Skriv ut
10
Förbereda för och slå ett slag; Råd och hjälp; Caddies
Syfte med regeln: Regel 10 omfattar hur man förbereder sig för och genomför ett slag, inklusive råd och annan hjälp som spelaren kan få av andra (inklusive caddies). Den underliggande principen är att golf är ett spel som består av skicklighet och personlig utmaning.
10
Förbereda för och slå ett slag; Råd och hjälp; Caddies
10.1

Slå ett slag

10.1a/1
Exempel på att stöta, fösa eller skyffla
Dessa termer har överlappande betydelse men kan definieras med dessa tre exempel att använda klubban på ett sätt som inte är tillåtet enligt reglerna:
 • En spelare hålar en kort putt genom att slå bollen med undersidan av klubbhuvudet, genom att använda en rörelse liknande den som används för göra en stöt i biljard eller i shuffleboard. Att flytta bollen på detta sätt är en stöt.
 • En spelare rör klubban längs markytan och drar den mot sig. Att flytta bollen på detta sätt är en fösning.
 • En spelare för in en klubba under och mycket nära bollen. Sedan lyfter och flyttar spelaren bollen genom att använda en rörelse framåt och uppåt. Att flytta bollen på detta sätt är en skyffling.
10.1a/2
Annat material kan komma emellan bollen och klubbhuvudet vid slaget
När bollen slås på ett ärligt sätt är det inte nödvändigt att klubbhuvudet får kontakt med bollen. Ibland kan annat material komma emellan. Ett exempel på att slå bollen på ett ärligt sätt innefattar när en boll ligger mot nederdelen av ett staket som definierar out of bounds, och spelaren slår ett slag mot staketets out of bounds-sida för att få bollen att rubbas.
10.1b/1
Spelare får inte förankra klubban med underarmen mot kroppen
Att hålla en underarm mot kroppen under ett slag är ett indirekt sätt att förankra klubban. För att en ”förankringspunkt” ska finnas måste två saker ske: (1) spelaren måste hålla en underarm mot kroppen; och (2) spelaren måste greppa klubban så att händerna är åtskilda och arbetar oberoende av varandra. Till exempel, när ett slag slås med en lång putter håller spelaren en underarm mot sin kropp för att skapa en fast punkt, medan den nedre handen hålls nere på skaftet för att svinga den lägre delen av klubban. Men en spelare har rätt att hålla en eller båda underarmarna mot sin kropp när slaget slås, så länge det inte skapar en förankringspunkt.
10.1b/2
Avsiktlig kontakt med kläder under slaget är ett regelbrott
Kläder som hålls mot kroppen med en klubba eller en hand som greppar klubban behandlas som om det är en del av spelarens kropp med avseende på att tillämpa Regel 10.1b. Innebörden av en fritt svepande sving får inte kringgås genom att ha någonting som kommer emellan spelarens kropp och klubba eller hand. Till exempel om en spelare bär en regnjacka och använder en medellång putter, och pressar klubban mot sin kropp, bryter spelaren mot Regel 10.1b. Dessutom, om spelaren avsiktligt använder en hand som greppar klubban för att hålla i ett klädesplagg som bärs på någon del av kroppen (t ex att hålla i en skjortärm med en hand) medan ett slag slås, är det ett brott mot Regel 4.3 (Förbjuden användning av utrustning), eftersom detta inte är dess avsedda användning och att göra så skulle kunna hjälpa spelaren med att slå det slaget.
10.1b/3
Oavsiktlig kontakt med kläder under slaget är inte ett regelbrott
Att vidröra ett klädesplagg med klubban eller handen som greppar klubban och slå ett slag är tillåtet. Detta skulle kunna inträffa i olika situationer när en spelare:
 • bär löst sittande kläder eller regnställ,
 • har en fysisk storlek eller kroppsbyggnad som gör att armarna naturligt vilar tätt mot kroppen,
 • håller klubban extremt nära kroppen, eller
 • av något annat skäl vidrör sin klädsel när ett slag slås.
10.2

