The R&A - Working for Golf
Information till spelare och domare
Committee Procedures
Gå till avsnitt
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Utforska mer

Avsnitt 5H
Avsnitt 6
5I
Information till spelare och domare
(1)
Lokala regler

Kom/TL bör säkerställa att varje lokal regel anslås så att spelare kan se den, antingen på en separat information på första tee (ibland kallad ”Spelarinformation”), på scorekortet, på en anslagstavla eller på klubbens hemsida.

Många organisationer som genomför flera tävlingar skapar dokument som innehåller alla de lokala regler som de vanligtvis använder i alla sina tävlingar. Historiskt sett har dessa tryckts på kraftigt papper och kallas också för ”Hard Card” (tex SGF:s Regelkort).

Om det krävs av spelare att de ska spela bollar som finns på listan över godkända golfbollar (se Modell för lokal regel G-3) eller använda klubbor på listan över godkända driverklubbhuvuden (se Modell för lokal regel G-1) eller som uppfyller bestämmelserna för skåror och stansade märken (se Modell för lokal regel G-2) bör Kom/TL överväga att göra listorna tillgängliga för spelarna att kunna se eller ge tillgång till den gällande databasen.

(2)
Grupper eller lottningsscheman

Lottningsscheman som anger rondens grupper och deras starttider ska tas fram och anslås på platser där spelare kan kontrollera dem. Även om spelare ofta får sina grupper skickade till sig elektroniskt eller kan kontrollera dem på en hemsida ska de också vara tillgängliga på banan så att spelare kan få sin starttid bekräftad.

(3)
Hålplaceringskort

Kom/TL kan vilja ge spelarna ett kort som visar dem hålens placering på greenerna. Dessa kan vara cirklar med avståndet från greenens framkant och från närmaste sida, ett pappersark med enbart siffrorna eller en mer detaljerad avbildning av greenen och dess omgivningar med hålets placering markerat.

(4)
Scorekort med fördelning av handicapslag

Kom/TL är ansvarig för att publicera, på scorekortet eller på någon annan plats där det är synligt (t.ex. nära första tee), i vilken ordning handicapslag ska ges eller tas emot. Denna fördelning ska användas i handicapmatcher och i några former av netto-slagspel såsom fyrboll, poängbogey, maxantal slag (där maxantal slag jämförs med spelarens nettoscore) och par/bogeytävlingar. För riktlinjer om hur fördelningen ska göras kontrollera med gällande svenska handicapbestämmelser.

Matchspel – I en handicapmatch bör Kom/TL klargöra följande i tävlingsvillkoren:

  • Om hela skillnaden mellan handicapen eller någon procent av skillnaden ska användas.
  • Den handicapslagsfördelning som ska användas för att visa i vilken ordning på hålen där spelare ska ge eller ta emot handicapslag.

När Kom/TL har tillåtit att en match börjar på ett annat hål än det första kan Kom/TL ändra handicapslagens fördelning för en sådan match.

Slagspel – I en nettoscoretävling bör Kom/TL bestämma de tillåtna handicapreduceringarna i enlighet med gällande svenska handicapbestämmelser. Till exempel om hela handicapen eller någon procent av handicapen ska användas.

(5)
Speltempo och uppförande policys

Kopior på policys för speltempo och uppförandekod bör finnas tillgängliga för spelare innan tävlingen börjar. När spelare inte är vana vid dessa policys kan Kom/TL vilja gå igenom dem med spelarna innan tävlingen.

Domare och andra som ska se till att dessa policys följs bör tränas och förses med allt annat material, såsom tidsscheman eller utskrifter av de speciella ordalydelser som de ska använda för att informera spelare om varningar eller möjliga brott.

(6)
Utrymningsplan

Varje Kom/TL bör tänka igenom hur spelare ska evakueras vid svåra väderförhållanden eller andra kritiska situationer. Om det känns nödvändigt kan en utrymningsplan tas fram och ges till spelarna. Ytterligare information finns i Modellen för lokal regel J-1.