The R&A - Working for Golf
Banmarkeringar vid allmänt spel
Committee Procedures
Gå till avsnitt
A
(1)
(2)
B
C
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
D
E
F
(1)
(2)
G
(1)
(2)
H
I
(1)
(2)
Utforska mer

Avsnitt 1
Avsnitt 3
2
Banmarkeringar vid allmänt spel

Att markera banan och vid behov bättra på dessa markeringar är en ständigt pågående uppgift för vilket kommitteen/tävlingsledningen (Kom/TL) har ansvaret.

En välmarkerad bana gör att en spelare spelar enligt reglerna och hjälper till att få bort tveksamheter för spelarna. En spelare kan till exempel inte veta hur han/hon ska fortsätta om en damm (pliktområde) inte är markerad eller om det inte går att avgöra om en boll är på banan eller out of bounds.

A
Out of bounds

Det är viktigt för Kom/TL att markera gränser ordentligt och att underhålla markeringarna så att en spelare som slår ett slag på en boll nära en gräns kan avgöra om bollen är på banan eller om den är out of bounds.

(1)
Allmänna riktlinjer för att bestämma och markera gränser

Kom/TL kan markera banans gränser på många sätt. Pinnar eller målade linjer kan placeras i läge av Kom/TL. Befintliga staket eller murar kan användas för att definiera gränser och det kan också kanten på andra permanenta konstruktioner som vägar eller byggnader.

När banans gräns bestäms och markeras finns det några saker för Kom/TL att ta hänsyn till.

Ägor som gränsar till banan

 • Där privata ägor eller allmänna vägar gränsar till banan rekommenderas på det bestämdaste att dessa områden markeras som out of bounds. Ofta brukar dessa ägor ha murar eller staket som kan användas som gränser för banan. När dessa finns är det i vanliga fall inte nödvändigt att flytta gränsen innanför dem genom att sätta pinnar. Men Kom/TL kan vilja flytta gränsen inåt (t.ex. genom att använda pinnar) för att ge något ytterligare skydd för de angränsande ägorna.
 • Det finns inget krav på att en bana ska ha gränser, men det är tillrådligt att förhindra spel från ägor som inte tillhör banan. Men det kan finnas platser där stora, öppna områden gränsar till den aktuella ägogränsen där det inte skulle finnas några invändningar mot att spelarna spelar. I så fall finns det inget behov av att placera pinnar eller på annat sätt definiera gränsen.
 • När en befintlig konstruktion, såsom en mur eller ett staket, används för att definiera gränsen, är hela föremålet ett gränsföremål från vilket lättnad utan plikt inte är tillgänglig.

Användning av pinnar

 • Gränspinnar bör vara vita, men en annan färg kan användas.
 • Det kan finnas pinnar som redan är på plats och som har en annan färg, eller kan Kom/TL ha anledning att använda en annan färg för att skilja dem från några föremål på banan. När detta är fallet bör Kom/TL informera spelare genom en notering på scorekortet, med ett anslag i klubbhuset, med en lokal regel eller på annat sätt. Kom/TL bör undvika att använda röda eller gula pinnar för att markera banans gräns, för att inte orsaka förväxling med pliktområden.
 • Avståndet mellan pinnar kan variera men idealet är att det ska vara möjligt att se den nedre delen av en pinne från den närmaste pinnen, för att kunna avgöra om en boll är out of bounds. Det är viktigt att kontrollera att buskar, träd eller liknande inte skymmer pinnar eller gör det svårt att se en pinne från nästa pinne. Generellt sett bör pinnar inte stå längre ifrån varandra än 30 steg, för att möjliggöra för spelare att lätt kunna se emellan dem.

Användning av målade linjer

 • Målade linjer som används för att definiera gränsen bör vara vita, men andra färger kan användas. Kom/TL bör undvika att använda röda eller gula linjer för att markera banans gräns, för att undvika förväxling med pliktområden.
 • När gränsen definieras av en linje som målats på marken, kan Kom/TL också placera pinnar för att gränsen ska kunna ses på avstånd. Det bör klargöras att den målade linjen definierar gränsen, medan pinnar bara placerats för att visa spelare att gränsen finns där. Dessa pinnar definierar inte gränsen men de är gränsföremål från vilka lättnad utan plikt inte är tillgänglig om inte annat anges i de lokala reglerna (se Modell för Lokal Regel A-5).
 • Det kan finnas tillfällen då Kom/TL inte vill måla en vit linje på en väg eller belagd yta. I så fall kan det mest diskreta sättet att markera gränsen vara att måla en rad vita prickar på marken. När detta görs bör de lokala reglerna användas för att informera spelarna om hur gränsen har markerats (se Modell för Lokal Regel A-1).

