigt. Även om det inte finns ett ”riktigt” sätt att markera en bana, kan en felaktig markering, eller utebliven markering, leda till situationer där en spelare inte kan fortsätta på ett säkert sätt enligt reglerna, eller kan Kom/TL bli tvungen att fatta beslut medans spelet pågår, vilket kan leda till att spelare behandlas olika. Avsnitt 2 ger detaljerad vägledning och rekommendationer om hur banan ska markeras för allmänt spel, men det gäller på samma sätt för tävlingar och bör följas av Kom/TL när den gör förberedelser inför tävlingar. Där ändringar görs av banmarkeringar för en tävling, bör Kom/TL säkerställa att dessa tydligt förmedlas till de spelare som regelbundet spelar banan, så att det blir mindre troligt att de fortsätter på fel sätt. Utöver informationen i Avsnitt 2, kan Kom/TL också överväga följande:
(1)
Out of bounds
Kom/TL är ansvarig för att säkerställa att banans alla gränser är rätt markerade. Det är god praxis att måla en liten vit cirkel omkring basen på varje vit pinne eller annat föremål för banans gräns som skulle kunna rubbas under spel, så att den kan återplaceras i sitt ursprungliga läge. Om linjer eller målade prickar används för att markera en bangräns, bör de bättras på så att det är lätt att se dem. De lokala reglerna bör klargöra vilka gränser som definieras på något annat sätt än med pinnar eller staket (se Modell för Lokal Regel A-1).
(2)
Pliktområden
Inför en tävling kan Kom/TL vilja omvärdera markeringarna för några eller samtliga pliktområden.
 • Pliktområden som innehåller vattensamlingar bör inte vara en del av spelfältet, men deras gränser kan justeras.
 • Andra pliktområden kan tas bort eller läggas till, eller så kan deras gränser flyttas för att ändra svårigheterna på ett hål, t ex när det anses lämpligt att ett missat slag bestraffas hårdare. Till exempel kan Kom/TL besluta att markera områden med täta träd och buskar som pliktområden vid allmänt spel men inte för tävlingar. Vid en sådan förändring är det angeläget att tydligt informera varje spelare som regelbundet spelar banan.
 • När pliktområden läggs till eller tas bort, bör Kom/TL studera Världshandicapsystemets regler och rekommendationer, eller annan vägledning som tillhandahållits av SGF, för att avgöra om förändringen skulle kunna påverka den fastställda banvärderingen.
 • Färgen på en del pliktområden kan ändras från rött till gult eller tvärtom. Till exempel, vid vissa tävlingar kan det vara önskvärt att markera ett pliktområde nära en green som gult om Kom/TL inte vill tillåta alternativet att droppa på greensidan av pliktområdet när bollen har rullat tillbaka ner i pliktområdet. Ibland kan det också vara lämpligt att införa en droppzon som ett extra alternativ, t ex för en ö-green där spelarna har ett långt slag över vatten.
 • Vid allmänt spel kan Kom/TL ha använt ett minimalt antal pinnar för att markera pliktområden eller så kan de ha tagits bort, vilket gjort att delar av några pliktområden är utanför det markerade området. Vid tävlingar bör alla pinnar kontrolleras och vid behov kompletteras för att säkerställa att pliktområdena är rätt markerade för tävlingen.
 • När det är möjligt, är det en god praxis att måla röda eller gula linjer runt om pliktområden, snarare än att bara förlita sig på pinnar. En linje kommer att säkerställa att rätt områden omfattas eller exkluderas, gränsen kommer inte att förändras genom att en pinne tas bort, och en spelare kommer lätt att kunna avgöra var lättnad ska tas. Vanligtvis behövs det färre pinnar när en linje har målats.
(3)
Bunkrar
På flertalet banor bör Kom/TL inte behöva göra något speciellt för att preparera bunkrar för tävlingen. De bör vara nykrattade på tävlingsdagens morgon, och krattorna bör ha placerats där Kom/TL vill att de ska vara (se Avsnitt 2D). Om en bunkerkant är svår att fastställa, bör Kom/TL överväga om den kan definieras tydligare (antingen genom underhållsarbete, markering eller en lokal regel) för att undvika tveksamheter bland spelare och domare.
(4)
Onormala banförhållanden och integrerade föremål
Kom/TL bör se över hela banan för att säkerställa att varje område som borde markeras som mark under arbete har markerats på rätt sätt. Den bör också klargöra status för tillverkade föremål eller integrerade föremål genom användandet av lokala regler (se Modell för Lokala Regler F-1). Helst bör Kom/TL markera varje mark under arbete innan tävlingen startar. Men Kom/TL kan definiera ett område som mark under arbete under ronden i matchspel eller slagspel om det är befogat. När lättnad ges från ett sådant omarkerat område under ronden, bör Kom/TL markera området som mark under arbete så snart som möjligt för att säkerställa att alla spelare i fältet är medvetna om områdets status.
