GÅ TILL AVSNITT
Skriv ut
3
Tävlingen
Syfte med regeln: Regel 3 omfattar de tre centrala delarna i alla golftävlingar:
 • Spela antingen matchspel eller slagspel,
 • spela antingen som enskild eller med en partner som en del av en sida, samt
 • beräkna resultat antingen med bruttoscorer (utan tillämpning av handicapslag) eller med nettoscorer (med tillämpning av handicapslag).
3
Tävlingen
3.2

Matchspel

3.2b(1)/1
Spelare får inte skänka hål för att förkorta en match
Även om en spelare har rätt att skänka ett hål till sin motspelare när som helst innan hålet är avslutat, har inte spelaren och motspelaren rätt att komma överens om att skänka hål till varandra för att avsiktligt avkorta matchen. Till exempel, innan en match påbörjas, kommer en spelare och dennes motspelare överens om att växelvis skänka hålen 6, 7, 8 och 9 till varandra. Om de vet att reglerna inte tillåter att göra skänkningar på detta sätt och börjar matchen utan att ha återkallat överenskommelsen är båda spelarna diskvalificerade enligt Regel 1.3b(1) (Spelares skyldigheter att tillämpa reglerna). Om spelarna är omedvetna om att detta inte är tillåtet, står resultatet av matchen som den spelats fast.
3.2b(1)/2
Skänkning inte giltig när resultatet av hål redan har avgjorts
Om en spelare skänker motspelaren hålet, men sedan upptäcker att spelaren hade hålat ut med färre slag, var skänkningen inte giltig eftersom hålet redan hade avslutats. (Ny)
3.2b(2)/1
Skänkning är inte giltig när caddie försöker att skänka
En av de åtgärder som en caddie inte får utföra är att skänka nästa slag, ett hål eller matchen till motspelaren. Om en caddie försöker skänka gäller inte den skänkningen. Det blir ingen plikt till spelaren för caddiens åtgärd eftersom Regel 10.3b(3) (Inte tillåtna åtgärder av caddie) inte föreskriver någon plikt. Om motspelaren utför en åtgärd baserat på caddiens försök att skänka, t ex lyfter en boll i spel eller en bollmarkering, skulle detta vara ett rimligt missförstånd enligt Regel 3.2b(2). Det blir ingen plikt och bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras såvida inte spelaren dessförinnan gör en skänkning. Men om caddien som gjorde den ogiltiga skänkningen lyfte motspelarens boll eller bollmarkering, eller sin spelares boll eller bollmarkering, skulle den caddiens spelare få en plikt om åtgärden var ett brott mot Regel 9.4 eller 9.5.
3.2c(1)/1
Ange högre handicap är ett regelbrott även om det hål som påverkas ännu inte har spelats
Om en spelare anger ett högre handicap till sin motspelare innan det hål som skulle påverkats har spelats, är spelaren fortfarande diskvalificerad eftersom detta skulle kunna ha påverkat motspelarens spelstrategi. Till exempel, medan det väntas vid första tee för att påbörja matchen, anger spelare A att dennes handicap är 12, medan det i verkligheten är 11. Spelare B anger att dennes handicap är 10 och spelare B slår ett slag för att påbörja spel på första hålet. Spelare A är diskvalificerad enligt Regel 3.2c(1) eftersom spelare B slog ett slag i matchen med uppfattningen av att spelare A får två handicapslag.
3.2c(1)/2
Spelare ger motspelare felaktig information om handicap före handicapmatch
Om en spelare ger motspelaren felaktig information med avseende på spelarens handicap, och detta resulterar i att spelaren ger för få eller får för många slag, är spelaren diskvalificerad enligt Regel 3.2c(1). Till exempel, en spelare meddelar en motspelare en felaktig exakt handicap eller spelhandicap som spelaren beräknat felaktigt, och detta används för att bestämma hur många handicapslag det ska vara i matchen. Om detta innebär att spelaren kommer att få för många eller ge för få handicapslag på grundav den felaktiga informationen, och detta misstag inte rättas till innan motspelaren gör sitt nästa slag, är spelaren diskvalificerad. (Ny)
3.2d(1)/1
Innebörden av ” Ingen plikt om resultat på hålet inte påverkas” Undantag
Under spel av ett hål, måste en spelare ange rätt antal slag som slagits så att motspelaren kan bestämma hur hålet ska spelas. Men, efter att ett hål är avslutat, blir det enligt Undantaget i Regel 3.2d(1) ingen plikt om spelaren anger fel antal slag som slagits om detta inte påverkade motspelarens förståelse för om hålet vanns, förlorades eller delades. Till exempel, efter att ha avslutat ett hål på vilket motspelaren hade 7 slag, anger spelaren av misstag att han/hon hade 5 slag, när spelaren faktiskt hade 6. Efter att ha påbörjat nästa hål inser spelaren att han/hon hade 6 slag. Eftersom det felaktigt angivna antalet slag inte ändrar det faktum att spelaren vann hålet, blir det ingen plikt.
