Skriv ut
8E
Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
8E
Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
E-1

Droppzoner

Syfte. En droppzon är en speciell form av lättnadsområde som kan införas av Kom/TL. När en spelare tar lättnad i en droppzon måste spelaren droppa bollen i och få den att bli liggande i droppzonen. Droppzoner bör övervägas när det kan bli praktiska problem med att begära att spelare ska använda de normala lättnadsalternativen enligt en regel t.ex. som: Följande gäller när en boll droppas i en droppzon:
 • Spelaren behöver inte stå i droppzonen när bollen droppas.
 • När en spelare använder en droppzon definieras lättnadsområdet av denna droppzon och bollen måste droppas i och bli liggande i droppzonen (se Regel 14.3).
 • Om droppzonen definieras av en linje på marken är linjen inne i droppzonen.
Se avsnitt 2I för mer information om droppzoner. Modell för Lokal Regel E-1.1 Denna Modell för Lokal Regel täcker exemplet med en droppzon som används som ett extra alternativ för att ta lättnad från ett pliktområde men den kan anpassas till vilken regel som helst som anges ovan. “Om en boll är i pliktområdet (ange läge), inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en medett slags plikt:
 • Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
 • som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen (beskriv hur droppzonen är definierad och var den ligger). Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.  Modell för Lokal Regel E-1.2 Denna Modell för Lokal Regel täcker exemplet med en droppzon som används som ett extra alternativ för att ta lättnad från ett onormalt banförhållande t.ex. ett stort område med mark under arbete men den kan anpassas till vilken som helst av reglerna som nämnts ovan. Om en boll är i mark under arbete (ange läge), inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i detta mark under arbete, får spelaren:
 • Ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 eller
 • som ett extra alternativ ta lättnad utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen (beskriv hur droppzonen är definierad och var den ligger). Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a. Modell för Lokal Regel E-1.3 Denna Modell för Lokal Regel täcker exemplet med en droppzon som används som det enda lättnadsalternativet som kan fås (förutom slag och distans) för att ta lättnad från ett pliktområde men den kan anpassas till vilken som helst av reglerna som nämnts ovan. “Om en boll är i pliktområdet (ange läge), inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, får spelaren:
 • Ta lättnad med slag och distans enligt Regel 17.1d(1) och lägga tillett slags plikt, eller
 • Droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen (beskriv hur droppzonen är definierad och var den ligger) och lägga tillett slags plikt. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
 • Spelaren får inte ta lättnad enligt Reglerna 17.1d(2) eller 17.1d(3).
Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
E-2

Rengöra bollen

Syfte. När förhållanden som blöt mark på delar av banan kan få gyttja att fastna på bollen kan Kom/TL välja att tillåta spelarna att lyfta, rengöra och återplacera bollen på spelfältet. Sådan lättnad bör begränsas till de delar av banan där den behövs. Även om den lokala regeln om lägesförbättring (Modell för Lokal Regel E-3) har utformats för att bara användas på områden på spelfältet som klipps till fairwayhöjd eller lägre kan denna lokala regel användas på hela spelfältet eller begränsas till speciella områden. Kom/TL kan välja att använda båda de lokala reglerna och tillåta lägesförbättring på fairways och rengöring av boll på övriga delar av spelfältet. Det är inte lämpligt att införa denna lokala regel efter att spelet av en slagsspelsrond har börjat. Att göra så skulle tillåta spelare som har fler hål kvar att spela fördelen av att använda den under en längre tid. Den lokala regeln kan införas, mellan spelet av två hål efter att en match har påbörjats eftersom spelarna har lika stor fördel av den. För riktlinjer om när och hur denna lokala regel kan användas för att resultaten ska kunna inlämnas för att sätta handicap (t.ex. om den måste vara begränsad till enbart fairway) se handicapreglerna. Modell för Lokal Regel E-2 “När en spelares boll ligger på (ange område t.ex. spelfältet på 6:e hålet, på spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre, etc.) får bollen lyftas, rengöras och återplaceras utan plikt. Spelaren måste markera punkten innan bollen lyfts (se Regel 14.1) och bollen måste återplaceras på dess ursprungliga punkt (se Regel 14.2). Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a
E-3