Råd och annan hjälp

10.2a/1
Spelare kan få information från delad caddie
Om en caddie delas av fler än en spelare, får vem som helst av spelarna som delar den caddien söka information från caddien. Till exempel, två spelare delar en caddie och båda slår sina utslag in i ett likartat område. En av spelarna får en klubba för att slå slaget, medan den andre är osäker. Den osäkra spelaren har rätt att fråga den delade caddien om vilken klubba den andre spelaren valde.
10.2a/2
Spelare måste stoppa pågående rådgivning som ges självmant
Om en spelare får råd av någon annan än sin caddie (t ex en åskådare) utan att be om det, får spelaren ingen plikt. Men om spelaren fortsätter att få råd av samma person, måste spelaren hindra den personen från att ge råd. Om spelaren inte gör detta, behandlas spelaren som att ha bett om det rådet och får plikten enligt Regel 10.2a. I en lagtävling (Regel 24) gäller detta även för en spelare som får råd av en lagkapten som inte har namngivits som rådgivare.
10.2b/1
Användning av självstående putter för hjälp med inriktning är inte tillåten
[Anmärkning: En senareläggning av införandet gäller till den 1 januari 2025 för vissa användningar av självstående putter. För mer information, se Klargörande 10.2b(3)/2] (Tillagt december 2022) Under förutsättning av att en självstående putter uppfyller Utrustningsreglerna, får den användas för att slå ett slag (Regel 4.1a(1)). Men spelaren (eller spelarens caddie) har inte rätt att sätta ner en sådan putter för att få hjälp på något sätt som skulle bryta mot Regel 10.2b. Till exempel får spelaren inte sätta ner puttern i ett stående läge precis bakom eller alldeles intill den punkt där bollen ligger på green för att visa spellinjen eller för att hjälpa spelaren att ta sin stans för slaget i strid med Regel 10.2b/(3). (Ny)
10.2b(3)/1
Att sätta klubbhuvudet på marken bakom bollen för att hjälpa spelare att ta en stans är tillåtet
Regel 10.2b(3) tillåter inte en spelare att lägga ned ett föremål (t ex en siktpinne eller en golfklubba) för att hjälpa spelaren att ta en stans. Men detta förbud förhindrar inte en spelare från att sätta sitt klubbhuvud bakom bollen, t ex när en spelare står bakom bollen och placerar klubbhuvudet vinkelrätt mot spellinjen och sedan, fortfarande hållande i klubban, går runt från bakom bollen för att ta sin stans.
10.2b(3)/2
Senareläggning av införandet av vissa användningar av självstående putter
Två års senareläggning avseende vissa användningar av självstående putter enligt Regel 10.2b(3) gäller enligt följande:
 • Fram till den 1 januari 2025 får en spelare använda en självstående putter genom att placera den precis bakom eller alldeles intill den punkt som bollen ligger på för att få hjälp med att sikta, ta sin stans eller placera fötterna.
 • Från och med den 1 januari 2025 gäller Regel 10.2(3) för självstående putter, och de beskrivna handlingarna i ovanstående paragraf kommer inte längre att tillåtas. Men en spelare kommer fortfarande att få använda en självstående putter som överensstämmer med reglerna för att slå ett slag eller vidta andra åtgärder som är tillåtna enligt reglerna. (Tillagt December 2022)
10.2b(4)/1
Caddie i otillåtna området ger hjälp innan spelaren börjar ta stans
Regel 10.2b(4) hindrar en caddie från att avsiktligt stå i det otillåtna området för att hjälpa spelaren att sikta. Detta säkerställer att siktandet mot det avsedda målet är en utmaning som spelaren ensam måste klara av. I en situation där en spelare ännu inte har börjat ta sin stans för slaget men:
 • spelarens fötter eller kropp är nära ett läge där hjälp med att sikta skulle kunna ges, och
 • caddien avsiktligt står i det otillåtna området och ger hjälp med siktandet,
anses spelaren ha börjat ta en stans för slaget (även om spelarens fötter inte är i det läget). (Ny)
10.2b(5)/1
Spelare kan be en annan person som inte avsiktligt ställts i ett visst läge att flytta sig eller stå kvar på platsen
Även om en spelare inte får placera ett föremål eller ställa en person i ett visst läge för att avskärma solljuset från bollen, får spelaren be en person (t ex en åskådare) att inte röra sig när den åskådaren redan står i ett läge så att en skugga blir kvar över bollen, eller får be en åskådare att flytta sig så att dennes skugga inte längre är över bollen.
10.2b(5)/2
Spelare får bära skyddande klädsel
Även om spelaren inte får förbättra förhållanden som påverkar slaget för att skydda sig mot naturkrafterna, får spelaren bära skyddande klädsel för att skydda sig mot naturkrafterna. Till exempel, om en spelares boll hamnar tätt intill en kaktus, skulle det vara ett brott mot Regel 8.1a (Åtgärder som förbättrar förhållanden som påverkar slaget) om spelaren placerade en handduk på kaktusen för att förbättra området för sin avsedda stans. Men en handduk får lindas runt spelarens kropp för att skydda spelaren från kaktusen.
10.3

Caddies

10.3a/1
Spelare transporterar klubbor på en golfbil och hyr en person för att utföra alla andra caddieuppgifter
En spelare vars klubbor transporteras på en golfbil som spelaren kör får anlita någon person att utföra alla andra caddieuppgifter, och denna person anses vara en caddie. Detta arrangemang är tillåtet under förutsättning att spelaren inte också anlitade någon annan att köra golfbilen. I så fall är den som kör golfbilen också en caddie eftersom personen transporterar spelarens klubbor, och spelaren får plikt enligt Regel 10.3a(1) för att ha mer än en caddie.
10.3a/2
Spelare som inte spelar en rond får vara caddie åt någon annan spelare
En spelare i en tävling får vara caddie åt någon annan spelare i samma tävling, utom när spelaren spelar sin rond eller när en lokal regel inte tillåter spelaren att vara caddie. Till exempel:
 • Om två spelare spelar i samma tävling men vid olika tidpunkter på samma dag, får de vara caddie åt varandra.
 • I slagspel, om en spelare bryter under en rond, får spelaren vara caddie åt någon annan spelare i gruppen (“bollen”).
UTFORSKA MER