(5)
Spelförbudszoner
Om det finns spelförbudszoner på banan, bör Kom/TL säkerställa att de är ordentligt identifierade. Kom/TL kan också överväga att sätta upp anslag i dessa områden för att säkerställa att spelare är fullt medvetna om att de inte får spela från dem.
(6)
Tillfälliga tillverkade föremål
Tillfälliga konstruktioner som tält eller läktare kan sättas upp för en del tävlingar. Status för dessa konstruktioner behöver klargöras i de lokala reglerna, som antingen oflyttbara tillverkade föremål eller tillfälligt oflyttbara tillverkade föremål (TIO). Om de ska behandlas som TIO, ska den lokala regeln om tillfälligt oflyttbara tillverkade föremål användas (se Modell för Lokal Regel F-23). Denna lokala regel ger en spelare ytterligare lättnad om det föreligger störande inverkan på siktlinjen (line of sight), så att spelaren inte ska behöva spela runt eller över det tillverkade föremålet.
C

Lokala regler

Kom/TL är ansvarig för att bestämma om den ska införa några lokala regler och säkerställa att de överensstämmer med principerna som finns i Avsnitt 8. En lokal regel är en modifiering av en regel eller en extra regel som Kom/TL inför för allmänt spel eller för en viss tävling. Kom/TL måste säkerställa att varje lokal regel är tillgänglig för spelarna, antingen på scorekortet, på ett separat utdelat papper, på en anslagstavla eller på banans websida När Kom/TL överväger att införa en lokal regel, bör Kom/TL tänka på följande:
 • Lokala regler har samma status som en Regel för golfspel för den tävlingen eller för banan, och
 • användningen av lokala regler bör begränsas så mycket som möjligt och bara användas för att hantera de typer av situationer och policyfrågor som täcks av Avsnitt 8.
 • Det rekommenderas att inte ändra någon lokal regel för en tävling efter att spel har påbörjats för en slagspelsrond, om inte ändringen görs innan någon av spelarna i tävlingen skulle ha kunnat påverkas av ändringen.
En fullständig förteckning över godkända Modeller för Lokala Regler finns i inledningen till Avsnitt 8. Lokala regler som kan införas för tävlingar ingår i följande allmänna kategorier:
 • Definiera banans gränser och andra områden på banan (Avsnitten 8A-8D),
 • definiera speciella lättnadsförfaranden (Avsnitt 8E),
 • definiera onormala banförhållanden och integrerade föremål (Avsnitt 8F),
 • användning av speciell utrustning (Avsnitt 8G),
 • vem som får ge råd till spelare (Avsnitt 8H),
 • när och var spelare får öva (Avsnitt 8I),
 • procedurer vid spelavbrott (Avsnitt 8J),
 • riktlinjer för speltempo (Avsnitt 8K),
 • scorekortsansvar (Avsnitt 8L), och
 • Modell för Lokala Regler för spelare med funktionsnedsättningar (Avsnitt 8M).
D

Behörighet för spelare med funktionsnedsättningar att använda Regel 25

I enlighet med Regel 25-1 gäller modifieringarna för spelare med funktionsnedsättningar i alla tävlingar, och det är spelarens funktionsnedsättningskategori och behörighet som bestämmer om spelaren får använda sig av de särskilda reglerna i Regel 25. Det är inte nödvändigtvis Kom/TL:s uppgift att göra bedömningar av spelares behörighet. Att bestämma en spelares behörighet att använda särskilda regler i Regel 25 kan vara enkelt, men ibland är det mindre självklart. Behörighet till Regel 25 baseras på den påverkan som nedsättningen har på spelarens möjlighet att spela golf, snarare än på ett avgörande om huruvida någon har en funktionsnedsättning eller ej. Kom/TL kan be om bevis på en spelares funktionsnedsättning för att fastställa en spelares behörighet att använda Regel 25. Ett sådant bevis skulle kunna vara i form av ett medicinskt intyg, bekräftelse från en nationellt styrande organisation, ett intyg utfärdat av en officiellt ackrediterad medicinsk auktoritet, eller något liknande. Alternativt kan Kom/TL specificera att endast spelare med ett speciellt pass eller intyg har rätt att delta i en tävling (för spelare som är berättigad att använda de regler som är tillämpliga för deras kategori av funktionsnedsättning). EDGA WR4GD:s spelarpass och EDGA Access Pass är exempel på pass som en Kom/TL skulle kunna kräva som bevis på en funktionsnedsättningskategori, eller begära från spelare för att ha behörighet att delta i speciella tävlingar. Dessa pass administreras och utfärdas av EDGA Eligibilty Team och ansökningsprocessen för golfare att få ett EDGA Pass är kostnadsfri. Mer information hittas på: www.edgagolf.com/online/pass/pass_info.php
E

Definiera övningsområden

Många banor har speciella övningsområden, t ex övningsfält och övningsgreener för puttning, bunkerspel och chippning. Spelare har rätt att öva på dessa områden oavsett om de är belägna innanför eller utanför banans gränser. Det rekommenderas att övningsområden som ligger på banan, ska specificeras i de lokala reglerna för att klargöra om spelare får öva på dessa områden före och efter sina ronder. Kom/TL kan behöva definiera kanterna på dessa områden för att begränsa var spelare får öva. Kom/TL kan också ändra behörigheten i förhållande till när och var övning är tillåten enligt följande:
 • En lokal regel kan tillåta övning på begränsade och definierade delar av banan, t ex där det inte finns något permanent övningsområde. Men där detta gäller rekommenderas det att spelare inte ska tillåtas att öva på någon green eller från någon bunker på banan.