Andra sätt att markera out of bounds

 • När en gräns definieras av en mur, en vägkant eller något annat än pinnar, staket eller linjer, behöver Kom/TL klargöra var gränsens kant är. Till exempel, när en mur används för att definiera gränsen, bör Kom/TL ange om murens insida definierar gränsen eller om en boll bara är out of bounds när den är bortom muren (se Modell för Lokal Regel A-2).
 • En gräns kan definieras av ett dike där bollen är out of bounds om den är i eller bortom diket. Pinnar kan användas för att gränsdiket ska uppmärksammas. Dessa pinnar är gränsföremål från vilka lättnad utan plikt inte är tillgänglig om inte annat anges i de lokala reglerna (se Modell för Lokal Regel A-5).

Annat att ta hänsyn till

 • Vissa saker t.ex. banpersonalens områden, klubbhus och övningsområden kan markeras eller i en lokal regel definieras som out of bounds, även om de är på banans ägor (se Modell för Lokal Regel A-1).
 • Reglerna räknar inte med att ett område ska ha mer än ett status under spelet av ett hål och därför får ett område inte markeras som out of bounds för vissa slag eller slag som slås från vissa områden t.ex. från tee.
 • Reglerna gäller för var en boll blir liggande efter ett slag och inte för området det passerade när den var i rörelse; Kom/TL har inte rätt att ha en lokal regel som säger att en boll som spelats över ett visst område är out of bounds även om den inte blir liggande i det området.
(2)
Markera interna gränser

För att bibehålla ett håls karaktär eller för att skydda spelare på ett angränsande hål, kan Kom/TL införa gränser mellan två hål.

Om den interna gränsen inte ansluter till andra gränser på banan, är det viktigt att markera var gränsen börjar och slutar. Det rekommenderas att två pinnar placeras sida vid sida och i en vinkel som anger att gränsen sträcker sig oändligt i den önskade riktningen.

Den interna gränsen kan gälla för spelet av bara ett hål eller för fler än ett hål. Hålet eller hålen på vilka den interna out of bounds gäller och pinnarnas status vid spel på de hål där gränsen inte gäller, ska klargöras genom en lokal regel (se Modell för Lokal Regel A-4).

B
Tee

Kom/TL bör alltid försöka placera teemarkeringarna tillräckligt långt fram så att spelarna kan använda hela de två klubblängder som tillåts.

Det finns inga begränsningar på tees bredd men det är lämpligt att placera de två teemarkeringarna fem till sju steg ifrån varandra. Att placera dem längre ifrån varandra än så gör det svårare för spelarna att avgöra om bollen har peggats inom teeområdet och kan ge upphov till torvhål som täcker ett mycket större område på par 3 hål.

Riktlinjer för hur teemarkeringarna ska vara placerade för att resultat ska kunna lämnas in för att sätta handicap; se gällande handicapregler.

C
Pliktområden

Pliktområden är områden på banan där en spelare tillåts att ta lättnad med ett slags plikt på en plats utanför pliktområdet som eventuellt skulle kunna vara en avsevärd bit ifrån den plats där spelarens boll skulle ha kunnat bli liggande. Enligt definitionen är “pliktområde” områden som innehåller vatten t.ex. sjöar, bäckar, floder eller dammar pliktområden och ska markeras som sådana.

Kom/TL kan markera andra delar av banan som pliktområden. Bland skälen som Kom/TL kan välja för att markera andra delar eller förhållanden på banan är:

 • att ge ett alternativ till slag och distans proceduren enligt Regel 18.1 när sannolikheten för att en boll i det området nästan alltid kommer att vara förlorad t.ex. i områden med tät vegetation.
 • att ge ett alternativ till slag och distans proceduren enligt Regel 19.2 (ospelbar boll) när sannolikheten för att när lättnad tas, enligt alternativen i Regel 19.2b och 19.2c med utgångspunkt i var bollen ligger, inte kommer att ge någon effektiv lättnad t.ex. i områden med vulkaniska klippblock eller öken.
(1)
Bestämma när områden som inte innehåller vatten markeras som pliktområde

Kom/TL bör ta hänsyn till följande faktorer innan den bestämmer att markera ett område som inte innehåller vatten som ett pliktområde:

 • Faktumet att markera ett svårt område som pliktområde skulle kunna förbättra speltempot innebär inte att Kom/TL ska känna sig tvungen att göra detta. Det finns många andra konkurrerande överväganden t.ex. att bevara hålets utmaning, att bibehålla arkitektens ursprungliga utformningsavsikt och att ge ungefär lika resultat för bollar som slås mot liknande områden på hela banan. Till exempel om en djungel gränsar till ett håls fairway och det har markerats som ett pliktområde, bör Kom/TL överväga att behandla liknande områden på andra hål på samma sätt.
 • Kom/TL bör tänka på att en spelare som förlorar sin boll utanför ett pliktområde kommer att få ett hårdare "straff", än någon som vars boll är förlorad i pliktområdet. Om det finns områden med tjock ruff nära gränsen till ett pliktområde, kanske Kom/TL skulle vilja överväga att inkludera sådana områdena i pliktområdet.
 • Kom/TL bör komma ihåg att en spelare vars boll ligger i ett pliktområde inte får använda sig av alternativen för ospelbar boll i Regel 19. Att få spelaren att återvända till där bollen skar pliktområdets gräns i stället för att ha alternativet att droppa inom två klubblängder från där bollen hittades kan vara till betydande nackdel för spelaren och skulle kunna påverka speltempot negativt.
 • Kom/TL bör inte definiera sandiga områden som i vanliga fall skulle vara bunkrar som pliktområden. Det kan finnas lägen där områden med sand naturligt övergår i ett pliktområde som t.ex. en strand. I detta fall kan pliktområdets gräns och bunkern vara direkt intill varandra med en del av sanden i pliktområdet.
 • Kom/TL bör inte definiera ägor som gränsar till banan som pliktområden där ägorna i vanliga fall skulle ha markerats som out of bounds.
 • Om Kom/TL överväger att markera ett out of boundsområde som ett pliktområde för att hjälpa till med speltempot kan Kom/TL, som ett alternativ, besluta att använda den lokala regeln som ger alternativ till slag och distanslättnad enligt Modell för Lokal Regel E-5. Även om detta resulterar i att spelaren får två slags plikt, ger det också spelaren möjlighet att flytta ut till fairway, vilket kanske inte skulle vara ett alternativ om området markerats som ett pliktområde.
 • När pliktområden läggs till eller tas bort bör Kom/TL kontrollera med gällande svenska handicapbestämmelser för att avgöra om förändringarna kan komma att påverka banvärderingen.
(2)
Hur gränsen till ett pliktområde markeras eller definieras

När en spelare tar lättnad från ett pliktområde, behöver en spelare vanligtvis känna till punkten där bollen sist skar pliktområdets gräns och om pliktområdet är markerat som rött eller gult vid den punkten.

 • Det rekommenderas att Kom/TL markerar pliktområdenas gränser genom att använda målade linjer och/eller pinnar så att spelare inte ska bli tveksamma.
 • Där linjer används för att definiera ett pliktområdes gräns och pinnar används för att identifiera pliktområdet, har Kom/TL rätt att bestämma om pinnarna ska placeras på linjen eller omedelbart utanför pliktområdets gräns. Att placera pinnar omedelbart utanför den målade linjen säkerställer att spelare har rätt till lättnad utan plikt från hålet som gjorts av pinnen om pinnen skulle ramla ur eller tas bort och bollen blev liggande i hålet.
 • En Kom/TL kan definiera gränsen för ett pliktområde genom att skriftligt tydligt beskriva den, men bör bara göra detta om det är liten eller ingen tvekan om var gränsen går. Till exempel där det finns stora områden med lava eller öken som ska behandlas som pliktområden och gränsen mellan dessa områden och det tänkta spelområdet är väldefinierad, skulle Kom/TL kunna definiera gränsen för pliktområdet som vore gränsen för lavafältet eller öknen.
(3)
Bestämma var gränsen för ett pliktområde ska markeras

Att tydligt markera gränsen för ett pliktområde är viktigt för att tillåta spelare att ta lättnad. Kom/TL bör överväga följande när den bestämmer var gränsen för ett pliktområde ska markeras:

 • Linjer och pinnar som definierar gränsen för pliktområden bör placeras så nära som möjligt längs pliktområdets naturliga gränser t.ex. där marken börjar bryta av neråt för att bilda fördjupningen som innehåller vattnet. Detta kommer att säkerställa att spelare inte tvingas stå med bollen avsevärt över eller under sina fötter eller i vattnet efter att de tagit lättnad. Hänsyn bör tas till både höger- och vänsterspelare.
 • När ett pliktområde gränsar till delar av spelfältet där en boll skulle kunna vara förlorad, kan detta påverka spelares möjlighet att fastställa om det är känt eller så gott som säkert att bollen är i pliktområdet och att spelaren därför inte skulle kunna ta lättnad för pliktområde genom att använda Regel 17. Av detta skäl kan Kom/TL bestämma att utvidga pliktområdets gräns utanför de normala naturliga gränserna och omfatta andra områden där det kan vara svårt att hitta en boll.
 • Kom/TL bör ta hänsyn till att en spelare inte får ta lättnad utan plikt från ett onormala banförhållanden när spelarens boll ligger i ett pliktområde. T.ex. om det finns ett oflyttbart tillverkat föremål, såsom en belagd gång eller ett sprinklerhuvud nära ett område, som Kom/TL överväger att markera som ett pliktområde kan Kom/TL vilja hålla det tillverkade föremålet utanför pliktområdet så att spelaren ska ha rätt till lättnad utan plikt från det.
(4)
Om ett pliktområde ska markeras som rött eller gult

De flesta pliktområden bör markeras röda för att ge spelarna den ytterligare möjligheten till lättnad i sidled (se Regel 17.1d(3). Men där en del av ett håls utmaning är slå ett slag över ett pliktområde t.ex. en bäck som korsar greenens framsida och det finns en påtaglig möjlighet att en boll som går över bäcken skulle kunna rulla tillbaka ned i den, kan Kom/TL överväga att markera pliktområdet som gult. Detta säkerställer att en boll som landar bortom pliktområdet innan den rullar tillbaka in i pliktområdet inte kan droppas på den bortre sidan, enligt alternativet för lättnad i sidled.

När ett pliktområde markeras gult ska Kom/TL säkerställa att en spelare alltid ska kunna ta lättnad bakåt på linjen enligt Regel 17.1d(2) eller överväga att lägga till en droppzon för pliktområdet så att en spelare skulle ha ett annat alternativ än slag och distans.

En Kom/TL behöver inte markera något pliktområde som gult. För enkelhets skull kan Kom/TL besluta att markera alla pliktområden röda, så att spelare inte tvekar om vilka lättnadsalternativ som är tillgängliga.

(5)
Ändra status på ett pliktområde mellan rött och gult

Kom/TL kan vilja markera en del av ett pliktområde som rött och en annan del av samma pliktområde som gult. Kom/TL bör bestämma den bästa punkten för att göra denna övergång så att det säkerställs, att var helst en boll går in i ett gult pliktområde kommer spelaren alltid att kunna droppa bakåt på linjen enligt Regel 17.1d(2).

Det ska påminnas om att en spelares lättnadsalternativ baseras på var bollen sist skar gränsen för pliktområdet och inte var bollen blev liggande i pliktområdet.

Vid den punkt där gränsen för pliktområdet ändras rekommenderas att röda och gula pinnar placeras direkt intill varandra för att klargöra exakt var pliktområdets status ändras.

Status för pliktområde kan ändras beroende på vilken tee som används

När det är en del av utmaningen på ett hål att slå bollen över ett pliktområde, t.ex. en damm på ett par 3 hål från bakre tee, men inte från främre tee, kan Kom/TL besluta att definiera pliktområdet med gula pinnar eller en gul linje och använda en lokal regel som säger att området är rött pliktområde vid spel från främre tee.

Status för pliktområde kan skifta mellan hål

När ett pliktområde eventuellt kan vara i spel på mer än ett hål kan Kom/TL välja att definiera det som ett gult pliktområde vid spel av ett hål och som ett rött pliktområde vid spel av ett annat hål. Där detta är fallet bör pliktområdet markeras som gult och en lokal regel användas för att klargöra att det ska behandlas som rött när det avsedda hålet spelas (se Modell för Lokal Regel B-1).

Status för gräns för pliktområde får inte skifta under spel av hål

Även om ett pliktområde får spelas som gult för spelare som spelar från en tee och rött från en annan tee, får ett pliktområde inte definieras så att en bestämd del av pliktområdets gräns är röd för ett slag som slås från ett läge, men gult om det slås från ett annat läge av samma spelare. Till exempel skulle det vara olämpligt och förvirrande att säga att pliktområdets gräns på greensidan av en sjö är gult för ett slag från fairwaysidan av pliktområdet men rött för ett slag från greensidan.

(6)
Definiera ett pliktområde som en spelförbudszon

Kom/TL kan bestämma att definiera hela eller en del av ett pliktområde som en spelförbudszon. Se avsnitt 2G för mer information om när pliktområde markeras som en spelförbudszon.

