Skriv ut
23
Fyrboll
Syfte med regeln: Regel 23 omfattar fyrboll (spelad antingen som matchspel eller slagspel), där partners tävlar som en sida där var och en spelar varsin boll. Sidans score på hålet är den lägsta av partnernas scorer på det hålet.
23
Fyrboll
23.2

Resultathantering i fyrboll

23.2a/1
Resultat på hål när ingen boll hålats ut på rätt sätt
Om ingen spelare avslutar hålet i fyrboll matchspel, vinner den sida vars spelare är sist att lyfta bollen eller diskvalificeras för hålet. Till exempel, sidan A-B spelar mot sidan C-D i en fyrboll match. På ett visst hål spelar spelare A av misstag spelare C:s boll och sedan spelar spelare C spelare A:s boll och båda hålar ut med den bollen. Spelare B och D slår båda in i ett pliktområde och tar upp sina bollar. Under spel på nästa hål fastställer spelare A och spelare C att båda spelade fel boll på det föregående hålet. Domslutet är att spelare A och spelare C diskvalificeras för det föregående hålet. Därför, om spelare B tog upp sin boll innan spelare D, vann sidan C-D hålet och om spelare D tog upp sin boll innan spelare B, vann sidan A-B hålet. Om det inte kan fastställas vilken spelare som lyfte bollen först, bör Kom/TL döma att hålet delades.
23.2b/1
Hålscorer måste kunna identifieras till rätt partner
I fyrboll slagspel krävs att partners lämnar in ett scorekort med korrekta hålscorer som kan identifieras till rätt partner. Det följande är exempel på resultathantering i fyrboll baserat på hur scorekortet har fyllts i och lämnats in av sidan A-B:
 • I en handicaptävling hålade både spelare A och spelare B ut på 4 slag på ett hål där spelare B fick ett handicapslag men inte spelare A. Markören noterade en bruttoscore på 4 för spelare A, ingen bruttoscore för spelare B, och en nettoscore på 3 för sidan. Scorekortet lämnades in till Kom/TL. Domslutet är att spelare A:s score på 4 är sidans score för hålet. Det är bara Kom/TL som har ansvaret för att tillämpa handicapslag. Sidans score är 4 eftersom den är hänförd till spelare A. Markörens notering av nettoscoren på 3 saknar betydelse.
 • På ett hål tar spelare A upp och spelare B hålar ut på 5 slag. Markören noterar 6 slag för spelare A och 5 slag för spelare B. Scorekortet lämnas in med dessa scorer angivna. Det blir ingen plikt eftersom den partners score som räknas för sidan på det hålet är rätt angiven.
 • På ett hål tog spelare A upp och spelare B hålade ut på 4 slag. Av misstag noterade markören en score på 4 för spelare A och ingen score för spelare B. Scorekortet lämnas in i detta skick. Domslutet är att sidan är diskvalificerad eftersom sidans score på det hålet identifierades till spelare A, och spelare A fullföljde inte spelet på hålet.
23.2b/2
Tillämpning av Undantag till Regel 3.3b(3) för att lämna in felaktigt scorekort
De följande situationerna visar hur Regel 3.3b(3) (Felaktig score på hål) och Regel 23.2b ska tillämpas. I samtliga fall lämnar sidan A-B in ett scorekort med en felaktig score på ett hål och misstaget upptäcks efter att scorekortet lämnats in men innan tävlingen är avslutad.
 • Spelare A lämnar in en score på 4 och spelare B lämnar in en score på 5. Spelare A vidrör sanden i en bunker med en klubba under baksvingen för ett slag och var medveten om plikten för ett brott mot Regel 12.2b(1) (Begränsningar för att vidröra sand i en bunker) innan scorekortet lämnades in men underlät att inkludera den i sin score för hålet.
 • Undantaget i Regel 3.3b(3) gäller inte eftersom spelaren var medveten om plikten och sidan diskvalificeras enligt Regel 23.2b.
 • Spelare A lämnar in en score på 4 och spelare B lämnar in en score på 5. Spelare A bröt mot Regel 12.2b(1) genom att vidröra sand när spelaren gjorde en övningssving i en bunker, men ingen av partnerna var medveten om plikten innan scorekortet lämnades in. Undantaget till Regel 3.3b(3) gäller. Eftersom spelare A:s score var scoren som skulle räknas på hålet, måste Kom/TL lägga till den allmänna plikten till spelare A:s score på hålet för ett brott mot Regel 12.2b(1). Därför är sidans score för hålet 6. Reglerna tillåter bara sidan att byta till spelare B:s score om båda partnernas scorer var desamma på hålet (Regel 23.2b(2)).
 • Spelare A lämnar in en score på 4 och spelare B lämnar in en score på 6. Spelare A rubbade sin boll när spelaren tog bort ett löst naturföremål och bröt mot Regel 15.1b. Spelare A återplacerade bollen men var inte medveten om pliktslaget. Spelare B bevittnade hela händelsen och var medveten om plikten. Scorekortet lämnas in med en score på 4 för spelare A och 6 för spelare B. Spelare A:s score skulle ha varit 5 inklusive ett pliktslag. Undantaget i Regel 3.3b(3) gäller inte eftersom spelare B var medveten om händelsen och den uppkomna plikten som skulle ha tilldelats spelare A. Sidan är diskvalificerad enligt Regel 23.2b.
 • Spelare A och B lämnar båda in scorer på 4. Spelare A lyfte sin boll för identifiering på spelfältet, men lyftandet var inte rimligen nödvändigt för att identifiera bollen. Varken spelare A eller spelare B var medvetna om plikten för ett brott mot Regel 7.3 innan de lämnade in scorekortet. Eftersom båda scorerna på scorekortet är desamma, kan Kom/TL räkna vilken som av scorerna. Om Kom/TL hade räknat spelare A:s score som senare visade sig vara fel, kan Kom/TL räkna spelare B:s score vilken är korrekt, och det blir ingen plikt till sidan.
23.4

