The R&A - Working for Golf
Fastställa tävlingsvillkoren
Committee Procedures
Gå till avsnitt
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Utforska mer

Avsnitt 5
Avsnitt 5B
5A
Fastställa tävlingsvillkoren

Tävlingsvillkoren bestämmer strukturen för varje tävling och innefattar vilka som får starta, hur anmälan sker, vilket tidsschema och format som tävlingen kommer att ha och hur delningar ska avgörs. Det är Kom/TL:s skyldighet att:

 • Fastställa klara och tydliga villkor för varje tävling.
 • Se till att dessa villkor finns tillgängliga för spelarna före tävlingen.
 • Tolka villkoren om det blir några frågor.

Kom/TL bör, annat än under exceptionella förhållanden, undvika att ändra tävlingsvillkoren efter att tävlingen startat.

Det är varje spelares skyldighet att känna till och följa tävlingsvillkoren.

Exempel på formulering av tävlingsvillkor finns på RandA.org och i SGF:s Spel- och tävlingsinfobank.

(1)
Rätt att delta

Kom/TL kan införa tävlingsvillkor som begränsar vem som har rätt att spela i tävlingen.

Könskrav

En tävling kan begränsas till spelare av ett visst kön.

Åldersgränser

En tävling kan begränsas till spelare inom ett visst åldersspann. Om det görs är det viktigt ange det datum på vilket spelarna måste ha rätt ålder. Några exempel är:

 • För en juniortävling där spelare inte får vara mer 18 år kan tävlingsvillkoren ange att en spelare måste vara 18 år eller yngre på årets första dag eller på något annat datum så som t.ex. den slutliga fastställda tävlingsdagen.
 • För en seniortävling där spelare måste vara 55 år eller äldre kan tävlingsvillkoren ange att en spelare måste nått sin 55:e födelsedag på eller innan tävlingens första dag.

Amatör eller professionell status

En tävling kan begränsas till enbart amatörer, enbart professionella eller tillåta alla spelare. När en tävling är öppen för alla bör Kom/TL säkerställa att amatörer identifierar sig på ett lämpligt sätt och att de före tävlingen avstår från sin rätt till några prispengar.

Handicapgränser

Kom/TL kan sätta begränsningar och/eller gränser för handicap som ska gälla för att vara berättigad till att få delta eller för att få användas i en tävling. Dessa kan innefatta:

 • Sätta övre eller nedre gränser för handicap.
 • I lagtävlingar såsom foursome eller fyrboll:
  • Begränsa den maximala skillnaden i handicap mellan partnernas handicap. Kom/TL kan också välja att reducera handicapen för spelaren med högre handicap för att uppfylla kravet eller
  • Begränsa den maximala summan av partnernas totala handicap. Kom/TL kan också välja att reducera handicapen för en eller båda spelarna för att uppfylla kravet.
 • För en tävling som spelas över flera ronder, under vilka en spelares handicap kan förändras, ange om varje spelare ska spela hela tävlingen med handicapen från tävlingens första dag eller om spelaren ska använda sitt reviderade för varje rond.

Hemort och medlemsstatus

Kom/TL kan begränsa deltagande till spelare som bor i ett visst län, landskap, land eller annat geografiskt område. Den kan också begära att alla spelare ska vara medlemmar av en viss klubb, organisation eller golfförbund.

 
(2)
Krav för anmälan och datum

Hur anmälan till tävlingen ska ske och tidpunkterna för första och sista anmälningsdatum ska specificeras.

Inklusive till exempel:

 • Hur anmälan ska ske, t.ex. genom att fylla i ett anmälningsformulär på nätet, skicka in en anmälan per brev eller mail eller skriva upp namn på en lista när som helst före spelarens starttid.
 • Hur och när någon anmälningsavgift ska betalas.
 • Vid vilken tidpunkt en anmälan måste ha tagits emot. Kom/TL kan sluta att acceptera anmälningar från ett visst datum eller tillåta spelare att anmäla sig fram till dagen för tävlingen.
 • Det sätt som ska användas för att fastställa startfältet när tävlingen har för många anmälda t.ex. genom att godta anmälningar i den ordning som de registrerades, genom en kvalificering eller baserat på lägsta handicap.
(3)
Tävlingsformat, inklusive handicapreduceringar