(7)
Vattensamling som ligger intill banan

När en vattensamling som t.ex. en å, sjö, hav eller ocean gränsar till banan är det lämpligt att markera ett sådant område som ett pliktområde hellre än att markera det som out of bounds. Uttrycket ”på banan” i definitionen av ”pliktområde” innebär inte på ägor som ägs av banan utan syftar på varje område som Kom/TL inte definierat som out of bounds.

 • När det är möjligt för en boll att bli liggande på marken på motsatta sidan av en vattensamling, men det är opraktiskt för Kom/TL att markera andra sidan, kan Kom/TL införa en lokal regel som säger att när ett pliktområde bara är markerat på ena sidan ska ett pliktområde hanteras som om det är oändligt. Detta innebär att all mark och allt vatten bortom den definierade gränsen för pliktområdet är i pliktområdet (se Modell för Lokal Regel B-1).
 • När ett pliktområde gränsar till out of bounds på ena sidan så att pliktområdets gräns och gränslinjen sammanfaller, kan Kom/TL använda en lokal regel som tillåter spelaren att ta lättnad på pliktområdets motsatta sida i förhållande till var bollen sist skar gränsen (se Modell för Lokal Regel B-2) och ytterligare en lokal regel så att det inte ska vara nödvändigt att markera pliktområdets gräns (se Modell för Lokal Regel B-1).
D
Bunkrar

I vanliga fall är det inte nödvändigt att markera bunkerkanter men det kan finnas tillfällen där bunkerkanter kan vara svåra att bestämma. Kom/TL kan antingen markera kanterna med pinnar eller målade linjer eller beskriva kanten med ord i en lokal regel (se Modell för Lokal Regel C-1).

Placeringen av bunkerkrattor

Det finns inget perfekt svar på var krattor ska placeras och det är upp till varje Kom/TL att bestämma om den ska ha krattor placerad i eller utanför bunkrar.

Det skulle kunna hävdas att det är troligare att en boll studsar ner i eller hålls kvar utanför en bunker om krattan placeras utanför bunkern. Det skulle också kunna hävdas att om krattan ligger i bunkern är det högst otroligt att bollen kommer att studsa ut ur bunkern.

Men vanligtvis lägger spelare som lämnar krattor i bunkrar dem på sidan i bunkern vilket bidrar till att hindra en boll från att rulla till en flatare del av bunkern vilket ger ett svårare slag än vad som annars skulle ha varit fallet. När bollen blir liggande på eller mot en kratta i bunkern och spelaren måste fortsätta enligt Regel 15.2 kan det ibland inte vara möjligt att återplacera bollen på samma punkt eller att hitta en punkt i bunkern som inte är närmare hålet.

Om krattor lämnas mitt i bunkern är enda sättet att få dem på plats att kasta dem in i bunkern och detta ger avtryck i sanden. Dessutom, om en kratta ligger mitt i en stor bunker, används den antingen inte eller är spelaren tvungen att kratta ett stort område i bunkern när krattan hämtas vilket onödigtvis fördröjer spelet.

Därför, efter att ha tagit hänsyn till alla dessa synpunkter och även om det fastslås att var krattor ska placeras avgörs av Kom/TL, rekommenderas det att krattor ska lämnas utanför bunkrar i områden där det är minst troligt att de påverkar bollens rörelse.

Trots detta kan en Kom/TL bestämma att placera krattor i bunkrar för att underlätta för banpersonalen att klippa fairways och runt bunkrar.

E
Greener

I vanliga fall behöver inte greenkanter markeras men ibland kan det vara svårt att bestämma greenkanten eftersom de omgivande områdena har klippts till liknande höjd. När detta är fallet kan Kom/TL vilja måla små punkter för att definiera greenkanten. Dessa punkters status bör klargöras med en lokal regel (se Modell för Lokal Regel D-1).

F
Onormala banförhållanden

Medan oflyttbara tillverkade föremål sällan behöver markeras på något sätt, rekommenderas det att områden med mark under arbete tydligt markeras av Kom/TL.

(1)
Bestämma vilka områden som ska markeras som mark under arbete

I allmänhet, när markförhållanden inte är normala för banan eller om det är orimligt att begära att en spelare ska spela från ett bestämt område, bör det markeras som mark under arbete.

