Tillbaka till Tolkningar
9

Bollen spelas som den ligger; Boll i vila lyft eller rubbad

GÅ TILL AVSNITT
Skriv ut
9
Bollen spelas som den ligger; Boll i vila lyft eller rubbad
Syfte med regeln: Regel 9 omfattar en viktig princip av spelet: “spela bollen som den ligger”.
 • Om spelarens boll stannar och därefter rubbas av naturkrafter t ex vind eller vatten, måste spelaren normalt spela den från dess nya läge.
 • Om en boll i vila lyfts eller rubbats av någon eller något utomstående innan slaget slås, måste bollen återplaceras på sin ursprungliga punkt.
 • Spelare bör vara försiktiga nära en boll i vila, och en spelare som orsakar att den egna eller motspelarens boll rubbas får normalt plikt (utom på green).
9
Bollen spelas som den ligger; Boll i vila lyft eller rubbad
Regel 9 gäller för en boll i spel och i vila på banan och gäller både under spel av en rond eller vid spelavbrott enligt Regel 5.7a.
9.2

Avgöra om en boll har rubbats och vad som orsakade att den rubbades

9.2a/1
När en boll behandlas som om den har rubbats
Som angetts i definitionerna, för att ha ”rubbats” måste en boll i vila lämnat sitt ursprungliga läge och stannat på någon annan punkt och rörelsen ska vara tillräckligt stor för att kunna ses med blotta ögat. För att behandla bollen som rubbad, måste det vara känt eller så gott som säkert att bollen har rubbats. Ett exempel på när det är känt eller så gott som säkert att en boll har rubbats är:
 • En spelare markerar, lyfter och återplacerar sin boll på green. När spelaren går därifrån, rullar bollen en kort bit och blir liggande. Spelaren ser inte detta men en annan spelare ser att bollen rubbas och talar om det för spelaren. Eftersom det är känt att bollen rubbades måste spelaren återplacera bollen på sin ursprungliga punkt enligt Regel 13.1d(2) (Boll rubbad av naturkrafter).
Ett exempel på när det inte är känt eller så gott som säkert att en boll har rubbats är:
 • Spelare A och spelare B slår sina inspel mot green, men på grund av greenens konturer kunde de inte se var bollarna stannade. Spelarna visste inte att spelare B:s boll träffade spelare A:s boll i vila och att den rullade iväg en bit längre bort från hålet. Så länge inte denna information kommer till spelarnas kännedom innan spelare A slår sitt nästa slag, får spelare A inte någon plikt för att spela från där hans/hennes boll blev liggande efter att ha träffats av spelare B:s boll.
9.2a/2
Spelare är ansvariga för åtgärder som får en boll att rubbas även när de inte är medvetna om att bollen rubbades
