Skriv ut
8D
Greener
8D
Greener
D-1

Klargöra en greens kant

Syfte. På en del banor underhålls områdena runt greener på ett sådant sätt att det kan vara svårt för spelaren att avgöra om spelarens boll är på greenen. I så fall kan Kom/TL välja att markera greeners kanter med målade prickar. Modell för Lokal Regel D-1 Greeners kanter definieras av (ange färg) prickar. Prickarna är (på)(utanför) greenen och lättnad utan plikt får inte tas för dem.”
D-2

Status för green när tillfällig green används

Syfte. Det kan finnas tillfällen då greenen på ett hål inte kan användas av något skäl t.ex. på grund av dåligt väder eller av skäl som beror på lagnings- eller underhållsarbete. När så är fallet kan Kom/TL vilja ställa i ordning en tillfällig green och införa en lokal regel som definierar denna som den green som är i spel på det hålet. Den green som har ersatts av en tillfällig green bör definieras som fel green så att spelare inte tillåts spela från den. Modell för Lokal Regel D-2 “Tillfälliga greener är i spel på hål (ange hålnummer) och definieras av (ange beskrivning t.ex. områdena på fairway omslutna av vita linjer). Varje green som har ersatts av en tillfällig green är fel green och lättnad utan plikt för störande inverkan måste tas enligt Regel 13.1f.” Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.”
D-3

Förbjuda spel från fel green när det bara finns störande inverkan för stansen

Syfte. Det kan finnas situationer där Kom/TL vill neka en spelare lättnad från en fel green när den enda störande inverkan är för spelarens stans, till exempel:
  • att det är tjock ruff nära några greener och Kom/TL anser att det skulle vara orättvist att kräva att en spelare skulle ta lättnad in i sådana områden eller
  • att en stor green används som green för två separata hål men Kom/TL beslutar att dela greenen. Den kan också välja att inte kräva att en spelare vars boll är på green på det hål som spelas ska ta lättnad när spelarens stans är på den andra greenen.
Modell för Lokal Regel D-3.1 Regel 13.1f har ändrats på följande sätt: Störande inverkan föreligger inte om en fel green bara ger störande inverkan på spelarens stans.” Modell för Lokal Regel D-3.2 Regel 13.1f har ändrats på följande sätt: När en spelares boll ligger på green på (ange hålnummer) föreligger inte störande inverkan för spelarens stansgreen på (ange hålnummer) eller tvärtom. Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
D-4

Förbjuda spel från kanten precis utanför och runt fel green

Syfte. Om bollar som spelas på ett visst hål ofta blir liggande på green på ett hål i närheten:
  • Den närmaste punkten för fullständig lättnad när spelaren tar lättnad för fel green enligt Regel 13.1f kommer ofta att bli på fairway nära den greenen och
  • som ett resultat av detta kan kanten eller ”foregreen” skadas.
För att förhindra sådana skador kan Kom/TL välja att kräva att spelarna ska ta lättnad enligt Regel 13.1f med hänvisning till en ändrad närmaste punkt för fullständig lättnad som undviker störande inverkan både från fel green och från foregreen eller kanten eller genom att använda en droppzon (se Modell för Lokal Regel E-1). Modell för Lokal Regel D-4 “När en spelare under spel av (ange hålnummer) måste ta lättnad enligt Regel 13.1f eftersom spelarens boll blev liggande på greenen på (ange hålnummer) eller när den greenen ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen:
  • För att bestämma lättnadsområdet som ska användas när denna lättnad tas definieras greenen på (ange hålnummer) som att innefatta området på spelfältet inom (ange avstånd t.ex. två klubblängder) från greenens kant.
  • Detta innebär att närmaste punkten för fullständig lättnad måste undvika störande inverkan från detta område utöver från greenen.
Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
D-5

Status för övningsgreen eller tillfällig green

Syfte. Fel greener innefattar övningsgreener för puttning eller chipning men Kom/TL kan välja att tillåta spel från dem genom en lokal regel (vilket innebär att en spelare vars boll ligger på en sådan green måste spela den därifrån). En tillfällig green på ett hål är vanligtvis en del av spelfältet när den inte används, men Kom/TL kan vilja klargöra dess status eller förklara att den är en fel green. Kom/TL kan också definiera en övningsgreen eller en tillfällig green som mark under arbete vilket skulle tillåta en spelare att ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b. Modell för Lokal Regel D-5.1 “Övningsgreenen som ligger på (ange närmare var greenen ligger) är inte en fel green och lättnad utan plikt varken krävs eller är tillåten enligt Regel 13.1f.” Modell för Lokal Regel D-5.2 “Övningsgreenen som ligger på (ange närmare var greenen ligger) är en fel green även när den inte i används och lättnad utan plikt måste tas enligt Regel 13.1f.” Modell för Lokal Regel D-5.3 “Övningsgreenen som ligger på (ange närmare var greenen ligger) är inte en fel green och lättnad utan plikt behöver inte tas enligt Regel 13.1f men den är mark under arbete och en spelare får ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b.”
D-6

Dela en dubbelgreen i två skilda greener

Syfte. När en bana har en green som fungerar som greenen för två hål kan Kom/TL vilja dela greenen i två skilda greener med en lokal regel. Detta skulle kräva att en spelare som är på fel del av greenen måste ta lättnad enligt Regel 13.1f. Sättet att definiera delningen ska anges. Denna lokala regel kan användas tillsammans med Modellen för Lokal Regel D-3 i fall där spelarens boll är på den rätta delen av greenen men spelarens stans är på den andra delen av greenen. Modell för Lokal Regel D-6 “Greenen på hålen (ange hålnummer) anses vara två skilda greener som delas av (ange sätt t.ex. färgade pinnar). En spelare som får störande inverkan av den green som inte spelas är på fel green och måste ta lättnad enligt Regel 13.1f.” Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.”
D-7

Klargörande: Lokal Regel D-7 som begränsar när slag från green måste spelas om enligt Undantag 2 till Regel 11.1b

Klargörande tillagt 1/2021  Model Local Rule D-7  “Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar: 
  • spelaren,
  • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).
Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger. Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.”
UTFORSKA MER
Avsnitt1Kommitténs/tävlingsledningens (Kom/TL) roll
Golfreglerna definierarar kommittén/tävlingsledningen (Kom/TL) som den person eller grupp som har ansvaret för tävlingen eller banan. Kom/TL är en nödvändigt för att spelet ska spelas på rätt sätt. Kom/TL har ansvaret för den dagliga skötseln av banan eller för en speciell tävling och den bör alltid handla på ett sådant sätt att golfreglerna upprätthålls. Denna del av den officiella handboken för golfreglerna ger Kom/TL vägledning i hur denna roll ska kunna utföras. Även om många av en Kom/TL uppgifter gäller speciellt för att genomföra organiserade tävlingar, utgör en viktig del av Kom/TL:s uppgifter dess ansvar för banan under allmänt spel eller för vardagsspel.
Läs avsnittet