Innan några områden markeras som mark under arbete bör Kom/TL se över hela banan för att bedöma vilka sorters områden som är onormala för banan i dess aktuella skick. Hänsyn ska också tas till var områdena som kanske ska behöva markeras ligger:

 • Områden som är på eller nära fairway bör i vanliga fall markeras om Kom/TL anser att områdets skada är onormal.
  • Om banans fairways generellt sett är i god kondition kan det vara lämpligt att markera ett enda område med bar mark på fairways som mark under arbete.
  • När förhållandena är sådana att det finns vidsträckta områden med bar mark skulle det vara lämpligt att inte markera dem eller förklara dem för att vara mark under arbete, utan bara markera områden där en spelare skulle kunna ha svårigheter att slå ett slag på bollen t.ex. ett svårt skadat område eller område med hjulspår.
 • Ju längre området är från fairway, ju mindre lämpligt är det att det ska markeras som mark under arbete. Områden som är en bra bit från fairway eller mycket kort om landningsområdena, bör bara markeras om skadan är mycket allvarlig.
 • Om två eller flera mark under arbete ligger nära varandra så att en spelare som tar lättnad från ett område skulle kunna droppa i ett läge där det skulle vara störande inverkan från ett annat område, skulle det vara lämpligt att markera dem som ett enda mark under arbete.
(2)
Hur gränsen för mark under arbete markeras eller definieras

Det rekommenderas att Kom/TL identifierar mark under arbete genom att använda sprayfärg, pinnar eller något annat tydligt sätt att definiera det så att det inte finns något tvivel om var gränsen för området går.

 • Det finns ingen bestämd färg att använda för pinnar eller linjer för att markera mark under arbete, men vanligen används vita eller blå pinnar eller linjer. Gula och röda pinnar och linjer bör inte användas för att undvika förväxling med pliktområden. Det sätt som mark under arbete markeras på bör anges i de lokala reglerna.
 • När ett område med mark under arbete är nära ett oflyttbart tillverkat föremål är det en god vana att binda ihop de två områdena för att tillåta att lättnad tas från båda förhållandena i ett steg. Detta kan göras genom att använda målade linjer som förenar mark med arbete med det oflyttbara tillverkade föremålet. Det bör också klargöras genom en lokal regel att varje område som omges av linjer som ansluter till ett oflyttbart tillverkat föremål är ett onormalt banförhållande (se Modell för Lokal Regel F-3).
 • Kom/TL kan definiera gränsen för mark under arbete genom att beskriva den, men bara om det råder liten eller ingen tvekan om vad som utgör området eller dess gränser.
  • Ett exempel på där det är möjligt att beskriva skadan och Kom/TL har rätt att förklara något område som mark under arbete utan att markera det, är när det har uppstått betydande skador av djurhovar eller vildsvin (se Modell för Lokal Regel F-10).
  • Vid andra tillfällen är det inte lämpligt att göra en allmän förklaring. Till exempel att definiera alla hjulspår som gjorts av arbetsfordon som mark under arbete i en lokal regel är inte lämpligt, eftersom det är troligt att många av skadorna är små och borde inte ge rätt till lättnad utan plikt. I stället bör varje djupt hjulspår markeras med målade linjer eller pinnar för att undvika varje tvivel om när en spelare har rätt till lättnad.
G
Spelförbudszoner

Definitionen av “spelförbudszon” säger att den är en del av banan där Kom/TL vill förbjuda spel. Spelförbudszoner kan antingen vara inne i ett onormalt banförhållande eller i ett pliktområde och kan innefatta hela området eller bara en del av det.

(1)
Vad som kan markeras som spelförbudszon

Kom/TL kan, av vilket skäl som helst, definiera hela eller en del av ett onormalt banförhållande eller ett pliktområde som en spelförbudszon. Några vanliga anledningar är:

 • För att skydda vilt, bon eller miljökänsliga områden,
 • För att undvika skador på unga träd, blomrabatter, gräsodlingar, nytorvade områden eller andra planterade områden.
 • För att skydda spelare från fara.
 • För att bevara platser av historiskt eller kulturellt intresse.

När det beslutas om att markera en spelförbudszon antingen som ett onormalt banförhållande eller som ett pliktområde, bör Kom/TL ta hänsyn till typen av område som ska markeras och om det skulle vara lämpligt för spelaren att kunna ta lättnad utan plikt eller lättnad med plikt från området. Till exempel:

 • Om området innehåller ett område med vatten t.ex. en å, en sjö eller ett sankt område, bör det markeras som ett pliktområde.
 • För ett litet område med sällsynta växter nära en green kan det vara lämpligt att markera området som ett onormalt banförhållande.
 • Om ett stort område med sanddyner längs ett hål är miljökänsligt är det alltför generöst att markera hela området som ett onormalt banförhållande och därför bör det markeras som ett pliktområde.

