Tillbaka till Tolkningar
16

Lättnad från onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål), farliga situationer på grund av djur, pluggad boll

GÅ TILL AVSNITT
Skriv ut
16
Lättnad från onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål), farliga situationer på grund av djur, pluggad boll
Syfte med regeln: Regel 16 täcker när och hur spelaren kan ta lättnad utan plikt genom att spela en boll från en annan plats, t ex när det blir störande inverkan från ett onormalt banförhållande eller en farlig situation på grund av djur.
  • Dessa förhållanden betraktas inte som en del i utmaningen att spela banan, och lättnad utan plikt är normalt sett tillåten utom i ett pliktområde.
  • Spelaren tar normalt sett lättnad genom att droppa en boll i ett lättnadsområde, baserat på den närmaste punkten för fullständig lättnad.
Denna regel täcker också lättnad utan plikt när en spelares boll är pluggad i sitt eget nedslagsmärke på spelfältet.
16
Lättnad från onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål), farliga situationer på grund av djur, pluggad boll
16.1

Onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål)

16.1a(3)/1
Tillverkat föremål som ger störande inverkan på ett onormalt slag utesluter inte att en spelare får ta lättnad
I vissa situationer kan en spelare behöva ta en onormal sving, stans eller spelriktning när spelaren spelar sin boll för att anpassa sig till en given situation. Om det onormala slaget inte är helt orimligt enligt omständigheterna, får spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1. Till exempel, en högerhänt spelares boll på spelfältet är så nära ett föremål för banans gräns på hålets vänstra sida att spelaren måste slå ett vänsterslag för att spela mot hålet. När spelaren ska slå vänsterslaget inverkar ett oflyttbart tillverkat föremål störande på spelarens stans. Spelaren har rätt till lättnad från det oflyttbara tillverkade föremålet eftersom användningen av ett vänsterslag inte är helt orimlig under dessa omständigheter. Efter att lättnadsproceduren för vänsterslaget är färdig, får spelaren sedan använda en normal högersving för nästa slag. Om det tillverkade föremålet ger störande inverkan på högerslaget, får spelaren ta lättnad för högerslaget enligt Regel 16.1b eller spela bollen som den ligger.
16.1a(3)/2
Spelare får inte använda ett uppenbart orimligt slag för att få lättnad från förhållande
En spelare får inte använda ett uppenbart orimligt slag för att få lättnad från ett onormalt banförhållande. Om spelarens slag är uppenbart orimligt under de givna omständigheterna, är lättnad enligt Regel 16.1 inte tillåten, och spelaren måste antingen spela bollen som den ligger eller ta lättnad för ospelbar boll. Till exempel, en högerspelares boll ligger på spelfältet i ett dåligt läge. Ett närbeläget oflyttbart tillverkat föremål skulle inte inverka på spelarens normala högerslag, men skulle inverka på ett vänsterslag. Spelaren säger att nästa slag ska spelaren slå med ett vänsterslag och tror att Regel 16.1 då tillåter lättnad, eftersom det tillverkade föremålet skulle inverka på ett sådant slag. Men eftersom det enda skälet för spelaren att använda ett vänsterslag är att komma undan ett dåligt läge genom att ta lättnad, är användningen av vänsterslaget uppenbart orimlig och spelaren tillåts inte ta lättnad enligt Regel 16.1b (Regel 16.1b (3)). Samma principer skulle gälla för användningen av en uppenbart orimlig stans, spelriktning eller vald klubba.
16.1a(3)/3
Tillämpningen av Regel 16.1a(3) när en boll ligger under marken i ett hål grävt av djur
När det ska avgöras om lättnad enligt Regel 16.1a(3) inte ska tillåtas för en boll som ligger under markytan i ett hål grävt av djur, tas beslutet baserat på det läge som bollen skulle ha vid hålets ingång istället för bollens position under marken i hålet. Till exempel, en spelares boll på spelfältet stannar under marken i ett hål grävt av djur. En stor buske är precis intill hålet och sträcker sig över ingången till hålet grävt av djur. Områdets beskaffenhet runt ingången till hålet grävt av djur är sådant att om hålet grävt av djur inte fanns där, skulle det vara uppenbart orimligt för spelaren att slå ett slag på bollen (på grund av busken som hänger över). I en sådan situation får spelaren inte ta lättnad enligt Regel 16.1b. Spelaren måste spela bollen som den ligger eller fortsätta enligt Regel 19 (Ospelbar boll). Om bollen ligger i ett hål grävt av djur men inte är under marken, används bollens punkt för att avgöra om det är uppenbart orimligt att spela bollen och om Regel 16.1a(3) gäller. Om Regel 16.1a(3) inte gäller, får spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b. Samma principer skulle gälla för en boll som är under marken i ett oflyttbart tillverkat föremål.