Följande punkter som rör tävlingsformatet bör specificeras när detta är nödvändigt:

 • Datum för spel eller, om det är en matchspelstävling som spelas över en längre tidsperiod, det sista datum när varje match måste ha avslutats.
 • Spelform (t.ex. matchspel, slagspel eller slagspel som övergår i matchspel).
 • Antal hål och i vilken ordning hålen ska spelas under en rond.
 • Antal ronder inklusive om det kommer att bli någon kvalgräns.
 • Om det blir kvalgräns, när den ska fastställas, om delningar för den sista platsen ska delas upp och hur många spelare som ska få fortsätta att spela i senare ronder.
 • Vilka tee som ska användas.
 • Fördelning av handicapslag t.ex. den följd av hål på vilka handicapslag ska ges eller tas emot.
 • Om det ska bli flera startomgångar eller lottningar och hur de ska organiseras se Avsnitt 5F(1).
 • Vilka priser som ska utdelas (inklusive varje begränsning i rätten att ta emot vissa priser). I tävlingar som innefattar amatörspelare, ska Kom/TL säkerställa att priser till dessa amatörer överensstämmer med det som tillåts enligt reglerna för amatörstatus och att amatörerna i förväg avsäger sig sin rätt till penningpriser eller priser vars värde kan överstiga gränserna.
(4)
Villkor för andra spelformer

Andra sätt att föra scoren

När spelformen är poängbogey, maxantal slag (slaggolf) eller par/bogey kan tävlingsvillkoren behöva specificera vissa förhållanden med avseende på hur poäng ska redovisas eller det maximala antalet slag en spelare kan få på varje hål.

Poängbogey

Poängbogey är en form av slagspel där spelarna får poäng för varje hål genom att jämföra spelarens score med hålets fastställda målscore. Den fastställda målscoren är par om inte Kom/TL bestämmer en annan målscore (se Regel 21.1b).

Om Kom/TL bestämmer att fastställa en annan målscore kan den ange det i tävlingsvillkoren, som bogey, birdie eller någon annan fastställd score.

Maxantal slag (t ex slaggolf)

När spelformen är maxantal slag ska tävlingsvillkoren ange det maximala antal slag en spelare kan få på varje hål (se Regel 21.2).

Maxantalet kan anges på följande sätt:

 • I förhållande till par t.ex. två gånger par,
 • Ett bestämt tal t.ex. 8, 9, och 10, eller
 • I förhållande till spelarens handicap t.ex. nettodubbelbogey.

När Kom/TL överväger vilken maximal score som ska fastställas bör Kom/TL ta hänsyn till följande:

 • Maximala par för de hål som ska spelas. T.ex. på en par tre bana kan det vara lämpligt att fastställa maximalt antal slag per hål till att vara den fasta scoren 6; men om det finns par 5 hål på banan skulle det inte vara lämpligt att ha en fast score så låg som 6.
 • Spelskickligheten för de spelare som deltar. T.ex. för en nybörjartävling bör maxantal slag ge spelarna en rimlig möjlighet att fullfölja hålet men vara på en nivå som får spelarna att lyfta sin boll när de hade haft verkliga svårigheter på hålet.
 • Om scorer ska lämnas in för att påverka handicap. När Kom/TL vill att en tävling ska räknas som handicapgrundande bör den maximala scoren för ett hål inte sättas lägre än dubbel nettobogey.

Par/Bogey

När spelformen är par/bogey bör tävlingsvillkoren specificera den fasta scoren med vilken spelarens score på ett hål ska jämförs för att avgöra om spelaren vinner eller förlorar ett hål. I en partävling ska den fasta scoren vanligtvis vara par och i en bogeytävling ska den fasta scoren vanligtvis vara bogey (ett över par).

Andra spelformer

Det finns många andra spelformer t.ex. scramble och greensome. Se Avsnitt 9 och/eller RandA.org för mer information om dessa och andra spelformer.

