GÅ TILL AVSNITT
Skriv ut
5
Spela ronden
Syfte med regeln: Regel 5 gäller för hur en rond spelas – t ex var och när en spelare får öva på banan före eller under en rond, när en rond påbörjas och avslutas och vad som händer när spelet måste avbrytas eller återupptas. Spelare förväntas att:
 • påbörja varje rond i tid, och
 • spela utan avbrott och i rask takt under varje hål tills ronden är avslutad.
När det är en spelares tur att spela, rekommenderas att slaget utförs inom högst 40 sekunder och vanligtvis snabbare än så.
5
Spela ronden
5.2

Övning på banan före eller mellan ronder

5.2b/1
Innebörden av att ”avsluta spelet av sin sista rond den dagen” i slagspel
I slagspel, har en spelare avslutat sin sista rond för den dagen när spelaren inte ska spela några fler hål den dagen på banan som en del av tävlingen. Till exempel, efter att ha avslutat spel av första ronden på första dagen i en två-dagars 36-håls slagspelstävling, tillåts en spelare enligt Regel 5.2b att öva på tävlingsbanan senare den dagen så länge som spelarens nästa rond inte ska starta förrän nästa dag. Men, om spelaren avslutar en rond men ska spela en annan rond eller en del av en rondbanan på samma dag, skulle övning på banan vara ett brott mot Regel 5.2b. Till exempel, efter att ha avslutat spel i en slagspels kvalificeringsrond för en matchspelstävling, övar en spelare på banan. Efter att slagspelet avslutats, delar spelaren den sista kvalificeringsplatsen för matchspelstävlingen. Delningen ska avgöras genom särspel i slagspel hål-för-hål som är planerat att spelas omedelbart efter spel samma dag på samma bana. Om spelarens övning på banan var dennes första brott mot Regel 5.2b, får spelaren den allmänna plikten på det första hålet i särspelet. I annat fall är spelaren diskvalificerad från särspelet enligt Regel 5.2b för att ha övat på banan före särspelet.
5.2b/2
Övning kan tillåtas på banan före en rond i en tävling över flera dagar i följd
När en tävling över flera dagar ska äga rum på en bana och Kom/TL har schemalagt några spelare att spela första dagen och andra att spela på en senare dag, har en spelare rätt att öva på banan på vilken dag som helst där spelaren inte är schemalagd att spela sin rond. Till exempel, om en tävling ska äga rum på lördag och söndag och en spelare bara är utsedd att spela på söndagen, får spelaren öva på banan på lördagen.
5.2b/3
Tillämpning av plikt för att öva på banan före en rond i slagspel
Regel 5.2b förklarar när det inte är tillåtet att öva på banan före en rond i slagspel. Plikten enligt Regel 5.2b är inte begränsad till att slå ett slag eftersom begreppet “öva på banan” även innefattar att pröva ytan på green genom att rulla en boll eller gnugga ytan. Om en spelare gnuggar ytan på en enskild green, har spelaren bara brutit mot Regel 5.2 en gång oavsett hur många gånger spelaren rubbar ytan på samma green. (Tillagt December 2022)
5.2/1
Innebörden av “bana” i Regel 5.2
I Regel 5.2 används ordet ”bana” (när det inte används som en definition i kursiv stil) till att avse hålen som används för varje rond av tävlingen som ska spelas den dagen. Exempel på när övning är tillåten före en rond innefattar när:
 • En spelare som ska spela en tävling på en bana får spela på den andra banan tidigare samma dag, även om båda banorna ligger på samma område utan några gränser mellan de två.
 • En spelare som ska spela en tävling på hålen 1-9 får spela på hålen 10-18 tidigare samma dag. (Ny)
5.3