16.1b/1
Lättnadsprocedur när en boll ligger under marken i ett onormalt banförhållande
När en boll går in i ett onormalt banförhållande och stannar under markytan (och Regel 16.1a(3) inte gäller), beror den lättnadsprocedur som gäller på om bollen ligger på spelfältet (Regel 16.1b), i en bunker (Regel 16.1c), i ett pliktområde (Regel 17.1c) eller är out of bounds (Regel 18.2b). Exempel på om lättnad kan fås och hur lättnad ska tas är som följer:
  • En boll går in i ett hål grävt av djur genom en ingång som är i en greenbunker och hittas i vila under green. Eftersom bollen inte är i bunkern eller på green, tas lättnad enligt Regel 16.1b för en boll på spelfältet. Punkten där bollen ligger i hålet grävt av djur används för att fastställa närmaste punkten för fullständig lättnad och lättnadsområdet måste vara på spelfältet.
  • En boll går in i ett hål grävt av djur genom en ingång som är på en punkt som är out of bounds. En del av hålet är innanför banans gräns och på spelfältet. Bollen hittas i vila innanför banans gräns, under markytan och på spelfältet. Lättnad tas enligt Regel 16.1b för en boll på spelfältet. Punkten där bollen ligger i hålet grävt av djur används för att fastställa närmaste punkten för fullständig lättnad och lättnadsområdet måste vara på spelfältet.
  • En boll går in i ett hål grävt av djur genom en ingång som är på spelfältet men bara några decimeter från ett out of bounds-staket. Hålet grävt av djur sluttar brant ned under staketet, så att bollen hittas i vila utanför banans gräns. Eftersom bollen är out of bounds, måste spelaren ta lättnad med slag och distans genom att lägga till ett pliktslag och spela en boll från där det föregående slaget slogs (Regel 18.2b).
  • En boll kan ha gått in i ett hål grävt av djur genom en ingång som är på spelfältet, men det är inte känt eller så gott som säkert att bollen som inte hittats är i det onormala banförhållandet. I denna situation är bollen förlorad och spelaren måste ta lättnad med slag och distans genom att lägga till ett pliktslag och spela en boll från där det föregående slaget slogs (Regel 18.2b).
16.1c/1
Spelare tar största möjliga lättnad; Bestämmer sig sedan för att ta lättnad på flagglinjen
Om spelaren tar största möjliga lättnad, har spelaren fortfarande störande inverkan från det onormala banförhållandet och kan ta ytterligare lättnad genom att använda proceduren för lättnad på flagglinjen med ett pliktslag. Om spelaren bestämmer sig för att göra detta, är referenspunkten för lättnad på flagglinjen där bollen stannade efter att ha tagit största möjliga lättnad.
16.1c/2
Efter att ha lyft bollen får spelaren ändra lättnadsalternativ innan en boll sätts i spel
Om en spelare lyfter sin boll för att ta lättnad enligt Regel 16.1c, är spelaren inte bunden till det avsedda lättnadsalternativet enligt Regel 16.1c förrän den ursprungliga bollen sätts i spel eller en annan boll bytts in enligt det alternativet. Till exempel, en spelare väljer att ta lättnad från tillfälligt vatten i en bunker och lyfter bollen med avsikt att ta lättnad utan plikt i bunkern (Regel 16.1c(1)). Spelaren inser då att där reglerna kräver att bollen ska droppas i bunkern kommer att resultera i ett mycket svårt slag. Efter att ha lyft bollen, men innan en boll sätts i spel, kan spelaren välja endera av de två alternativen i regeln trots att den ursprungliga avsikten var att ta lättnad enligt Regel 16.1c(1).
