The R&A - Working for Golf
Ge regelhjälp till spelare
Committee Procedures
Gå till avsnitt
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Utforska mer

Avsnitt 6B
Avsnitt 6D
6C
Ge regelhjälp till spelare

En Kom/TL kan utse domare att hjälpa till med administrationen av en tävling. En domare är en av Kom/TL utsedd funktionär som avgör frågor om fakta och tillämpar reglerna.

(1)
Domare i matchspel

I matchspel beror en domares uppgifter och befogenheter på den roll som domaren utsetts till:

 • När domare utsetts till att följa en match för hel rond. Eftersom domaren är med matchen under hela ronden är domaren ansvarig för att agera på varje regelbrott som domaren ser eller som omtalas för domaren (se Regel 20.1b(1)) och definitionen av ”domare”).
 • När domare utsetts till att följa flera matcher eller vissa hål eller delar av banan. Eftersom domaren inte utsetts till att följa matchen under hela ronden bör domaren undvika att bli inblandad i en match om inte:
  • En spelare i en match ber om hjälp med reglerna eller att begär ett domslut (se Regel 20.1b(2)). När ett domslut begärs av en spelare bör domaren alltid få bekräftat att begäran om domslutet gjordes i rätt tid (se Regel 20.1b(2) och 20.1b(3)).
  • En spelare eller flera spelare i en match brutit mot Regel 1.2b (uppförandekod), Regel 1.3b(1) (två eller flera spelare som avsiktligt överser med någon regel eller plikt som de vet gäller), Regel 5.6a (orimlig fördröjning av spel) eller Regel 5.6b (raskt speltempo).
  • En spelare anländer sent till sin första tee (se Regel 5.3).
  • En spelares letande efter en boll når tre minuter (se Regel 5.6a och definitionen ”förlorad”).
(2)
Domare i slagspel

I slagspel:

 • En domare är skyldig att handla vid varje regelbrott som domaren ser eller som omtalas för domaren.
 • Detta gäller oavsett om domaren utsetts till att följa en grupp under hela ronden eller att övervaka flera grupper eller vissa hål eller delar av banan.
(3)
Begränsa Kom/TL-medlems och domares roll

Kom/TL är den person eller den grupp som har ansvaret för tävlingen eller banan, men inom Kom/TL:

 • kan några medlemmars roll vara begränsad.
 • kan några beslut kräva samtycke av specifika medlemmar.
 • kan några skyldigheter delegeras till personer utanför Kom/TL.

Inklusive till exempel:

 • Specificera att bara vissa medlemmar i Kom/TL kan genomdriva en speltempo policy genom att övervaka och ta tid på spelare eller grupper och avgöra när varningar eller plikter ska utdelas.
 • Ange att det krävs minst tre medlemmar av Kom/TL för att fatta beslut om att en spelare skulle kunna diskvalificeras för ett allvarligt brott av dåligt uppförande enligt Regel 1.2.
 • Ge klubbens tränare, manager eller annan utsedd person rätt att fatta domslut på Kom/TL:s vägnar.
 • Ge den ansvarige för banskötseln rätt att fatta beslut om att avbryta spelet på Kom/TL:s vägnar.
 • Hindra en medlem i Kom/TL som tävlar i en tävling att fatta beslut om att avbryta spelet i den tävlingen.
 • Begränsa vilka domare som har rätt att definiera ett omarkerat område som mark under arbete under en tävling.

Kom/TL kan begränsa en domares uppgifter i slagspel eller matchspel (såsom när den tror att detta skulle hjälpa till med att domslut blir lika för alla spelare) genom att ange frågeställningar som bara får hanteras av Kom/TL eller av en speciell grupp av domare.