En eller båda partners får representera sidan

23.4/1
Bestämma handicap i matchspel om en spelare inte kan tävla
Om spelaren med lägst handicap inte kan spela i en fyrboll match som spelas med handicap, räknas inte den saknade spelaren bort eftersom spelaren skulle kunna ansluta mellan spelet av två hål för att spela för sidan, vilket i matchspel innebär endast innan någon spelare från endera sidan har påbörjat spel av hålet. Handicapslagen beräknas som om alla fyra spelarena är närvarande. Om fel handicap anges för den frånvarande spelaren gäller Regel 3.2c(1) (Uppge handicap).
23.6

Spelordning för sidan

23.6/1
Avstå från rätten att spela i den spelordning sidan bestämmer som bäst
Om en sida i en fyrboll match uppger eller låter förstå att den spelare på sidan vars boll är längst från hålet inte ska fullfölja hålet, har den spelaren förverkat sin rätt att fullfölja hålet, och sidan får inte ändra beslutet efter att en motspelare har spelat. Till exempel, sidan A-B spelar mot sidan C-D i en fyrboll match. Alla fyra bollarna är på green med spelare A, B och D liggande på två, medan C ligger på fyra. Spelare A:s och spelare C:s bollar är cirka tre meter från hålet, spelare B:s boll en halv meter ifrån och spelare D:s boll är en meter ifrån. Spelare C tar upp sin boll och spelare A föreslår att spelare B och D ska spela. Efter att spelare D spelar, har spelare A förverkat rätten att spela och spelare A:s score kan inte räknas för sidan (t ex om spelare B missar sin putt). Resultatet skulle ha blivit annorlunda om spelare B hade varit längre ifrån hålet än spelare D. Om spelare B då puttar först och missar, skulle spelare A fortfarande ha rätt att fullfölja hålet om spelare A gör så innan spelare D spelar.
23.6/2
Partners får inte orimligt fördröja spelet när de spelar i fördelaktig spelordning
Exempel på situationer där partners i sidan A-B spelar i den spelordning de bestämmer vara bäst men skulle kunna få en plikt enligt Regel 5.6a för att orimligt fördröja spelet innefattar när:
 • Spelare A:s utslag på ett par 3 hål som spelas helt över ett pliktområde stannar i pliktområdet, medan spelare B:s utslag stannar på green. Sidan fortsätter till green utan att spelare A spelar en boll enligt regeln för pliktområde. Spelare B slår fyra puttar för att fullfölja hålet. Spelare A bestämmer sig då för att lämna green, gå tillbaka till tee och sätta en annan boll i spel.
 • Efter sina utslag är spelare A:s boll 200 meter ifrån hålet och spelare B:s boll 220 meter ifrån hålet. Spelare A slår sitt andra slag innan spelare B spelar. Spelare A:s boll stannar 30 meter från hålet och sidan bestämmer att låta spelare A gå framåt och slå sitt tredje slag.
23.6/3
När sida i matchspel kan få slag återkallat av motståndare
När en sidas båda spelare spelar från utanför tee i fyrboll match, får bara det sista slaget som spelades återkallas enligt Regel 6.1b. Till exempel, i en fyrboll match spelar sidan A-B mot sidan C-D. Om spelare A och spelare B båda spelar från utanför tee och spelare A slår först följd av spelare B, kan sidan C-D återkalla spelare B:s slag, men inte spelare A:s. Regel 6.1b kräver att återkallandet av slaget måste göras omedelbart. Detta gäller också om spelare A och spelare B båda spelade när det var antingen spelare C:s eller spelare D:s tur att spela under spelet av hålet.
23.7

Partners får dela klubbor

23.7/1
Partners kan fortsätta att ge råd och dela klubbor efter att samtidig match slutat
När samtidiga fyrbolls- och singelmatcher spelas, är en sidas två spelare inte längre partners efter att fyrbollsmatchen slutar. Men de två spelarna som var partners har fortfarande rätt att ge varandra råd och dela klubbor för återstoden av båda singelmatcherna. Till exempel, sidan A -B spelar mot sidan C-D i en fyrbollsmatch med samtidiga singelmatcher där spelare A spelar mot spelare C och spelare B spelar mot spelare D. Båda matcherna spelas över 18 hål. Spelare A och B delar klubbor, vilka alla 14 medförs av spelare A. Om fyrbollsmatchen slutar på 16:e hålet, men båda singelmatcherna är lika, får spelare A och spelare B fortsätta att använda klubborna som de valde att spela med (de delade klubborna) och ge råd till varandra, trots att spelare A och spelare B inte längre är partners.
23.8