16.1/1
Lättnad från onormalt banförhållande kan ge bättre eller sämre förhållanden
Om en spelare får bättre förhållanden som påverkar slaget när spelaren tar lättnad enligt Regel 16.1, är det spelarens goda tur. Det finns ingenting i Regel 16.1 som kräver att spelaren ska bibehålla identiska förhållanden efter att lättnad tas. Till exempel, när spelaren tar lättnad från ett sprinklerhuvud (oflyttbart tillverkat föremål) i ruffen, skulle spelarens närmaste punkt för fullständig lättnad eller lättnadsområde kunna vara belägen på fairway. Om detta gör att spelaren skulle kunna droppa en boll på fairway, så är detta tillåtet. I vissa situationer kan förhållandena vara mindre fördelaktiga för spelaren efter att lättnad tagits jämfört med förhållandena innan lättnad tas, t ex när närmaste punkten för fullständig lättnad eller lättnadsområdet är i ett område med klippblock.
16.1/2
Om det finns störande inverkan av ett andra onormalt banförhållande efter att fullständig lättnad tagits från det första förhållandet, får ytterligare lättnad tas
Om en spelare har störande inverkan av ett andra onormalt banförhållande efter att ha tagit fullständig lättnad från ett onormalt banförhållande, är den andra situationen en ny situation och spelaren får ta lättnad igen enligt Regel 16.1. Till exempel, på spelfältet, finns det två områden med tillfälligt vatten som är tätt intill varandra och spelaren har störande inverkan av ett område men inte av det andra. Spelaren tar lättnad enligt Regel 16.1 och bollen stannar inom lättnadsområdet på en punkt där det inte längre är störande inverkan av det första området med tillfälligt vatten, men det är störande inverkan av det andra området. Spelaren får spela bollen som den ligger eller ta lättnad från det andra området enligt Regel 16.1. Samma utfall gäller om det finns störande inverkan av något annat onormalt banförhållande.
16.1/3
Spelare kan välja att ta lättnad från vilket som helst avförhållandena när det finns störande inverkan av två förhållanden
Det finns situationer där en spelare kan ha störande inverkan av två förhållanden samtidigt, och i dessa situationer kan spelaren välja att ta lättnad från vilket som helst av förhållandena. Om det, efter att ha tagit lättnad från ett förhållande, finns störande inverkan från det andra förhållandet, får spelaren sedan ta lättnad från det andra förhållandet. Några exempel på detta innefattar:
  • spelfältet ger ett oflyttbart tillverkat föremål störande inverkan på området för spelarens avsedda sving, och spelarens boll ligger inom ett område som definierats som mark under arbete. Spelaren skulle först kunna får först ta lättnad från det tillverkade föremålet enligt Regel 16.1, droppa bollen i mark under arbete om detta är en del av lättnadsområdet, och sedan kunna välja ha möjlighet att spela bollen som den ligger i mark under arbete eller ta lättnad enligt Regel 16.1b. Omvänt, får spelaren först ta lättnad från mark under arbete och sedan, om det fortfarande är störande inverkan av det tillverkade föremålet, ta lättnad från det tillverkade föremålet.
  • En spelares boll är pluggadspelfältet i mark under arbete. Spelaren kan välja att ta lättnad enligt Regel 16.1 för störande inverkan av mark under arbete eller enligt Regel 16.3 för pluggad boll.
Men i sådana situationer, får spelaren inte i en enda procedur samtidigt ta lättnad från två förhållanden genom att droppa en boll i ett enda lättnadsområde som bestämts av en kombinerad närmaste punkt för fullständig lättnad från båda förhållandena, utom i situationen där spelaren efter att ha tagit lättnad från störande inverkan från båda förhållandena i stort sett är tillbaka där spelaren började.
16.1/4
Hur lättnad tas när en boll ligger på en upphöjd del av ett oflyttbart tillverkat föremål
När en boll ligger på en upphöjd del av ett oflyttbart tillverkat föremål, är närmaste punkten för fullständig lättnad på marken under det tillverkade föremålet. Detta för att göra det lättare att fastställa närmaste punkten för fullständig lättnad och för att undvika att den skulle vara belägen på grenen på ett närbeläget träd. Till exempel, en boll stannar på spelfältet på en upphöjd del av ett oflyttbart tillverkat föremål, t ex en gångväg eller en bro över en djup svacka. Om spelaren väljer att ta lättnad i denna situation tas ingen hänsyn till vertikalt avstånd, och närmaste punkten för fullständig lättnad är punkten (Punkt X) på marken direkt under där bollen ligger på det tillverkade föremålet, under förutsättning att spelaren inte har störande inverkan, som det definieras i Regel 16.1a, vid denna punkt. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b genom att droppa en boll inom lättnadsområdet som bestämts genom att använda Punkt X som referenspunkt. Om det finns störande inverkan från någon del av det tillverkade föremålet (t ex en stödstolpe) för en boll som ligger vid Punkt X, får spelaren sedan ta lättnad enligt Regel 16.1b genom att använda Punkt X som bollens punkt för att hitta närmaste punkten för fullständig lättnad. Se Klargörande 16.1/5 för när en boll ligger under markytan och har störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål.