Exempel på sådana frågeställningar är:

 • Förklara en del av banan som mark under arbete.
 • Genomdriva en speltempo policy genom att övervaka och ta tid på spelare eller grupper och avgöra när varningar eller plikter ska utdelas.
 • Diskvalificera spelare för allvarligt dåligt uppförande enligt Regel 1.2.
(4)
Domare ger spelare rätt att bryta mot en regel

En domares beslut är slutgiltigt och därför kommer inte en spelare att få plikt om en domare felaktigt ger spelaren rätt att bryta mot en regel. Men se Regel 20.2d och Avsnitt 6C(10) eller 6C(11) för situationer där det felaktiga beslutet kan rättas till.

(5)
Domare varnar spelare i färd med att bryta mot en regel

Även om en domare inte är skyldig att varna en spelare som är på väg att bryta mot en regel, rekommenderas det på det bestämdaste att en domare ska göra så närhelst det är möjligt, för att förhindra att en spelare får en plikt. En domare som agerar enligt rekommendationen genom att frivilligt ge information om reglerna för att förhindra regelbrott, ska göra likadant för alla spelare.

Men i matchspel, där domaren inte har tilldelats en match för hela ronden, har domaren ingen rätt att ingripa. Domaren ska inte varna spelaren om domaren inte tillfrågas, och om spelaren bryter mot regeln, ska domaren inte utdela plikt om inte motspelaren begär ett domslut.

(6)
Inte hålla med om domares beslut

Om en spelare inte håller med om en domares beslut i matchspel eller i slagspel, har spelaren i vanliga fall inte rätt till en andra åsikt (”second opinion”) varken från en annan domare eller från Kom/TL (se Regel 20.2a) men domaren, vars beslut ifrågasatts, kan samtycka till att få en andra åsikt.

Kom/TL kan införa en policy som alltid tillåter spelare att få en andra åsikt när de inte håller med om en domares beslut.

(7)
Hur frågor om fakta avgörs.

Hur frågor om fakta ska avgöras är bland de svåraste uppgifter som krävs av en domare eller av Kom/TL.

 • I alla situationer som innefattar frågor om fakta bör granskningen av tvivlet göras i ljuset av alla omständigheter som hör till saken och en bedömning av uppgifternas tyngd inklusive en bedömning av eventuella andra tänkbara möjligheter där detta är möjligt. När Kom/TL inte kan fastställa fakta så att den blir nöjd ska den behandla situationen på ett sätt som är rimligt, rättvist och konsekvent med hur liknande situationer behandlas enligt reglerna.
 • Vittnesmål från inblandade spelare är viktiga och ska tas lämplig hänsyn till.
  • I några situationer, där fakta inte är utslagsgivande, bör tvivlet avgöras till fördel till den spelare vars boll är inblandad.
  • I andra situationer ska tvivlet avgöras till nackdel för den spelare vars boll är iblandad.
 • Det finns ingen fastställd process för att bedöma trovärdigheten av spelares vittnesmål eller att ange den vikt som ska ges sådana vittnesmål och varje situation bör behandlas efter sina egna förutsättningar. Den rätta hanteringen beror på omständigheterna i varje enskilt fall och bör lämnas till domarens eller till Kom/TL:s bedömning.
 • När det har krävts av en spelare att bestämma en plats, en punkt, en linje, ett område eller ett läge enligt reglerna bör Kom/TL avgöra om spelaren använde en rimlig bedömning när spelaren gjorde detta. Om så är fallet ska beslutet accepteras även om det, efter att slaget utförts, visar sig att bedömningen var fel (se Regel 1.3b(2)).
 • Vittnesmål från dem som inte är en del av tävlingen, inklusive åskådare, bör beaktas och utvärderas. Det är också lämpligt att använda TV upptagningar och liknande (videobevis) för att hjälpa till med att lösa tveksamheter, även om normen enligt ”blotta ögat” bör tillämpas när sådan bevisning används (se Regel 20.2c).
 • Det är viktigt att alla frågor om fakta ska lösas på ett snabbt och lämpligt sätt så att tävlingen kan fortsätta välordnat. Därför kan domaren begränsas till att bara utvärdera det bevismaterial som finns tillgängligt på ett snabbt och lämpligt sätt. Varje sådant domslut kan vid ett senare tillfälle åter granskas av domaren eller Kom/TL om ytterligare bevismaterial blir tillgängligt efter det ursprungliga domslutet.