3.2d(1)/2
Fel antal slag angivna av spelare efter att hål avslutats och misstaget upptäcks flera hål senare
Om en spelare anger fel antal slagna slag efter att ett hål har avslutats, får spelaren den allmänna plikten om misstaget påverkar resultatet på hålet och inte rättas till i tid. I ett sådant fall måste ställningen i matchen rättas till. Till exempel, efter att ha avslutat första hålet upplyser spelaren motspelaren om att spelaren hade 4 slag, när han/hon i själva verket hade 5 slag på hålet. Motspelaren hade 5 slag på hålet. Efter att ha spelat flera hål till, inser spelaren att han/hon uppgav fel antal slag till motspelaren på första hålet. Även om hålet skulle ha delats om rätt antal slag uppgetts, får spelaren plikten förlust av hål på första hålet eftersom misstaget påverkade uppfattningen om resultatet på hålet. Ställningen i matchen måste rättas till.
3.2d(1)/3
Fel antal slag angivna av spelare efter att hål avslutats och misstaget upptäcks efter att resultatet av matchen är slutgiltigt
Om en spelare utan att veta om det anger fel antal slag som slagits efter att ett hål är avslutat, men misstaget inte inses förrän resultatet av matchen är slutgiltigt (Regel 3.2a(5) - När resultatet är slutgiltigt), står resultatet av matchen som den spelats fast. Till exempel, efter att ha avslutat 17:e hålet, upplyser spelaren motspelaren om att spelaren hade 3 slag, när han/hon i själva verket hade 4 slag. Motspelaren hade 4 slag på hålet. Spelarna spelar färdigt 18:e hålet med det slutgiltiga resultatet att spelaren som angav fel antal slag vinner matchen med 1 upp. Spelaren inser senare att han/hon angav fel antal slag till motspelaren på 17:e hålet. Eftersom spelaren angav fel antal slag utan att vara medveten om det och resultatet av matchen är slutgiltigt, blir det ingen plikt och resultatet av matchen står fast med spelaren som vinnare (Regel 20.1b(3) – Begäran om domslut efter det att matchresultat är slutgiltigt).
3.2d(1)/4
Byta åsikt om att ta lättnad med plikt är inte att ange fel antal slag som slagits
Rätt antal slag som slagits avser slag som spelaren redan slagit och varje pliktslag som redan fåtts. Till exempel, spelarens boll ligger i ett pliktområde och motspelaren frågar om hur spelaren tänker fortsätta. Även om spelaren inte behöver besvara frågan, anger spelaren att spelaren ska ta lättnad med plikt. Efter att motspelaren spelar, beslutar sig spelaren för att spela bollen som den ligger i pliktområdet. Spelaren hade rätt att ändra sig och det blev ingen plikt för att göra så eftersom att ange kommande avsikter inte är detsamma som att ange antalet slag som slagits.
3.2d(2)/1
”Så snart som rimligen är möjligt” är inte alltid före motspelarens nästa slag
Uttrycket ”så snart som rimligen är möjligt” tillåter att hänsyn tas till alla relevanta omständigheter, framför allt hur nära spelaren är till motspelaren. Till exempel, om spelaren tar lättnad för ospelbar boll när motspelaren är på andra sidan av fairway och motspelaren spelar innan spelaren kan gå över för att upplysa motspelaren om plikten, kan ”så snart som rimligen är möjligt” vara medan de går fram till hålet för att slå sina nästa slag. Det finns ingen fastställd procedur för att avgöra vad som är ”så snart som rimligen är möjligt”, men det innebär inte alltid innan motspelaren slår sitt nästa slag.
3.2d(3)/1
Avsiktligt ange fel ställning i match eller att inte rätta motspelarens missuppfattning av ställning i match kan medföra diskvalifikation
I Regel 3.2d(3) förväntas att spelarna känner till ställningen i matchen, men kräver inte att en spelare uppger ställningen i matchen till motspelaren. Om en spelare avsiktligt uppger en felaktig ställning i match eller avsiktligt inte rättar till motspelarens missuppfattning av ställningen i matchen, har spelaren inte uppgett fel antal slagna slag. Men Kom/TL bör diskvalificera spelaren enligt Regel 1.2a (Allvarligt fall av dåligt uppförande).