 • En lokal regel kan tillåta övning generellt på hela banan, t ex:
  • Om tävlingen startar sent på dagen och Kom/TL inte vill förhindra spelare från att spela banan tidigare på dagen, eller
  • om det har varit ett spelavbrott och det skulle vara mer effektivt att tillåta spelare att slå några slag någonstans på banan i stället för att föra dem tillbaka till övningsfältet.
 • Regel 5.2 täcker när övning är tillåten eller förbjuden före eller mellan ronder i en tävling, men Kom/TL kan införa en lokal regel som modifierar dessa bestämmelser (se Modell för Lokal Regel I-1).
 • Regel 5.5 ger Kom/TL möjligheten att införa en lokal regel som förbjuder övning på eller i närheten av det just avslutade hålets green (se Modell för lokal Regel I-2).
F

Tee och hålplaceringar

(1)
Välja tee
När det väljs vilka tees som ska användas för en tävling, bör Kom/TL försöka anpassa banans svårighetsgrad till spelarnas spelstyrka. Till exempel skulle det inte vara tillrådligt, och skulle kunna ha en påtaglig effekt på speltempot, att välja en tee som kräver en carry som många av spelarna i fältet troligen inte skulle kunna klara av annat än med deras allra bästa slag. Kom/TL kan besluta att använda andra tees för tävlingar än de som används för allmänt spel. Om detta görs, bör Kom/TL ta hänsyn till de regler eller rekommendation som finns i Världshandicapsystemet eller annan vägledning i handicapbestämmelserna som gäller i Sverige, för att avgöra om förändringarna kan komma att påverka banvärderingen. I annat fall skulle scorerna kanske inte kunna vara handicapgrundande. Placeringen av tee kan ändras mellan ronder, vilket även gäller när mer en rond spelas på samma dag. Det är en bra praxis att sätta en liten markering, t ex en färgprick, bakom eller under teemarkeringarna för att säkerställa att de kan återplaceras i sitt ursprungliga läge om de rubbas. När det är flera ronder kan olika antal prickar användas för respektive rond. Om en tävling spelas på en bana där det inte finns några skyltar som identifierar hålen, eller när Kom/TL har bestämt att spela banan i en annan hålföljd, bör skyltar sättas upp för att tydligt identifiera hålen.
(2)
Välja hålplaceringar
Nya hål bör helst göras på dagen då en tävling börjar och vid andra tillfällen då Kom/TL bedömer det som nödvändigt, under förutsättning av att alla spelare i en enskild rond spelar med varje hål satt i samma läge. Men när en enskild rond ska spelas under mer än en dag (t ex när spelare kan välja vilken dag de ska spela i en tävling), kan Kom/TL i tävlingsvillkoren informera spelarna om att placeringen av hål och tees kommer att vara olika från tävlingsdag till tävlingsdag. Men på varje enskild tävlingsdag måste alla spelare spela med varje hål och varje tee på samma plats. Hålens placering på greenerna kan ha stor inverkan på scorerna och på speltempot under tävlingen. Många faktorer påverkar valet av hålplaceringar, med betoning på följande punkter:
 • När placeringen väljs bör hänsyn tas till spelarnas spelförmåga, så att de valda hålplaceringarna inte är så svåra att de tydligt bromsar upp spelet, eller så lätta att de inte utmanar bättre spelare.
 • Hastigheten på green är en viktig faktor när placeringen av hålet väljs. Medan en hålplacering kan fungera bra på en långsam green, kan den visa sig vara alltför svår när hastigheten på green ökas.