16.1/5
Hur närmaste punkten för fullständig lättnad bestäms när en boll är under markytan i ett onormalt banförhållande
Proceduren för när en boll ligger under markytan i ett onormalt banförhållande (t ex en tunnel) är annorlunda än när det är upphöjt. I ett sådant fall måste hänsyn tas till vertikalt och horisontellt avstånd när närmaste punkten för fullständig lättnad bestäms. I en del fall kan närmaste punkten för fullständig lättnad vara vid ingången till tunneln, och i andra fall kan den vara på marken direkt över där bollen ligger i tunneln. Se Klargörande 16.1/4 för när en boll ligger på en upphöjd del av ett oflyttbart tillverkat föremål.
16.1/6
Spelare får avvakta med att bestämma närmaste punkten för fullständig lättnad när en boll rör sig i vatten
När en boll rör sig i tillfälligt vatten, oavsett om en spelare väljer att lyfta bollen som rör sig eller byta in en annan boll när lättnad tas enligt Regel 16.1, har spelaren rätt att låta bollen röra sig till en bättre punkt innan närmaste punkten för fullständig lättnad bestäms, så länge som spelaren inte orimligt fördröjer spelet (Undantag 3 till Regel 10.1d och Regel 5.6a). Till exempel, en spelares boll rör sig i tillfälligt vatten tvärs över fairway. Spelaren kommer fram till bollen när den är vid punkt A och inser att när den kommer till punkt B, vilken är några meter bort, kommer spelarens närmaste punkt för fullständig lättnad att vara i ett mycket bättre läge, än vad som skulle vara fallet om lättnad tas från punkt A. Så länge som spelaren inte orimligt fördröjer spelet (Regel 5.6a), får spelaren dröja med starten på lättnadsproceduren tills bollen når punkt B.
16.3

Pluggad boll

16.3a(2)/1
Avgöra om en boll är pluggad i sitt eget nedslagsmärke
Det måste vara rimligt att dra slutsatsen att bollen är i sitt eget nedslagsmärke för att spelaren ska få ta lättnad enligt Regel 16.3b. Ett exempel på när det är rimligt att dra slutsatsen att bollen stannat i sitt eget nedslagsmärke, är när en spelares inspel landar på mjuk mark på spelfältet precis kort om green. Spelaren ser bollen studsa framåt och sedan spinna tillbaka. När spelaren kommer fram till bollen, ser spelaren att den är pluggad i det enda nedslagsmärket som finns i området. Eftersom det är rimligt att dra slutsatsen att bollen spunnit tillbaka ner i sitt eget nedslagsmärke, får spelaren ta lättnad enligt Regel 16.3b. Men om en spelares utslag landar på fairway och bollen studsar över en kulle till ett läge där den inte kunde ses från tee men hittas i ett nedslagsmärke, är det inte rimligt att dra slutsatsen att bollen är pluggad i sitt eget nedslagsmärke och spelaren har inte rätt att ta lättnad enligt Regel 16.3b.
16.3b/1
Ta lättnad för pluggad boll när punkt omedelbart bakom boll inte är på spelfältet
När en spelare har rätt att ta lättnad för en boll pluggadspelfältet, finns det situationer när punkten omedelbart bakom där bollen är pluggad inte är på spelfältet. När detta inträffar, kräver lättnadsproceduren att spelaren hittar den närmaste punkten på spelfältet som inte är närmare hålet än punkten omedelbart bakom där bollen pluggades, och denna punkt blir referenspunkt för att fastställa ett lättnadsområde enligt Regel 16.3b. Medan denna punkt i normala fall är mycket nära punkten där bollen pluggades, skulle den kunna vara en bit bort (t ex när en boll pluggas precis utanför ett pliktområde skulle spelaren behöva gå en bit till höger eller vänster, baserat på pliktområdets form, för att hitta en punkt på spelfältet som inte är närmare hålet). Denna procedur tillämpas också när en boll är innanför banans gräns men pluggas precis intill gränsen för out of bounds eller när den pluggas i väggen eller sidan omedelbart ovanför en bunker. (Ny)
UTFORSKA MER