Om en bedömning görs av en domare har spelaren rätt att fortsätta enligt det domslutet vare sig det rör sig om en tolkning av golfreglerna eller ett beslut i en fråga om fakta. I situationer som kan uppstå, om domslutet visar sig vara felaktigt, har Kom/TL rätt att korrigera beslutet (se Regel 20.2d och Avsnitt 6C(10) eller 6C(11)). Men i alla situationer, vilket innefattar både matchspel och slagspel, är domaren eller Kom/TL begränsade i sin rätt att göra korrigeringar genom den vägledning som finns i Regel 20.2d.

När det är en fråga som rör reglerna där en spelares ord står mot en annan spelares ord och bevisbördan inte gynnar någon av spelarna, ska fördelen av tvivlet gynna den spelare som slog slaget eller vars score är inblandad.

(8)
Rätt ställning i match kan inte bestämmas

Om två spelare avslutar sin match men inte är överens om resultatet, bör de lämna över frågan till Kom/TL.

Kom/TL bör samla ihop allt tillgängligt bevismaterial och försöka fastställa den rätta ställningen i matchen. Om den, efter att ha gjort detta, inte kan fastställa matchens rätta ställning, bör Kom/TL lösa situationen på lämpligaste sätt, vilket skulle kunna innebära att fatta domslutet att spela om matchen om det är möjligt.

(9)
Hantera domslut när spelare fortsätter enligt inte tillämplig regel

Om en spelare fortsätter enligt en regel som inte gäller för spelarens situation och sedan slår ett slag, är Kom/TL ansvarig för att avgöra vilken regel som ska gälla för att kunna avge ett domslut baserat på spelarens handlingar.

Till exempel:

 • En spelare tog lättnad från ett föremål för banans gräns enligt Regel 16.1b. Spelaren har fortsatt enligt en inte tillämplig regel. Eftersom Regel 19.1 (Ospelbar boll) kräver att spelaren har beslutat att fortsätta enligt denna regel innan spelaren tar lättnad får Kom/TL inte låta Regel 19 gälla för spelarens handlingar. Eftersom det inte fanns någon regel som tillät spelaren att lyfta sin boll i en sådan situation bör Kom/TL bestämma att Regel 9.4 gäller och att inget av undantagen i regeln räddar spelaren från plikt.
 • En spelare beslutade att spelarens boll var ospelbar i ett pliktområde och droppade den enligt procedurerna i alternativen b eller c i Regel 19.2 och spelade den från inne i pliktområdet. Eftersom Regel 17.1 är den enda regel som tillåter spelaren att lyfta sin boll i ett pliktområde bör Kom/TL bestämma att Regel 17 gäller och fatta domslut i enlighet med detta. Som ett resultat av detta anses spelaren ha spelat från fel plats (se Regel 14.7) och får, dessutom, ett-slags plikten enligt Regel 17.1.
 • Spelarens boll låg i tillfälligt vatten vilket spelaren av misstag tog för att vara ett pliktområde. Spelaren droppade och spelade en boll enligt proceduren i Regel 17-2d(2). Eftersom Regel 16.1b var den enda regel som tillät spelaren att lyfta sin boll för att ta lättnad i den situationen bör Kom/TL bestämma att Regel 16.1b gäller och fatta domslut enligt detta. Som ett resultat av detta och under förutsättning av att spelaren inte droppade och spelade en boll från ett område som uppfyllde kraven i Regel 16.1b, anses spelaren ha spelat från fel plats (se Regel 14.7).
 • En spelare kände inte till läget för sin ursprungliga boll men antog, utan att det var känt eller så gott som säkert, att den var i mark under arbete. Spelaren droppade och spelade en annan boll enligt Reglerna 16.1e och 16.1b. Eftersom spelaren inte kände till läget för sin ursprungliga boll var, under dessa omständigheter, Regel 18.1 den enda regel som spelaren kunde ha fortsatt med. Därför bör Kom/TL bestämma att Regel 18.1 gäller och fatta domslut enligt detta. Som ett resultat av detta anses spelaren ha satt en boll i spel med plikten slag och distans och ha spelat från fel plats (se Regel 14.7) och får, dessutom, slag och distansplikten enligt Regel 18.1.
(10)
Hantera fel domslut i matchspel

