Back

Regler för golfspel

Bläddra i reglerna
Om modifierade regler
Avsikten med de modifierade reglerna är att tillåta spelare med funktionsnedsättningar att spela på lika villkor med spelare som inte har funktionsnedsättningar, har samma funktionsnedsättningar eller andra sorters funktionsnedsättningar. Dessa modifierade regler gäller bara om de införs av den kommitté/tävlingsledning (Kom/TL) som har ansvaret för tävlingen. De gäller inte automatiskt för varje tävling som innefattar spelare med funktionsnedsättningar.
Modifierade golfregler för spelare med funktionsnedsättningar

Inledning

Som en del av USGA:s och R&S:s uppgift att styra golfspelet genom att skriva och tolka golfreglerna har dessa modifierade regler för spelare med funktionsnedsättningar godkänts. Dessa modifierade regler gäller bara om de införs av den kommitté/tävlingsledning (Kom/TL) som har ansvaret för tävlingen. De gäller inte automatiskt för varje tävling som innefattar spelare med funktionsnedsättningar. Det är upp till varje Kom/TL att bestämma att införa några av dessa modifierade regler för sina egna tävlingar. Avsikten med dessa modifierade regler är att tillåta spelare med funktionsnedsättningar att spela på lika villkor med spelare som antingen inte har några funktionsnedsättningar, som har samma funktionsnedsättningar eller som har olika funktionsnedsättningar. USGA och R&A har fått värdefulla synpunkter från grupperna med funktionsnedsättningar, från organisationer för funktionsnedsatta och andra källor för att kunna identifiera modifieringar som är rättvisa och lämpliga ur alla synvinklar. Ur praktisk synpunkt har spelare med vissa funktionsnedsättningar ofta samma eller liknande problem. Fyra sådana grupper av funktionsnedsättningar har identifierats:
 • Spelare som är blinda/synskadade,
 • Spelare som saknar någon eller flera lemmar,
 • Spelare som använder rörelsehjälpmedel och
 • Spelare med intellektuella funktionsnedsättningar.
Dessa godkända modifieringar anpassar golfreglerna för dessa kategorier av funktionsnedsättningar. Alla kursiverade termer är definierade i Golfreglerna och alla regelnummer hänvisar till Golfreglerna.
1
För spelare som är blinda
2
För spelare som saknar någon eller flera lemmar
3
För spelare som använder rörelsehjälpmedel
4
För spelare med intellektuella funktionsnedsättningar
5
Spelare med andra funktionsnedsättningar
1
För spelare som är blinda
Syfte: För en spelare som är blind ger Modifierad Regel 1 rekommendationer för att tillåta att spelaren ska kunna assisteras både av en medhjälpare och av en caddie samtidigt och för att ge spelaren ett begränsat undantag från förbuden att vidröra sand i en bunker med en klubba.
Kom/TL kan införa en eller flera av dessa modifieringar för spelare som är blinda.
1.1

Spelare kan få hjälp av medhjälpare

En spelare som är blind kan få hjälp av medhjälpare:
 • För att ta en stans,
 • För att sikta in sig innan slaget och
 • För att be om och få råd.
En medhjälpare har samma status enligt reglerna som en caddie (se Regel 10.3), men med de undantag som beskrivs i den Modifierade Regeln 1.4. När Regel 10.2a tillämpas får en spelare be om och få råd både från en medhjälpare och från en caddie vid samma tillfälle.
1.2

Spelare får bara ha en medhjälpare vid något tillfälle

En spelare som är blind får bara ha en medhjälpare vid något tillfälle. Om en spelare vid något tillfälle har fler än en medhjälpare får spelaren den allmänna plikten för varje hål där ett brott mot regeln skedde på samma sätt som i Regel 10.3a(1).
1.3

Modifiering av Regel 10.2b(4) (Begränsning av att caddie står bakom spelare)

Regel 10.2b(4) har modifierats så att det inte blir plikt om medhjälparen eller caddien avsiktligt står på eller nära en spellinjes förlängning bakom bollen när som helst före eller under spelarens slag, så länge som inte medhjälparen eller caddien hjälper spelaren med att slå slaget. Men detta modifierar inte Regel 10.2b(3) (Förbjudet att använda föremål som placerats på banan för att hjälpa till när stansen tas).
1.4

Modifiering av Regel 10.3 (Caddie)