Lägesförbättring

Syfte. När tillfälliga lokala onormala förhållanden skulle kunna påverka spel på lika villkor kan de berörda delarna av banan definieras som mark under arbete. Men ogynnsamma förhållanden som kraftigt snöfall, tjällossning, långvarigt regn eller extrem hetta kan ibland skada banan eller förhindra användandet av tunga gräsklippare. När sådana förhållanden finns på många ställen på banan kan Kom/TL välja att införa en lokal regel för ”lägesförbättring” (också kallat ”vinterregler”) för att medge spel på lika villkor eller för att skydda fairway. En sådan lokal regel bör tas bort så snart som förhållandena tillåter det. Att använda denna lokala regel utanför fairway på spelfältet rekommenderas inte eftersom det kan leda till att en spelare får lättnad utan plikt från områden där bollen annars skulle vara ospelbar (t.ex. i områden med buskar eller träd). Det är inte tillåtet att införa denna lokala regel efter att en slagspelsrond har påbörjats. Om detta görs skulle det tillåta spelare som har fler hål kvar att spela fördelen av att använda den under en längre tid. Den lokala regeln kan införas, mellan spelet av två hål efter att en match har påbörjats eftersom spelarna har lika stor fördel av den. För riktlinjer om när och hur denna lokala regel kan användas för resultat som inlämnas för att sätta handicap (inklusive lättnadsområdets storlek och om den bara får användas på fairway) se handicapreglerna. Modell för Lokal Regel E-3 “När en spelares boll ligger på någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre (eller ange ett speciellt område t.ex. ”på fairway på 6:e hålet”) får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:
 • Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
 • Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: (ange lättnadsområdets storlek t.ex. en klubblängd, ett scorekort eller 15 centimeter) från referenspunkten men med dessa begränsningar:
 • Begränsningar för lättnadsområdets läge:
  • får inte vara närmare hålet än referenspunkten, och
  • Måste vara på spelfältet.
När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e. Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
E-4

Lättnad från luftningshål

Syfte. Luftningshål ingår inte i betydelsen ”hål gjorda av banpersonalen”. Detta innebär att spelarna inte får laga dem på greenen (se Regel 13.1c) eller ta lättnad utan plikt från dem på spelfältet men sådana hål kan störa det rätta sättet att spela spelet. Om Kom/TL bestämmer att luftningshål är mark under arbete kan en spelare finna att det är opraktiskt eller omöjligt att få fullständig lättnad. Därför kan Kom/TL välja att, när nygjorda luftningshål påtagligt skulle kunna ge störande inverkan på bollens läge eller området för den avsedda svingen, ge lättnad som den skulle ha gjort för mark under arbete men ta bort lättnad för störande inverkan på spelarens stans. Denna lokala regel bör tas bort så snart luftningshålen har läkt ut tillräckligt mycket för att undvika påtaglig störande inverkan. Modell för Lokal Regel E-4 “Om en spelares boll ligger i eller vidrör ett luftningshål: (a) Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b. Om bollen blir liggande i ett annat luftningshål får spelaren ta lättnad igen enligt denna lokala regel. (b) Boll på green. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1d. Men det är inte störande inverkan om luftningshålet bara ger störande inverkan på spelarens stans eller, på green, på spelarens spellinje. Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
E-5