Som framgår av Klargörande 9.2a/1, slog spelaren inte ett slag från fel plats eftersom det inte var känt eller så gott som säkert att bollen hade rubbats av något utomstående vid den tidpunkt då bollen spelades. Men, om det var spelarens åtgärder (eller åtgärder av spelarens caddie eller partner) som orsakade att bollen rubbades, behandlas spelaren som om spelaren visste om att bollen rubbats och att spelaren var upphovet till rubbningen. Detta gäller även när spelaren inte är medveten om att spelarens åtgärder fick bollen att rubbas, eftersom spelarens brist på kännedom om sitt eget brott inte undantar spelaren från plikt. Exempel på detta innefattar:
 • En spelares boll ligger på spelfältet och spelaren tar bort ett löst naturföremål nära bollen vilket får bollen att rubbas. Eftersom spelaren inte tittade på bollen, var spelaren inte medveten om att bollen rubbades. Spelaren får ett slags plikt enligt Regel 15.1b (En boll rubbad när ett löst naturföremål tas bort), och måste återplacera bollen.
 • En spelares caddie eller partner tar bort rep och pinnar och detta får bollen att rubbas medan spelaren ser på när en annan spelare slår ett slag. Det blir ingen plikt för att ha rubbat bollen enligt Regel 15.2a(1) (Att ta bort flyttbart tillverkat föremål), men spelaren måste återplacera bollen.
I båda dessa situationerna, även om spelaren inte var medveten om att bollen rubbades, om det därefter blir känt att bollen rubbades och spelaren har slagit ett slag utan att först återplacera bollen, får spelaren den allmänna plikten för spel från fel plats enligt Regel 14.7a (Plats varifrån bollen måste spelas). Se Klargörande till definition av ”Känt eller så gott som säkert” för vägledning
9.2b/1
Avgöra om spelarens åtgärder fick bollen att rubbas när utrustning är inblandad
Regel 9.4 gäller när det är känt eller så gott som säkert att spelarens åtgärder orsakade att spelarens boll rubbades. Detta innefattar när en spelares åtgärder orsakar att ett föremål rubbar bollen. Men Regel 9.4 gäller inte alltid när spelarens boll har rubbats och spelarens utrustning är inblandad. Exempel på när Regel 9.4 gäller, eftersom det är känt eller så gott som säkert att spelarens åtgärder var orsaken till att bollen rubbades, innefattar när spelaren:
 • Sätter ner sin bag på en sluttning och bagen omedelbart faller ner på bollen och rubbar den.
 • Tappar en klubba vilket får bollen att rubbas.
Exempel på när Regel 9.6 gäller, eftersom det inte är känt eller så gott som säkert att spelarens åtgärder var orsaken till att bollen rubbades, innefattar när spelaren:
 • Sätter ner sin bag och det går en stund innan bagen faller ner på bollen och rubbar den.
 • Lämnar en handduk ovanpå sin bag varpå handduken blåser ner på marken och får bollen att rubbas.
Dessa principer skulle också gälla för att avgöra om en motspelares åtgärder orsakade att en spelares boll rubbades (Regel 9.5). (Ny)
9.3