En medhjälpare till en spelare som är blind kan också fungera som spelarens caddie, men behöver inte göra det. Spelaren kan ha både en medhjälpare och en caddie vid samma tillfälle och i så fall:
 • får den medhjälparen inte bära eller hantera spelarens klubbor med undantag för att hjälpa spelaren att ta sin stans eller att ställa in sig innan slaget slås eller att hjälpa spelaren av artighet enligt vad som tillåts i definitionen av caddie. Men detta modifierar inte Regel 10.2b(3) (Förbjudet att använda föremål placerade på banan som hjälp för att ta stansen).
 • Om den medhjälparen bär eller hanterar spelarens klubbor och därmed bryter mot denna regel har spelaren två caddies samtidigt och får den allmänna plikten för varje hål där ett brott mot regeln inträffade (se Regel 10.3a(1)).
1.5

Modifiering av Regel 12.2b(1) (När det blir plikt för att vidröra sand)

Innan spelaren slår ett slag på sin boll i en bunker får en spelare som är blind, utan plikt, vidröra sanden i bunkern med sin klubba:
 • i området omedelbart framför eller bakom bollen och
 • när man gör en baksving inför ett slag.
Men när spelaren gör detta får spelaren inte förbättra bollens läge mer än vad som skulle ha skett genom att lätt grunda klubban. För spelaren gäller fortfarande förbuden. i Regel 12.2b(1), att medvetet vidröra sanden i bunkern för att testa bunker sandens skick eller att ta en övningssving med en klubba.
1.6

Modifiering av Regel 14.1b (Vem som får lyfta bollen)

När en spelares boll ligger på greenen är Regel 14.1b modifierad så att spelarens medhjälpare och också spelarens caddie får lyfta bollen utan spelarens medgivande.
Alla sorters funktionsnedsättningar

Orimlig fördröjning av spel

När Regel 5.6a:s förbud mot orimlig fördröjning av spel ska tillämpas för spelare med funktionsnedsättningar:
 • Varje Kom/TL ska använda sitt eget omdöme och fastställa sina egna lämpliga riktlinjer och då ta hänsyn till banans svårigheter, väderförhållandena (med tanke på vilket inflytande detta kan ha när rörelsehjälpmedel används), vilken sorts tävling det gäller och hur stora funktionshindren är för de tävlande spelarna.
 • När dessa faktorer beaktas kan det vara lämpligt för Kom/TL att använda en mer avslappad inställning till vad som innebär orimlig fördröjning.

Droppning

När Regel 14.3b (Boll måste droppas på ett riktigt sätt) gäller kan fysiska begränsningar göra det svårt eller omöjligt för spelare med vissa funktionsnedsättningar att veta om de har droppat bollen från knähöjd och då bör Kom/TL acceptera spelarens rimliga bedömning att de har gjort detta. Kom/TL bör också acceptera alla rimliga ansträngningar att droppa bollen från knähöjd med hänsyn till spelarens fysiska begränsningar.
2
För spelare som saknar någon eller flera lemmar
Syfte: För en spelare som saknar en eller flera lemmar tillåter den Modifierade Regel 2 användningen av protetiska apparater för att göra ett slag medan klubban är förankrad och tillåter någon annan person att droppa, placera, och återplacera spelarens boll.
Kom/TL kan införa en eller flera av dessa modifieringar för spelare som saknar någon eller flera lemmar (detta avser både de med en lem som har brister och de som har förlorat en eller flera lemmar).
2.1

Protetiska apparaters status

Att använda en konstgjord arm eller ett ben är inte ett brott mot Regel 4.3a under förutsättning av att spelaren har ett medicinskt skäl att använda den och att Kom/TL bestämmer att användandet inte ger spelaren en otillbörlig fördel gentemot andra spelare (se Regel 4.3b). Spelare som är tveksamma om användningen av en apparat bör snarast ta upp frågan med Kom/TL.
2.2

Modifiering av Regel 10.1b (Förankra klubban)

Om en Kom/TL finner att en spelare som saknar en eller flera lemmar inte kan hålla och svinga klubbor utan att förankra den på grund av ofullständig eller förlorad lem får spelaren slå ett slag med klubban förankrad, utan plikt enligt Regel 10.1b.
2.3

Spelare som saknar en eller flera lemmar kan få hjälp med att droppa, placera och återplacera bollen

