Skriv ut
5H
Policy för uppförandekod
5H
Policy för uppförandekod
Kom/TL kan fastställa sina egna bestämmelser för spelares uppträdande i en uppförandekod som införs som en lokal regel (se Regel 1.2b). Om Kom/TL inte inför en uppförandekod är den begränsad till att ge spelare plikt för olämpligt uppträdande genom att använda Regel 1.2a. Den enda plikt som finns för en handling som strider mot spelets anda är enligt den regeln är diskvalifikation (se Avsnitt 5H(4) för mer information).
(1)

Införa en uppförandekod

När Kom/TL inför en uppförandekod bör Kom/TL ta hänsyn till följande:
 • När Kom/TL sätter gränser eller förbjuder en spelares handlingar genom en uppförandekod bör den ta hänsyn till spelarnas olika kulturella bakgrund. T.ex. kan något som anses som olämpligt uppträdande i en kultur vara godtagbart i en annan.
 • Pliktstrukturen som ska gälla för ett brott mot koden (se Avsnitt 5H(2) för ett exempel).
 • Vem som ska ha rätt att bestämma plikter och åtgärder. T.ex. skulle det kunna vara så att bara vissa kommittémedlemmar har rätten att utdela sådana plikter eller skulle ett minsta antal kommittémedlemmar behöva delta i att fatta ett sådant beslut eller skulle vilken kommittémedlem som helst ha rätt att fatta ett sådant beslut.
 • Om det ska finnas någon överklagandeprocess.
Kom/TL kan lägga till följande i en uppförandekod:
 • Förbud för spelare att gå in i alla eller speciellt angivna spelförbudszoner.
 • Specificera vad som menas med oacceptabelt uppträdande som en spelare kan få plikt för under en rond t.ex.:
  • Att inte vårda banan, till exempel att inte kratta bunkrar eller lägga tillbaka torvor eller fylla i torvmärken.
  • Oacceptabelt språk.
  • Skada klubbor eller banan.
  • Att vara ohövlig mot andra spelare, domare eller åskådare.
 • En klädkod.
Kom/TL kan i uppförandekoden föreskriva att för första överträdelsen kommer spelaren att ges en varning och inte en plikt, såvida inte Kom/TL anser överträdelsen vara tillräckligt allvarlig. En kom/TL måste bestämma om uppförandekoden gäller för en spelares caddie och om spelaren kan få plikt enligt uppförandekoden för handlingar av spelarens caddie under ronden. Det skulle inte vara lämpligt att plikta en spelare enligt en uppförandekod för ett brott mot en åskådarkod som görs av spelarens familj eller supportrar. T.ex. i en juniortävling där familjemedlemmar inte får gå på fairway, eller inom ett visst specificerat avstånd från spelarna, bör spelaren inte få plikt för något brott av en åskådare.
(2)

Bestämma plikter för brott mot kod

När Kom/TL bestämmer åtgärder och pliktstrukturer som ska gälla bör Kom/TL ta hänsyn till följande:
 • Om det ska finnas ett varningssystem innan plikt eller andra åtgärder påförs.
 • Om åtgärderna ska vara av disciplinär natur eller innefatta plikter enligt reglerna.
 • Om plikten för varje brott ska bestämmas till ett pliktslag, den allmänna plikten eller om plikterna ska öka. Kom/TL bör inte använda några andra sorters plikter som skulle gälla för spelarens score.
 • Om koden ska tillåta diskvalifikation för allvarligt dåligt uppträdande genom att inte följa kodens riktlinjer.
 • Om en plikt automatiskt ska gälla närhelst en spelare bryter mot en av dess riktlinjer eller om en sådan plikt ska lämnas till Kom/TL:s eget avgörande.
 • Om olika plikter ska gälla för att bryta mot olika delar av koden.
 • Disciplinära åtgärder som en Kom/TL kan påföra inklusive att vägra att tillåta spelaren att starta i en eller flera kommande tävlingar som Kom/TL genomför eller begära att spelaren spelar vid en viss tidpunkt. Sådana åtgärder är skilda från golfreglerna och det är Kom/TL:s uppgift att skriva och tolka varje sådan åtgärd.
(3)

Exempel på pliktstruktur för en uppförandekod

Följande modell för pliktstrukturer ger ett exempel på hur Kom/TL kan välja ett ge plikt för brott mot en uppförandekod i den lokala regeln. Kom/TL kan bestämma att införa en sådan pliktstruktur utan varning eller åtgärd för ett första brott eller kan den ge olika plikter för varje enskild post i uppförandekoden. Till exempel kan vissa brott ge ett slags plikt medan andra brott ger den allmänna plikten. Modell för pliktstruktur
 • Första brottet mot uppförandekod – varning eller Kom/TL åtgärd
 • Andra brottet – ett slags plikt
 • Tredje brottet – allmän plikt
 • Fjärde brottet eller något allvarligt fall av dåligt uppträdande – diskvalifikation.
(4)

Spelets anda och allvarligt fall av dåligt uppförande

Kom/TL får enligt Regel 1.2a diskvalificera en spelare för ett allvarligt fall av dåligt uppträdande i strid mot spelets anda. Detta gäller oavsett om det finns en uppförande kod för en tävling eller inte. När Kom/TL ska avgöra om en spelare är skyldig till ett allvarligt fall av dåligt uppträdande bör Kom/TL ta hänsyn till om spelarens handling var avsiktlig och om handlingen var tillräckligt grov för att motivera diskvalifikation utan att först ge en varning och/eller ge andra plikter när en uppförandekod har införts. Exempel på handlingar som motiverar diskvalifikation enligt Regel 1.2a återfinns i Tolkning 1.2a/1.
UTFORSKA MER
Avsnitt1Kommitténs/tävlingsledningens (Kom/TL) roll
Golfreglerna definierarar kommittén/tävlingsledningen (Kom/TL) som den person eller grupp som har ansvaret för tävlingen eller banan. Kom/TL är en nödvändigt för att spelet ska spelas på rätt sätt. Kom/TL har ansvaret för den dagliga skötseln av banan eller för en speciell tävling och den bör alltid handla på ett sådant sätt att golfreglerna upprätthålls. Denna del av den officiella handboken för golfreglerna ger Kom/TL vägledning i hur denna roll ska kunna utföras. Även om många av en Kom/TL uppgifter gäller speciellt för att genomföra organiserade tävlingar, utgör en viktig del av Kom/TL:s uppgifter dess ansvar för banan under allmänt spel eller för vardagsspel.
Läs avsnittet