Bollen rubbad av naturkrafter

9.3
Bollen rubbad av naturkrafter
Se Klargörande 13.1d(2)/1 - Boll måste återplaceras om den rubbas efter att en boll placerats för att ta lättnad
9.4

Bollen lyft eller rubbad av spelare

9.4a/1
Förfarande när en spelares boll fås att lossna från ett träd
Regel 9.4 gäller alltid när en boll är i spelbanan. Detta innefattar när en boll är i ett träd. Men, när spelaren inte avser att spela bollen som den ligger utan bara försöker identifiera den, eller avser att återfå den för att använda en annan regel, gäller Undantagen i Regel 9.4b och det blir ingen plikt. Till exempel:
 • Under letande efter sin boll ser en spelare en boll som ligger i ett träd men kan inte identifiera den. Spelaren klättrar upp i trädet i ett försök att identifiera bollen och när detta görs lossnar av misstag bollen från trädet. Bollen identifieras som spelarens boll. I detta fall, eftersom bollen av misstag rubbades när spelaren vidtar rimliga åtgärder för att identifiera den, blir det ingen plikt för att ha rubbat bollen (Regel 7.4). Spelaren måste återplacera bollen eller får direkt använda en lättnadsregel (t ex Regel 19 – Ospelbar boll). I två situationer är spelarens enda alternativ att ta lättnad enligt en lättnadsregel:
  • Spelaren kan inte återplacera bollen eftersom spelaren inte kan nå platsen varifrån bollen rubbades när spelaren identifiera den, eller
  • spelaren kan nå platsen men bollen blir inte liggande på den punkten och spelaren kan inte nå den punkt där den kommer att stanna kvar enligt Regel 14.2e (Återplacerad boll stannar inte kvar på sitt ursprungliga ställe).
 • En spelares boll har ännu inte hittats men antas ha fastnat i ett träd på spelfältet. Spelaren klargör att om bollen hittas ska spelaren ta lättnad för ospelbar boll enligt Regel 19. Spelaren skakar trädet; bollen faller ner och identifieras av spelaren inom tre minuter från att letandet började. Spelaren får nu ta lättnad enligt Regel 19 (Ospelbar boll) och bara lägga till ett slags plikt enligt den regeln utan någon ytterligare plikt för att ha orsakat att bollen rubbades. Om den inte är känd, måste spelaren uppskatta punkten där bollen låg i trädet när Regel 19 tillämpas.
Men om spelaren rubbar bollen när spelaren inte avser att identifiera den, eller utan att avse att ta lättnad enligt någon annan regel, får spelaren en plikt för ett brott mot Regel 9.4. Till exempel:
 • En spelares boll är i ett träd och spelaren avser att spela den. Vid förberedelserna för slaget får spelaren av misstag bollen att lossna. Spelaren får ett slags plikt enligt Regel 9.4 för att ha orsakat att bollen rubbades. Spelaren måste återplacera bollen eller direkt ta lättnad enligt en lättnadsregel. Om spelaren tar lättnad enligt Regel 19, får spelaren totalt två slags plikt, ett enligt Regel 9.4 och ett enligt Regel 19.
9.4b/1
Boll avsiktligt vidrörd men inte rubbad resulterar i plikt för spelaren
När bollen i spel avsiktligt vidrörs av spelaren, även om den inte rubbas, får spelaren ett pliktslag enligt Regel 9.4b. Till exempel får en spelare ett slags plikt om spelaren:
 • utan att först markera bollens läge, roterar bollen på green för att rikta in varumärket mot hålet, även om bollen blir kvar i samma läge. Om spelaren hade markerat bollens läge innan den vidrördes eller roterades, skulle det inte ha blivit någon plikt.
 • utan att först markera bollens läge, roterar bollen var som helst på banan för att identifiera den och bollen är spelarens boll.
 • avsiktligt vidrör bollen med en klubba vid förberedelserna för att slå ett slag.
 • håller bollen stadigt med sin hand eller placerar en kotte eller en pinne mot bollen för att hindra den från att rubbas när spelaren tar bort några lösa naturföremål eller borstar bort något från bollen.
9.4b/2
Innebörden av ”under” i Regel 9.4b Undantag 4
Undantag 4 använder ”under” för att styra den tidsperiod under vilken Undantaget ska gälla för en spelare som rubbar sin boll i spel som ett resultat av ”rimliga åtgärder”. För innebörden av ”rimliga åtgärder, se Klargörande 9.4b/3. Användandet av ordet ”under” anger att varje rimlig åtgärd för att tillämpa en regel har en början och ett slut, och om bollens rörelse inträffar under tiden som en sådan åtgärd äger rum gäller Undantaget. Exempel på situationer som täcks av Undantag 4, och därför inte ger någon plikt för att orsaka att bollen rubbas, innefattar när:
 • Spelaren hittar en boll som spelaren tror är hans/hennes boll i spel. Under proceduren för identifiering närmar sig spelaren bollen för att markera och lyfta den men halkar oavsiktligt och rubbar bollen. Även om spelaren inte höll på att markera eller lyfta bollen när den rubbades, blev bollen ändå rubbad under det att spelaren höll på att identifiera den.
 • Spelaren har droppat en boll när lättnad tas och sträcker sig sedan ner för att lyfta peggen som markerade lättnadsområdet. När spelaren reser sig upp, tappar spelaren oavsiktligt en klubba som spelaren höll och klubban träffar och rubbar bollen i spel. Även om spelaren redan har droppat bollen för att ta lättnad, rubbades bollen när spelaren tog lättnad.
9.4b/3
Innebörden av ”rimliga åtgärder” i Regel 9.4b Undantag 4
I många situationer, kräver reglerna att en spelare utför åtgärder nära eller invid bollen (t ex att lyfta, markera, mäta etc). Om bollen oavsiktligt rubbas när dessa ”rimliga åtgärder” görs, gäller Undantag 4 till Regel 9.4. Men det finns andra situationer när en spelare vidtar åtgärder längre ifrån bollen, även om bollen skulle kunna rubbas som ett resultat av dessa åtgärder, där Undantag 4 också gäller eftersom dessa åtgärder är ”rimliga”. Dessa innefattar när:
 • Spelaren närmar sig sin boll med avsikt att ta lättnad och sparkar oavsiktligt till en sten eller tappar oavsiktligt sin klubba som träffar och rubbar bollen.
 • Spelaren tar bort pinnar och rep (flyttbara tillverkade föremål) som används för åskådarkontroll en bit framför bollen, och när en av pinnarna tas bort orsakar det att andra blir lösa och faller till marken och rubbar spelarens boll i spel.
 • Spelaren återställer spellinjen genom att borsta bort sand från området omedelbart utanför greenen med sin mössa enligt Regel 8.1d (Återställa förhållanden som försämrats efter att en boll har stannat), och då stänker sanden emot bollen och orsakar att den rubbas.
I andra situationer gäller inte Undantag 4 till Regel 9.4 eftersom spelarens åtgärder inte är ”rimliga”. Dessa innefattar när:
 • Spelaren närmar sig sin boll för att ta lättnad och sparkar i ilska till en sten som oavsiktligt träffar och rubbar bollen.
 • Spelaren kastar ner en klubba i lättnadsområdet för att förbereda mätning, och klubban träffar och rubbar oavsiktligt bollen.
 • Spelaren lyfter en bunkerkratta eller sin klubba och kastar ut den ur bunkern. Krattan eller klubban faller tillbaka ner i bunkern och träffar bollen som rubbas.
9.4b/4
Spelare lyfter boll enligt Regel 16.1b som tillåter lättnad utan plikt men beslutar sig sedan för att inte ta lättnad utan plikt
spelfältet, om en spelare lyfter sin boll med avsikten att ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1b (Onormala banförhållanden), men sedan beslutar sig för att inte fortsätta enligt den regeln trots att lättnad går att få, gäller inte längre spelarens rätt att lyfta bollen enligt Regel 16.1b. Efter att ha lyft bollen men innan något annat görs, har spelaren följande alternativ:
 • Återplacera bollen i sitt ursprungliga läge med ett slags plikt (Regel 9.4b),
 • återplacera bollen i sitt ursprungliga läge med ett slags plikt (Regel 9.4b), och sedan ta lättnad enligt Regel 19.2 (Lättnad för ospelbar boll) få ytterligare ett slags plikt för totalt två pliktslag,
 • ta lättnad direkt enligt Regel 19.2b eller c, utan att återplacera bollen och använda punkten där den ursprungliga bollen låg för att bestämma referenspunkten för lättnadsproceduren, ch få ett slags plikt enligt Regel 19.2 och ytterligare ett slags plikt enligt Regel 9.4b för totalt två pliktslag,
 • droppa bollen enligt Regel 16.1b, och sedan antingen spela bollen som den ligger utan plikt, eller använda dess nya läge för att bestämma referenspunkten, för lättnad enligt något av alternativen i Regel 19.2, och då bara få ett slags plikt, eller
 • direkt ta lättnad med slag och distans, utan att droppa bollen enligt Regel 16.1b, med ett slags plikt enligt Regel 19.2 och ingen plikt enligt Regel 9.4b, eftersom spelaren inte behöver fastställa en ny referenspunkt innan spelaren tar lättnad enligt Regel 19.2a.
Klargöranden relaterade till Regel 9.4b
 • Klargörande 7.4/2 – Innebörden av “försöker att hitta” color-lightBlue">{
 • Klargörande 7.4/3 – Boll rubbas när letande tillfälligt avbrutits color-lightBlue">{
9.5