Alternativ till slag och distans för förlorad boll eller boll out of bounds

Syfte. När en provisorisk boll inte spelats kan det uppstå betydande problem med speltempot om en spelare måste ta lättnad med slag och distans för en boll som är out of bounds eller som inte kan hittas. Avsikten med denna lokala regel är att tillåta Kom/TL att ge ett extra lättnadsalternativ som tillåter en spelare att spela vidare utan att återvända till platsen för föregående slag. Den lokala regeln är lämplig för allmänt spel där golfare spelar sällskapsronder eller spelar sina egna tävlingar. Den lokala regeln är inte lämplig för tävlingar som begränsats till mycket skickliga spelare (dvs. professionella tävlingar och elitamatörtävlingar). För riktlinjer om när och hur denna lokala regel kan användas för resultat som lämnas för att sätta handicap se handicapreglerna. Där Kom/TL har infört en sådan lokal regel för allmänt spel och tar bort den för en tävling bör den förvissa sig om att alla spelare är medvetna om detta innan spelet börjar. En Kom/TL kan införa en sådan lokal regel för allt spel på banan eller bara för ett eller två specifika hål där den kan vara särskilt användbar (t.ex. där spelarna inte kan se landningsområdet och därför kanske inte kan veta om de ska spela en provisorisk boll eller inte). Detta alternativ tillåter spelaren att droppa i ett stort område, som inte är närmare hålet, mellan punkten där bollen bedöms ha blivit liggande eller gått out of bounds och fairwaykanten på det hål som spelas. Spelaren får två slags plikt när detta lättnadsalternativ används. Detta innebär att lättnaden är jämförbart med vad som skulle uppnåtts om spelaren hade tagit lättnad med slag och distans. Denna lokala regel kan inte användas för en ospelbar boll eller för en boll för vilken det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde. Om en provisorisk boll har spelats och varken den ursprungliga bollen eller den provisoriska bollen hittades kan den lokala regeln tillämpas för den provisoriska bollen som inte kunde hittas. Modell för lokal Regel E-5 “När en spelares boll inte har hittats eller det är känt eller så gott som säkert att den är out of bounds får spelaren fortsätta på följande sätt i stället för fortsätta enligt slag och distans. Medtvå slags pliktfår spelaren ta lättnad genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i detta lättnadsområde (se Regel 14.3): Två bedömda referenspunkter: (a). Bollreferenspunkten: Punkten där den ursprungliga bollen bedöms ha:
 • blivit liggande på banan eller
 • sist skar kanten på banans gräns för att sedan gå out of bounds.
(b). Fairwayreferenspunkten: Punkten på fairway på det hål som spelas som är närmast bollreferenspunkten, men inte är närmare hålet än bollreferenspunkten. För denna lokala regels syften innebär ”fairway” varje område med gräs på spelfältet som klippts till faiwayhöjd eller lägre. Om en boll bedöms ha förloratsbanan eller sist skar kanten på banans gräns kort om fairway kan fairwayreferenspunkten bli på en grässtig eller på en tee på det hål som spelas som klippts till fairwayhöjd eller lägre. Lättnadsområdets storlek grundat på referenspunkter: Var som helst mellan:
 • En linje från hålet genom bollreferenspunkten (och inom två klubblängder från den linjens utsida) och
 • en linje från hålet genom fairwayreferenspunkten (och inom två klubblängder från den linjens fairwaysida).
Men med dessa begränsningar: Begränsningar för lättnadsområdets läge:
 • Måste vara på spelfältet och
 • får inte vara närmare hålet än bollreferenspunkten
Efter att spelaren sätter en boll i spel enligt denna lokala regel:
 • är den ursprungliga boll som förlorats eller var out of bounds inte längre i spel och får inte spelas.
 • Detta gäller även om bollen hittas på banan innan slutet på treminuters söktiden (se Regel 6.3b).
Men spelaren får inte använda detta alternativ för att ta lättnad för den ursprungliga bollen när:
 • det är känt eller så gott som säkert att bollen har blivit liggande i ett pliktområde, eller
 • spelaren har spelat en annan boll provisoriskt med plikten slag och distans (se Regel 18.3).
En spelare får använda detta alternativ för en provisorisk boll som inte hittats eller när det är känt eller så gott som säkert att den är out of bounds. Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
E-6

Spellinjelättnad för skyddstaket

Syfte. Ett staket (eller liknande skyddande skärm) används ibland för att skydda spelare på ett hål från slag som slås på ett annat hål. Om ett sådant staket är nära ett annat håls spelområde kan Kom/TL välja att använda en droppzon för att ge spelaren ett extra lättnadsalternativ, utan plikt, när spelaren spelar det andra hålet och staketet är på spellinjen. Spelaren ska bara ha rätt till lättnad när bollen är närmare hålet än droppzonen så att en spelare vars boll är en bra bit ifrån staketet inte tillåts gå framåt till droppzonen. När Kom/TL överväger var droppzonen ska placeras ska den förvissa sig om att denna lättnad bara kan fås i situationer där den anser att sådan lättnad utan plikt är berättigad. Modell för Lokal Regel E-6 “Om skyddsstaket på (ange hålnummer) under spel av (ange hålnummer) är på spelarens spellinje:
 • Får spelaren ta lättnad utan plikt genom att droppa en boll i och spela från droppzonen (beskriv läge).
 • Men denna lättnad är bara tillåten om bollen är i spel närmare hålet än där droppzonen ligger (se Regel 14.3).
Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
E-7