Eftersom fysiska begränsningar kan göra det svårt eller omöjligt för en spelare som saknar en eller flera lemmar att droppa, placera eller återplacera sin boll modifieras alla regler som kräver att spelaren ska droppa, placera eller återplacera en boll så att spelaren, utan begränsningar, kan ge en allmän tillåtelse till någon annan person att droppa, placera och återplacera spelarens boll.
Alla sorters funktionsnedsättningar

Orimlig fördröjning av spel

När Regel 5.6a:s förbud mot orimlig fördröjning av spel ska tillämpas för spelare med funktionsnedsättningar:
 • Varje Kom/TL ska använda sitt eget omdöme och fastställa sina egna lämpliga riktlinjer och då ta hänsyn till banans svårigheter, väderförhållandena (med tanke på vilket inflytande detta kan ha när rörelsehjälpmedel används), vilken sorts tävling det gäller och hur stora funktionshindren är för de tävlande spelarna.
 • När dessa faktorer beaktas kan det vara lämpligt för Kom/TL att använda en mer avslappad inställning till vad som innebär orimlig fördröjning.

Droppning

När Regel 14.3b (Boll måste droppas på ett riktigt sätt) gäller kan fysiska begränsningar göra det svårt eller omöjligt för spelare med vissa funktionsnedsättningar att veta om de har droppat bollen från knähöjd och då bör Kom/TL acceptera spelarens rimliga bedömning att de har gjort detta. Kom/TL bör också acceptera alla rimliga ansträngningar att droppa bollen från knähöjd med hänsyn till spelarens fysiska begränsningar.
3
För spelare som använder rörelsehjälpmedel
Syfte: För en spelare som använder ett rörelsehjälpmedel ger den Modifierade Regel 3 rekommendationer om hur spelaren ska kunna använda ett rörelsehjälpmedel, så som en rullstol eller annat hjulförsett rörelsehjälpmedel eller en käpp eller en krycka, som hjälp för att ta stansen, slå ett slag och på annat sätt vara till hjälp i spelet.
Kom/TL kan införa en eller flera av dessa modifieringar för spelare som använder rörelsehjälpmedel, såsom rullstolar och andra hjulförsedda apparater och käppar eller kryckor: De Modifierade Reglerna 3.1 till och med 3.10 gäller för alla rörelsehjälpmedel inklusive rullstolar och andra hjulförsedda apparater. Den Modifierade Regeln 3.11 gäller bara för hjulförsedda apparater.
3.1

Spelare som använder rörelsehjälpmedel kan få hjälp av medhjälpare eller någon annan person

En spelare som använder ett rörelsehjälpmedel kan få hjälp av en medhjälpare eller någon annan person, inklusive en annan spelare, på följande sätt:
 • Lyfta boll på green: När spelarens boll ligger på greenen har Regel 14.1b modifierats så att också spelarens medhjälpare, utöver spelarens caddie, får lyfta bollen utan spelarens medgivande.
 • Droppa, placera och återplacera boll: Eftersom fysiska begränsningar kan göra det svårt eller omöjligt för en spelare som använder ett rörelsehjälpmedel att droppa, placera eller återplacera sin boll har alla regler som kräver att spelaren ska droppa, placera eller återplacera en boll modifierats så att spelaren, utan begränsningar, också kan ge en allmän tillåtelse till någon annan person att droppa, placera och återplacera spelarens boll.
 • Placera spelare eller hjälpmedel: Även om Regel 10.2b(5) inte modifierats kan spelaren, innan spelaren slår ett slag, få fysisk hjälp från vilken person som helst för att hjälpa till med att placera spelaren eller att placera eller ta bort rörelsehjälpmedlet.
3.2

Spelare som använder rörelsehjälpmedel kan få råd av en medhjälpare

En spelare som använder ett rörelsehjälpmedel kan be om och få råd av från sin medhjälpare på samma sätt som en spelare ber om eller får råd av en caddie enligt Regel 10.2a. En medhjälpare har samma status enligt reglerna som en caddie (se Regel 10.3), men med de undantag som beskrivs i den Modifierade Regeln 3.9. När Regel 10.2a tillämpas får en spelare be om och få råd både från en medhjälpare och från en caddie vid samma tillfälle.
3.3

Spelare får bara ha en medhjälpare vid något tillfälle

En spelare som använder rörelsehjälpmedel får bara ha en medhjälpare vid något tillfälle Om en spelare vid något tillfälle har fler än en medhjälpare får spelaren den allmänna plikten för varje hål där ett brott mot regeln skedde, på samma sätt som i Regel 10.3a(1).
3.4