 • Kom/TL bör undvika att placera ett hål i en sluttning där bollen inte kommer att stanna. När greenens konturer tillåter, bör hålet placeras där det finns ett område på 60–90 centimeter runt hålet som är relativt jämnt, så att puttar som slagits med rätt hastighet kommer att stanna runt hålet.
Några ytterligare saker att ta hänsyn till innefattar:
 • Att placera hålen så att det finns tillräckligt med greenyta mellan hålet och greenens framkant och sidor för att därmed ge utrymme för inspelet. Att t ex placera hålet omedelbart bakom en bunker när det krävs ett långt inspel av de flesta spelarna i fältet, är vanligtvis inte att rekommendera.
 • Balansera hålplaceringarna på hela banan med hänsyn till placeringar till vänster, höger, mitt på, kort och långt bak.
(1)
Lottningen
I en matchspelstävling används lottningen för att fastställa matchernas inbördes spelordning och vilka spelare som ska mötas i den första ronden. Lottningen kan ske på ett antal olika sätt inklusive:
 • Slumpvis – spelare tas ut slumpvis och placeras i lottningen i den ordning de väljs.
 • Kvalificeringsscorer – spelare skulle kunna spela en eller flera kvalificeringsronder. Spelarna placeras sedan i lottningen baserat på sina scorer.
 • Handicap – spelare skulle kunna placeras i lottningen enligt handicap, så att spelaren med lägst handicap spelar mot den med högst handicap i första ronden, den med näst lägst mot den med näst högst, och så vidare.
 • Seedning – vissa spelare, t ex en titelförsvarare, skulle kunna placeras i lottningen på specifika platser, medan andra spelare antingen placeras slumpvis eller genom kvalificeringsscorer.
När kvalificeringsscorer används för att bestämma lottningen, bör lottningen göras så att de två högst seedade spelarna är på motsatta sidor av lottningen, och så vidare nedåt som visas i följande tabell. För att bestämma placeringar i lottningen kan delningar i kvalificeringsronder, för andra än för den sista kvalificeringsplatsen, avgöras genom:
 • Den ordning i vilken scorerna inlämnas, där den först inlämnade scoren får det lägsta tillgängliga numret och så vidare,
 • den matematiska metoden, eller
 • en slumpvis dragning bland de spelare som delar en viss score.
När det finns en delning för den sista platsen i lottningen, kan Kom/TL välja att ha ett särspel eller addera en matchrond för att reducera fältet till ett jämnt antal spelare. Detta bör anges i tävlingsvillkoren. I vissa tävlingar, kan Kom/TL välja att seeda titelförsvararen. När detta görs, är det vanligt att seeda titelförsvararen som antingen etta eller tvåa. Kom/TL bör också bestämma om den vill tillåta titelförsvararen att spela i kvalificeringstävlingen och i så fall gå miste om sin seedning. Flera lottningar (också känt som ”omgångar” eller ”divisioner”) Även om många tävlingar låter alla spelare spela mot alla de övriga spelarna, finns det tillfällen när Kom/TL kan välja att dela upp tävlingen i flera lottningar (ibland kallade omgångar eller divisioner). Detta kan göras för att få spelare med samma spelförmåga att tävla mot varandra, eller för att få fram flera vinnare. Hur dessa lottningar ska utformas kan bestämmas genom handicap, slagsspelskvalificering eller någon annan metod som bestämts av Kom/TL. I tävlingsvillkoren bör Kom/TL ange hur lottningarna ska utformas. Även om lottningen kan baseras på handicap, finns det inte något krav på att det kommande spelet inom lottningsgruppen ska vara en handicaptävling eftersom alla spelarna bör ha ungefär samma spelförmåga. I en matchspelstävling är det en bra idé att utforma lottningsgruppernas storlek så att det inte blir nödvändigt att spelare får stå över första omgången, och helst med en storlek som innebär att alla spelare kommer att spela samma antal matcher i ett utslagsformat, t ex 8, 16, 32, 64 eller 128 spelare. Om det inte finns tillräckligt med spelare för att fylla den slutliga lottningen, bör spelare efter behov få stå över till andra ronden. Det finns inget krav på att alla lottningsgrupperna har samma antal spelare. Den första eller mästerskapsgruppen skulle t ex kunna ha 32 spelare, medan övriga grupper skulle kunna ha 16.