Lättnad från elektriskt gränsstaket

Syfte. När ett elstängsel används som gränsstaket är en lokal regel som ger lättnad utan plikt för en boll som ligger inom ett visst avstånd (t.ex. två klubblängder) från gränsstaketet tillåten. När detta är fallet kan spelaren, för att trygga sin säkerhet, mäta två klubblängder från staketet och sedan ha en extra klubblängd i vilken spelaren får droppa bollen, men inte närmare hålet än där bollen ursprungligen låg. Annars är det inte tillåtet att införa en lokal regel som ger lättnad utan plikt från ett gränsstaket även om Kom/TL:s skäl för att göra detta är att skydda staketet från någon skada. Modell för Lokal Regel E-7 “Om en spelares boll ligger på banan och inom (ange ett avstånd t.ex. två klubblängder) från det elektriska gränsstaketet på hål/hålen (ange läge/lägen) får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkten använda punkten som är (ange avstånd t.ex. två klubblängder) från staketet och är på samma avstånd från hålet. Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
E-8

Definiera spelförbudszoner

Syfte. Det kan finnas vissa delar på banan där Kom/TL vill förbjuda spel och i så fall måste varje område behandlas antingen som inom ett onormalt banförhållande eller som inom ett pliktområde. Kom/TL kan använda spelförbudszoner av vilka skäl som helst t.ex.:
 • För att skydda vilt, bon eller miljökänsliga områden,
 • För att undvika skador på unga träd, blomrabatter, gräsodlingar, nytorvade områden eller andra planterade områden.
 • För att skydda spelare från fara.
 • För att bevara platser av historiskt eller kulturellt intresse.
Se avsnitten 2G och 5B(5) för mer information om spelförbudszoner och hur de ska markeras på ett tydligt sätt. Modell för Lokal Regel E-8.1 “Området definierat av (ange hur området är markerat t.ex. med gröna pinnar) (ange var det ligger t.ex. till höger om fairway på hål 8) är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.”. Modell för Lokal Regel E-8.2 “Området inom det (röda) (gula) pliktområdet definierat av (ange hur området är markerat t.ex. med (röda) (gula) pinnar med grön topp) (ange var det ligger t.ex. till höger om fairway på hål 8) är en spelförbudszon. När en boll är i spelförbudszonen inne i pliktområdet får bollen inte spelas som den ligger och lättnad för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 17.1e.”
E-9

Definiera ett out of boundsområde som en spelförbudszon

Syfte. Även om en spelare inte får spela en boll från out of bounds kan det finnas områden som är out of bounds som Kom/TL kan vilja beteckna som spelförbudszoner t.ex. för att hindra spelare från att skada något som växer i detta område när det ger störande inverkan vid spel av en boll på banan. I så fall måste en spelare ta lättnad utan plikt om spelarens boll är på banan men området för spelarens avsedda stans är i spelförbudszonen eller spelarens sving vidrör något som är i spelförbudszonen. Modell för Lokal Regel E-9 “(Ange området out of bounds som ska behandlas som en spelförbudszon) är en spelförbudszon och spelaren måste ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1f(2) om spelarens boll är på banan och någonting i spelförbudszonen ger störande inverkan på området för spelarens avsedda stans eller sving. Spelaren får inte spela bollen som den ligger.” Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
E-10

Skydd av unga träd

Syfte. För att undvika skador på unga träd när en spelare slår ett slag kan Kom/TL välja att förklara dessa som spelförbudszoner så att:
 • Om en spelare får någon form av störande inverkan, som det definieras i Regel 16.1, från ett sådant träd som bestämts vara en spelförbudszon måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
 • Om spelarens boll ligger i ett pliktområde måste spelaren antingen ta lättnad utan plikt enligt den lokala regeln inom pliktområdet eller fortsätta med plikt enligt Regel 17.1.
Sådana träd bör identifieras med pinnar, band eller på något annat tydligt sätt. När trädet vuxit färdigt och inte längre behöver detta skydd bör Kom/TL ta bort den lokala regeln och/eller ta bort den identifierande pinnen eller bandet från trädet. Modell för Lokal Regel E-10 “De unga träden identifierade av (ange markeringar) är spelförbudszoner:
 • Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
 • Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).
Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
E-11