Modifiering av definitionen av ”stans”

En spelares användning av ett rörelsehjälpmedel kan påverka spelarens stans med utgångspunkt från olika regler, så som att bestämma området för den tänkta stansen enligt Regel 8.1a och avgöra om det finns hindrande inverkan av ett onormalt banförhållande enligt Regel 16.1.  För att hantera detta har definitionen av stans modifierats till att avse ”placeringen av spelarens fötter och kropp och placeringen av ett rörelsehjälpmedel om något sådant används, när spelaren förbereder sig för eller slår ett slag”.
3.5

Tillämpning av Regel 4.3 (Användning av utrustning)

Regel 4.3 gäller för användningen av rörelsehjälpmedel:
 • Spelaren får använda rörelsehjälpmedelför att hjälpa spelarens spel om det är tillåtet enligt normerna i Regel 4.3b och
 • Spelaren som använder ett rörelsehjälpmedel måste fortfarande följa förbuden i Regel 4.3a mot att använda utrustning på ett onormalt sätt.
3.6

Modifiering av Regel 8.1b(5) för att tillåta användning av ett rörelsehjälpmedel för att ta stansen

Enligt Regel 8.1b(5) blir det ingen plikt om spelaren förbättrar förhållandena som påverkar slaget genom att stadigt placera sina fötter när stansen tas ”inklusive ett rimligt grävande med fötterna i sand”. För en spelare som använder rörelsehjälpmedel har Regel 8.1b(5) modifierats så att ”inklusive ett rimligt grävande med fötterna i sand” inkluderar:
 • ett rimligt grävande med ett rörelsehjälpmedel eller
 • att utföra rimliga handlingar för att placera ett rörelsehjälpmedel när stansen tas och för att försöka förhindra att rörelsehjälpmedlet glider.
Men denna modifiering tillåter inte spelaren att gå utöver detta genom att bygga en stans så att rörelsehjälpmedlet inte kommer att glida under svingen, t.ex. genom att skapa en upphöjd hög av jord eller sand mot vilken rörelsehjälpmedlet tar stöd. Om spelaren gör detta får spelaren den allmänna plikten för att ha ändrat markytan för att bygga en stans vilket bryter mot Regel 8.1a(3).
3.7

Modifieringar av Regel 10.1b (Förankra klubban)

När en Kom/TL finner att en spelare inte kan hålla och svinga klubbor utan att förankra dem på grund av att spelaren använder ett rörelsehjälpmedel, får spelaren slå ett slag med klubban förankrad, utan plikt enligt Regel 10.1b.
3.8

Modifiering av Regel 10.1c (Slå slag stående på eller över spellinjen)

För att täcka en spelares användning av ett rörelsehjälpmedel för att ta en stans för att spela en boll är Regel 10.1c modifierad till följande lydelse: ”c. Slå ett slag medan spelaren står över eller på spellinjen Spelaren får inte slå ett slag från en stans med en fot eller ett rörelsehjälpmedel avsiktligt placerad på båda sidorna av spellinjen eller att antingen fot eller någon del av ett rörelsehjälpmedel avsiktligt berör spellinjen eller en förlängning av den linjen bakom bollen. Endast för denna regel gäller att spellinjen inte innefattar ett rimligt avstånd på vardera sidan. Undantag – Om stansen tas oavsiktligt eller för att undvika att stå i en annan spelares spellinje: Blir det ingen plikt.”
3.9

Modifiering av Regel 10.3 (Caddies)

En medhjälpare till en spelare som använder ett rörelsehjälpmedel kan också fungera som spelarens caddie, men behöver inte göra det. Spelaren kan ha både en medhjälpare och en caddie vid samma tillfälle och i så fall:
 • får den medhjälparen inte bära eller hantera spelarens klubbor med undantag för att hjälpa spelaren att ta sin stans eller att ställa in sig innan slaget slås eller att hjälpa spelaren av artighet enligt vad som tillåts i definitionen av caddie. Men detta modifierar inte Regel 10.2b(3) (Förbjudet att använda föremål placerade på banan som hjälp för att ta stansen).
 • Om den medhjälparen bär eller hanterar spelarens klubbor och därmed bryter mot denna regel har spelaren två caddies samtidigt och får den allmänna plikten för varje hål där ett brott mot regeln inträffade (se Regel 10.3a(1)).
3.10

