Skriv ut
1
Spelet, spelares uppförande och reglerna
Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren:
 • Spela banan som den är och spela bollen som den ligger.
 • Spela i enlighet med reglerna och i spelets anda.
 • Du är ansvarig för att lägga till dina egna plikter, om du bryter mot en regel, så att du inte får någon möjlig fördel gentemot din motspelare i matchspel eller övriga spelare i slagspel.
1
Spelet, spelares uppförande och reglerna
1.2

Riktlinjer för spelares uppförande

1.2a/1
Bestämma om en spelare har begått ett allvarligt fall av dåligt uppförande
För att avgöra om en spelare har begått ett ”allvarligt fall av dåligt uppförande” måste Kom/TL ta hänsyn till alla omständigheterna. Även om Kom/TL bestämmer att det dåliga uppförandet är allvarligt, kan den anse att det är lämpligare att varna spelaren att en upprepning av det dåliga uppförandet eller liknande dåligt uppförande kommer att ge diskvalifikation, i stället för att diskvalificera spelaren i det första läget. Exempel på en spelares handlingar som troligen skulle anses vara allvarligt fall av dåligt uppförande innefattar:
 • Avsiktligt orsaka en allvarlig skada på en green.
 • Ogilla banans uppsättning och tillåta sig att flytta på tee-markeringar eller gränspinnar.
 • Utsätta andras säkerhet för fara, t ex att kasta en klubba mot någon annan spelare eller åskådare.
 • Avsiktligt störa andra spelare medan de slår slag.
 • Ta bort lösa naturföremål eller flyttbara tillverkade föremål till nackdel för någon annan spelare efter att den andre spelaren bett dem om att låta föremålet vara kvar.
 • Upprepade gånger vägra att lyfta en boll i vila när den ger störande inverkan på en annan spelare i slagspel.
 • Avsiktligt spela bort från hålet och sedan mot hålet för att hjälpa spelarens partner (t ex för att hjälpa spelarens partner att komma underfund med lutningarna på green).
 • Avsiktligt inte spela enligt reglerna och därigenom möjligen kunna vinna en avsevärd fördel med att göra så, trots att ha fått en plikt för ett brott mot den gällande regeln.
 • Upprepade gånger använda rått eller stötande språk.
 • Använda en handicap som skapats med avsikt att ge en orättvis fördel eller att använda ronden som spelades till att skapa en sådant handicap.
 • Vägra att identifiera en hittad boll som skulle kunna vara spelarens boll.
Exempel på spelares handlingar som, trots att de innefattar dåligt uppförande, troligen inte skulle anses vara ett allvarligt fall av dåligt uppförande innefattar:
 • Slå en klubba i marken, skada klubban och orsaka en mindre skada i gräset.
 • Kasta en klubba mot en golfbag som då oavsiktligt träffar någon annan person.
 • Vårdslöst störa en annan spelare som slår ett slag.
1.3