Bollen lyft eller rubbad av motspelare i matchspel

9.5b/1
Spelare förklarar hittad boll som sin och detta får motspelaren att lyfta en annan boll som visar sig vara spelarens boll
Enligt Regel 9.5b får en motspelare ett pliktslag för att lyfta spelarens boll om inte ett av Undantagen gäller. Till exempel, under letande hittar spelare A en boll och meddelar att den är spelarens. Spelare B (motspelaren) hittar en annan boll och lyfter den. Spelare A inser då att den hittade bollen i själva verket inte var hans/hennes boll och bollen som spelare B lyfte var spelare A:s boll. Eftersom bollen i själva verket inte hittades när spelare B lyfte spelare A:s boll, anses den oavsiktligt ha rubbats under letande och Undantag 3 i Regel 9.5b gäller. Spelaren eller motspelaren måste återplacera bollen utan plikt till någon.
9.6

Bollen lyft eller rubbad av något utomstående

9.6/1
Något utomstående som rörts av vinden får en boll att rubbas
Vind är inte i sig något utomstående, men om vind får något utomstående att rubba en spelares boll gäller Regel 9.6. Till exempel om en spelares boll stannar i en plastpåse (flyttbart tillverkat föremål) som ligger på marken och en vindil blåser iväg påsen och rubbar bollen, anses påsen (något utomstående) ha rubbat bollen. Spelaren kan antingen:
 • direkt ta lättnad enligt Regel 15.2a genom att uppskatta punkten direkt under där bollen stannat i plastpåsen innan bollen rubbades, eller
 • återplacera bollen som rubbades av påsen genom att tillämpa Regel 9.6 (genom att återplacera bollen och påsen) och sedan bestämma sig för att spela bollen som den ligger eller ta lättnad enligt Regel 15.2a (Lättnad från flyttbart tillverkat föremål).
9.6/2
Var en boll ska återplaceras när den rubbades från ett okänt läge
Om en boll har rubbats av något utomstående och den ursprungliga punkten där bollen låg inte är känd, måste spelaren använda sin rimliga bedömning (Regel 1.3b(2)) för att bestämma var bollen hade stannat innan den rubbades. Till exempel, på ett visst hål kan en del av green och omgivande område inte ses av spelarna som spelar mot den. Nära green finns en bunker och ett pliktområde. En spelare spelar mot green och kan inte säga var bollen stannade. Spelaren ser en person (något utomstående) med en boll. Personen släpper en boll och springer iväg. Spelaren identifierar den som sin boll. Spelaren vet inte om bollen var på green, på spelfältet, i bunkern eller i pliktområdet. Eftersom det är omöjligt att veta var bollen skulle återplaceras, måste spelaren använda sin rimliga bedömning. Om det är lika troligt att bollen stannade på green, på spelfältet, i bunkern eller i pliktområdet, skulle en rimlig bedömning vara att bedöma att bollen stannade på spelfältet.
9.6/3
Spelare får reda på att bollen rubbats efter att slaget slagits
Om det inte är känt eller så gott som säkert att en boll rubbats av något utomstående, måste spelaren spela bollen som den ligger. Om information om att bollen i själva verket rubbades av något utomstående inte blir känd för spelaren förrän efter att bollen har spelats, spelade inte spelaren från fel plats eftersom denna information inte fanns när spelaren slog slaget.
9.6/4
Boll i vila spelad och sedan upptäcks ha rubbats av något utomstående; bollen visar sig vara fel boll
Om en spelare upptäcker, efter att ha spelat sin boll, att den har rubbats in på banan av något utomstående efter att bollen hade stannat out of bounds, har spelaren spelat fel boll (se definition). Eftersom detta inte var känt eller så gott som säkert vid tidpunkten då bollen spelades, får spelaren inte en plikt för att ha spelat fel boll enligt Regel 6.3c(1), men kan behöva rätta till sitt misstag genom att fortsätta enligt Regel 18.2b (Vad man ska göra när en boll är förlorad eller out of bounds) beroende på när upptäckten görs:
 • I matchspel, måste spelaren rätta till misstaget om upptäckten av att bollen rubbats in på banan av något utomstående görs innan motspelaren slår sitt nästa slag eller utför någon liknande åtgärd (t ex att skänka hålet). Om upptäckten görs efter att motspelaren slår sitt nästa slag eller utför någon liknande åtgärd, måste spelaren fortsätta att spela ut hålet med fel boll.
 • I slagspel måste spelaren rätta till misstaget om upptäckten av att bollen rubbats in på banan av något utomstående görs innan spelaren slår ett slag för att börja ett annat hål eller, för rondens sista hål, innan spelaren lämnar in sitt scorekort. Om upptäckten görs efter att spelaren har slagit ett slag på nästa hål, eller för rondens sista hål efter att ha lämnat in sitt scorekort, räknas spelarens score med fel boll.
UTFORSKA MER