Lagtävlingar

När spelformen rör en lagtävling bör Kom/TL överväga om det behövs ytterligare tävlingsvillkor. Inklusive till exempel: Inklusive till exempel:

 • Eventuella begränsningar för coacher och rådgivare (se Modell för lokal regel i Avsnitt 8H).
 • I matchspel:
  • Om delade matcher ska accepteras eller om de måste spelas tills en vinnare har utsetts.
  • Det antal poäng som ska ges för att vinna eller dela en match.
  • Om några matcher har avslutats medan andra inte kan avslutas på den fastställda dagen på grund av dålig sikt eller dåligt väder bör tävlingsvillkoren klargöra hur avslutade och inte avslutade matcherna ska behandlas. Till exempel skulle Kom/TL kunna räkna resultaten i avslutade matcher som spelade och behandla inte avslutade matcher som delade eller spela om dem vid en senare tidpunkt. Eller att alla matcher ska spelas om och att varje lag har rätt att ändra på det ursprungliga laget.
  • Om återstående matcher ska spelas färdiga efter att ett lag har vunnit matchen eller tävlingen.
 • I slagspel:
  • Det antal scorer som ska räknas i varje lags totala score.
  • Om de scorer som ska räknas ska baseras på 18 hål eller på en hål-efter-hålbasis.
 • Hur en delad placering i hela tävlingen ska avgöras t.ex. genom ett särspel, en metod för att jämföra scorer eller ta hänsyn till scorer som inte räknats in i lagresultatet.
(5)
När scorekort har lämnats in

I slagspel är spelaren, enligt Regel 3.3b, skyldig att säkerställa att deras scorer för hålen är rätt och att utan dröjsmål lämna in scorekortet till Kom/TL när ronden är avslutad.

Kom/TL bör meddela spelare var scorekorten ska lämnas in, ha någon person tillgänglig för att lösa varje eventuell tveksamhet om reglerna som spelarna skulle kunna ha och för att bekräfta (signera) scorerna.

Om det är möjligt bör spelarna få tillgång till ett avskilt, tyst område att användas för att kontrollera att scorerna på scorekorten är rätt, att tala med en medlem av Kom/TL, om det behövs, och lämna in sina scorekort.

Klargöra när scorekort anses vara inlämnat

Kom/TL bör klargöra när scorekortet anses vara inlämnat. Alternativen innefattar:

 • Att definiera området för scorekortsinlämning (”scoring area”) och tillåta en spelare att göra ändringar på sitt scorekort fram till dess att spelaren har lämnat området. Detta skulle innebära att även om spelaren har lämnat sitt scorekort till en domare eller en kanslist skulle ändringar ändå få göras på scorekortet så länge spelaren är kvar i området.
 • Tillhandahålla en låda för spelarna att lägga sina scorekort i och i så fall anses scorekortet inlämnat så snart som spelaren placerar det i lådan. Detta sätt ger kanske inte spelarna samma skydd från att inlämna ett felaktigt scorekort men det kan vara den bästa metoden när begränsade resurser står till förfogande eller när många spelare avslutar spelet vid samma tidpunkt (t.ex. vid en ”kanonstart”).

Begära att spelare ger annan information på scorekortet

Kom/TL kan begära att spelare hjälper Kom/TL genom att komplettera uppgifter som rör scorekort som är Kom/TL:s ansvar. Kom/TL får inte ge en spelare plikt enligt golfreglerna om spelaren inte följer denna begäran eller gör ett misstag i samband med detta, men Kom/TL kan vidta en disciplinär åtgärd för en spelare som upprepade gånger inte följer en sådan begäran. T.ex. kan Kom/TL be spelare att:

 • Räkna samman scoren eller i en fyrbolltävling fastställa den score som räknas för sidan.
 • Föra in poäng som erhållits på varje hål i poängbogey.
 • Föra in om hålet vunnits, förlorats eller delats i par/bogeytävling.
 • Föra in speciella detaljer på scorekortet såsom namn, datum och tävlingens namn.

På samma sätt kan Kom/TL begära att spelare hjälper Kom/TL genom att föra in sina scorer i ett datasystem efter att ronden avslutats, men en spelare bör inte få plikt enligt golfreglerna om spelaren inte lyckas med att följa denna begäran eller gör ett misstag när spelaren gör detta. Men Kom/TL kan vidta en disciplinär åtgärd, t.ex. i en uppförandekod, för en spelare som upprepade gånger inte följer en sådan begäran.

(6)
Hur delningar ska avgöras

I matchspel och i slagspel kan tävlingsvillkoren användas för att ändra det sätt på vilket delningar ska avgörs.