3.2d(4)/1
Innebörden av “komma överens” i Regel 3.2d(4)
En spelare i en match som vet eller tror att deras motspelare har brutit mot en regel som ger plikt kan välja att inte agera på brottet, men spelaren och motspelaren får inte komma överens om att bortse från ett brott eller en plikt som de vet gäller. För att det ska finnas en överenskommelse, behöver båda spelarna ha varit inblandade i beslutet att bortse från brottet eller plikten. De följande exemplen visar när det inte finns en överenskommelse mellan en spelare och en motspelare:
 • Under spel av ett hål, ser spelaren att motspelaren lyfter sin boll för att identifiera den utan att först markera dess läge. Spelaren upplyser motspelaren om att misstaget att inte markera är ett regelbrott men upplyser motspelaren om att spelaren inte kommer att agera på brottet. Det var spelarens eget beslut att inte agera på brottet och, följaktligen, har det inte funnits någon överenskommelse.
 • Under spel av ett hål, meddelar motspelaren att han/hon (motspelaren) rörde sand i sin baksving i en bunker. Spelaren bekräftar att detta innebär plikten förlust av hål, men upplyser motspelaren att spelaren inte kommer att agera på brottet. Det var enbart spelarens beslut att inte agera på brottet och, följaktligen, har det inte funnits någon överenskommelse.
I sådana situationer, där en spelare fattar ett eget beslut att inte agera på ett regelbrott och meddelar motspelaren om detta beslut, får spelaren inte ändra beslutet efter att någon av spelarna slår sitt nästa slag på hålet, eller, om inga fler slag slås på det hålet, efter att någon spelare slår ett slag från nästa tee. De följande exemplen visar när det finns en överenskommelse mellan spelaren och motspelaren:
 • Under spel av ett hål, ser spelaren att motspelaren lyfter sin boll för att identifiera den utan att först markera dess läge. Spelaren upplyser motspelaren om att misstaget att inte markera är ett regelbrott men, efter diskussion, kommer spelaren och motspelaren överens om att de inte vill lägga till plikter i situationer där det inte är någon klar fördel med regelbrottet. Eftersom båda spelarna var inblandade i att bestämma situationens lösning, och att de sedan kom överens om att inte lägga till plikten, så har det skett en överenskommelse om att bortse från regelbrottet, och båda spelarna diskvalificeras enligt Regel 1.3b.
 • Under spel av ett hål, meddelar motspelaren att han/hon (motspelaren) rörde sand i sin baksving i en bunker. Spelaren bekräftar att detta innebär plikten förlust av hål, men motspelaren föreslår spelaren att de överser med brottet eftersom ingen egentlig fördel vanns. Spelarna kommer överens om att inte tillämpa plikten. Eftersom spelaren påverkades av motspelaren i sitt beslut att inte agera på brottet har det skett en överenskommelse, och båda spelarna är diskvalificerade enligt Regel 1.3b. (Ny)
3.3

Slagspel

3.3b(1)
Spelare måste åtföljas av en markör under hela ronden
Syftet med en markör är att intyga att en spelares score för varje hål är rätt angivet på spelarens scorekort. Om en markör inte är med spelaren under hela ronden kan inte scorekortet intygas på ett rätt sätt. Till exempel, om en spelare spelar flera hål utan sin markör och markören för in spelarens score för de hål där spelaren spelade ensam, kan scorekortet inte intygas på rätt sätt enligt Regel 3.3b. Spelaren skulle ha krävt att markören åtföljde spelaren på alla hålen. Om markören inte kunde göra detta, skulle spelaren ha bett någon annan person att fungera som sin markör. Om detta inte var möjligt, var spelaren tvungen att avbryta spelet och rapportera till Kom/TL så att en annan markör kunde tilldelas.
3.3b(2)
Information som satts på fel plats på scorekort kan ändå vara godtagbar
Även om alla krav i Regel 3.3b måste vara uppfyllda innan ett scorekort lämnas in, blir det ingen plikt om den rätta informationen av misstag förs in på någon annan plats på scorekortet än där den förväntades vara, med undantag för att varje hålscore på scorekortet måste gå att härleda till rätt hål (se Klargörande 3.3b(3)/1). Till exempel:
 • Om spelaren och markören intygar hålscorerna på den plats där det var tänkt att den andre skulle ha intygat, har spelarens score intygats på det sätt som krävs enligt Regel 3.3b. Det samma skulle vara sant om initialer användes för att intyga, istället för hela namnet.
 • Om spelarens scorer förs på markörens scorekort och markörens på spelarens, men scorerna är korrekta och båda scorekorten är intygade, är scorekorten godtagbara så länge som spelarna meddelar Kom/TL vilket scorekort som hör till vilken spelare. Eftersom misstaget är av administrativt slag, finns det ingen tidsgräns för att göra en sådan rättelse (se Regel 20.2d(2)).