Påbörja och avsluta en rond

5.3a/1
Exceptionella omständigheter som berättigar till att upphäva plikt för missad starttid
Uttrycket ”exceptionella omständigheter” i Undantag 3 i Regel 5.3a avser inte olyckliga eller oväntade händelser utom en spelares kontroll. Det är en spelares skyldighet avsätta tillräckligt med tid för att kunna komma till banan och spelaren måste ta hänsyn till tänkbara förseningar. Det finns inga speciella riktlinjer i reglerna för att avgöra vad som är exceptionellt, det beror på omständigheterna i varje enskilt fall och måste lämnas till Kom/TL att fatta beslut om. En viktig faktor som inte finns med i exemplen nedan, är att hänsyn bör tas till en situation där många spelare är inblandade i sådan grad att Kom/TL bör bedöma situationen som exceptionell. Exempel på omständigheter som bör anses som exceptionella innefattar:
 • Spelaren var närvarande på platsen för en olycka och lämnade medicinsk hjälp eller var tvungen att avge ett vittnesmål och skulle i annat fall ha startat i tid.
 • Det blir ett brandlarm på spelarens hotell och spelaren måste evakuera. När spelaren kan återvända till sitt rum för att klä sig eller för att hämta sin utrustning, är detta för sent för spelaren att hinna till sin starttid.
Exempel på förhållanden som vanligtvis inte bör anses vara ovanliga innefattar:
 • Spelaren hittar inte vägen eller spelarens bil går sönder på väg till banan.
 • Tät trafik eller en olycka gör att resan till banan tar längre tid än förväntat.
5.3a/2
Innebörden av ”startplats”
I Regel 5.3a är ”startplatsen” den tee på det hål där spelaren ska starta sin rond enligt vad som bestämts av Kom/TL. Till exempel, kan Kom/TL starta några grupper på 1:a tee och några grupper på 10:e tee. Vid en ”kanonstart” kan Kom/TL tilldela varje grupp ett särskilt hål att starta på. Kom/TL kan fastställa en norm för vad det innebär att spelaren är på startplatsen. Till exempel, Kom/TL kan ange att för att vara på startplatsen, måste spelaren vara innanför avspärrningsrepen på den tee på det hål som ska spelas.
5.3a/3
Innebörden av ”beredd att spela”
Uttrycket ”beredd att spela” innebär att spelaren har minst en klubba och en boll färdiga för omedelbar användning. Till exempel, om en spelare anländer till sin startplats på starttiden med en boll och en klubba (även om det bara är spelarens putter), anses spelaren vara beredd att spela. Skulle spelaren besluta sig för att vänta på en annan klubba när det är spelarens tur att spela, kan denne få en plikt för att orimligt ha fördröjt spelet (Regel 5.6a).
5.3a/4
Spelare på startplatsen men lämnar sedan startplatsen
När en spelare är på startplatsen beredd att spela, men sedan lämnar startplatsen av något skäl, beror den regel som ska tillämpas på om spelaren är beredd att spela på startplatsen på starttiden. Till exempel, en spelares starttid är 9:00 och spelaren är beredd att spela på startplatsen 8:57. Spelaren inser att denne lämnat kvar något i ett skåp och lämnar startplatsen för att hämta det. Om spelaren inte återkommer till startplatsen 9:00:00 är spelaren sen i förhållande till sin starttid och Regel 5.3a gäller. Men, om spelaren var beredd att spela på startplatsen 9:00 och sedan gick till sitt skåp, kan spelaren få plikten enligt Regel 5.6a (Orimlig fördröjning), eftersom spelaren uppfyllde kravet enligt Regel 5.3a genom att vara beredd att spela på startplatsen på starttiden.
5.3a/5
Match startar på andra hålet när båda spelarna är sena
När båda spelarna i en match kommer till startplatsen beredda att spela inte mer än fem minuter efter deras starttid och ingen har drabbats av exceptionella omständigheter (Undantag 3), får båda plikten förlust av hål och resultatet på första hålet är en delning. Till exempel, om starttiden är 9:00 och spelaren anländer till startplatsen beredd att spela 9:02 och motspelaren anländer beredd att spela 9:04, får båda plikten förlust av hål fastän spelaren anlände före motspelaren (Undantag 1). Därför, är första hålet delat och matchen startar lika på det andra hålet. Det blir ingen plikt om de spelar första hålet för att komma till andra hålets tee.
5.5