(2)
Starttider och spelargrupper
Kom/TL kan fastställa starttider och grupper eller tillåta spelarna att bestämma detta själva. När Kom/TL tillåter spelare att bestämma den egna starttiden, har denna samma status som en starttid som bestämts av Kom/TL (se Regel 5.3a). Det finns många överväganden att ta ställning till när antalet spelare i en grupp och startintervallet ska fastställas. När starttider och grupper bestäms är speltempo en viktig faktor att ta hänsyn till, liksom den tid som står till förfogande för spel. Grupper med två spelare kommer att spela snabbare än grupper med tre eller fyra. Startintervallet kan vara kortare för mindre grupper. När Kom/TL väljer att starta spelare på flera hål (t ex hål 1 och 10), är det viktigt att försäkra sig om att spelarna inte behöver vänta alltför länge, om de anländer till den andra startplatsen innan den sista gruppen har startat. Se avsnitt 4A(1) för rekommendationer om startintervall. När en matchspelstävling ska spelas över en utdragen tidsperiod och spelare i en match tillåts överenskomma om när de ska spela under den perioden:
 • Kom/TL bör bestämma ett datum och ett klockslag vid vilken varje match måste vara avslutad, och
 • specificera hur resultatet av matchen ska avgöras om spelarna inte lyckas avsluta matchen på det angivna datumet, t ex genom att diskvalificera båda spelarna eller sätta upp den spelare vars namn står som etta eller tvåa på lottningen inför nästa rond.
 • Kom/TL får också tillåta att det sista datumet för en oavgjord match förlängs, om det finns en bra anledning till det. Om så sker är det upp till Kom/TL att besluta om vad som är tillåtet vid en sådan förlängning och att förklara villkoren.
I matchspel fastställer Kom/TL lottningen som visar vem som ska spela i varje match, eller specificerar på annat sätt hur matcher ska avgöras. Det bästa är att varje match har sin egen starttid, men det kan finnas tillfällen när två singelmatcher behöver starta tillsammans.
(3)
Markörer
I slagspel måste en spelare eller en sida alltid ha någon annan än spelaren eller en av sidans medlemmar som för scorekortet. Kom/TL kan specificera eller begränsa vem som får fungera som markör för varje spelare genom att specificera att markören måste vara en spelare i samma tävling och grupp, en spelare med handicap, eller på något annat sätt. I en spelform där två eller flera partners tävlar tillsammans som en sida (t ex i en foursome- eller fyrboll-tävling), får de inte agera som sidans markör. När det inte finns ett jämnt antal sidor i en spelform med partners, kan Kom/TL behöva hitta en markör för en sida som spelar ensam eller välja att ha en grupp som innehåller tre sidor.
(4)
Startområden
Kom/TL kan definiera ett speciellt område vid eller nära första tee där spelare måste befinna sig och vara beredda att spela på starttiden (se Regel 5.3a). Detta område kan definieras av målade linjer på marken, med rep eller på något annat sätt.
H

Riktlinjer för speltempo

Kom/TL kan fastställa sina egna riktlinjer för speltempo i en lokal regel (se Regel 5.6b). I praktiken kommer utformningen av sådana riktlinjer att bero på antalet kommittémedlemmar som finns tillgängliga för att tillämpa dem (se Avsnitt 8K). Riktlinjer för speltempo kan innehålla:
 • En maximal tid för att fullfölja en rond, ett hål eller en följd av hål och/eller ett slag.
 • En definition av när första gruppen är “ur position” och när varje annan grupp är “ur position” i förhållande till gruppen som spelar framför den.
 • När och hur tidtagning kan ske på en grupp eller individuella spelare.
 • Om och när spelare ska varnas om att tidtagning sker på dem eller att de haft en dålig tid.
 • Pliktangivelse för brott mot riktlinjerna.
Kom/TL har ansvaret för att se till att tävlingen spelas i ett raskt speltempo. Vad som bedöms som ett raskt tempo kan variera beroende på banan, spelfältets storlek och antalet spelare i varje grupp (“boll”). För att göra detta:
 • Kom/TL bör införa en lokal regel som fastställer riktlinjer för speltempo (se Regel 5.6b).
 • Riktlinjerna för speltempo bör åtminstone bestämma en maximal tid för att fullborda ronden eller delar av ronden.
 • Riktlinjerna bör ange plikter som gäller för en spelare som bryter mot riktlinjerna.
 • Kom/TL bör också känna till andra åtgärder som den kan vidta för att få en positiv effekt på speltempo. Dessa innefattar:
  • Administrativa rutiner, t ex att reducera gruppernas storlek, öka startintervallen, införa luckor i starttidsschemat, och införa en procedur för att vinka fram om det blir uppehåll på långa par 3-hål, par 4-hål som kan nås med utslaget, eller nåbara par 5-hål.
  • Överväga att göra större förändringar i banans utformning, t ex att vidga fairways, minska ruffens tjocklek eller längd, eller minska hastigheten på greenerna. När förändringar som dessa görs på banan, bör Kom/TL ta hänsyn till reglerna eller rekommendationerna som finns i Världshandicapsystemet eller annan vägledning i handicapbestämmelserna som gäller i Sverige, för att avgöra om förändringarna kan komma att påverka banvärderingen och rätta sig efter procedurerna för eventuella nödvändiga anpassningar.