3.3b(3)
Ett annat scorekort kan användas om det officiella scorekortet skadas eller tappas bort
Även om en spelare bör lämna in det scorekort som spelaren fick av Kom/TL, kräver inte Regel 3.3b att samma scorekort ska lämnas in om det skadats eller tappats bort. Till exempel, om markören tappar bort ett pappers-scorekort som delats ut av Kom/TL, skulle det vara godtagbart att använda ett annat scorekort (t ex ett av klubbens scorekort) så länge som spelarens namn och hålscorerna finns på det scorekortet, och att det intygas av spelaren och markören. När elektroniska scorekort används och spelaren eller markören förlorar internetuppkopplingen eller om det blir något annat tekniskt problem, bör spelaren ta upp detta med Kom/TL så snart som möjligt och inte senare än omedelbart efter att ronden är avslutad.
3.3b(2)/1
Spelare behöver bara föra in scorer på ett scorekort
Det är skillnad mellan att kräva att spelare ska föra in en score för en rond i en dator (t ex för att hantera handicap) och kräva att spelare ska föra in hålscorer genom att använda någon form av elektroniskt scorekort som godkänts av Kom/TL (t ex en scorekortsapp på mobiltelefonen). Kom/TL kan kräva att spelarna använder ett annat scorekort än ett pappersscorekort (t ex ett elektroniskt scorekort), men Kom/TL har inte rätt att lägga på en plikt enligt Regel 3.3b(2) för att inte föra in scorer någon annanstans. Men för att hjälpa till med administrativa uppgifter (t ex att effektivt ta fram och förmedla tävlingsresultat), kan Kom/TL påföra en plikt enligt en Uppförandekod (Regel 1.2b) eller införa disciplinära åtgärder (t ex att neka tillträde till nästa tävling) för att underlåta att föra in scorer någon annanstans.
3.3b(2)/2
Tillämpning av undantaget för markör som underlåter att utföra sina skyldigheter
Enligt Undantaget i Regel 3.3b(2), får en spelare inte någon plikt om det sker ett brott mot kraven på scorekort på grund av ett fel av markören som är utom spelarens kontroll. Exempel på hur undantaget fungerar innefattar:
 • Om en markör lämnar banan med spelarens scorekort efter en rond ska bör Kom/TL försöka kontakta markören. Men, om den inte kan göra detta, bör Kom/TL acceptera intygande av spelarens score från någon annan som såg ronden. Om någon sådan person inte finns tillgänglig, kan Kom/TL själv intyga spelarens score.
 • Om en spelare behöver ändra en hålscore efter att scorekortet har intygats av markören, men markören inte är tillgänglig eller redan har lämnat, bör Kom/TL försöka kontakta markören. Om den inte kan göra detta, bör Kom/TL acceptera intygande av ändringen från någon som såg spelaren spela det hålet. Om någon sådan person inte finns tillgänglig, kan Kom/TL själv intyga den scoren.
3.3b(3)/1
Scorer på scorekort måste kunna hänföras till rätt hål
Enligt Regel 3.3b, måste varje score på scorekortet kunna härledas till rätt hål. Till exempel, om en markör för in spelarens scorer på hål 1-9 i rutorna för hål 10-18 och omvänt på scorekortet, kommer scorekortet fortfarande att accepteras om misstaget korrigeras genom att hålnumren ändras, så att de följer rätt score för varje hål. Men, om misstaget inte korrigeras, och detta leder till att en score på något hål är lägre än den som faktiskt gjordes på det hålet, är spelaren diskvalificerad enligt Regel 3.3b(3).
3.3b(4)/1
Plikt för spelare som avsiktligt underlåter att uppmärksamma Kom/TL på ett administrativt misstag
Kom/TL är ansvarig för att summera spelarnas hålscorer och, i en handicaptävling, för att fastställa hur många handicapslag som spelaren kommer att få för ronden och att beräkna spelarens nettoresultat. Om Kom/TL gör ett fel när den utför någon av dessa skyldigheter, är detta ett administrativt misstag och det finns ingen tidsgräns för att rätta till ett sådant misstag (Regel 20.2d(2)). Men om en spelare lägger märke till ett sådant misstag, är spelaren skyldig att uppmärksamma Kom/TL på misstaget. Om det upptäcks att spelaren lade märke till ett sådant misstag och spelaren avsiktligt underlät att uppmärksamma Kom/TL på detta, bör Kom/TL diskvalificera spelaren enligt Regel 1.2a (Allvarligt fall av dåligt uppförande). (Ny)
UTFORSKA MER