Övning under ronden eller medan spelet är avbrutet

5.5a/1
Övningsslag med boll av liknande storlek som en godkänd boll är ett brott
Ett ”övningsslag” enligt Regel 5.5a täcker inte bara att slå en godkänd boll med en klubba, utan också att slå vilken annan typ av boll som helst som har liknande storlek som en golfboll, t ex en plastboll för övning. Att slå på en peg eller något naturföremål med en klubba (t ex en sten eller en grankotte) är inte ett övningsslag.
5.5c/1
Extra tillåtelse att öva gäller inte längre när slagspelsrond återupptas
I slagspel, när spelet återupptas av Kom/TL efter att det avbrutits, har alla spelare som startat sina ronder före avbrottet återupptagit spelet av sina ronder. Detta innebär, att dessa spelare inte längre har rätt att öva på annat sätt än vad som tillåts enligt Regel 5.5b (Begränsningar för övningsslag mellan två hål). Till exempel, om Kom/TL avbryter spel för dagen och spelet ska återupptas 8:00 fm följande dag, har en spelare vars grupp ska vara den tredje gruppen att spela från en viss tee inte rätt att fortsätta att öva på det anvisade övningsområdet efter att spel har återupptagits 8:00 fm. Spelarnas rond har återupptagits, även om spelare i deras grupp inte har möjlighet att slå sina nästa slag direkt. Den enda övning som är tillåten är chippning och puttning på eller nära green på det senast avslutade hålet, varje övningsgreen eller tee på nästa hål.
5.6

Orimlig fördröjning; Raskt speltempo

5.6a/1
Exempel på fördröjningar som anses vara rimliga eller orimliga
Orimliga fördröjningar enligt innebörden av Regel 5.6a är fördröjningar som orsakats av spelarens åtgärder som ligger inom spelarens kontroll och som påverkar andra spelare eller fördröjer tävlingen. Korta fördröjningar som beror på normala händelser som inträffar under en rond eller ligger utanför spelarens kontroll behandlas vanligtvis som ”rimliga”. Att avgöra vilka åtgärder som är rimliga eller orimliga beror på alla omständigheter, inklusive om spelaren väntar på andra spelare i gruppen eller gruppen före. Exempel på åtgärder som troligen kommer att behandlas som rimliga är:
 • Kort stopp vid klubbhuset eller någon kiosk för att få mat eller dryck.
 • Ta tid för att rådgöra med andra som spelar i gruppen för att bestämma om hålet ska spelas färdigt när det är ett normalt spelavbrott av Kom/TL (Regel 5.7b(2)).
Exempel på åtgärder som, om de orsakar mer än en kort fördröjning av spelet, troligen kommer att behandlas som orimlig fördröjning är:
 • Återvända till tee från green för att hämta en förlorad klubba.
 • Fortsätta att leta efter en förlorad boll i flera minuter efter att den tillåtna söktiden på tre minuter har gått ut.
 • Stanna vid klubbhuset eller en kiosk för att få mat eller dryck under mer än några minuter om inte Kom/TL har tillåtit det.
5.6a/2
Spelare som drabbas av plötslig sjukdom eller skada tillåts normalt 15 minuter för att återhämta sig
Om en spelare plötsligt blir sjuk eller får en skada (t ex av värmeutmattning, ett getingsting eller att träffas av en golfboll), bör Kom/TL i normala fall tillåta att spelaren får upp till 15 minuter för att återhämta sig innan spelarens oförmåga att fortsätta spela skulle vara orimlig fördröjning av spel. Kom/TL bör också normalt tillämpa samma tidsgräns för den sammanlagda tiden som en spelare använder när denne får upprepade behandlingar under en rond för att lindra en skada.
5.7