Enligt Regel 20.2a har en spelare inte rätt att överklaga en domares domslut. Men om ett domslut av en domare eller Kom/TL senare visar sig vara fel ska domslutet om möjligt rättas till enligt reglerna (se Regel 20.2d). Detta avsnitt klargör när ett felaktigt domslut kan rättas till i matchspel.

Rätta till felaktigt domslut av domare i matchspel

 • En domare bör inte rätta till ett felaktigt domslut efter att någon av spelarna slagit något ytterligare slag på ett hål.
 • Om inga fler slag slås på ett hål efter att ett domslut gjorts, bör en domare inte rätta till ett felaktigt domslut efter att någon av spelarna slagit ett slag från nästa tee.
 • Annars bör ett felaktigt domslut av en domare rättas till.
 • I en situation där ett felaktigt domslut kan rättas till, om det felaktiga domslutet resulterat i att en eller flera spelare lyfter sina bollar, är domaren skyldig att säga till spelarna att återplacera sina bollar och spela färdigt hålet med rätt regel tillämpad.
 • Principerna ovan gäller också när en domare inte pliktar en spelare för ett regelbrott beroende på missuppfattning om resultatet på hålet.
  • Till exempel, en domare upplyser inte en spelare om plikten förlorat hål för ett brott mot speltempo policyn, eftersom domaren trodde att spelaren redan förlorat hålet. På nästa hål får domaren kännedom om att spelaren inte hade förlorat hålet. Om spelaren eller motspelaren har slagit ett slag från nästa håls tee kan domare inte längre rätta till misstaget.

Rätta till felaktigt domslut som gjorts på sista hålet i match innan resultatet är slutgiltigt

När en domare gör ett felaktigt domslut på det sista hålet i en match, kan det ändras när som helst fram till att resultatet är slutgiltigt eller om matchen går vidare till extra hål, fram till att någon av spelarna slår ett slag från nästa tee.

Felaktigt domslut av domare i match resulterar i att en spelare slår ett slag från fel plats

Om en spelare i match fortsätter enligt ett domslut från en domare, vilket innefattar att droppa en boll och spela från fel plats och Kom/TL får kännedom om det felaktiga domslutet, gäller följande principer.

 • Om det inte gäller ett allvarligt brott eller om spelaren inte har allvarligt missgynnats genom att spela från fel plats, är det för sent att rätta till domslutet efter att spelaren har slagit ett slag från fel plats. Slag som slagits efter det felaktiga domslutet gäller utan någon plikt för att ha spelat från fel plats.
 • Om det gäller ett allvarligt brott eller om spelaren har allvarligt missgynnats genom att spela från fel plats, bör Kom/TL rätta till felet om motspelaren ännu inte slagit sitt nästa slag på hålet ifråga. Annars är det för sent att rätta till domslutet.
 • Om det gäller ett allvarligt brott och motspelaren inte slår ett slag på hålet efter att domslutet fattades bör Kom/TL rätta till domslutet om ingen av spelarna har slagit ett slag från nästa tee eller om det gäller matchens sista hål innan matchresultatet är slutgiltigt. Annars är det för sent att rätta till domslutet.
 • Om det gäller ett allvarligt brott och det är för sent att rätta till domslutet, gäller slagen som slagits efter det felaktiga domslutet utan någon plikt.
(11)
Hantera fel domslut i slagspel

En spelare har inte rätt att överklaga en domares domslut (se Regel 20.2a). Men om en domares eller Kom/TL:s domslut senare visar sig vara felaktigt, bör domslutet om möjligt rättas till enligt reglerna (se Regel 20.2d). Detta avsnitt klargör när ett felaktigt domslut bör rättas till i slagspel.