När en bana gränsar till privat mark (t.ex. ett bostadsområde eller jordbruk) bör Kom/TL i vanliga fall markera dessa områden som inte är en del av banan, som out of bounds. Kom/TL bör inte markera privatägd egendom som gränsar till banan som ett pliktområde och som en spelförbudszon, eftersom det minskar plikten för en boll som har blivit liggande i området. Om det är önskvärt att en spelare ska förbjudas att stå i ett område utanför banan för att spela en boll som är på banan kan området markeras som en spelförbudszon (se Modell för Lokal Regel E-9).

(2)
Hur en spelförbudszon markeras

Kom/TL bör definiera gränsen för en spelförbudszon med en linje eller pinnar för att klargöra om området är inne i ett onormalt banförhållande eller i ett pliktområde. Dessutom bör linjen eller pinnarna (eller pinnarnas toppar) också identifiera att området är en spelförbudszon.

Det finns ingen bestämd färg på pinnar och linjer som ska används för att markera spelförbudszoner, men följande rekommenderas:

 • Pliktområde spelförbudszon - röda eller gula pinnar med grön topp.
 • Onormala banförhållanden spelförbudszon - vita eller blåa pinnar med grön topp.

Miljökänsliga områden kan fysiskt skyddas för att avhålla spelare från att ta sig in i området (t.ex. med staket, varningsskyltar och liknande). Kom/TL skulle, i en uppförandekod, kunna ange en plikt för spelare som tar sig in i ett sådant område för att hämta en boll eller av något annat skäl.

H
Organiska föremål

Organiska föremål är konstgjorda föremål från vilka lättnad utan plikt inte kan fås. Exempel på föremål som Kom/TL kan välja att förklara som ett organiskt föremål innefattar:

 • Föremål som har utformats för att vara en del av utmaningen att spela banan såsom vägar eller stigar från vilka spelare av tradition har förväntats att spela.
 • Grindar för att ta sig igenom en gränsmur eller ett staket (se tolkningen "Organiska föremål/2").
 • Föremål som är så nära en gräns eller annat förhållande på banan att, om lättnad utan plikt är tillgänglig från det störande föremålet, gör det också att spelaren kan droppa sig bort ifrån gränsen eller något annat förhållande när detta inte är önskvärt. T.ex. att förklara vajrar som sitter fast i träd som ett organiskt föremål säkerställer att en spelare inte samtidigt får lättnad från ett träd bara för att spelaren får störande inverkan av vajern.
 • Föremål som konstgjorda murar eller pålverk som är inne i pliktområden eller konstgjorda bunkerväggar eller bunkerbeklädnader. T.ex. skulle en spelare, när dessa är nära gränsen till ett pliktområde och vars boll är precis utanför pliktområdet, kunna stå på muren och få lättnad utan plikt medan en spelare vars boll är precis inne i pliktområdet inte får lättnad.

Kom/TL bör, i en lokal regel, definiera dessa föremål som organiska föremål (se Modell för Lokal Regel F-1).

När bara en del av det tillverkade föremålet ska anses vara ett organisk föremål bör den delen tydligt markeras och informationen förmedlas till spelarna. Detta kan göras genom att markera med pinnar i särskiljande färg eller genom att använda färg för att markera området vid båda ändar av den del där lättnad utan plikt inte är tillgänglig.

I
Droppzoner
(1)
När droppzoner ska användas

En droppzon är en speciell form av lättnadsområde som Kom/TL kan tillhandahålla. När lättnad tas i en droppzon, måste spelaren droppa bollen i och få den att bli liggande i droppzonen. Kom/TL bör lägga till en lokal regel som fastställer under vilka förhållanden droppzonen får användas (se Modell för Lokal Regel E-1).

Droppzoner bör övervägas när det kan bli praktiska problem med att begära att spelare ska använda de normala lättnadsalternativen enligt en regel t.ex. som:

 • Regel 13.1f – fel green.
 • Regel 16.1 – onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål).
 • Regel 16.2 – farlig situation på grund av djur.
 • Regel 17 – pliktområde.
 • Regel 19 – ospelbar boll.
 • Modell för Lokal Regel såsom E-5 – alternativ till slag och distans för förlorad boll eller för boll out of bounds eller F-23 – tillfälliga oflyttbara tillverkade föremål.

Droppzoner bör i vanliga fall användas för att ge spelaren ett extra lättnadsalternativ. Men Kom/TL kan också kräva att användningen av en droppzon är spelarens enda alternativ enligt en regel, förutom slag och distans. När Kom/TL gör användandet av en droppzon obligatorisk ersätter detta varje annat alternativ som ges av den tillämpliga regeln och detta måste klargöras för spelarna.

