The R&A - Working for Golf
Kommitténs/tävlingsledningens (Kom/TL) roll
Committee Procedures
Gå till avsnitt
A
B
Utforska mer

Avsnitt 2
1
Kommitténs/tävlingsledningens (Kom/TL) roll

Golfreglerna definierarar kommittén/tävlingsledningen (Kom/TL) som den person eller grupp som har ansvaret för tävlingen eller banan. Kom/TL är en nödvändigt för att spelet ska spelas på rätt sätt. Kom/TL har ansvaret för den dagliga skötseln av banan eller för en speciell tävling och den bör alltid handla på ett sådant sätt att golfreglerna upprätthålls. Denna del av den officiella handboken för golfreglerna ger Kom/TL vägledning i hur denna roll ska kunna utföras.

Även om många av en Kom/TL uppgifter gäller speciellt för att genomföra organiserade tävlingar, utgör en viktig del av Kom/TL:s uppgifter dess ansvar för banan under allmänt spel eller för vardagsspel.

A
Allmänt spel

Även när en tävling inte utkämpas är det fortfarande viktigt för Kom/TL att säkerställa att golfreglerna kan följas av spelare som spelar sällskapsronder eller spelar sina egna tävlingar. Denna sorts spel kallas genomgående i ”Kom/TL:s riktlinjer” för allmänt spel.

Vid allmänt spel är Kom/TL:s sammansättning mer informell än vid tävlingar och i många fall delegeras eller genomförs Kom/TL:s skyldigheter av en eller flera klubbrepresentanter, t.ex. golftränaren, banchefen eller andra anställda på banan. Kom/TL:s uppgifter innefattar:

 • Säkerställa att banan är korrekt markerad (Avsnitt 2),
 • Införa eventuella lokala regler för allmänt spel (Avsnitt 3),
 • Införa och genomdriva regler för speltempo och uppförande (Avsnitt 4A),
 • Överväga när spel ska avbrytas på grund av väder eller andra omständigheter (Avsnitt 4B) och
 • Ge regelhjälp för spelare när de har en regelfråga som rör allmänt spel (Avsnitt 4C).
B
Tävlingar

När Kom/TL har ansvaret för en tävling har den skyldigheter före, under och efter spel för att säkerställa tävlingens friktionsfria genomförande enligt reglerna.

De resurser som står till Kom/TL:s förfogande kommer att variera beroende på banan eller den nivå som tävlingen genomförs på och därför kan en Kom/TL kanske inte införa alla rekommenderade åtgärder. När detta är fallet behöver Kom/TL besluta om vad den prioriterar för varje tävling.

Tiden innan tävlingen börjar är utan tvekan den viktigaste för att försäkra sig om att tävlingen kan genomförs utan problem. Kom/TL:s uppgifter under denna period kan innefatta:

 • Fastställa tävlingsvillkoren (Avsnitt 5A),
 • Se över och rätta till banmarkeringarna (Avsnitt 5B),
 • Se över de lokala reglerna och införa någon eventuell tillfällig lokal regel (Avsnitt 5C),
 • Definiera om och var spelare får öva på banan (Avsnitt 5D),
 • Bestämma tee och hålplaceringar som ska användas (Avsnitt 5E),
 • Fastställa och publicera lottningen i matchspel eller grupperna i slagspel och starttiderna (Avsnitt 5F),
 • Definiera policys för speltempo och uppförandekoder (Avsnitten 5G och 5H) samt
 • Förbereda material för spelare och domare (Avsnitt 5I).

När tävlingen har startats är Kom/TL ansvarig för att försäkra sig om att spelarna har den information som behövs för att spela enligt reglerna och hjälpa dem med att tillämpa reglerna.

 • Ge spelarna information så att de är medvetna om varje lokal regel och policys för speltempo och uppförandekoder som gäller liksom annan viktig information som t.ex. vilka tee som ska användas och var hålen placerats (Avsnitt 6A),
 • Starta matcher och grupper på rätt tid (Avsnitt 6B),
 • Säkerställa att banan är korrekt iordningställd, markerad och underhållen (Avsnitt 6B),
 • Ge spelarna regelhjälp (Avsnitt 6C),
 • Genomdriva policyn för speltempo (Avsnitt 6D),
 • Avbryta spelet på grund av väder eller andra förhållanden och sedan bestämma när spelet ska återupptas (Avsnitt 6E),
 • Tillhandahålla ett område för spelarna där de rapporterar resultatet av en match eller lämnar in scorekorten i slagspel (Avsnitt 6F),
 • Kontrollera alla scorerna från en rond i slagspel (Avsnitt 6F),
 • Fastställa och publicera eventuella grupper och starttider för spelare om det finns fler ronder som inte tidigare publicerats (Avsnitt 6G),

När spelet har avslutats innefattar Kom/TL:s uppgifter:

 • Bestämma hur eventuella lika resultat i slagspel ska avgöras (Avsnitt 7A),
 • Bekräfta de slutliga resultaten och avsluta tävlingen (Avsnitt 7B),
 • Dela ut eventuella priser (Avsnitt 7C) och
 • Hantera varje frågeställning som uppkommer efter att tävlingen har avslutats (Avsnitt 7D).