Rätta till felaktigt domslut av domare i slagspel

När det är möjligt bör en domare rätta till ett felaktigt domslut i slagspel som innefattar felaktigt påförande av en plikt eller att inte påföra plikt, under förutsättning av att tävlingen inte avslutats (se Regel 20.2e).

Spelare i slagspel felaktigt underrättad om att slag inte räknas

När en domare i slagspel felaktigt underrättar en spelare om att spelarens slag inte räknas och att spela igen utan plikt, gäller domslutet och spelarens score med slaget som spelades om är spelarens score för hålet.

Spelare i slagspel slår slag från fel plats beroende på felaktigt domslut; Procedur för spelare när felet upptäcks

När en spelare i slagspel fortsätter enligt ett domslut av en domare, vilket innefattar att droppa en boll och att spela från fel plats och Kom/TL får kännedom om det felaktiga domslutet av domaren, gäller följande principer:

 • Om det inte gäller ett allvarligt brott eller om spelaren inte har allvarligt missgynnats genom att spela från fel plats, är det för sent att rätta till domslutet och slag som slagits efter det felaktiga domslutet gäller utan någon plikt för att ha spelat från fel plats.
 • Om det gäller ett allvarligt brott eller om spelaren har allvarligt missgynnats genom att spela från fel plats, och spelaren ännu inte slagit ett slag för ett påbörja ett nytt hål eller, om det gäller sista hålet på en rond, innan spelaren lämnar in sitt scorekort, bör Kom/TL rätta till domslutet. Kom/TL bör informera spelaren om att inte räkna slaget som spelats från fel plats och varje påföljande slag och att sedan fortsätta på rätt sätt. Spelaren får ingen plikt för att ha spelat från fel plats. Om det är för sent att rätta till domslutet gäller slagen som slagits efter det felaktiga domslutet, utan någon plikt för att ha spelat från fel plats.

Domare ger spelare felaktig information; spelare handlar enligt informationen under fortsatt spel

Spelare förväntas inse när de har brutit mot en regel och vara ärliga med att påföra sina egna plikter (se Regel 1.3b). Men om en domare ger spelare felaktig information om reglerna, har spelaren rätt att handla enligt sådan information i sitt fortsatta spel.

Följaktligen kan det begäras av Kom/TL att göra en bedömning av både hur länge spelaren har rätt till detta och spelarens riktiga score om, som ett resultat av att ha fortsatt i enlighet med den felaktiga informationen som lämnats, spelaren kan få någon plikt enligt reglerna.

I dessa situationer bör Kom/TL lösa frågan på det sätt som den anser mest rättvist, med hänsyn till alla fakta och med avsikten att försäkra sig om att ingen spelare får en otillbörlig fördel eller nackdel. I sådana fall där den felaktiga informationen påtagligt påverkar tävlingens resultat kan Kom/TL inte ha något annat val än att stryka ronden. Följande principer gäller:

 • Allmän information om reglerna
  När en medlem av Kom/TL eller en domare ger felaktig information i form av allmän vägledning om reglerna, bör spelaren inte undantas från plikt.
 • Speciellt domslut
  När en domare gör ett speciellt domslut som är emot reglerna i denna speciella situation, ska spelaren undantas från plikt. Kom/TL bör förlänga detta undantag för den tid som ronden pågår vid tillfällen när spelaren själv handlar felaktigt på exakt samma sätt som spelaren informerats om av en domare tidigare under ronden. Men det undantaget upphör om spelaren, under den ronden, blir medveten om rätt förfarande eller att spelarens handlingar ifrågasätts.
  Till exempel om en spelare ber en domare om hjälp för att ta lättnad från ett rött pliktområde och domaren felaktigt säger att spelaren måste droppa om eftersom spelarens stans är i pliktområdet. Om spelaren droppar igen av samma skäl när spelaren tar lättnad för ett rött pliktområde tre hål senare, bör Kom/TL inte plikta spelaren för att spela från fel plats.
 • Vägledning om lokala regler eller tävlingsvillkor
  När en medlem av Kom/TL eller en domare ger felaktig information om huruvida en lokal regel eller ett tävlingsvillkor gäller, bör spelaren undantas från plikt när spelaren handlar enligt den informationen. Detta undantag gäller för den tid som ronden pågår om det inte rättats till tidigare och i så fall ska undantaget ha upphört att gälla från och med den tidpunkten.
  Till exempel, om spelaren informeras av en domare om att avståndsmätare som mäter effektiv slaglängd är tillåtna även om den lokala regeln som förbjuder användningen av dem gäller, får spelaren ingen plikt för att mäta effektiv slaglängd under ronden. Men, om Kom/TL får kännedom om det felaktiga domslutet, bör spelaren informeras om misstaget så snart som möjligt.
 • Utrustningsdomslut
  När en medlem av Kom/TL eller en domare dömer att en inte godkänd klubba är godkänd, är spelaren undantagen från plikt för att använda klubban. Detta undantag gäller för den tid som tävlingen pågår om det inte rättats till tidigare och i så fall, upphör undantaget att gälla från och med att ronden under vilken rättelsen gjordes avslutats.

Spelare lyfter boll utan att det är tillåtet på grund av missuppfattning av domares instruktioner

Om en spelare lyfter sin boll när detta inte är tillåtet som resultat av en rimlig missuppfattning av en domares instruktioner, blir det ingen plikt och bollen måste återplaceras om spelaren inte fortsätter enligt en annan regel.

Till exempel, om en spelares boll blir liggande mot ett flyttbart tillverkat föremål och spelaren ber om lättnad. En domare informerar helt rätt spelaren om att det tillverkade föremålet får tas bort enligt Regel 15.2 och att bollens läge bör markeras om den skulle rubbas när det tillverkade föremålet tas bort. Spelaren markerar bollens läge och lyfter den innan domaren kan stoppa spelaren.

I vanliga fall får spelaren ett slags plikt enligt Regel 9.4 för att ha lyft sin boll när detta inte är tillåtet, men, under förutsättning av att domaren är övertygad om att spelaren missförstod instruktionen, ska bollen återplaceras utan plikt.

Spelare felaktigt underrättad av domare om att fortsätta med provisorisk boll

En spelare hade anledning till att spela en provisorisk boll från tee och hittar sin ursprungliga boll i ett pliktområde. Spelaren informeras sedan felaktigt av en domare att spelaren måste fortsätta med den provisoriska bollen och avslutar hålet med den provisoriska bollen. Spelaren får ingen plikt för att ha spelat fel boll (den provisoriska bollen som spelaren var tvungen att överge enligt Regel 18.3c).

Om Kom/TL sedan blir medveten om det felaktiga domslutet bör den döma att spelarens score för hålet utgörs av utslaget med den ursprungliga bollen plus det antal slag spelaren använde för att spela färdigt hålet med den provisoriska bollen efter det felaktiga domslutet, med det andra slaget med den provisoriska bollen som varande spelarens andra slag på hålet. Men om det skulle ha varit helt omöjligt för spelaren att ha spelat sin ursprungliga boll från pliktområdet måste spelare lägga ett pliktslag till scoren för hålet enligt Regel 17.1.