Tillämpning av Regel 12.2b(1) vid användning av rörelsehjälpmedel för att testa skicket på sand i bunkern

Enligt Regel 12.2b(1), får en spelare inte” avsiktligt vidröra sand i bunkern med en hand, klubba, kratta eller annat föremål för att testa sandens skick för att få information om nästa slag”.  Detta gäller vid användning av ett rörelsehjälpmedel för att medvetet testa sandens skick. Men spelaren får vidröra sand med sitt rörelsehjälpmedel av vilket annat skäl som helst, utan plikt.
3.11

Modifiering av val av lättnad i sidled för boll i rött pliktområde och för ospelbar boll för spelare som använder ett hjulförsett rörelsehjälpmedel

När en spelare med ett hjulförsett rörelsehjälpmedel tar lättnad i sidled för en boll i ett rött pliktområde eller för en ospelbar boll är Reglerna 17.3d(3) och 19.2c modifierade så att området för det tillåtna lättnadsområdet utvidgats från att använda två klubblängder som mått till att använda fyra klubblängder som mått.
3.12

Clarification: New Modified Rule 3.12 - Modification of Penalty Under Rule 19.3b (Unplayable Relief in Bunker) for Player Using Wheeled Mobility Device

Clarification added: 1/2021 Physical limitations increase the instances where it is difficult or impossible for players who use a wheeled mobility device to play the ball as it lies in a bunker. To address this, Modified Rule 3.12 is added to the Modified Rules. 3.12 Modification of Penalty Under Rule 19.3b (Unplayable Relief in Bunker) for Player Using Wheeled Mobility Device Rule 19.3b is modified in this way: When a player with a wheeled mobility device takes relief for an unplayable ball in a bunker, the player may take back-on-the-line relief outside that bunker for one penalty stroke.  Penalty for Playing Ball from a Wrong Place in Breach of Local Rule: General Penalty Under Rule 14.7a.   Modified Relief Local Rule for Players Using Wheeled Mobility Devices (Clarification added 1/2021) Purpose. The function of some wheeled mobility devices creates a situation where the player’s stance (based on where the device is first positioned) cannot be promptly and consistently taken in relation to where the ball comes to rest. This Local Rule can be adopted by the Committee to assist a player who uses a wheeled mobility device so that he or she does not have to reposition the device multiple times to achieve the desired set-up position. This Local Rule may be applied anywhere on the course, including the putting green, the general area, penalty areas and bunkers. It is not the purpose of this Local Rule to impact on the decision that a player using a wheeled mobility device needs to take in relation to safety (such as positioning the device on steeply sloped ground). In such situations, other relief Rules (such as unplayable relief under Rule 19 or penalty area relief under Rule 17) may be applied. When taking relief under this Local Rule, the player is allowed to place a ball more than once (such as when the first attempt to place a ball is slightly too far back in his or her stance). Model Local Rule “Before making a stroke, a player using a wheeled mobility device may take free relief by placing the original ball or another ball in and playing it from this relief area:
 • Reference Point: Spot of the original ball.
 • Size of Relief Area Measured from Reference Point: 6 inches from the reference point, which may be nearer the hole, but with these limits:
 • Limits on Location of Relief Area:
»     Must be in the same area of the course and »     Must not be in an area of grass cut to fairway height or less unless the original ball came to rest in a part of the general area cut to fairway height or less (this means, for example, that a ball in the rough may not be placed in the fairway). When taking relief under this Local Rule, the player is allowed to place a ball more than once (such as when the first attempt to place a ball is slightly too far back in his or her stance). Exception – No Relief When Clearly Unreasonable to Play Ball. Relief is not available under this Local Rule when playing the ball as it lies would be clearly unreasonable (such as when the ball has come to rest in a bush and it is in such a position where the player would be unable to make a stroke). Penalty for Playing Ball from a Wrong Place in Breach of Local Rule: General Penalty Under Rule 14.7a."
Alla sorters funktionsnedsättningar

Orimlig fördröjning av spel

När Regel 5.6a:s förbud mot orimlig fördröjning av spel ska tillämpas för spelare med funktionsnedsättningar:
 • Varje Kom/TL ska använda sitt eget omdöme och fastställa sina egna lämpliga riktlinjer och då ta hänsyn till banans svårigheter, väderförhållandena (med tanke på vilket inflytande detta kan ha när rörelsehjälpmedel används), vilken sorts tävling det gäller och hur stora funktionshindren är för de tävlande spelarna.
 • När dessa faktorer beaktas kan det vara lämpligt för Kom/TL att använda en mer avslappad inställning till vad som innebär orimlig fördröjning.