I

Uppförandekod

Kom/TL kan fastställa sina egna normer för spelares uppförande i en uppförandekod som antagits som en lokal regel (se Regel 1.2b). Avsikten med en sådan kod är att beskriva de normer för uppförande som Kom/TL förväntar sig av spelarna när de spelar golf, och de plikter som kan gälla för brott mot koden. Men golfreglerna avgör vilka handlingar en spelare får eller inte får vidta under spelet, och Kom/TL har inte rätt att ändra vad som tillåts eller begränsas i Regler för golfspel genom att införa plikter på ett annat sätt genom en uppförandekod. Om en uppförandekod inte har införts, är Kom/TL begränsad till att ge spelare plikt för olämpligt uppträdande genom att tillämpa Regel 1.2a. Den enda plikt som finns för en handling som strider mot spelets anda är enligt den regeln diskvalifikation (se Avsnitt 5I(5) för mer information).
(1)
Införa en uppförandekod
När Kom/TL inför en uppförandekod bör Kom/TL ta hänsyn till följande:
 • När Kom/TL sätter gränser eller förbjuder en spelares handlingar genom en uppförandekod bör den ta hänsyn till spelarnas olika kulturella bakgrund. Till exempel kan något som anses som olämpligt uppträdande i en kultur vara godtagbart i en annan.
 • Pliktangivelser som ska gälla för ett brott mot koden (se Avsnitt 5I(4) för exempel).
 • Vem som ska ha rätt att bestämma plikter och sanktioner. Det skulle t ex kunna vara så att bara vissa kommittémedlemmar har rätten att utdela sådana plikter, ett minsta antal kommittémedlemmar behöver delta i att fatta ett sådant beslut, eller vilken kommittémedlem som helst kan ha rätt att fatta ett sådant beslut.
 • Om det ska finnas någon överklagandeprocess.
(2)
Tillåten och förbjuden användning av uppförandekod
a. Tillåten Kom/TL kan inkludera följande i en uppförandekod:
 • Specifika detaljer av oacceptabelt uppträdande som en spelare kan få plikt för under en rond, t ex:
  • Att inte vårda banan, t ex att inte kratta bunkrar, eller att inte lägga tillbaka torvor eller fylla i torvmärken.
  • Oacceptabelt språk.
  • Misshandla klubbor eller banan.
  • Att inte visa lämplig hänsyn till andra spelare, domare eller åskådare.
 • Förbud för spelare att beträda samtliga, eller speciellt angivna, spelförbudszoner.
 • Begränsningar i användning av sociala medier.
 • Detaljer om acceptabel klädsel.
b. Inte tillåtna Kom/TL får inte använda en uppförandekod för att:
 • Ändra gällande plikter i Regler för golfspel, t ex att öka plikten från ett till två slag för en spelare som inte markerar sin boll innan den lyfts på green.
 • Införa nya plikter för handlingar som inte har med spelares uppträdande att göra. Kom/TL kan t ex inte använda en uppförandekod för att införa en inte godkänd lokal regel, t ex att ge en spelare plikt för att slå en boll över ägor som ligger out of bounds, eller införa en plikt för en spelare som inte meddelar en annan spelare att han/hon avser lyfta sin boll för att identifiera den.
 • Ge pliktslag för olämpligt uppträdande före eller mellan ronder. Men Kom/TL kan införa andra sanktioner, t ex att utesluta spelaren från tävlingen eller inte tillåta spelaren att starta i kommande tävlingar.
 • Plikta en spelare enligt en uppförandekod för ett brott som spelarens familj eller supportrar gjort sig skyldiga till mot en åskådarkod, t ex att plikta en spelare om en familjemedlem går på fairway i en juniortävling när så inte är tillåtet.
(3)
Bestämma plikter för brott av kod
När Kom/TL bestämmer vilka sanktioner och pliktangivelser som ska gälla, bör Kom/TL ta hänsyn till följande:
 • Om det ska finnas ett varningssystem innan någon plikt eller andra sanktioner åläggs.
 • Om sanktionerna ska vara av disciplinär natur eller innefatta pliktslag eller andra plikter enligt reglerna. Disciplinära åtgärder som en Kom/TL kan påföra, innefattar att inte tillåta spelaren att starta i en eller flera kommande tävlingar som Kom/TL genomför, eller kräva att spelaren spelar vid en viss tidpunkt. Sådana åtgärder är skilda från Regler för golfspel och det är Kom/TL:s uppgift att skriva och tolka varje sådan åtgärd.