Avbryta spelet; Återuppta spelet

5.7a/1
När en spelare har avbrutit spelet
Avbryta spelet enligt innebörden av Regel 5.7a kan antingen vara en avsiktlig åtgärd av spelaren eller ett uppehåll som är tillräckligt långt för att utgöra ett avbrott. Tillfälliga uppehåll, oavsett om de är rimliga eller orimliga, täcks av Regel 5.6a (Orimlig fördröjning av spel). Exempel på där Kom/TL troligen kommer att diskvalificera en spelare enligt Regel 5.7a för att avbryta spelet innefattar när:
 • Spelaren går av banan i vredesmod utan avsikt att återvända.
 • Spelaren stannar i klubbhuset efter nio hål under en längre tid för att se på TV eller för att äta lunch när Kom/TL inte har tillåtit detta.
 • Spelaren tar skydd mot regn under en påtagligt lång tid.
5.7b/1
Droppa en boll efter att spelet har avbrutits är inte att misslyckas med att avbryta spelet
Om en spelare efter att spelet avbrutits fortsätter enligt någon regel, t ex att droppa en boll, fastställa närmaste punkten för fullständig lättnad eller fortsätta att leta, blir det ingen plikt. Men om Kom/TL har signalerat ett omedelbart avbrott, rekommenderas det, med hänsyn till avsikten med Regel 5.7b(1), att alla spelare omedelbart tar skydd utan att utföra några andra åtgärder.
5.7b(1)/1
Omständigheter som berättigar en spelares misstag att inte avbryta spelet
Om Kom/TL beordrar ett omedelbart spelavbrott enligt Regel 5.7b(1), måste alla spelare genast stoppa spel. Avsikten med detta spelavbrott är att så snart som möjligt få banan utrymd när det föreligger en potentiellt farlig situation, t ex åska. Men det kan råda förvirring eller osäkerhet när ett avbrott beordras och det kan föreligga omständigheter som förklarar eller berättigar varför spelare inte avbröt genast. I dessa fall tillåter Undantaget i Regel 5.7b Kom/TL att bestämma att det inte är ett brott mot regeln. Om en spelare slår ett slag efter att spelet har avbrutits, måste Kom/TL ta hänsyn till alla relevanta fakta när den ska bestämma om spelaren ska diskvalificeras. Exempel på när Kom/TL troligen kommer att bestämma att fortsatt spel är berättigat efter spelavbrott innefattar när en spelare:
 • Är på en avsides liggande del av banan och inte hör signalen för spelavbrott, eller misstar signalen för något annat, t ex en biltuta.
 • Redan har tagit en stans med en klubba bakom bollen eller börjat baksvingen för ett slag och genomför slaget utan att tveka.
Ett exempel på där Kom/TL troligen kommer att bestämma att fortsatt spel efter spelavbrott inte är berättigat, är när spelaren hör signalen för att avbryta spelet men snabbt vill slå ett slag innan spelaren stoppar, t ex för att avsluta ett hål med en kort putt eller utnyttja en fördelaktig vind.
5.7c/1
Spelare måste återuppta spelet när Kom/TL bedömer att det inte är någon risk för åska
Spelarnas säkerhet är av största vikt och Kom/TL får inte riskera att utsätta spelare för fara. Regel 5.7a (När spelare får eller måste avbryta spelet) tillåter en spelare att avbryta spelet om spelaren har skäl att tro att det är fara för blixtnedslag. I denna situation, om spelarens tro är rimlig, är spelaren den som slutgiltigt avgör. Men om Kom/TL har beordrat ett återupptagande av spelet efter att ha använt alla rimliga sätt för att avgöra att det inte längre finns risk för blixtnedslag, måste alla spelare återuppta spelet. Om en spelare vägrar på grund av att denne tror att det fortfarande finns risk, kan Kom/TL avgöra att spelarens övertygelse är orimlig och spelaren kan diskvalificeras enligt Regel 5.7c.
5.7d(1)/1
Om en spelare måste acceptera ett läge i en bunker som förbättrats eller försämrats under ett spelavbrott
Vid återplacering av en boll vid återupptagande av spelet, gäller inte Regel 14.2d (Var bollen ska återplaceras om det ursprungliga läget har förändrats) och spelaren behöver inte återskapa det ursprungliga läget. Till exempel, en spelares boll är pluggad i en bunker när spelet avbryts. Under spelavbrottet ställs bunkern i ordning av banpersonalen och sandytan är nu jämn. Spelaren måste återuppta spelet genom att placera en boll på den uppskattade punkten från vilken bollen lyftes, även om detta kommer att bli på sandytan utan att bollen är pluggad. Men om bunkern inte har ställts i ordning av banpersonalen, är spelaren inte nödvändigtvis berättigad till de förhållanden som påverkar slaget som spelaren hade innan spelet avbröts. Om de förhållanden som påverkar slaget försämras av naturkrafter (t ex vind eller vatten), får spelaren inte förbättra dessa försämrade förhållanden (Regel 8.1d).
UTFORSKA MER