The R&A - Working for Golf
Markera banan
Committee Procedures
Gå till avsnitt
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Utforska mer

Avsnitt 5A
Avsnitt 5C
5B
Markera banan

När banan förbereds för en tävling bör Kom/TL säkerställa att banan är ordentligt markerad och bättra på markeringar som används för allmänt spel eller om nödvändigt ändra dessa. Även om det inte finns bara ett enda ”riktigt” sätt att markera en bana kan, att inte ordentligt eller inte alls markera den, leda till situationer där en spelare inte kan fortsätta enligt reglerna eller att Kom/TL kan tvingas att fatta beslut under pågående spel som kan leda till att spelare behandlas olika.

Avsnitt 2 ger detaljerad vägledning och rekommendationer om hur banan ska markeras för allmänt spel, men Avsnitt 2 gäller i lika hög grad för tävlingar och bör användas av Kom/TL när den gör förberedelser för tävlingar.

När det görs ändringar av banans markeringar för en tävling bör Kom/TL säkerställa att dessa ändringar tydligt förmedlas till de spelare som regelbundet spelar banan så att dessa inte blir förvirrade och oavsiktligt handlar felaktigt.

Utöver informationen i Avsnitt 2, bör Kom/TL också överväga följande saker:

(1)
Out of bounds

Kom/TL är ansvarig för att säkerställa att alla gränser är rätt markerade. Det är god vana att måla en liten vit cirkel omkring basen på varje vita pinne eller något annat gränsföremål som skulle kunna rubbas under spel så att den kan återplaceras i sitt ursprungliga läge. Om linjer eller målade prickar används för att markera en gräns bör de bättras på så att det är lätt att se dem. De lokala reglerna bör klargöra vilka gränser som definieras på något annat sätt än med pinnar eller staket (se Modell för lokal regel A-1).

(2)
Pliktområden

Före en tävling kan Kom/TL vilja att omvärdera markeringarna för några eller alla pliktområden.

  • Pliktområden som innehåller vattensamlingar bör inte vara en del av spelfältet men deras gränser kan justeras.
  • Andra pliktområden kan tas bort eller läggas till eller kan deras gränser ändras för att ändra svårigheterna på ett hål, såsom när det anses lämpligt att ge en hårdare plikt för ett missat slag. T.ex. kan Kom/TL besluta att markera områden tätbevuxna med träd och buskar som pliktområden för allmänt spel, men inte för tävlingar. När detta görs är det viktigt att detta meddelas spelare som regelbundet spelar banan så att dessa inte blir förvirrade och oavsiktligt handlar felaktigt.
  • När pliktområden läggs till eller tas bort bör Kom/TL kontrollera med gällande svenska handicapbestämmelser för att avgöra om förändringarna kan komma att påverka banvärderingen.
  • Färgen på en del pliktområden kan ändras från rött till gult eller tvärtom. Vid vissa tävlingar kan det till exempel vara önskvärt att markera ett pliktområde nära en green som gult när Kom/TL inte vill tillåta alternativet att droppa på greensidan av pliktområdet när bollen har rullat tillbaka ner i pliktområdet. Ibland kan det också vara lämpligt att införa en droppzon som ett extra alternativ t.ex. för en ö-green där spelarna har ett långt slag över vatten.
  • Vid allmänt spel kan Kom/TL ha använt ett minimalt antal pinnar för att markera pliktområden eller kan pinnarna ha tagits bort vilket gjort att delar av några pliktområden är utanför det markerade området. Vid tävlingar bör alla pinnar kontrolleras och vid behov kompletteras för att säkerställa att pliktområdena är rätt markerade för tävlingen.
  • När det är möjligt är det en god vana att måla röda eller gula linjer runt om pliktområden hellre än att bara förlita sig på pinnar. En linje kommer att säkerställa att rätt områden ingår eller inte ingår, gränsen kommer inte att förändras genom att en pinne tas bort och en spelare kommer lätt att kunna avgöra var lättnad ska tas. Vanligtvis behövs det färre pinnar när en linje har målats.
(3)
Bunkrar

På de flesta banorna bör Kom/TL inte behöva göra något speciellt för att förbereda bunkrar för tävlingen. De bör vara nykrattade på tävlingsdagens morgon och krattorna bör ha placerats där Kom/TL vill att de ska vara (se Avsnitt 2D). Om en bunkerkant är svår att bestämma bör Kom/TL överväga om den skulle kunna definieras tydligare (antingen genom underhållsarbete, markeringar eller med en lokal regel) för att undvika tveksamheter hos spelare och domare.

(4)
Onormala banförhållanden och organiska föremål

Kom/TL bör gå över hela banan för att säkerställa att varje område som borde markeras som mark under arbete har markerats på rätt sätt. Den bör också klargöra status för varje tillverkat föremål eller organiskt föremål genom att använda lokala regler (se Modell för lokala regler F-1).

Helst bör Kom/TL markera varje mark under arbete innan starten av en tävling. Men Kom/TL kan definiera ett område som mark under arbete under ronden i matchspel eller slagspel om det är befogat.

När lättnad ges från ett sådant omarkerat område under ronden bör Kom/TL markera området som mark under arbete så snart som möjligt för att försäkra sig om att alla spelare i fältet är medvetna om områdets ändrade status.

(5)
Spelförbudszoner

Om det finns spelförbudszoner på banan bör Kom/TL säkerställa att de är ordentligt identifierade. Kom/TL kan också överväga att sätta upp anslag i dessa områden för att säkerställa att spelare är fullt medvetna om att det inte är tillåtet att spela från dessa områden.

(6)
Tillfälliga tillverkade föremål
Tillfälliga konstruktioner som tält eller läktare kan sättas upp vid en del tävlingar. Dessa konstruktioners status kan, i de lokala reglerna, behöva förklaras att vara antingen oflyttbara tillverkade föremål eller tillfälligt oflyttbara tillverkade föremål (TIO). Om de ska behandlas som TIO:s ska den lokala regeln om TIO användas (se Modell för lokal regel F-23). Denna lokala regel ger en spelare ytterligare lättnad om det finns störande inverkan på siktlinjen så att spelaren inte ska behöva spela runt eller över det tillverkade föremålet.