 • Om plikten för varje brott ska bestämmas till ett pliktslag eller allmän plikt och om plikterna kommer att öka, t ex ett pliktslag för det första brottet och allmän plikt för det andra brottet. Kom/TL bör inte använda några andra sorters plikter som skulle gälla för spelarens score.
 • Om en plikt automatiskt ska gälla närhelst en spelare bryter mot en av dess riktlinjer, eller om en sådan plikt ska lämnas till Kom/TL för avgörande.
 • Om brott mot uppförandekoden ska föras vidare till senare ronder i tävlingar över flera ronder, där plikterna ökar vid upprepade brott. Till exempel i en 36-hålstävling, där det första brottet ger en varning och ett andra brott ger ett pliktslag, kan Kom/TL bestämma att brott från rond 1 förs vidare till rond 2.
 • Om olika plikter ska gälla för att bryta mot olika delar av koden.
 • Om uppförandekoden ska gälla för en spelares caddie. En uppförandekod gäller per automatik för en spelares caddie enligt regel 10.3c, och om Kom/TL inte vill att några delar av uppförandekoden ska gälla en spelares caddie, behöver denna aspekt därför anges i uppförandekoden.
(4)
Exempel på pliktangivelser för en uppförandekod
Nedanstående modeller för pliktangivelser utgör exempel på hur Kom/TL kan välja ett ge plikt för brott mot en uppförandekod i den lokala regeln. Kom/TL kan bestämma att införa en sådan pliktangivelse utan varning eller sanktion för ett första brott, eller ge olika plikter för varje enskild post i uppförandekoden. Vissa brott kan t ex ge ett slags plikt, medan andra brott ger allmän plikt. Modell för pliktangivelser 1
 • Första brottet mot uppförandekoden – varning eller Kom/TL-sanktion.
 • Andra brottet – ett slags plikt.
 • Tredje brottet – allmän plikt.
 • Fjärde brottet eller ett allvarligt fall av dåligt uppförande – diskvalifikation.
Modell för pliktangivelser 2
 • Första brottet mot uppförandekoden – ett pliktslag.
 • Andra brottet – allmän plikt.
 • Tredje brottet eller ett allvarligt fall av dåligt uppförande – diskvalifikation.
Om ett brott inträffar mellan två hål, gäller plikten på det kommande hålet.
(5)
Spelets anda och allvarligt fall av dåligt uppförande
Enligt Regel 1.2a får Kom/TL diskvalificera en spelare för ett allvarligt fall av dåligt uppförande i strid med spelets anda. Detta gäller oavsett om det finns en uppförandekod för en tävling eller inte. När det ska avgöras om en spelare är skyldig till ett allvarligt fall av dåligt uppförande, bör Kom/TL ta hänsyn till om spelarens uppförande var så långt ifrån den förväntade normen för golfspel, att den hårdaste sanktionen att utesluta en spelare från tävlingen är berättigad. Exempel på handlingar som motiverar diskvalifikation enligt Regel 1.2a finns i Klargörande 1.2a/1.
J

Information till spelare och domare

(1)
Lokala regler
Kom/TL bör säkerställa att varje lokal regel anslås så att spelare kan ta del av den, antingen via en separat utdelning på första tee (ibland kallad ”Spelarinformation”), på scorekortet, på en anslagstavla eller via digital kommunikation. Många organisationer som genomför flera tävlingar skapar dokument som innehåller alla de lokala regler som de vanligtvis tillämpar i sina tävlingar. Historiskt sett har dessa dokument tryckts på kraftigt papper och är kända som ”Hard Card”. Om det krävs av spelare att de ska spela bollar som finns på listan över godkända golfbollar (se Modell för Lokal Regel G-3), eller använda klubbor på listan över godkända driverklubbhuvuden (se Modell för Lokal Regel G-1) eller som uppfyller bestämmelserna för skåror och stansade märken (se Modell för Lokal Regel G-2), bör Kom/TL överväga att göra listorna tillgängliga för spelarna eller ge dem tillgång till den gällande databasen.
(2)
Grupper eller lottningsscheman
Lottningsscheman som anger rondens grupper och deras starttider ska tas fram och anslås på platser där spelare kan ta del av dem. Även om spelare ofta får sina starttider och grupper skickade till sig elektroniskt eller kan ta del av dem på en hemsida, bör de också vara tillgängliga på banan så att spelare åter kan få sin starttid bekräftad.
(3)
Hålplaceringsscheman
Kom/TL kan vilja ge spelarna ett pappersark som visar hålens placering på greenerna. Det kan bestå av cirklar med avståndet från greenens framkant och från närmaste sida, ett pappersark med enbart siffrorna, eller en mer detaljerad uppsättning avbildningar av green och dess omgivningar med placeringen markerat.