(2)
Var droppzoner ska placeras

Kom/TL bör försöka placera en droppzon så att hålets arkitektoniska utmaning bibehålles och det är vanligtvis inte närmare hålet än där spelaren skulle droppa bollen när spelaren använder ett av alternativen i den tillämpliga regeln. T.ex. när en droppzon för ett pliktområde placeras bör den ligga i ett område där spelaren fortfarande skulle behöva ta sig över pliktområdet i stället för att placeras på greensidan av pliktområdet.

Droppzoner kan markeras på många sätt (t.ex. med målade linjer på marken, plattor såsom teemarkeringar eller en pinne eller en skylt) och kan ha vilken form som helst t.ex. en cirkel eller en fyrkant. Droppzonens storleken kan vara beroende av hur ofta det är troligt att den kommer att användas och var den ligger, men storleken förväntas vanligtvis ha en radie på ungefär en klubblängd eller mindre. När den markeras med färg bör en skylt eller ett målat märke på marken användas för att låta spelare veta dess status.

Om det är troligt att en droppzon kommer att användas mycket, kan Kom/TL vilja markera droppzonen genom att definiera området i de lokala reglerna. T.ex. kan droppzonen definieras som inom en klubblängd från ett fysiskt föremål som en skylt eller en pinne. Detta tillåter att föremålet flyttas vid behov för att försäkra sig om att droppzonen förblir i gott skick.

Föremål för banans gräns

Konstgjorda föremål som definierar eller visar out of bounds, t ex murar, stängsel, pinnar och räcken, från vilka lättnad utan plikt inte är tillåten.

Detta innefattar varje fundament eller stolpe för ett gränsstängsel, men innefattar inte:

 • vinklade stöd eller vajrar som är fästa vid en mur eller stängsel, eller
 • varje trappsteg, bro eller liknande konstruktion för att ta sig över muren eller stängslet.

Föremål för banans gräns behandlas som oflyttbara, även om de eller någon del av dem är flyttbara (se Regel 8.1a).

Föremål för banans gräns är inte tillverkade föremål eller organiska föremål.

 

Föremål för banans gräns/1 – Status för andra föremål som ansluter till föremål för banans gräns

Föremål som ansluter till ett föremål för banans gräns men som inte är en del av detta föremål för banans gräns är tillverkade föremål och en spelare kan tillåtas lättnad utan plikt från dessa.

Om tävlingsledningen inte vill ge lättnad utan plikt från ett tillverkat föremål som ansluter till ett föremål för banans gräns kan den införa en lokal regel som säger att det tillverkade föremålet är ett organiskt föremål och då förlorar det sin status som tillverkat föremål och lättnad utan plikt är inte tillåten.

Till exempel, om vinklade stöd sitter så tätt inpå ett föremål för banans gräns att om stöden lämnas som tillverkade föremål skulle detta i stort sätt ge spelare lättnad utan plikt från föremålet för banans gräns, kan tävlingsledningen välja att definiera stöden som organiska föremål.

Föremål för banans gräns/2 – Status för grind som ansluter till föremål för banans gräns

En grind för att ta sig igenom en gränsmur eller ett gränsstängsel är inte en del av föremålet för banans gräns. Ett sådant föremål är ett tillverkat föremål om inte tävlingsledningen väljer att definiera det som ett organiskt föremål.

Föremål för banans gräns/3 – Flyttbara föremål för banans gräns eller flyttbara delar av föremål för banans gräns får inte rubbas

Föremål för banans gräns ska behandlas som oflyttbara, även om en del av föremålet är utformat för att vara flyttbart. För att säkerställa ett alltid likartat förfarande, gäller detta för alla föremål för banans gräns.

Ett exempel på hur ett flyttbart föremål för banans gräns kan komma i spel under en rond innefattar när en gränspinne ger störande inverkan på en spelares stans så att spelaren drar upp pinnen ur marken (ett brott mot Regel 8.1a), men en del av pinnen bryts av vid borttagandet. Om spelaren inser misstaget innan nästa slag slås kan spelaren återskapa de förbättrade förhållandena genom att sätta tillbaka tillräckligt mycket av pinnen för att återskapa den störande inverkan till vad den var innan pinnen togs bort.

Men om förbättringen inte kan avlägsnas (t.ex. när ett föremål för banans gräns har böjts eller brutits på ett sådant sätt att förbättringen inte kan avlägsnas), kan spelaren inte undvika plikt.