Matchspel

Om en match är delad efter det avslutande hålet, förlängs matchen med ett hål i taget tills det finns en vinnare (se Regel 3.2a(4)) om inte tävlingsvillkoren säger någonting annat.

Tävlingsvillkoren bör specificera om matchen får sluta som en delning eller om särspelsmetoden ska avvika från den som anges i Regel 3.2a(4). Alternativen innefattar följande:

 • Matchen slutar delad,
 • Matchen kan bli förlängd med start på ett visst hål som är annat än första hålet eller
 • Det ska bli ett särspel över ett bestämt antal hål (t.ex. 9 eller 18 hål).

I en handicapmatch ska handicapslagens fördelning som fastställts av Kom/TL användas för att bestämma var handicapslag ska ges eller tas emot även på extra hål (19:e osv) om inte tävlingsvillkoren anger annat.

En delning i en match ska inte avgöras med ett slagspels-särspel.

Slagspel

Tävlingsvillkoren ska ange om en tävling får sluta delad eller om det ska bli ett särspel eller om matematiska metoden, spelhandicapmetoden eller dylikt ska fastställa vinnaren och övriga slutplaceringar.

Ett delat resultat i slagspel bör ska inte avgöras med en match.

Särspel i slagspel

Om det ska bli särspel i slagspel bör tävlingsvillkoren ange följande:

 • När särspelet ska äga rum, t.ex. om det ska starta vid en viss tidpunkt, så snart som möjligt efter att den sista gruppen avslutat eller vid en senare tidpunkt.
 • Vilka hål som ska användas för särspelet.
 • Det antal hål över vilka särspelet ska spelas, t.ex. om det ska bli särspel hål-efter-hål eller över fler hål såsom 2, 4 eller 18 hål och vad som ska göras om det fortfarande är delat efter detta.
 • I den vanliga formen av slagspel, om ett slagspels-särspel i en handicaptävling spelas över färre än 18 hål, bör antalet hål som spelas användas för att bestämma det antal slag som ska dras av. T.ex. om ett särspel är över ett hål ska en artondel av handicapen dras av från scorerna för särspelshålet. Handicapbråkdelar ska fördelas enligt de regler eller rekommendationer som finns i de handicapbestämmelser som gäller i Sverige.
 • För särspel i nettotävlingar där handicapslagsfördelning används så som i fyrboll, par/bogey eller poängbogeytävlingar ska handicapslagen användas vid spel av särspelshålen på samma sätt som de fördelades i tävlingen med användning av handicapslagsfördelningen.
 • Spelare behöver bara återlämna ett scorekort för särspelet om Kom/TL delar ut dem till spelarna.

Jämföra scorekort (också känt som ”matematiska metoden”)

Om det inte är möjligt eller önskvärt att genomföra ett särspel kan tävlingsvillkoren ange att alla delade platser ska avgöras genom att jämföra scorekort. Även när vinnaren av en tävling ska avgöras genom särspel kan de andra placeringarna i tävlingen bestämmas genom att jämföra scorekort. Metoden att jämföra scorekort bör också ange vad om ska ske om denna procedur inte ger någon vinnare.

Ett sätt att jämföra scorekort är att bestämma vinnaren baserat på bästa resultat från sista ronden. Om de spelare som delar placering har samma score på sista ronden eller om tävlingen bara bestod av en enda rond, bestäms vinnaren baserat på scoren för de sista nio hålen, de sista 6 hålen, sista 3 hålen och slutligen det 18:e hålet. Om det fortfarande är delat gäller sedan i tur och ordning scoren för de sista sex hålen, tre hålen och sluthålet på de första nio hålen. Om ronden består av färre än 18 hål kan antalet hål som används för jämförelse anpassas.

Om denna process inte ger en vinnare bör Kom/TL överväga att förklara tävlingen delad eller alternativt skulle den kunna fastställa vinnaren genom lottdragning (t.ex. genom slantsingling).

Att jämföra scorekort kallas också ”matematiska metoden”.