Droppning

När Regel 14.3b (Boll måste droppas på ett riktigt sätt) gäller kan fysiska begränsningar göra det svårt eller omöjligt för spelare med vissa funktionsnedsättningar att veta om de har droppat bollen från knähöjd och då bör Kom/TL acceptera spelarens rimliga bedömning att de har gjort detta. Kom/TL bör också acceptera alla rimliga ansträngningar att droppa bollen från knähöjd med hänsyn till spelarens fysiska begränsningar.
4
För spelare med intellektuella funktionsnedsättningar
Syfte: För en spelare som har intellektuella funktionsnedsättningar ger den Modifierade Regel 4 rekommendationer för att tillåta att spelaren samtidigt får hjälpas både av en medhjälpare och av en caddie och att få råd av den medhjälparen.
Kom/TL kan införa en eller flera av dessa rekommenderade modifikationerna för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar.
4.1

Användning av en medhjälpare eller av en övervakare för att hjälpa till med spelet

Den utsträckning av hjälp som en spelare med intellektuella funktionsnedsättningar kan behöva är unika för varje individ och beror på funktionsnedsättningens natur. Kom/TL kan bidra med eller tillåta en medhjälpare eller observatör på banan att hjälpa spelare med intellektuella funktionsnedsättningar:
 • En medhjälpare är en person som hjälper en spelare med intellektuella funktionsnedsättningar med spelarens spel och att tillämpa reglerna:
  • En medhjälpare har, enligt reglerna, samma status som en caddie (se Regel 10.3) men med de undantag som a i den Modifierade Regeln 4.3.
  • När Regel 10.2a ska tillämpas gäller att en spelare kan be om och få råd av både en medhjälpare och av en caddie vid samma tillfälle.
 • En observatör är en person som utsetts av Kom/TL för att hjälpa spelare med intellektuella funktionsnedsättningar under tävlingen.
  • Observatören är inte knuten till en viss spelare utan är snarare där för att vid behov hjälpa vilken spelare som helst.
  • En observatör är enligt reglerna något utomstående.
  • En spelare får inte be om eller få råd av en observatör.
4.2

Spelare får bara ha en medhjälpare vid något tillfälle

En spelare med intellektuella funktionsnedsättningar får bara ha en medhjälpare vid något tillfälle. Om en spelare vid något tillfälle har fler än en medhjälpare får spelaren den allmänna plikten för varje hål där ett brott mot regeln skedde, på samma sätt som i Regel 10.3a(1).
4.3

Modifiering av Regel 10.3 (Caddie)

En medhjälpare till en spelare med intellektuella funktionsnedsättningar kan också fungera som spelarens caddie, men behöver inte göra det. Spelaren kan ha både en medhjälpare och en caddie vid samma tillfälle och i så fall:
 • Får medhjälparen inte bära eller hantera spelarens klubbor med undantag för att hjälpa spelaren att ta sin stans eller att ställa in sig innan slaget slås (om detta godkänts av Kom/TL) eller att hjälpa spelaren av artighet enligt vad som tillåts i definitionen av caddie. Men detta modifierar inte Regel 10.2b(3) (Förbjudet att använda föremål placerade på banan som hjälp för att ta stansen).
 • Om den medhjälparen bär eller hanterar spelarens klubbor och därmed bryter mot denna regel har spelaren två caddies samtidigt och får den allmänna plikten för varje hål där ett brott mot regeln inträffade (se Regel 10.3a(1)).
4.4

Modifiering av Regel 14.1b (Vem som får lyfta bollen)

När en spelares boll ligger på greenen är Regel 14.1b modifierad så att spelarens medhjälpare och också spelarens caddie får lyfta bollen utan spelarens medgivande.
4.5

Spelare med både intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar

För spelare med både intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar rekommenderas att Kom/TL använder en kombination av de modifierade reglerna så att båda sorterna av funktionsnedsättningar hanteras.
Alla sorters funktionsnedsättningar

Orimlig fördröjning av spel

När Regel 5.6a:s förbud mot orimlig fördröjning av spel ska tillämpas för spelare med funktionsnedsättningar:
 • Varje Kom/TL ska använda sitt eget omdöme och fastställa sina egna lämpliga riktlinjer och då ta hänsyn till banans svårigheter, väderförhållandena (med tanke på vilket inflytande detta kan ha när rörelsehjälpmedel används), vilken sorts tävling det gäller och hur stora funktionshindren är för de tävlande spelarna.
 • När dessa faktorer beaktas kan det vara lämpligt för Kom/TL att använda en mer avslappad inställning till vad som innebär orimlig fördröjning.