Kom/TL fattar felaktigt domslut när spelare har spelat två bollar enligt Regel 20.1c(3); När domslut kan ändras

I slagspel spelar en spelare två bollar enligt Regel 20.1c(3), rapporterar dessa fakta till Kom/TL och Kom/TL säger till spelaren att räkna scoren med fel boll. Ett sådant misstag är ett felaktigt domslut och inte ett administrativt fel. Därför gäller Regel 20.2d och svaret beror på när Kom/TL får kännedom om det felaktiga domslutet:

 • Om Kom/TL får kännedom om det felaktiga domslutet innan tävlingen avslutas, bör den rätta till domslutet genom att ändra scoren på hålet i fråga till den för den rätta bollen.
 • Om Kom/TL får kännedom om det felaktiga domslutet efter att tävlingen har avslutats förblir scoren med fel boll, spelarens score för hålet i fråga. Enligt Regel 20.2d är ett sådant domslut slutgiltigt efter att tävlingen har avslutats.

Diskvalifikation felaktigt påförd tävlings vinnare; Fel upptäckt efter att två andra spelare spelar särspel om första plats

Om, som ett resultat av ett felaktigt domslut av Kom/TL, den rätta vinnaren av en tävling diskvalificeras och två andra spelare spelar särspel om första platsen, beror Kom/TL:s bästa förfarande på när Kom/TL inser sitt fel. Om Kom/TL får reda på sitt felaktiga domslut innan tävlingens resultat är slutgiltigt, bör Kom/TL ändra sitt felaktiga beslut genom att återta diskvalifikationen och tillkännage att spelaren är vinnaren. Om Kom/TL får reda på det felaktiga domslutet efter att tävlingens resultat är slutgiltigt, står resultatet kvar, med spelaren diskvalificerad.

Påförande av diskvalifikation i tävling där inte alla resultat användes för att bestämma vinnare

I ett scenario som en slagspelslagtävling över flera ronder där inte alla spelarnas scorer räknas in i lagets resultat för en rond, kan en spelares score inte räknas in i resultatet för ronden där spelaren diskvalificeras, men skulle kunna räknas för andra ronder. Till exempel, när två scorer från tre lagmedlemmar räknas, om en spelare diskvalificeras i den första av fyra ronder gäller diskvalifikationen bara för den första ronden och spelarens scorer för de återstående ronderna skulle fortfarande kunna användas.

Detta gäller för alla tävlingar i vilka inte alla scorer används för att utse vinnaren (till exempel, en individuell tävling i vilken spelaren räknar sina bästa tre scorer från fyra ronder).

Om en spelare diskvalificeras för brott mot Regel 1.3b eller mot Kom/TL:s uppförandekod är det Kom/TL:s ansvar att bestämma om diskvalifikationen ska gälla för ronden eller för hela tävlingen.

(12)
Kombinera matchspel och slagspel

Det avråds ifrån att kombinera matchspel och slagspel eftersom vissa regler är väsentligt olika mellan de två spelformerna. Men det kan förekomma att spelare antingen ber att få kombinera de två spelformerna eller, efter att själva ha gjort detta, ber om ett domslut. Kom/TL bör göra sitt bästa för att stödja spelarna vid dessa tillfällen och bör använda följande riktlinjer när den gör detta:

När spelare ber om att få kombinera matchspel och slagspel

Om Kom/TL väljer att låta spelare spela en match medan de tävlar i en slagspelstävling rekommenderas det att spelarna tillråds att reglerna för slagspel används hela tiden. Till exempel är det inte tillåtet att skänka något och om en spelare spelar i fel ordning har den andre spelaren inte möjligheten av att återkalla slaget.

När spelare ber om ett domslut efter att ha kombinerat matchspel och slagspel

Om Kom/TL ombeds fatta ett domslut när spelare har kombinerat matchspel och slagspel, ska den tillämpa golfreglerna som de skulle ha tillämpats för både matchspel och slagspel var för sig. Till exempel om en spelare inte fullföljde ett hål, av viken orsak som helst, så är spelaren diskvalificerad från slagspelstävlingen för brott mot Regel 3.3c. Men i poängbogey, maximal score och par/bogeytävling se respektive Regler 21.1c(2), 21.2c och 21.3c(2).