The R&A - Working for Golf
Tee och hålplaceringar
Committee Procedures
Gå till avsnitt
(1)
(2)
Utforska mer

Avsnitt 5D
Avsnitt 5F
5E
Tee och hålplaceringar
(1)
Välja tee

När Kom/TL väljer vilka tee som ska användas för en tävling bör den försöka balansera banans svårighetsgrad med startfältets spelstyrka. Till exempel skulle det inte vara lämpligt och skulle kunna ha en påtaglig effekt på speltempot att välja en tee som kräver ett så långt slag som många av spelarna i fältet troligen inte skulle kunna slå med någonting annat än med deras allra bästa slag.

Kom/TL kan besluta sig för att använda andra tee för tävlingar än de som används för allmänt spel. Om detta görs bör Kom/TL kontrollera med gällande svenska handicapbestämmelser för att avgöra om förändringarna kan komma att påverka banvärderingen. Annars skulle resultaten kanske inte kunna godkännas för handicapändamål.

Platser för tee kan ändras mellan ronder, inklusive när mer en rond spelas på samma dag.

Det är en god vana att sätta en liten markering, så som en färgprick, bakom eller under teemarkeringarna för att säkerställa att om de rubbas kan de återplaceras i sitt ursprungliga läge. När det är flera ronder, kan ett olika antal prickar användas för varje rond.

Om en tävling spelas på en bana där det inte finns några skyltar som identifierar hålen, eller när Kom/TL har bestämt att spela banan i en annan hålföljd, bör skyltar sättas upp för att tydligt identifiera hålen.

(2)
Välja hålplaceringar

Var hålen placeras på en green kan ha stor inverkan på scorerna och på speltempot under tävlingen. Det är många faktorer att ta hänsyn till när hålplaceringar ska väljas med speciell betoning på följande punkter:

  • När placering väljs bör hänsyn tas till spelarnas spelförmåga så att de valda hålplaceringarna inte är så svåra att de tydligt bromsar upp spelet eller så lätta att de inte utmanar bättre spelare.
  • Greenhastigheten är en viktig faktor när placeringen av hålet väljs. Även om en hålplacering kan fungera bra på en långsam green kan den visa sig vara alltför svår när greenhastigheten ökas.
  • Kom/TL bör undvika att placera ett hål i en lutning där bollen inte kommer att stanna kvar. När greenens konturer tillåter bör hålen placeras där det finns ett område på 60–90 centimeter runt hålet som är relativt jämt så att puttar som slagits med rätt hastighet kommer att stanna runt hålet.

Några ytterligare saker att ta hänsyn till innefattar:

  • Att placera hålen så att det är tillräckligt med greenyta mellan hålet och greenens framkant och sidor för att ge plats för inspelen. Till exempel, att placera hålet omedelbart bakom en bunker när det krävs ett långt inspel av de flesta spelarna i startfältet, rekommenderas vanligtvis inte.
  • Balansera hålplaceringarna på hela banan med hänsyn till placeringar till vänster, höger, mitt på, kort och långt bak.