The R&A - Working for Golf
Avbrott och återupptagande av spel
Committee Procedures
Gå till avsnitt
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Utforska mer

Avsnitt 6D
Avsnitt 6F
6E
Avbrott och återupptagande av spel
(1)
Omedelbara och normala avbrott av spel

Det finns två sorters avbrott av spel som Kom/TL kan beordra, vart och ett med olika krav på när spelare måste avbryta spel (se Regel 5.7b).

  • Omedelbart avbrott (såsom när det är överhängande fara). Om Kom/TL beordrar ett omedelbart avbrott av spel måste alla spelare direkt avbryta spelet och får inte slå något ytterligare slag innan Kom/TL återupptar spel.
  • Normalt avbrott (såsom på grund av mörker eller ospelbar bana). Om Kom/TL avbryter spel av normala skäl och då vad som händer, beror på om en grupp är mellan två hål eller spelar ett hål.

Kom/TL bör använda ett sätt att signalera ett omedelbart avbrott som skiljer sig från det som används för ett normalt avbrott. De signaler som bör användas ska förmedlas till spelarna i de lokala reglerna.

Se Modell för lokal regel J-1 – Metoder för att avbryta och återuppta spel.

När spel är avbrutet måste Kom/TL bedöma om spelarna ska bli kvar på sina platser på banan eller tas in i klubbhuset.

Oavsett om ett avbrott är omedelbart eller normalt bör Kom/TL återuppta spel när det är möjligt att göra detta. Spelarna ska återuppta spel från där de stoppade (se Regel 5.7c).

(2)
Bestämma när spel ska avbrytas och återupptas

Att bestämma när spel ska avbrytas och sedan återupptas kan vara svåra beslut för en Kom/TL. En Kom/TL bör tänka på följande riktlinjer:

Åska

Kom/TL bör använda alla till hands stående medel för att avgöra om det finns risk för åska och vidta de åtgärder den finner lämpliga. Spelare får också själva sluta spela om de tror att det är risk för åska (se Regel 5.7a).

När Kom/TL drar slutsatsen att det inte längre är någon fara för åska och beordrar att spel ska återupptagas, måste spelarna återuppta spel. Se Tolkning 5.7c/1 för vad som ska göras om en spelare vägrar att starta på grund av att spelaren fortfarande känner att det är risk för åska.

Sikt

Det rekommenderas att när landningsområden inte längre är synliga för spelare (t.ex. på grund av dimma eller mörker) bör spel avbrytas. På samma sätt, om spelare inte längre kan läsa spellinjen på en green på grund av dålig sikt, bör spel avbrytas.

Vatten

Om hela området runt ett hål är täckt av tillfälligt vatten och detta inte kan tas bort, ska banan, i slagspel, anses vara ospelbar och Kom/TL bör avbryta spel enligt Regel 5.7.

I matchspel, om vattnet inte kan tas bort, kan Kom/TL avbryta spel eller flytta hålet.

Vind

Om flera bollar rubbats av vinden kan detta vara skäl till att avbryta spel, men om bara en eller två rubbas på en green skulle detta vanligtvis inte vara skäl nog för Kom/TL att avbryta spel. På greenen finns det regler som hjälper spelare att undvika att få plikt eller att gynnas av att bollen blåses närmare hålet eller missgynnas av att bollen blåses längre bort från hålet (se Regel 9.3 och 13.1).

Kom/TL bör bara överväga att avbryta spel på grund av vind om det inträffar flera situationer med bollar som rubbas och spelare har problem med att återplacera bollen på den plats från vilken den blåstes bort eller åtminstone tillräckligt nära den punkten om bollen inte vill ligga kvar på den ursprungliga punkten.

(3)
Återuppta spel

När spel ska återupptas efter ett avbrott ska spelare återuppta spel från där de stoppade (se Regel 5.7d).