Droppning

När Regel 14.3b (Boll måste droppas på ett riktigt sätt) gäller kan fysiska begränsningar göra det svårt eller omöjligt för spelare med vissa funktionsnedsättningar att veta om de har droppat bollen från knähöjd och då bör Kom/TL acceptera spelarens rimliga bedömning att de har gjort detta. Kom/TL bör också acceptera alla rimliga ansträngningar att droppa bollen från knähöjd med hänsyn till spelarens fysiska begränsningar.
5
Spelare med andra funktionsnedsättningar
Dessa modifierade regler täcker de kategorier av funktionsnedsättningar och dithörande utmaningar som till dags dato identifierats som lämpliga för att modifiera golfreglerna för att tillåta spelare med funktionsnedsättningar att spela på jämställda villkor med alla andra spelare. Dessa modifierade regler, liksom de övriga golfreglerna, granskas regelbundet för tänkbara revisioner. Om Kom/TL eller spelare tror att andra godkända modifieringar bör övervägas bör de ta kontakt med SGF. Många spelare har fysiska begränsningar som kan ge en viss grad av funktionsnedsättning och detta kan påverka deras möjlighet att spela spelet. Exempel på detta inkluderar spelare med nedsatt syn och spelare, som på grund av ledbesvär (artrit) har svårt att greppa en klubba. Ovanstående modifierade regler gäller inte specifikt för sådana spelare. Men en spelare kan be den Kom/TL som ansvarar för en viss tävling om tillstånd att få använda ett konstgjort hjälpmedel, såsom ett band eller grepphjälpmedel, för att vara till hjälp vid ett medicinskt tillstånd. Enligt Regel 4.3b, bryter en spelare inte mot Regel 4.3 när spelaren använder utrustning som hjälp vid ett medicinskt tillstånd om Kom/TL finner att:
 • Spelaren har ett medicinskt skäl för att använda utrustningen, och
 • Att användningen av utrustningen inte skulle ge spelaren en otillbörlig fördel över andra spelare.
Alternativt kan The R&A på begäran granska och avge ett preliminärt yttrande, från fall till fall, om huruvida användning av ett konstgjort hjälpmedel av medicinska skäl är tillåtet enligt Regel 4.3. Spelare kan lämna in en skriftlig begäran till The R&A om dess åsikt om ett hjälpmedel som han eller hon vill använda av medicinska skäl. Det återstår sedan att Kom/TL ska besluta om hjälpmedlet ger spelaren någon orättvis fördel över andra spelare och om den ska tillåta användning eller inte.
Alla sorters funktionsnedsättningar

Orimlig fördröjning av spel

När Regel 5.6a:s förbud mot orimlig fördröjning av spel ska tillämpas för spelare med funktionsnedsättningar:
 • Varje Kom/TL ska använda sitt eget omdöme och fastställa sina egna lämpliga riktlinjer och då ta hänsyn till banans svårigheter, väderförhållandena (med tanke på vilket inflytande detta kan ha när rörelsehjälpmedel används), vilken sorts tävling det gäller och hur stora funktionshindren är för de tävlande spelarna.
 • När dessa faktorer beaktas kan det vara lämpligt för Kom/TL att använda en mer avslappad inställning till vad som innebär orimlig fördröjning.

Droppning

När Regel 14.3b (Boll måste droppas på ett riktigt sätt) gäller kan fysiska begränsningar göra det svårt eller omöjligt för spelare med vissa funktionsnedsättningar att veta om de har droppat bollen från knähöjd och då bör Kom/TL acceptera spelarens rimliga bedömning att de har gjort detta. Kom/TL bör också acceptera alla rimliga ansträngningar att droppa bollen från knähöjd med hänsyn till spelarens fysiska begränsningar.