Ytterligare synpunkter

 • Om denna metod används vid tävlingar med start från flera tee rekommenderas att de ”sista nio hålen, sista sex hålen, etc.” ska vara hålen 10–18, 13–18, etc.
 • För nettotävlingar där handicapslagsfördelningen som har fastställts av Kom/TL inte används, t.ex. som i individuellt slagspel, om de sista nio, sista sex, sista tre håls metoden används ska hälften, en tredjedel, en sjättedel etc. av handicapen dras ifrån scorerna på dessa hål. Handicapbråkdelar ska fördelas enligt de regler eller rekommendationer som finns i de handicapbestämmelser som gäller i Sverige.
 • I nettotävlingar där handicapslagsfördelningen som fastställts av Kom/TL används, så som i fyrboll slagspel, par/bogey eller poängbogeytävlingar, ska handicapslagen fördelas på samma sätt som de fördelades i tävlingen.
(7)
När resultat av tävlingen är slutgiltigt

Det är viktigt för Kom/TL att, i tävlingsvillkoren, klargöra när och hur resultatet av tävlingen är slutgiltigt då detta kan komma att påverka hur Kom/TL ska lösa regelfrågor som uppstår efter att spel är avslutat både i matchspel och i slagspel (se Regel 20).

Matchspel

Exempel på när tävlingsvillkoren kan ange att resultatet av en match är slutgiltigt innefattar:

 • när resultatet har tillkännagetts på en officiell resultattavla eller annan fastställd plats, eller
 • När resultatet rapporterats till en person som utsätts av Kom/TL.

När en match har beslutats vara avslutad efter att resultatet angetts på en officiell anslagstavla kan Kom/TL ta ansvaret för att ange vinnarens namn på anslagstavlan eller kan den ge detta ansvar till spelarna. Ibland är anslagstavlan en dominerande konstruktion och ibland kan den vara ett pappersark i golfshopen eller i omklädningsrummet.

I sådana situationer där en domare har getts i uppdrag att följa en match är varje tillkännagivande av matchresultatet av domaren på den avslutande greenen inte det officiella tillkännagivandet om det inte sägs så i tävlingsvillkoren.

Slagspel

Exempel på när tävlingsvillkoren kan ange att resultatet av tävlingen är slutgiltigt innefattar:

 • Alla resultaten har satts upp på resultattavlan eller en anslagstavla,
 • Vinnarna har tillkännagivits vid en prisutdelningsceremoni eller
 • Trofén har utdelats.

I slagspelskvalificering som följs av matchspel säger Regel 20.2e(2) att slagspelsdelen av tävlingen är avslutad när spelaren har slagit ut för att starta sin första match.

(8)
Ändra tävlingsvillkoren efter att tävlingen har startat

Tävlingsvillkoren fastställde tävlingens utformning och efter att tävlingen har startat får villkoren bara ändras under mycket ovanliga omständigheter.

Ett exempel på en situation där tävlingsvillkoren inte bör ändras:

 • Eftersom spelarna påbörjar en rond och förväntar sig att ett visst antal hål ska spelas och planerar sitt spel efter detta, ska inte antalet hål som ska spelas under en rond ändras efter att den ronden har startat. T.ex. om dåligt väder gör att spelet avbryts efter att alla spelarna har spelat färdigt 9 hål av en 18-håls rond bör inte Kom/TL tillkännage resultaten bara baserade på 9 hål.

Exempel på situationer där det föreligger ovanliga förhållanden och tävlingsvillkoren kan ändras:

 • Om förhållanden, så som dåligt väder, påverkar antalet ronder som kan på spelas på den tid som står till förfogande kan antalet ronder som ska spelas eller antalet hål i någon rond som ännu inte har startat ändras för att passa förhållandena. På samma sätt, om dessa förhållanden innebär att den planerade tävlingsformen inte kan inrymmas på den tid som står till förfogande, kan tävlingsformatet ändras.
 • Metoden för att avgöra vid lika resultat bör inte ändras om det inte föreligger mycket ovanliga förhållanden. Till exempel, om metoden för att avgöra vid lika resultat i en slagspelstävling hade angivits som särspel hål-för-hål men att dåligt väder innebar att ett sådant särspel inte var möjligt, kan Kom/TL ändra sättet att avgöra delade platser till att jämföra scorekorten (matematiska metoden).
(9)
Anti doping

Tävlingsvillkoren kan begära att spelarna ska uppfylla villkoren i en anti dopingpolicy. Det är Kom/TL:s uppgift att skriva och tolka sin egen anti dopingpolicy men riktlinjer för att ta fram en sådan policy ska utformas enligt RF:s och SGF:s normer.