Kom/TL bör vara beredd på att överväga följande:

  • Om spelare evakuerats från banan, ska spelare då ges tid att värma upp innan spel återupptas.
  • Om övningsområdena stängdes under avbrottet, när ska de åter öppnas för att ge spelarna tillräckligt med tid för att bli färdiga att spela.
  • Hur ska spelare ta sig tillbaka till sina platser på banan.
  • Hur ska man försäkra sig om att alla spelare är tillbaka på plats innan spel återupptas. Detta skulle kunna innefatta att ha Kom/TL-medlemmar på plats för att se och rapportera när alla spelare ha återvänt.
(4)
Om rond ska ställas in

Matchspel 

En match bör inte ställas in efter att spel har börjat eftersom båda spelarna i en match spelar under samma förhållanden utan att någon av dem har någon fördel över den andre.

Om spelarna stoppar spel genom överenskommelse enligt vad som tillåts i Regel 5.7a eller att Kom/TL känner att omständigheterna är sådana att spel bör avbrytas så ska matchen återupptas från där den avbröts.

I en lagtävling, om några matcher är avslutade medan andra inte kan avslutas på den fastställda dagen på grund av dålig sikt eller dåligt väder, bör villkoren för tävlingen klargöra hur avslutade och inte avslutade matcher ska behandlas (se Avsnitt 5A(4)). Till exempel:

  • Resultatet av avslutade matcher gäller som de spelats och oavslutade matcher ska fortsättas eller spelas om vid en senare tidpunkt.
  • Alla matcher ska spelas om och varje lag har rätt att ändra sitt ursprungliga lag eller
  • Varje match som inte kan spelas färdig enligt spelschemat ska anses vara en delning.

Slagspel

I slagsspel finns det inga fastställda riktlinjer för när en Kom/TL ska ställa in en rond. Rätta sättet att agera beror på omständigheterna i varje enskilt fall och lämnas till Kom/TL:s bedömning.

En rond bör bara ställas in om det skulle vara mycket orättvist att inte ställa in den. Till exempel, ett litet antal spelare börjar en rond under extremt dåliga väderförhållanden, efterhand blir väderförhållandena värre och ytterligare spel den dagen är omöjligt, men när spelet ska återupptas nästa dag är vädret idealiskt.

När en rond ställs in stryks alla resultat och plikter i den ronden. Detta skulle i normala fall innefatta en diskvalifikationsplikt men om en spelare diskvalificeras för att allvarligt fall av dåligt uppträdande (se Regel 1.2) eller för brott mot uppförandekoden, bör den diskvalifikationen inte upphävas.

(5)
Spelare vägrar starta eller tar upp sin boll på grund av väderförhållanden.

Om en spelare, på grund av dåligt väder, vägrar att starta på den tid som fastställs av Kom/TL eller lyfter sin boll under ronden och Kom/TL senare ställer in ronden, får spelaren ingen plikt eftersom alla plikter i en inställd rond är upphävda.

(6)
Ta bort tillfälligt vatten eller lösa naturföremål från green

Om tillfälligt vatten, sand, löv eller andra lösa naturföremål ansamlas på en green under en rond, kan Kom/TL göra vad som är nödvändigt för att ta bort förhållandet t.ex. genom att använda en skrapa eller genom att borsta eller blåsa grenen. Det är inte nödvändigt att Kom/TL avbryter spel för att genomföra dessa åtgärder.

I sådana fall kan Kom/TL, om det är nödvändigt, ta hjälp av spelare för att ta bort lösa naturföremål eller sand. Men en spelare bryter mot Regel 8.1 om spelaren tar bort tillfälligt vatten från sin spellinje utan Kom/TL:s tillåtelse.

En Kom/TL kan införa en policy som klargör vilka åtgärder som anses vara lämpliga för en Kom/TL-medlem eller någon som utsetts av Kom/TL (t.ex. en ur banpersonalen) eller spelare för att ta bort tillfälligt vatten på greenen.

Se Modell för lokal regel J-2; Modell för lokal regel som tillåter att tillfälligt vatten på green tas bort med en skrapa.

(7)
Match påbörjad utan kännedom om att banan är stängd.

Om spelare börjar en match när banan är stängd och Kom/TL sedan får reda på vad de gjort ska hela matchen spelas om eftersom spel på den avstängda banan inte får räknas.