Boll träffar kraftledning

Syfte. Om en permanent, upphöjd kraftledning kan ge störande inverkan på det normala spelet av ett hål kan Kom/TL kräva att om en boll träffar kraftledningen (och torn, stödvajrar eller stolpar som stödjer kraftledningen) räknas inte slaget och spelaren måste spela slaget igen. Denna lokala regel bör vanligtvis inte användas för kraftledningar som inte ger störande inverkan på spelet av ett hål eller som är out of bounds. En lokal regel som ger spelaren valfrihet att spela om slaget om en boll träffar en kraftledning får inte införas. Modell för Lokal Regel E-11 “Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning (eller torn, stödvajrar eller stolpar som stödjer kraftledningen) under spelet av (ange hålnummer) räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt frän där det föregående slaget slogs (se Regel 14.6 för vad som ska göras). Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.
E-12

Klargörande: Boll spelas från utanför ett lättnadsområde när lättnad tas med flagglinjen

(Klargörande tillagt 4/2019) Syfte. Tävlingsledningen kan välja att införa en lokal regel för att kunna erbjuda att man befrias från plikt under speciella omständigheter då en boll spelas från utanför lättnadsområdet efter att lättnad har tagits med flagglinjen. Enligt denna lokala regel skulle en spelare inte få plikt för att ha spelat från fel plats, så länge som bollen droppas inom lättnadsområdet och stannar inom en klubblängd från där den först träffade marken. Till exempel, en boll rullar lite framför referenspunkten efter att ha droppats på ett riktigt sätt i lättnadsområdet, men är fortfarande inom en klubblängd från där den först träffade marken när den droppades. I sådana fall får spelaren antingen handla enligt Regel 14.3c(2) eller så kan spelaren spela bollen från där den stannade. Denna lokala regel får endast användas i samband med proceduren för lättnad med flagglinjen. Modell för Lokal Regel E-12 ”När lättnad tas med flagglinjen blir det ingen ytterligare plikt, om en spelare spelar en boll som droppatsi det lättnadsområde som krävs av den regel som gäller för situationen (Regel 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b eller 19.3b), men stannat utanför lättnadsområdet, så länge som bollen, när den spelas, är inom en klubblängd från där den först träffade marken då den droppades.  Detta undantag från plikt gäller även om bollen spelas från en punkt närmare hålet än referenspunkten (men inte om den spelas från en punkt närmare hålet än läget för den ursprungliga bollen eller den bedömda punkt där bollen senast skar pliktområdets gräns). Denna lokala regel förändrar inte proceduren för att ta lättnad med flagglinjen enligt en regel som gäller för situationen. Detta betyder att referenspunkten och lättnadsområdet inte förändras av denna lokala regel och att Regel 14.3c(2) kan tillämpas av en spelare som droppar en boll på rätt sätt och den blir liggande utanför lättnadsområdet oavsett om detta händer vid första eller andra droppningen.”
UTFORSKA MER
Avsnitt1Kommitténs/tävlingsledningens (Kom/TL) roll
Golfreglerna definierarar kommittén/tävlingsledningen (Kom/TL) som den person eller grupp som har ansvaret för tävlingen eller banan. Kom/TL är en nödvändigt för att spelet ska spelas på rätt sätt. Kom/TL har ansvaret för den dagliga skötseln av banan eller för en speciell tävling och den bör alltid handla på ett sådant sätt att golfreglerna upprätthålls. Denna del av den officiella handboken för golfreglerna ger Kom/TL vägledning i hur denna roll ska kunna utföras. Även om många av en Kom/TL uppgifter gäller speciellt för att genomföra organiserade tävlingar, utgör en viktig del av Kom/TL:s uppgifter dess ansvar för banan under allmänt spel eller för vardagsspel.
Läs avsnittet