Spela enligt reglerna

1.3b(1)/1
Diskvalificera spelare som känner till en regel men kommer överens om att inte bry sig om den
Om två eller flera spelare kommer överens om att inte bry sig om en regel eller plikt som de vet gäller, ska de diskvalificeras om inte överenskommelsen görs före ronden och återkallas innan någon spelare som är inblandad i överenskommelsen börjar sin rond. Till exempel, i slagspel, kommer två spelare överens om att anse puttar inom en klubblängd från hålet som hålade, när de vet att de måste håla ut på varje hål. Medan spelarna är på första hålets green, får en annan spelare reda på denna överenskommelse. Den spelaren begär att de två spelarna som slöt överenskommelsen ska håla ut och de gör det. Även om ingen av spelarna som gjorde överenskommelsen har handlat enligt den genom att inte håla ut, blir de ändå diskvalificerade eftersom de avsiktligt överenskom att inte bry sig om Regel 3.3c (Att inte håla ut).
1.3b(1)/2
För att överenskomma att inte bry sig om en regel eller plikt, måste spelarna vara medvetna om att regeln finns
Regel 1.3b(1) gäller inte och det blir ingen plikt om spelare kommer överens om att bortse från en regel som de inte är medvetna om eller underlåter att lägga till en plikt som de inte vet finns. Exempel på där två spelare inte är medvetna om en regel, eller där de inte lyckats tillämpa en plikt, och därför inte är diskvalificerade enligt Regel 1.3b(1), innefattar:
 • I en match, kommer två spelare i förväg överens om att skänka alla puttar inom ett visst avstånd men de är inte medvetna om att reglerna förbjuder dem från att överenskomma om att skänka puttar på detta sätt.
 • Före en 36 håls match, kommer två spelare överens om att de bara ska spela 18 hål och att den som då ligger ner ska skänka matchen, utan att veta att denna överenskommelse inte är i överenstämmelse med tävlingsvillkoren. Matchen spelas under dessa förutsättningar och den spelare som ligger under efter 18 hål skänker matchen. Eftersom spelarna inte vet att en sådan överenskommelse inte är tillåten så gäller skänkningen.
 • I en slagspelstävling är en spelare och dennes markör, som också är en spelare, osäkra på om lättnadsområdet för mark under arbete är en eller två klubblängder. Omedvetna om regeln, kommer de överens om att det är två klubblängder och spelaren tar lättnad genom att droppa en boll nästan två klubblängder från närmaste punkt för fullständig lättnad. Senare under ronden får tävlingsledningen kännedom om detta. Även om ingen av spelarna diskvalificeras enligt Regel 1.3b(1) eftersom de inte kände till regeln, har spelaren spelat från fel plats och får plikten enligt Regel 14.7 (Spela från fel plats). Det blir ingen plikt för att av misstag ge felaktig information om golfreglerna.
1.3b/2
Klargöranden relaterade till Regel 1.3b(2): Rimlig bedömning
 • 9.6/2 - Var en boll ska återplaceras när den rubbades från ett okänt läge color-lightBlue">{
 • 17.1a/1 – Boll förlorad antingen i pliktområde eller onormalt banförhållande som gränsar till pliktområde
 • 17.1d(3)/2 – Spelare droppar boll grundat på bedömning av var bollen senast skar pliktområdets gräns och som visar sig vara fel punkt
1.3c/1
Spelare diskvalificeras inte från en tävling när den ronden inte räknas
I tävlingar där inte alla ronder räknas är en spelare inte diskvalificerad från tävlingen för att ha blivit diskvalificerad från en enstaka rond. Till exempel, i en lagtävling med fyra spelare per lag där de tre bästa scorerna för varje rond summeras för att utgöra lagets score för varje rond, diskvalificeras en spelare från andra ronden för att inte ha rättat till spelet på fel boll. Den spelarens score räknas inte för lagets score i andra ronden, men spelarens score för varje annan rond i tävlingen skulle kunna räknas.
1.3c/2
Att tillämpa plikten diskvalifikation, skänkning och fel antal slag vid särspel i slagspel
Under ett särspel i slagspel tillämpas reglerna på följande sätt:
 • Om en spelare diskvalificeras (t ex att slå ett slag med en klubba som inte överensstämmer med reglerna) är spelaren diskvalificerad från särspelet och spelaren har rätt till varje pris som spelaren kan ha vunnit i själva tävlingen.
 • Om två spelare är i särspel, har en spelare rätt att skänka särspelet till den andre spelaren.
 • Om spelare A av misstag anger fel antal slag till spelare B och detta misstag gör att spelare B lyfter sin boll (t ex om spelare B då tror sig ha förlorat särspelet till spelare A), har spelare B rätt att återplacera bollen utan plikt och spela färdigt hålet. Spelare A får ingen plikt.
1.3c(1)/1
En annan persons åtgärder bryter en regel för spelare
En spelare är ansvarig för när en annan persons åtgärder bryter en regel med avseende på spelaren om det görs på uppmaning av spelaren eller om spelaren ser åtgärden och tillåter den. Exempel på när en spelare får plikten eftersom spelaren begärde eller tillät åtgärden innefattar:
 • En spelare ber en åskådare att flytta på ett löst naturföremål i närheten av sin boll. Om bollen rubbas får spelaren ett slags plikt enligt Regel 9.4b (Plikt för att lyfta, avsiktligt vidröra bollen eller orsaka att den rubbas) och bollen måste återplaceras.
 • Det letas efter en spelares boll i högt gräs. En åskådare hittar bollen och pressar ner gräset runt bollen vilket förbättrar förhållandena som påverkar slaget. Om spelaren ser att detta kommer att hända, men inte vidtar rimliga åtgärder för att försöka stoppa åskådaren, får spelaren den allmänna plikten för brott mot Regel 8.1a (Spelares åtgärder som förbättrar förhållanden som påverkar slaget).
1.3c(4)/1
Spelare får två ett-slagsplikter när en händelse kommer emellan
Om en spelare bryter mot en regel som ger ett slags plikt blir medveten om regelbrottet och sedan bryter samma regel eller en annan regel som också ger ett slags plikt, får spelaren båda plikterna och totalt två slags plikt. Till exempel, en spelare lyfter sin boll på spelfältet för att identifiera den utan att markera bollens läge. En annan spelare säger till spelaren om plikten, och att spelaren får ett slags plikt enligt Regel 7.3. Innan bollen återplaceras, rengör spelaren bollen mer än nödvändigt för att identifiera den, vilket också är ett brott mot Regel 7.3. När spelaren gjordes medveten om den första plikten, var detta en händelse som kom emellan och därför får spelaren också ett slags plikt för att rengöra bollen, vilket innebär att spelaren totalt får två slags plikt. (Ny)
1.3c(4)/2
Spelare bryter mot en regel och bryter sedan mot en annan regel som del av spelarens nästa slag
Om en spelare bryter mot en regel utan att bli medveten om brottet och sedan bryter mot samma eller någon annan regel när han/hon spelar sin boll, får spelaren bara en plikt. Till exempel, i slagspel tar en spelare lättnad från ett oflyttbart tillverkat föremål nära green men droppar av misstag en boll på fel plats. Innan bollen spelas tar spelaren bort sand på sin spellinjespelfältet, vilket är ett brott mot Regel 8.1a, och slår sedan ett slag från fel plats. Eftersom det inte var någon händelse som kom emellan borttagandet av sanden och spelet från fel plats, får spelaren bara en allmän plikt, dvs totalt två slags plikt. (Ny)
UTFORSKA MER