Begränsning för spelaren att stå bakom partnern när ett slag slås

23.8/1
Tillämpa plikt när spelare står nära eller på en förlängning av spellinjen bakom partner
I fyrboll, en spelare står på eller nära en förlängning av spellinjen bakom sin partner, i strid med antingen Regel 10.2b(4) eller 23.8. Hur plikt ska tillämpas beror på varför spelaren stod där, och om det är ett regelbrott, huruvida antingen spelaren eller partnern hjälptes av detta regelbrott. Exemplen innefattar:
 • Spelaren får den allmänna plikten enligt Regel 23.8 om spelaren stod på eller nära en förlängning av spellinjen för att hjälpa sig själv med sitt nästa slag (t ex för att få information om hur den kommande putten skulle kunna falla av baserat på hur spelarens partners boll faller av på green).
 • Partnern får den allmänna plikten enligt Regel 10.2b(4) om spelaren stod i det otillåtna området för att rikta in sin partner inför partnerns nästa slag, och slaget gjordes utan att både spelaren och partnern backar undan.
 • Om spelaren stod i det otillåtna området för att rikta in sin partner inför partnerns nästa slag, och under tiden också råkade få se hur spelarens nästa slag skulle kunna falla av på green, får både spelaren och partnern den allmänna plikten. Detta beroende på att partnerns brott mot Regel10.2b(4) också hjälpte spelaren, så därför skulle spelaren få samma plikt (se Regel 23.9a(2)). (Ny)
23.9

När plikt gäller bara för en partner eller gäller för båda partners

23.9a(2)/1
Exempel på när spelares regelbrott hjälper partners spel
I både fyrboll matchspel och slagspel gäller att, när en spelares brott mot en regel hjälper spelarens partner, får partnern samma plikt. Exempel på när sidan A-B:s båda partners får samma plikt innefattar:
 • När sidan A-B spelar mot sidan C-D, är spelare Bs boll nära hålet och i ett läge för att kunna hjälpa spelare A med att sikta sin putt. Spelare C kräver att spelar B markerar och lyfter spelare B:s boll. Spelare B nekar att lyfta bollen och spelare A puttar med spelare B:s boll som hjälp med att sikta. Spelare B får den allmänna plikten enligt Regel 15.3a (Boll på green som hjälper spel) för att ha underlåtit att lyfta den hjälpande bollen, och eftersom detta hjälpte spelare A, får också spelare A den allmänna plikten.
 • Spelare A:s boll är out of bounds och spelare A bestämmer sig för att inte fullfölja hålet. Spelare B:s boll är på ett liknande avstånd från hålet. Spelare A droppar en boll nära spelare B:s boll och spelar mot green, och genom att göra detta hjälps spelare B. Eftersom hålet inte är avslutat och resultatet ännu inte fastställts, anses spelare A:s fortsatta spel vara övning som bryter mot Regel 5.5a (Övningsslag under spelet av ett hål). Eftersom spelare A:s övning hjälpte spelare B, får spelare B också den allmänna plikten.
23.9a(2)/2
Exempel på när spelares regelbrott har negativ inverkan på motspelares spel
I fyrboll matchspel gäller att, om en spelares regelbrott har negativ inverkan på en motspelares spel, får också spelarens partner samma plikt. Till exempel, sidan A-B spelar mot sidan C-D i en fyrboll match. Spelare A anger fel antal slag som spelaren slagit till antingen spelare C eller spelare D medan alla fyra spelarna är i färd med att spela ett hål. Sidan C-D grundar sin strategi på denna information och en av dem slår ett slag. Spelare A får den allmänna plikten enligt Regel 3.2d(1) (Informera motspelare om antalet slag) för att inte ha angivit rätt antal slag som slagits. Spelare B får samma plikt eftersom regelbrottet hade en negativ inverkan på en motspelares spel. Därför förlorar sidan A-B hålet.
23.9a(2)/3
Ange fel antal slag som slagits eller underlåta att meddela motspelare om plikt anses aldrig inverka negativt på motspelare när en spelare är utom tävlan
När en spelare i en fyrboll match är utom tävlan på ett hål och spelaren anger fel antal slag eller underlåter att meddela en motspelare om en plikt, anses detta aldrig inverka negativt på motspelarens spel eftersom spelarens score på hålet inte har någon betydelse i matchen. Till exempel, sidan A-B spelar mot sidan C-D i en fyrboll match. Spelare A får ett slags plikt och misslyckas med att underrätta motspelarna om detta. Om sedan spelare B hålar ut innan varken spelare C eller D slår ett slag eller vidtar någon liknande åtgärd, och spelare B:s resultat är lägre än det som spelare A skulle kunnat gjort utan att plikten lagts till, anses spelare A vara utom tävlan och bara spelare A är diskvalificerad från hålet enligt Regel 3.2d.
UTFORSKA MER