(4)
Scorekort med fördelning av handicapslag
Kom/TL är ansvarig för att publicera, på scorekortet eller på någon annan plats där det är synligt (t ex nära första tee) fördelningen av hålindex, dvs på vilka hål handicapslag ska ges eller tas emot. Denna fördelning ska användas i handicapmatcher och i några former av handicaptävlingar i slagspelsformat, t ex fyrboll, poängbogey, maxantal slag (när den maximerade scoren hör ihop med spelarens nettoscore) och par/bogey. För vägledning om hur fördelningen av hålindex ska bestämmas, se reglerna eller rekommendationerna som finns i Världshandicapsystemet eller annan vägledning i handicapbestämmelserna som gäller i Sverige. Matchspel – i en handicapmatch bör Kom/TL klargöra följande tävlingsvillkor:
 • Om handicap ska tillämpas och vad handicapen ska bli.
 • Den fördelning av hålindex som ska användas för att visa på vilka hål spelare ska ge eller ta emot handicapslag.
När Kom/TL har tillåtit att en match börjar på ett annat hål än det första, kan Kom/TL ändra fördelningen av hålindex för en sådan match. Slagspel – i en nettoscoretävling bör Kom/TL bestämma handicaptilldelningen i enlighet med reglerna eller rekommendationerna som finns i Världshandicapsystemet eller annan vägledning i handicapbestämmelserna som gäller i Sverige.
(5)
Speltempo och uppförandekoder
Kopior på riktlinjer för speltempo och uppförandekoder bör finnas tillgängliga för spelare innan tävlingen börjar. När spelare är ovana vid sådana riktlinjer och koder, kan Kom/TL välja att förklara dem för spelarna innan tävlingen. Domare och andra som ska övervaka efterlevnaden av dessa riktlinjer, bör tränas och förses med annat tilläggsmaterial, t ex tidsscheman eller utskrifter av de speciella ordalydelser som ska användas för att informera spelare om varningar eller möjliga brott.
(6)
Utrymningsplan
Varje Kom/TL bör tänka igenom hur spelare ska evakueras vid svåra väderförhållanden eller någon annan kritisk situation. Om det känns nödvändigt bör en utrymningsplan tas fram och ges till spelarna.
(7)
Vägledning och förklaring av bästa sätt att förhindra ”backstopping”
”Backstopping” är den term som vanligen används för att beskriva följande situation i slagspel: Utan överenskommelse med någon annan spelare, lämnar en spelare kvar sin boll på green nära hålet i ett läge där en annan spelare som ska spela från utanför greenen, skulle kunna få en fördel om denne spelares boll träffade bollen i vila. Eftersom det inte gjorts någon överenskommelse om att lämna bollen på plats för att hjälpa någon spelare, är det inte ett brott mot reglerna (se regel 15.3a). Men R&A och USGA anser att ”backstopping” inte tar hänsyn till alla de andra spelarna i tävlingen och kan ge spelaren med ”backstop” en fördel över dessa andra spelare. Detta har medfört att följande vägledning och förklaring av bästa praxis är tillgänglig för Kom/TL att ge till spelare för att hjälpa till att förhindra ”backstopping”:
 • I slagspel innefattar tävlingen alla spelare, och eftersom inte varje spelare i tävlingen kan vara närvarande för att tillvarata sina egna intressen, har alla spelare i tävlingen en viktig skyldighet att skydda hela startfältet.
 • Om det i slagspel finns en rimlig möjlighet att en spelares boll nära hålet, skulle kunna hjälpa en annan spelare som ska spela från utanför green, bör därför båda spelarna se till att spelaren, vars boll är nära hålet, markerar och lyfter sin boll innan den andra spelaren spelar.
 • Om samtliga spelare följer denna bästa praxis, säkerställer det skyddet av alla spelares intressen i tävlingen.
UTFORSKA MER
Avsnitt1Kommitténs/tävlingsledningens roll
Golfreglerna definierar kommittén/tävlingsledningen (Kom/TL) som den person eller grupp som har ansvaret för tävlingen eller banan. Kom/TL är nödvändig för att spelet ska spelas på rätt sätt. Kom/TL har ansvaret för den dagliga skötseln av banan eller för en speciell tävling och den ska alltid handla på sätt som stödjer golfreglerna. Denna del av “Official Guide” för golfreglerna ger Kom/TL vägledning i hur denna roll ska kunna utföras. Även om många av en Kom/TL:s uppgifter gäller speciellt för att genomföra organiserade tävlingar, utgör en viktig del av Kom/TL:s uppgifter dess ansvar för banan under allmänt spel.
Läs avsnittet